Astellas Pharma is een internationaal farmaceutisch bedrijf, waarvan de uiteindelijke moederonderneming is gevestigd in Tokio, Japan. Onze missie is het verbeteren van het leven van patiënten op de volgende gebieden: transplantatie, urologie, oncologie en infectiewerende middelen. Voor meer informatie over Astellas, bekijk het onderdeel “Over” op onze website: https://www.astellas.nl/about/

Astellas Pharma B.V. (“Astellas”) respecteert uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Indien u vragen hebt of zorgen wilt uiten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, of uw rechten wilt uitoefenen -- inclusief bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op de manier die hier beschreven wordt -- neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring staan beschreven.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens is Astellas Pharma B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Nederland.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Astellas en waarom?

Wij verzamelen uit verschillende bronnen gegevens over u, waaronder rechtstreeks via u en vanuit: documenten of formulieren die u verstrekt om deel te nemen aan door Astellas gesponsorde of ondersteunde initiatieven, zoals door Astellas gesponsorde klinische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, of in andere contexten; openbaar beschikbare bronnen; cv's; en online en andere databases en websites, die namens ons door derden kunnen worden beheerd.

Astellas verzamelt en gebruikt de volgende categorieën persoonsgegevens voor het hieronder beschreven doel:

  • persoonsgegevens zoals uw naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens;
  • professionele gegevens zoals de locatie van uw praktijk, functietitel, het medische veld waarin u actief bent, uw beroepskwalificaties en wetenschappelijke activiteiten (zoals eerdere klinische onderzoekservaring en deelname aan eerdere of lopende onderzoeken bij Astellas en andere bedrijven), de publicatie van academisch of wetenschappelijk onderzoek en artikelen en lidmaatschap van verenigingen en besturen; en
  • details van interacties met ons, zoals de soort bijeenkomsten die we hebben gehouden, besproken onderwerpen, uw kennis van en vragen die u heeft gehad over ons bedrijf en producten, welke soort materialen wij aan u hebben getoond en eventuele feedback die u heeft gegeven, evenals uw meningen en routines over het voorschrijven, routines met betrekking tot uw patiënten en diagnoses en soortgelijke gegevens.

We verwerken deze informatie in onze klantendatabases met als doel onze relatie met u te beheren, inclusief het plannen van mogelijke samenwerking, contact, bezoeken en vergaderingen; om te helpen bij het evalueren van de informatie die we aan u verstrekken en ervoor te zorgen dat deze relevant is gezien uw expertise, interesses en voorkeuren; en om uw wetenschappelijk-therapeutische benadering en tevredenheid over de producten van Astellas te leren begrijpen.

Met wie deelt Astellas mijn persoonlijke gegevens?

We maken uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekend:

  • onze groepsbedrijven, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons verlenen of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden bekendgemaakt wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen. Een lijst van onze huidige groep van bedrijven is hier beschikbaar https://www.astellas.nl/worldwide;
  • een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende autoriteit, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde wanneer we denken dat bekendmaking noodzakelijk is (i) conform toepasselijke wetgeving of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te leggen of te verdedigen, of (iii) onze vitale belangen of die van anderen te beschermen;
  • een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of acquisitie van een deel van ons bedrijf, mits we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden mag gebruiken die in deze Privacyverklaring staan;
  • een andere persoon met uw toestemming voor de bekendmaking.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens (alleen voor zorgprofessionals die gevestigd zijn in de EER)

Indien u een zorgprofessional bent die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte, is onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens ons legitieme belang bij het onderhouden van een relatie met u. Als u vragen heeft over deze rechtsgrondslag, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden vermeld.

Hoe beveiligt Astellas mijn persoonsgegevens?

We hebben gepaste technische en organisatorische methoden om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De methoden die we gebruiken zijn ontworpen om een mate van beveiliging te verstrekken die past bij het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetgeving hebben die anders is dan de wetgeving van uw land (en die in sommige gevallen niet dezelfde bescherming biedt).

In het bijzonder zijn de servers die we gebruiken om uw gegevens te hosten gevestigd in USA en onze groepsbedrijven en externe dienstverleners en partners zijn actief in de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we onze persoonsgegevens verzamelen we deze in een van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter gepaste maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit zijn onder andere de modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens tussen onze groepsbedrijven van de Europese Commissie, die vereisen dat alle groepsbedrijven persoonsgegevens uit de EER die zij verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie beschermen.

Onze modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare gepaste maatregelen geïmplementeerd voor onze externe dienstverleners en partners en meer informatie kan op verzoek worden verstrekt.

Gegevensbehoud

We bewaren persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dat te doen (bijvoorbeeld, om u een dienst te verlenen die u heeft gevraagd of om aan toepasselijke juridische, belasting- of administratieve vereisten te voldoen).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in archieven) uw persoonsgegevens veilig opslaan en niet verder verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

  • Als u in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving toegang tot uw persoonsgegevens wilt, ze wil bijwerken of de verwijdering ervan wil vragen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.
  • Daarnaast kunt u, indien u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

We beantwoorden alle vragen die we ontvangen van individuen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Bijwerkingen van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de veranderingen die we aanbrengen.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris met gebruikmaking van de volgende gegevens: [email protected].