Oznámenia o ochrane osobných údajov
(v súlade s GDPR)

Oznámenie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov zdravotníckych pracovníkov (HCP)

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre účely farmakovigilancie a poskytovania medicínskych informácií

Posledná aktualizácia: 11.4.2018

Spoločnosť Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (a spoločnosti z jej skupiny) (ďalej len „Astellas“) rešpektuje vaše právo na súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, kto sme, ako zhromažďujeme, zdieľame a používame vaše osobné údaje, a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov v momente, keď vstupujete na naše webové stránky alebo na iné online zdroje (mobilné aplikácie, e-mail a iné), ktoré súvisia s týmto oznámením. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v spodnej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Čo robí spoločnosť Astellas?
Astellas Pharma je celosvetová farmaceutická spoločnosť, ktorej hlavná materská spoločnosť sídli v Tokiu v Japonsku. Naším poslaním je zlepšiť život pacientov v týchto kľúčových oblastiach: transplantácia, urológia, onkológia, antiinfekčné látky a riadenie bolesti.

Viac informácií o spoločnosti Astellas nájdete v časti „O nás“ na našej internetovej stránke na adrese https://www.astellas.com/sk/about/.

Aké osobné údaje spoločnosť Astellas zhromažďuje a prečo?
Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Astellas prostredníctvom webových stránok a iných online digitálnych zdrojov všeobecne spadajú do nasledujúcich kategórií:

 • Informácie, ktoré poskytnete dobrovoľne

Požiadame vás, aby ste určité informácie poskytli dobrovoľne. Typy informácií, o ktorých poskytnutie vás žiadame, a dôvody, prečo vás žiadame o ich poskytnutie zahŕňajú:

Typy osobných údajov

Dôvod ich zhromažďovania

 1. Titul
 2. Meno
 3. Priezvisko
 4. E-mailová adresa
 5. Poštová adresa
 6. Telefónne číslo

Osobné údaje zhromažďujeme za účelom zodpovedania Vašich dotazov alebo v súlade s požiadavkami konkrétnych digitálnych zdroju

Ak vás požiadame, aby ste poskytli akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré neboli opísané vyššie, potom osobné údaje, ktoré od vás budeme žiadať, a dôvody, prečo vás žiadame o ich poskytnutie, vám jasne oznámime v okamihu, keď vaše osobné údaje budeme zhromažďovať.

 • Informácie, ktoré zbierame automaticky

Z vášho zariadenia môžeme zbierať určité informácie automaticky. V niektorých krajinách vrátane krajín Európskeho hospodárskeho priestoru sa podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov tieto informácie môžu považovať za osobné údaje.

Konkrétne to znamená, že informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, môžu obsahovať také údaje, ako napríklad vašu IP adresu, typ zariadenia, jedinečné identifikačné čísla zariadenia, typ prehliadača, širšiu geografickú polohu (napríklad polohu na úrovni krajiny alebo mesta) a ďalšie technické informácie. Môžeme zhromažďovať aj informácie o tom, ako vaše zariadenie reagovalo s našimi webovými stránkami, vrátane navštívených stránok a kliknutí na odkazy.

Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom, ktorí prichádzajú na našu webovú stránku, zistiť odkiaľ pochádzajú a aký obsah našej stránky ich zaujíma. Tieto informácie používame na účely našej internej analýzy a na zlepšenie kvality a relevantnosti našej webovej stránky pre našich návštevníkov.

Niektoré z týchto informácií sa môžu zhromažďovať pomocou súborov cookies a podobných technológií sledovania, ako sa vysvetľuje nižšie pod nadpisom „Súbory cookies a podobné technológie sledovania“.

Komu spoločnosť Astellas poskytuje moje osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť týmto kategóriám prijímateľov:

 • spoločnostiam z našej skupiny, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí nám poskytujú spracovateľské služby alebo inak spracúvajú osobné údaje na účely opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo oznamované pri zhromažďovaní vašich osobných údajov. Tu je k dispozícii zoznam súčasných spoločností patriacich do našej skupiny. Keďže zoznam sprostredkovateľov sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu verziu vám poskytneme na požiadanie (viz. „Ako sa na nás obrátiť“)
 • všetkým príslušným orgánom vymáhajúcim právo, regulačným orgánom, vládnym orgánom, súdom alebo inej tretej strane v prípadoch, keď sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné (i) v rámci platného zákona alebo nariadenia, (ii) aby sa uplatnili, zriadili alebo bránili naše zákonné práva; alebo (iii) aby sa chránili vaše životne dôležité záujmy alebo záujmy akejkoľvek inej osoby;
 • prípadným potenciálnym kupujúcim (a ich zástupcom alebo poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným nákupom, zlúčením alebo akvizíciou ktorejkoľvek časti nášho podniku za predpokladu, že budeme informovať takýchto kupujúcich, že musia používať vaše osobné údaje len na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov;
 • akákoľvek iným osobám s vašim súhlasom na sprístupnenie.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov (len pre návštevníkov z EHP)
Ak ste návštevníkom z Európskeho hospodárskeho priestoru, náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétnych súvislostí, v ktorých ich zhromažďujeme.

Zvyčajne však budeme zhromažďovať vaše osobné údaje len s vašim súhlasom, v prípadoch, keď budeme potrebovať takéto osobné údaje, aby sme s vami uzavreli zmluvu, alebo ak je spracovanie v našom oprávnenom záujme a vaše záujmy na ochrane osobných údajov alebo základné práva a slobody mu nie sú nadradené. V niektorých prípadoch môžeme mať zákonnú povinnosť zhromažďovať vaše osobné údaje, alebo inak budeme potrebovať vaše osobné údaje na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby.

