Astellas Pharma je celosvetová farmaceutická spoločnosť, ktorej najvyššia materská spoločnosť sídli v Tokiu v Japonsku. Naším poslaním je zlepšiť život pacientov v týchto kľúčových oblastiach: transplantácia, urológia, onkológia a antiinfekčné látky . Viac informácií o spoločnosti Astellas nájdete v časti „O nás“ na našej internetovej stránke na adrese https://www.astellas.com/sk/about/.

Spoločnosť Astellas Pharma s.r.o., oranizačná zložka (ďalej len „Astellas“) rešpektuje vaše právo na súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, kto sme, ako zhromažďujeme, zdieľame a používame vaše osobné údaje, a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov alebo by ste chceli vykonať akékoľvek zo svojich práv vrátane namietania voči spracovaniu vašich osobných údajov spôsobom, ktorý je tu opísaný, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v spodnej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je Astellas Pharma s.r.o., oranizačná zložka s kontaktnými údajmi Galvániho 15c, 821 04 Bratislava.

Aké osobné údaje spoločnosť Astellas zhromažďuje a prečo?
Informácie o vás zhromažďujeme z rôznych zdrojov, a to aj priamo od vás a z: dokumentov alebo formulárov, ktoré poskytujete na účasť na iniciatívach sponzorovaných alebo podporovaných spoločnosťou Astellas, ako sú aktivity klinického výskumu a vývoja sponzorované spoločnosťou Astellas alebo v iných súvislostiach; verejne dostupných zdrojov; životopisov; online a iných databáz a webových stránok, ktoré môžu byť spravované tretími stranami v našom mene.

Spoločnosť Astellas zhromažďuje a používa tieto kategórie osobných údajov na účely opísané nižšie:

  • osobné údaje, ako je vaše meno, vek, pohlavie a kontaktné údaje;
  • profesionálne údaje, ako je vaše miesto výkonu praxe, názov zamestnania, oblasť lekárskej činnosti, v ktorej pracujete, vaša odborná kvalifikácia a vedecké činnosti (ako predchádzajúce skúsenosti z klinických skúšaní a účasť na minulých alebo prebiehajúcich výskumných skúšaniach so spoločnosťou Astellas a inými spoločnosťami); publikovanie akademických alebo vedeckých výskumov a článkov a členstvo v združeniach a radách;
  • údaje o interakciách s nami, ako napríklad akých stretnutí, ktoré sme organizovali, ste sa zúčastnili, o akých témach sa hovorilo, vaše vedomosti a otázky, ktoré ste mali o našich obchodoch a produktoch, o tom, aký materiál sme vám zobrazili a akúkoľvek spätnú väzbu, ktorú ste poskytli, ako aj vaše názory a postupy týkajúce sa predpisovania, postupy týkajúce sa vašich pacientov a diagnózy a podobné informácie.

Tieto informácie spracovávame v našich zákazníckych databázach na účely riadenia našich vzťahov s vami vrátane plánovania potenciálnej spolupráce, kontaktov, návštev a stretnutí; s cieľom pomôcť vyhodnotiť informácie, ktoré vám poskytneme, a zabezpečiť, aby boli relevantné vzhľadom na vaše odborné znalosti, záujmy a preferencie; a s cieľom pochopiť váš vedecko-terapeutický prístup a spokojnosť s produktmi spoločnosti Astellas.

Komu spoločnosť Astellas poskytuje moje osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytujeme týmto kategóriám prijímateľov:

