Voor het laatst bijgewerkt: januari 2022
versie mei 2024

Astellas Pharma Inc. en haar wereldwijde gelieerde ondernemingen (“Astellas”, “wij”, “we”, “ons”) respecteren uw recht op privacy en nemen wij de naleving van privacy verplichtingen serieus. Om deze reden hebben we deze Privacy kennisgeving (“Kennisgeving”) opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe en waarom we Persoonsgegevens van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (“Persoonsgegevens”) verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u gebruik kunt maken van uw privacy rechten. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is een persoon die zich in de positie bevindt om producten van Astellas voor te schrijven, toe te dienen, aan te schaffen of te verstrekken, of anderszins invloed uit te oefenen op het gebruik van of op beslissingen betreffende de aankoop van een product van Astellas. Voorbeelden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn artsen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, apothekers, transplantatiecoördinatoren, vergoedingsspecialisten en personen die beslissingen nemen met betrekking tot formuleringen. De definitie van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan afhankelijk zijn van de plaatselijke wetgeving.

Lees deze Kennisgeving zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen hebt, verzoeken we u contact op te nemen aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.

Astellas Pharma Inc., samen met de gelieerde onderneming van Astellas die een relatie met u heeft, fungeren als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Meer informatie over de relevante gelieerde onderneming van Astellas kunt u vinden via de volgende koppeling: https://www.astellas.com/en/worldwide.

 

Wat doet Astellas?

Astellas is een internationaal farmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Tokio, Japan. Onze missie is het verbeteren van het leven van patiënten. Zie voor meer informatie over Astellas, met inbegrip van informatie over onze belangrijkste therapeutische gebieden, de onderdelen “About” en “Therapy Areas” van onze website op https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Welke Persoonsgegevens verwerkt Astellas?

We verzamelen Persoonsgegevens van u vanuit diverse bronnen, waaronder rechtstreeks van u en uit documenten of formulieren die u aan Astellas verstrekt om deel te nemen aan initiatieven die door Astellas worden gesponsord of ondersteund, zoals door Astellas gesponsorde activiteiten op het gebied van klinisch onderzoek en ontwikkeling, marktonderzoek, onderzoek naar bevindingen uit de praktijk, of die u in een andere context hebt verstrekt; van zakenpartners (bijvoorbeeld de rechtspersoon waarvoor u werkt), derden (bijvoorbeeld verkopers of medische instanties) of openbaar toegankelijke bronnen, zoals beroepsregisters, tijdschriften en wetenschappelijke websites, PubMed, ClinicalTrials.gov, websites van de overheid, websites van universiteiten of ziekenhuizen, nationale registers, sociale media zoals LinkedIn, Facebook, enzovoort, en online zoekengines; cv's en resumés; en online en andere databases (zoals HCP-databases beheerd door specialistische gegevensproviders) en websites, die mogelijk eigendom zijn van of/en worden beheerd door derden.

Uw Persoonsgegevens die door Astellas worden verwerkt, vallen in grote lijnen in de hieronder beschreven categorieën. Welke Persoonsgegevens van u door Astellas worden verwerkt, is afhankelijk van het type en aantal interacties dat daadwerkelijk met u worden ondernomen en is beperkt tot Persoonsgegevens die Astellas nodig heeft om het doel van deze interacties te kunnen verwezenlijken.

Typen persoonsgegevensVoorbeelden
Persoonlijke identiteitsgegevens en biografische informatie

Naam, inclusief aanspreektitel; nationaliteit; geboortedatum en -plaats; persoonlijke foto's of beeltenis/stem in opnames voor zakelijke doeleinden (indien van toepassing); identiteitsgegevens (paspoortnummer, medische registratienummer/autorisatie-ID, unieke Astellas-businesspartner-ID), profielnaam of gebruikersnaam op socialemediaplatform.

