Informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych

Astellas Pharma jest globalnym koncernem farmaceutycznym, którego nadrzędna spółka dominująca ma siedzibę w Tokio w Japonii. Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia pacjentów w następujących głównych obszarach: transplantologia, urologia, onkologia i leczenie zakażeń. Więcej informacji o Astellas znajduje się w zakładce „O Firmie” w naszej witrynie internetowej https://www.astellas.com/pl/about/.

Astellas Pharma Sp. z o.o. („Astellas”) szanuje Państwa prawo do ochrony prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o nas, o sposobie gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz możliwości korzystania przez Państwa z prawa do ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych albo w przypadku, gdy chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw – w tym prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Informacji – prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot Astellas Pharma Sp. z o.o., z którym można się skontaktować pod adresem Warszawa, ul. Osmańska 14, 02-823, [email protected].

Jakie dane osobowe gromadzi Astellas i w jakim celu?

Gromadzimy dotyczące Państwa informacje z wielu źródeł, w tym bezpośrednio od Państwa oraz z dokumentów albo formularzy przekazywanych przez Państwa w celu wzięcia udziału w inicjatywach sponsorowanych albo wspieranych przez Astellas, takich jak działalność w zakresie badań klinicznych i rozwoju albo w innych celach; z publicznie dostępnych źródeł; z CV; z internetowych i innych baz danych i witryn, które mogą być zarządzane w naszym imieniu przez podmiot zewnętrzny.

Astellas gromadzi i wykorzystuje następujące kategorie danych osobowych w następujących celach:

  • Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć i dane kontaktowe;
  • dane służbowe, takie jak miejsce prowadzenia praktyki, stanowisko, dziedzina medycyny, którą Państwo praktykują, Państwa uprawnienia zawodowe i działalność naukowa (taka jak wcześniejsze doświadczenie w zakresie badań klinicznych i uczestnictwo w zakończonych albo trwających badaniach naukowych Astellas i innych spółek), publikacje badań akademickich albo naukowych i artykułów oraz członkostwo w zrzeszeniach i komisjach; oraz
  • szczegółowe informacje dotyczące współpracy z nami, takie jak rodzaje odbytych spotkań, omawiane tematy, Państwa wiedza i zadane pytania na temat naszej działalności i produktów, jaki rodzaj materiałów Państwu zaprezentowaliśmy i jaką otrzymaliśmy informację zwrotną, jak również Państwa opinie i procedury dotyczące przepisywania leków, Państwa procedury dotyczące pacjentów i diagnozowania, oraz podobne informacje.

Przetwarzamy te informacje przechowywane w naszych bazach danych klientów do celów zarządzania naszą współpracą z Państwem, w tym planowania potencjalnej współpracy, kontaktu, wizyt i spotkań; pomocy w ocenianiu informacji przekazywanych Państwu i zapewnieniu, że są odpowiednie pod względem Państwa wiedzy fachowej, zainteresowań i preferencji; oraz do uzyskania informacji na temat Państwa podejścia do badań i leczenia oraz Państwa zadowolenia z produktów Astellas.

Komu Astellas udostępnia moje dane osobowe?

Ujawniamy Państwa dane osobowe odbiorcom należącym do następujących kategorii:

  • spółkom należącym do naszej grupy, zewnętrznym usługodawcom i partneromświadczącym usługi przetwarzania danych lub przetwarzającym dane osobowe w inny sposób do celów uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub przedstawionych Państwu w chwili gromadzenia danych osobowych. Lista naszych obecnych spółek należących do grupy jest dostępna tutaj https://www.astellas.com/en/worldwide;
  • wszystkim właściwym organom porządkowym, regulacyjnym, rządowym, sądom lub innym podmiotom zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób;
  • potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku z jakąkolwiek propozycją kupna, fuzji lub przejęcia jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystania Państwa danych osobowych tylko w celach uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
  • wszystkim innym osobom, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie ujawnianie swoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (tylko w przypadku przedstawicieli zawodów medycznych na terenie EOG)

W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawą prawną gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych uwzględnionych powyżej jest nasz prawnie uzasadniony interes we współpracy z Państwem. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących tej podstawy prawnej prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

W jaki sposób Astellas zabezpiecza moje dane osobowe?

W celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa właściwego dla zagrożeń wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przesyłanie danych za granicę

Państwa dane osobowe są przekazywane do innego kraju i przetwarzane w innym kraju niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa ochrony danych osobowych w tych krajach mogą różnić się od tych w kraju Państwa zamieszkania (a w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne).

Serwery, które wykorzystujemy do przechowywania Państwa danych osobowych, znajdują się w szczególności w USA, a spółki należące do naszej grupy oraz usługodawcy zewnętrzni i partnerzy prowadzą działalność dookoła świata. Oznacza to, że po zgromadzeniu Państwa danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z powyższych krajów.

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Należy do nich między innymi wdrożenie Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do naszej grupy, które są zobowiązane do ochrony przetwarzanych danych osobowych pochodzących z EOG zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej.

Nasze Standardowe klauzule umowne można uzyskać na żądanie. Wraz z naszymi zewnętrznymi usługodawcami i partnerami wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia – szczegółowe informacje są dostępne na żądanie.

Przechowywanie danych

Przechowujemy uzyskane od Państwa dane osobowe w przypadku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu świadczenia zamówionej przez Państwa usługi lub spełnienia wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

W przypadku braku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych usuniemy lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Państwa danych osobowych w postaci kopii zapasowej), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie będziemy ich przetwarzać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe.

Prawo do ochrony danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych osobowych:

  • W celu uzyskania dostępu, poprawienia, aktualizacji albo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
  • Ponadto jeśli są Państwo rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia ich przetwarzania albo żądania ich przeniesienia. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych osobowych działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i niektórych krajów spoza Europy (w tym USA i Kanady) są dostępne tutaj.)

Udzielamy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odpowiedzi na zachodzące zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności. W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności podejmiemy środki odpowiednie dla stopnia ważności wprowadzonych zmian, aby Państwa o niej poinformować.

Kontakt

Aby skorzystać z przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych, proszę dokonać zgłoszenia tutaj. W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych: [email protected].

NON_2019_0012_PL