Ak vás požiadame, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje na splnenie zákonných požiadaviek alebo aby sme s vami nadviazali zmluvu , objasníme vám to v príslušnom čase a poskytneme vám informácie o tom, či je poskytovanie vašich osobných údajov povinné alebo nie (tiež možné dôsledky, ak svoje osobné údaje neposkytnete).

Podobne ak zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje v rámci našich oprávnených záujmov (alebo takých záujmov akýchkoľvek tretích strán), v príslušnom čase vám vysvetlíme, aké sú tieto oprávnené záujmy.

Ak máte otázky, alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na ktorom zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie pod nadpisom „Ako sa na nás obrátiť“.

Súbory cookies a podobné technológie sledovania
Na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov používame súbory cookies a podobné technológie sledovania (ďalej spolu len ako „súbory cookies“)[, vrátane doručovania reklamy podľa záujmov]. Ďalšie informácie o typoch súborov cookies, ktoré používame, prečo a ako môžete súbory cookies regulovať, nájdete v Oznámení o súboroch cookies [http://www.astellas.com/sk/cookies].

Ako spoločnosť Astellas zabezpečuje ochranu mojich osobných údajov?
Na ochranu vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, používame primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali takú úroveň bezpečnosti, aká zodpovedá riziku spracovania vašich osobných údajov.

Medzinárodné prenosy údajov
Vaše osobné údaje môžu byť prenesené a spracovávané v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko. Tieto krajiny môžu mať také právne predpisy na ochranu údajov, ktoré sa líšia od zákonov vašej krajiny (a v niektorých prípadoch nemusia poskytovať rovnakú ochranu).

Konkrétne naše servery sú umiestnené vo Velkej Británii a spoločnosti z našej skupiny a poskytovatelia služieb tretích strán a partneri pôsobia na celom svete. To znamená, že keď zhromažďujeme vaše osobné údaje, môžeme ich spracovávať v ktorejkoľvek z týchto krajín.

Prijali sme však primerané bezpečnostné záruky a vyžadujeme, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov. To zahŕňa uplatňovanie štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenosy osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky spoločnosti skupiny chránili osobné údaje, ktoré spracovávajú z EHP, v súlade s právom Európskej únie na ochranu údajov.

Naše štandardné zmluvné doložky sa môžu poskytnúť na vyžiadanie. Zaviedli sme podobné záruky pre našich poskytovateľov služieb tretích strán a partnerov a na požiadanie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti.

Uchovávanie údajov
Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame v prípadoch, keď pretrváva takáto legitímna obchodná potreba (napríklad aby sme vám poskytli požadovanú službu alebo plnili podmienky platných právnych, daňových alebo účtovných požiadaviek).

Ak takáto legitímna obchodná potreba spracovania vašich osobných údajov ďalej nepretrváva, vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje sa uložili v záložných archívoch), vaše osobné údaje bezpečne uložíme a zabránime akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu, kým ich nebude možné odstrániť.

Vaše práva na ochranu osobných údajov
Máte tieto práva na ochranu osobných údajov:

 • Ak si budete želať, mať prístup k svojim osobným údajom, opraviť ich, aktualizovať alebo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, môžete to kedykoľvek urobiť tak, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v časti s názvom „Ako sa na nás obrátiť“ nižšie.
 • Okrem toho, ak ste občanom Európskej únie, môžete namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanievašich osobných údajov alebo požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov. Znovu toto právo môžete uplatniť tak, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v časti s názvom „Ako sa na nás obrátiť“ nižšie.
 • Máte právo kedykoľvek zrušiť zasielanie marketingovej komunikácie. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na odkaz „zrušiť posielanie“ alebo „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré vám posielame. Ak sa chcete odhlásiť z iných foriem marketingu (napríklad poštového marketingu alebo telemarketingu), obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti s názvom „Ako sa na nás obrátiť“ nižšie.
 • Ak sme zhromaždili a spracovali vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred týmto odvolaním, ani nebude mať vplyv na spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov pre spracovanie ako súhlas.
 • Máte právo sťažovať sa úradu na ochranu osobných údajov na zber a používanie vašich osobných údajov. Viac informácií vám môže poskytnúť váš miestny úrad na ochranu osobných údajov. (Kontaktné údaje o úradoch na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a niektorých neeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.)

Odpovieme na všetky žiadosti doručené od jednotlivcov, ktorí chcú uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Používanie webu neplnoletými osobami
Naše webové stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov
Z času na čas môžeme toto Oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať ako reakciu na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme primerané opatrenia, aby sme vás v súlade s významom zmien, ktoré vykonávame, o nich informovali. Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov, získame váš súhlas so všetkými významnými zmenami Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Kedy sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizovalo, môžete vidieť tak, že skontrolujete dátum „poslednej aktualizácie“ zobrazený v hornej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Ako sa na nás obrátiť
Ak chcete uplatniť Vaše práva na ochranu osobných údajov, zadajte svoju otázku tu Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom použitia Vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, poverenca pre ochranu údajov na adrese [email protected].

Správcom osobných údajov pre vaše osobné údaje je Astellas Pharma s.r.o., IČO: 35942070.

NON_2022_0015_SK