  • spoločnostiam našej skupiny, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí nám poskytujú spracovateľské služby alebo inak spracúvajú osobné údaje na účely opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo oznamované pri zhromažďovaní vašich osobných údajov. Zoznam aktuálnych spoločností skupiny je k dispozícii tu: https://www.astellas.com/sk/worldwide;
  • všetkým príslušným orgánom vymáhajúcim právo, regulačným orgánom, vládnym orgánom, súdom alebo inej tretej strane v prípadoch, keď sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné (i) v rámci platného zákona alebo nariadenia, (ii) aby sa uplatnili, zriadili alebo bránili naše zákonné práva; alebo (iii) aby sa chránili vaše životné záujmy alebo záujmy akejkoľvek inej osoby;
  • prípadným potenciálnym kupujúcim (a ich zástupcom alebo poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným nákupom, zlúčením alebo akvizíciou ktorejkoľvek časti nášho podniku za predpokladu, že budeme informovať takýchto kupujúcich, že musia používať vaše osobné údaje len na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov;
  • prípadným iným osobám s vašim súhlasom ich zverejniť.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov (len pre zdravotníckych pracovníkov z EHP)
Ak ste zdravotnícky pracovník pôsobiaci v Európskom hospodárskom priestore, našim právnym základom pre zhromažďovanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov je náš oprávnený záujem udržiavať vzťah s vami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto právneho základu, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v spodnej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Ako spoločnosť Astellas zabezpečuje moje osobné údaje?
Na ochranu vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, používame primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali takú úroveň bezpečnosti, aká zodpovedá riziku spracovania vašich osobných údajov.

Medzinárodné prenosy údajov
Vaše osobné údaje sa prenášajú do iných krajín, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko, a spracuvávajú sa. Tieto krajiny môžu mať také zákony na ochranu údajov, ktoré sa líšia od zákonov vašej krajiny [(a v niektorých prípadoch nemusia poskytovať rovnakú ochranu)].

Konkrétne servery, ktoré používame na umiestnenie vašich osobných údajov, sú umiestnené v USA a spoločnosti našej skupiny a poskytovatelia služieb tretích strán a partneri pôsobia okolo sveta. To znamená, že keď zhromažďujeme vaše osobné údaje, môžeme ich spracovať v ktorejkoľvek z týchto krajín.

Prijali sme však primerané záruky a vyžadujeme, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov. Patrí medzi ne uplatnenie štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na prenosy osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky spoločnosti skupiny chránili osobné údaje, ktoré spracovávajú z EHP, v súlade s právom Európskej únie na ochranu údajov.

Naše štandardné zmluvné doložky môžeme na vyžiadanie poskytnúť. Zaviedli sme podobné záruky pre našich poskytovateľov služieb tretích strán a partnerov a na požiadanie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti.

Uchovávanie údajov
Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame v prípadoch, keď pre podnik pretrváva takáto legitímna potreba (napríklad aby sme vám poskytli požadovanú službu alebo plnili podmienky platných právnych, daňových alebo účtovných požiadaviek).

Ak takáto legitímna potreba spracovania vašich osobných údajov pre podnik nepretrváva, buď ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje sa uložili v záložných archívoch), vaše osobné údaje bezpečne uložíme a zabránime akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu, kým ich nebude možné odstrániť.

Vaše práva na ochranu osobných údajov
Máte tieto práva na ochranu osobných údajov:

  • Ak si budete želať mať prístup k svojim osobným údajom v súlade s platnými právnymi predpismi, opraviť ich, aktualizovať alebo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, môžete to kedykoľvek urobiť tak, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v časti s názvom „Ako sa na nás obrátiť“ nižšie.
  • Okrem toho, ak ste občanom Európskeho hospodárskeho priestoru, môžete namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov alebo požiadať o prenositeľnosť vašich osobných údajov. Znovu toto právo môžete uplatniť tak, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v časti s názvom „Ako sa na nás obrátiť“ nižšie.
  • Máte právo sťažovať sa orgánu na ochranu údajov na náš zber a používanie osobných údajov. Viac informácií vám môže poskytnúť váš miestny orgán na ochranu osobných údajov. (Kontaktné údaje o úradoch na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a niektorých neeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.)

Odpovieme na všetky žiadosti doručené od jednotlivcov, ktorí chcú uplatniť svoje práva na ochranu údajov v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov.

Aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov
Z času na čas môžeme toto Oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať ako reakciu na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme primerané opatrenia, aby sme vás v súlade s významom zmien, ktoré vykonávame, o nich informovali.

Ako sa na nás obrátiť
Ak chcete uplatniť Vaše práva na ochranu osobných údajov, zadajte svoju otázku tu Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom použitia Vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, poverenca pre ochranu údajov na adrese [email protected].

NON_2022_0015_SK