Om det är tillåtet enligt lokala bestämmelser, kan Astellas finansiellt stödja en hälso- och sjukvårdsorganisation på två sätt:

Donationer:

En hälso- och sjukvårdsorganisation kan skicka in en skriftlig ansökan om finansiellt bidrag (donation) till medicinska och patientrelaterade ändamål. Beslut om ansökan beviljas eller ej kommer att fattas av Astellas Pharmas medicinska chef, baserat på objektiva kriterier som anges i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten finns här och kan fyllas i elektroniskt och skickas till [email protected].

Astellas kommer inte att delta i planering eller genomförande av den aktivitet som donationen gäller. Av öppenhetsskäl bör organisationen tydligt ange att Astellas lämnat ekonomiskt stöd till aktiviteten. Hur detta görs, beslutas i varje enskilt fall, men det kan till exempel klargöras på framsidan av ett offentligt tryckt material, eller via en offentligt tillgänglig lista över bidrag/donationer som hälso- och sjukvårdsorganisationen mottagit.

Astellas Pharma offentliggör alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdsorganisationer, inklusive donationer, i enlighet med gällande regelverk, (inklusive dataskyddssregler) och industrins krav.

Sponsring:

Astellas Pharma kan sponsra medicinska utbildningsaktiviteter som genomförs av hälso- och sjukvårdsorganisationer, genom (del-)finansiering av kostnader i direkt anslutning till arrangemanget (t.ex. kostnader för talare, lokalhyra eller mat och dryck) eller genom betalning för monterutställning eller symposium vid ett utbildningsmöte. En hälso- och sjukvårdsorganisation kan skicka en skriftlig förfrågan om sponsring till [email protected].

Sponsorpengar från Astellas Pharma till medicinska utbildningsaktiviteter måste användas helt i enlighet med alla relevanta branschkrav och också uppges tydligt och korrekt på allt relevant material, t.ex. inbjudningar eller registreringsmaterial, i samband med symposier och i utställningsmonter. Beslut om var upplysning om sponsring ska ges, fattas i varje enskilt fall.

Astellas Pharma kommer att offentliggöra alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdsorganisationer, inklusive sponsring, i enlighet med gällande regelverk (inklusive dataskyddssregler) och industrins krav.

NON_2022_0007_SE