 

ContactgegevensPostadres (privé en/of werk); telefoonnummers; e-mailadressen.
BeroepsinformatieFunctie, praktijkadres, specialisme(n) waarin u actief bent, uw beroepsmatige kwalificaties en wetenschappelijke activiteiten (zoals aantal jaren klinische ervaring, aantal publicaties en artikelen op het gebied van academisch of wetenschappelijk onderzoek, deelname aan adviesraden en klinische onderzoeken van Astellas en andere bedrijven, leidinggevende functies, presentaties, lidmaatschap van beroepsverenigingen, -raden en -commissies (tevens om te controleren op mogelijke belangenverstrengeling); cv's, voorkeurstaal.
Identiteitsgegevens voor betalingsadministratieDetails van onderliggende interacties van een overeenkomst en het totale waarde die aan u is overgedragen op grond van een overeenkomst, als u de uiteindelijke begunstigde bent; bsn-nummer, nummer van nationale identiteitskaart; beroepsmatige identiteitsgegevens; bankrekeninggegevens.
Zakelijke reis- en bijeenkomstgegevensReis-/verblijfs-/levensonderhoud gegevens in verband met zakelijke reizen en evenementen, bijzondere omstandigheden (dieetvoorkeuren/-vereisten, toegankelijkheidsinformatie).
Elektronische persoonlijke identiteitsgegevens

Uw elektronische identiteitsgegevens, voor zover deze nodig zijn voor het leveren van de diensten via de websites of applicaties die we exploiteren (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, apparaat type, unieke apparaat-ID's, browsertype, globale geografische locatie (bijvoorbeeld het land of de stad waar u zich bevindt) en andere technische informatie, beeld- of geluidsregistratie). We kunnen ook informatie verzamelen over de wijze waarop uw apparaat gebruik heeft gemaakt van onze website of applicatie, waaronder de paginas die u hebt geraadpleegd, en documenten, bestanden of applicaties die u hebt gedownload. (Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics of Adobe Analytics).

Voor de Astellas-Pro-website verifiëren we uw identiteit door middel van de OWA-service (Online Web Authentication) van IQVIA Inc. Hierbij wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken om toegang te verkrijgen tot deze besloten website. Wij hebben geen toegang tot uw wachtwoord.

Details van interacties met Astellas

Details van interacties met ons, zoals het type ontmoetingen dat we hebben gehad, onderwerpen die zijn besproken, uw kennis van en vragen die u hebt gesteld over onze activiteiten en producten, welk type materialen we aan u hebben verstrekt of met u hebben gedeeld en eventuele feedback die u hebt gegeven (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier voor of tijdens het bijwonen van een Astellas-evenement, of door het invullen van een enquête), en eveneens uw mening en handelswijze met betrekking tot het voorschrijven van producten, uw werkwijze met betrekking tot uw patiënten en het stellen van diagnoses, en vergelijkbare informatie die mogelijk ook wordt verzameld in het kader van marktonderzoek en/of bevindingen uit de praktijk door externe instanties of databrokers; informatie over uw gebruik van, uw reacties op en/of voorkeuren met betrekking tot communicatiekanalen, met inbegrip van het gebruik daarvan.

Sommige services, websites of applicaties, zoals Astellas-Pro, leggen details vast van uw bezoek aan de site, de pagina's die u hebt bezocht, enzovoort, maar alleen als de relevante toestemming voor het gebruik van cookies is verleend, zoals nader uitgelegd onder het kopje “Cookies en vergelijkbare traceringstechnologie” in de relevante kennisgeving binnen de service, website of applicatie, enzovoort die wordt gebruikt voor het verzamelen van deze gegevens.

 

Waarom verzamelt Astellas uw Persoonsgegevens?

