Stáť na čele zmien v zdravotnej starostlivosti a pretvárať inovatívnu vedu na hodnotu pre pacientov

Pretváranie zmien na príležitosti

Chceme vytvárať nové, inovatívne lieky a medicínske riešenia tým, že budeme maximálne využívať svoje kľúčové schopnosti

Ísť nad rámec pozície GCL*

Nazerať na obchodné príležitosti z viacerých uhlov pohľadu a kráčať v ústrety zmenám

*GCL: Celosvetový líder v danej kategórii

 

image_1

Inovatívne medicínske riešenia, ktoré sú výsledkom kombinácie najrôznejších interných a externých schopností v oblasti zdravotnej starostlivosti

Proces vytvárania hodnoty spoločnosti Astellas

Spoločnosť Astellas stojí na čele zmien v zdravotnej starostlivosti a inovatívnu vedu pretvára na hodnotu pre pacientov. Neustálym opakovaním tohto cyklu zaisťujeme trvalo udržateľný rast hodnoty našej spoločnosti.

image_2

Náš prístup k procesu vytvárania hodnoty

Zmyslom existencie spoločnosti Astellas je „prispieť k zlepšeniu zdravia ľudí na celom svete vďaka inovatívnym a spoľahlivým farmaceutickým produktom“.
Naším cieľom preto je stáť na čele zmien v zdravotnej starostlivosti a pretvárať inovatívnu vedu na hodnotu pre pacientov. Kľúčom k úspechu budú naše oblasti záujmu, princípy činnosti a hnacie sily, ktoré definujú, kde by sme mali vytvárať hodnotu a ako by sme mali postupovať, aby sme túto hodnotu dokázali uviesť do života. Ak sa budeme riadiť touto koncepciou, dokážeme vytvárať inovácie s hlavným zameraním na oblasť inovatívnych liekov.
Na počiatku tohto procesu stojí vedecký pokrok a spoločnosť Astellas preto investuje dostatočné finančné prostriedky a zavádza potrebné opatrenia takým spôsobom, aby vyhovela požiadavkám a očakávaniam zainteresovaných strán. Vytváraním hodnoty pre pacientov prostredníctvom tohto procesu budeme generovať finančné prostriedky, ktoré použijeme na podporu ďalšej fázy rastu a na vyplatenie výnosov zainteresovaným stranám.
Spoločnosť Astellas bude pokračovať v tomto cykle, aby dosiahla trvalo udržateľný rast svojej hodnoty.

Oblasti záujmu

Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti spoločnosť Astellas musí identifikovať obchodné príležitosti pružnejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým, ak chce aj naďalej rásť. Preto je kľúčové zadefinovať oblasti záujmu, ktoré sú pre nás dôležité. A na to, okrem tradičného pohľadu na terapeutické oblasti, musíme použiť aj množstvo ďalších perspektív. Budeme mať na zreteli nové technológie a liečebné postupy, budeme prihliadať na uskutočniteľnosť vývoja nových produktov a nové možnosti komercializácie, budeme sledovať trendy na trhu a zmeny v zákonoch a predpisoch, ktoré sa týkajú farmaceutickej oblasti. Naším cieľom je identifikovať oblasti s nenaplnenými potrebami a nájsť nové obchodné príležitosti.

Princípy činnosti

V rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je nesmierne dôležité vedieť pružne reagovať a podľa potreby znova a znova skúmať oblasti podnikania – vrátane tých, ktoré sme v minulosti už starostlivo vybrali ako oblasti ponúkajúce dostatok príležitostí. Spoločnosť Astellas chce stimulovať ďalší vývoj tak, že každý zamestnanec bude mať pri vykonávaní svojich úloh na pamäti tento trojkrokový proces: zamerať naše zdroje na identifikované oblasti, v prípade potreby prehodnotiť naše zameranie a rozšíriť toto zameranie na ďalšiu generáciu činnosti.

Hnacie sily

Jednou zo síl, ktoré poháňajú spoločnosť Astellas pri dosahovaní trvalo udržateľného rastu, sú jej kľúčové schopnosti, ktoré sú zdrojom jej konkurencieschopnosti. Je nesmierne dôležité identifikovať naše kľúčové schopnosti a neustále ich zlepšovať, kým nebudú patriť medzi najlepšie na svete. Zároveň platí, že ak sa stretneme s výnimočnými schopnosťami mimo našej spoločnosti, budeme proaktívne vytvárať partnerstvá. Spájaním a kombinovaním optimálnych schopností, interných aj externých, zvyšujeme našu produktivitu a kreativitu, čím maximálne zlepšujeme našu schopnosť vytvárať hodnoty. Okrem toho sme v rámci spôsobu fungovania spoločnosti Astellas* zadefinovali súbor spoločných hodnôt a činností, ktorými sa majú riadiť všetci naši zamestnanci v rámci svojho úsilia pestovať firemnú kultúru a pomáhať tak pri presadzovaní našej firemnej filozofie. Zároveň sa neustále snažíme porozumieť požiadavkám a očakávaniam rôznych zainteresovaných strán vrátane pacientov, a toto porozumenie meníme na hodnotu.

*Päť posolstiev pre spoločnosť Astellas – zameranie na pacienta, vlastníctvo, výsledky, otvorenosť a bezúhonnosť

NON_2022_0006_SK