Astellas företagsfilosofi består av tre delar: raison d’être, mission och våra ledstjärnor.

Raison d’être

Bidra till bättre hälsa hos människor över hela världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedelsprodukter.

  • Att gå längre än alla andra när det gäller att utforska och utnyttja potentialen i life science.
  • Att fortsätta hantera nya utmaningar och skapa innovativa läkemedelsprodukter.
  • Att leverera kvalitetsprodukter tillsammans med korrekt information och bibehålla en gedigen trovärdighet hos kunderna.
  • Att stödja en hälsosam tillvaro för människor i hela världen.
  • Att fortsätta utmärka oss på det globala läkemedelsområdet.

Mission

Hållbar ökning av marknadsvärdet

  • Astellas ska sträva efter att öka vårt marknadsvärde på ett hållbart sätt.
  • Astellas ska sträva efter att vara förstahandsvalet för våra intressenter, inklusive kunder, aktieägare, anställda och samhället i stort.
  • Astellas ska sträva efter att vinna förtroendet hos samtliga intressenter och därmed utöka vårt marknadsvärde.

Övertygelser

Våra ledstjärnor utgör den uppförandekod som vi ständigt följer. Astellas kommer alltid att bestå av människor som agerar enligt dessa övertygelser.

Utpräglad känsla för etik
Vi kommer alltid att driva vår verksamhet utifrån högt ställda etiska krav.

Kundfokus
Vi kommer alltid att sträva efter att förstå kundernas behov och vårt fokus kommer alltid att vara att uppnå kundnöjdhet.

Kreativitet
Vi kommer aldrig att nöja oss, utan kommer ständigt att arbeta med innovation för att skapa nya värden.

Konkurrenskraft
Vår kommer alltid att ha ett fokus på omvärlden för att kunna fortsätta skapa större värde i ett högre tempo.

 

Astellas förbinder sig att uppfylla sina förpliktelser gentemot samtliga intressenter genom att agera etiskt och sträva efter att aktivt offentliggöra information.

NON_2022_0007_SE