I överensstämmelse med lokala regler, kan Astellas ge finansiellt stöd till patientorganisationer på två sätt:

Bidrag/Donationer:
En patientorganisation kan ansöka skriftligt om bidrag eller donation till organisationens arbete för patienters och/eller anhörigas bästa, eller för finansiering av forskning inom specifika sjukdomsområden. Baserat på objektiva kriterier, som anges i ansökningsblanketten, kommer sedan Astellas medicinska chef att fatta beslut om ansökan kan beviljas eller ej. Ansökningsformuläret finns här.

Astellas kommer alltid att respektera patientorganisationers oberoende. Bidrag eller donationer från Astellas måste klargöras och deklareras på lämpligt sätt, t.ex. på framsidan av offentligt tillgängligt material, eller på en offentligt tillgänglig lista över bidrag/donationer som tagits emot av patientorganisationen. Hur detta görs, bestäms i varje enskilt fall. Patientorganisationer kan också vara ålagda, t.ex. genom nationell lagstiftning, att offentliggöra eventuell finansiering från läkemedelsföretag.

Sponsring:
Astellas Pharma kan sponsra utbildningsaktiviteter eller arrangemang som organiseras av patientorganisationer, t.ex. genom ekonomiskt bidrag för att täcka kostnader för utbildningsmöten (t.ex. kostnader för talare, lokalhyra  eller mat och dryck).

Intresserade patientorganisationer kan skicka en skriftlig ansökan om stöd till [email protected]

Astellas Pharma kommer att offentliggöra alla värdeöverföringar till patientorganisationer, t.ex. sponsring, bidrag och donationer, i enlighet med gällande regelverk, inklusive datasekretessregler och branschregler. Vänligen se  “Öppenhet” för en förteckning över våra offentliggjorda interaktioner med patientorganisationer.

NON_2022_0007_SE