We verwerken uw Persoonsgegevens hoofdzakelijk voor onze legitieme belangen, contractuele doeleinden en wanneer dat wettelijk verplicht is, voor het beheren van onze relatie met u, en met name voor de volgende hoofdverwerkingsdoeleinden:

 

Nr
Verwerkingsdoeleinden
1Het ontwikkelen en versterken van onze professionele relatie met u en het verrijken van uw kennis van de producten van Astellas; het verrijken van onze kennis over bepaalde relevante aandoeningen en trends op het gebied van patiënten beheer om ons vermogen tot het leveren van waardevolle behandelingen die patiënten een beter leven schenken te verbeteren; het uitvoeren van algemene segmentatie van belanghebbenden binnen uw geografische gebied en specialisme; identificeren van belangrijke externe experts en relevante onderzoek locaties voor het uitvoeren van klinische onderzoeken.
2Het beheren van onze relatie met u in onze klantendatabases (zoals Veeva of Sales Force), inclusief het plannen van een potentiële samenwerking, contacten, bezoeken en ontmoetingen (virtueel en/of fysiek) met u, en eventuele daaropvolgende uitvoering van dergelijke activiteiten. Hiertoe behoren ook het plannen, melden en bijhouden/opvolgen van onze activiteiten met u en de materialen die aan u zijn verstrekt, inclusief het meten van onze interactie om te helpen de informatie over aandoeningen en over producten en diensten van Astellas die we aan u verstrekken te ontwikkelen, verspreiden en evalueren, en erop toe te zien dat deze relevant is met het oog op uw expertise, belangstelling en voorkeuren op basis van onze evaluatie en beoordeling van uw profiel en uw meningen, routines en werkwijzen; het ontwikkelen van databases van visionairs en belangrijke experts in verschillende behandelingsgebieden; en het verkrijgen van inzicht in uw wetenschappelijke, therapeutische benadering en uw tevredenheid over de producten en diensten van Astellas.
3Het beheren van onze interactie met u in relatie tot een overeenkomst op grond waarvan diensten door u worden geleverd, onder andere voor het bepalen van een passende vergoeding op basis van uw professionele kwalificaties (redelijke marktwaarde), het nakomen van onze verplichtingen en het uitoefenen van onze rechten op grond van een dergelijke overeenkomst, dan wel of diensten worden verleend door Astellas aan u of de organisatie waarvoor u werkt.
4Het documenteren van onze transacties met u en het waarborgen van transparantie met betrekking tot waardeoverdracht waarbij u de uiteindelijke begunstigde bent (zoals een bijdrage voor de onkosten in verband met educatieve evenementen die door Astellas worden beheerd, met inbegrip van reis- en verblijfskosten, honorarium voor de spreker voor verleende diensten en consultancy diensten).
5Het beheren van toestemmingsverklaringen die door u zijn afgegeven aan Astellas (zoals toestemming voor elektronische marketing) of toestemming aan Astellas voor het doorgeven van Persoonsgegevens van u in verband met onze overeenkomst(en) met u (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam en het bedrag en/of de waarde van de overdrachten aan u overgemaakt op grond van dergelijke overeenkomsten), indien dergelijke toestemming vereist is op grond van wetten of voorschriften.
6Het beheren van onze IT-resources, met inbegrip van infrastructuurbeheer en bedrijfscontinuïteit, en het verlenen van toegang aan u tot onze informatie en diensten, onder andere voor het beheren van toegangsbeperkingen tot diensten en informatie die uitsluitend bestemd is voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; voor het verkrijgen van een beter inzicht in uw gebruik van onze website en/of applicaties en welke inhoud voor u van belang is, zodat we de kwaliteit en relevantie van onze website en/of applicaties kunnen verbeteren, en voor interne analysedoeleinden. Een deel van deze gegevens kan worden verzameld door middel van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie, zoals verder wordt uitgelegd op het moment van de verzameling van de cookies.
7Het beheren van verzoeken die u bij ons indient voor geneesmiddelen (bijvoorbeeld monsters voor gebruik in schrijnende gevallen) en voor medische informatie, inclusief informatie met betrekking tot uw patiënten of hun verzorgers, indien van toepassing.
8Wanneer we verplicht of geoorloofd zijn om dat te doen op grond van de wet of een praktijkcode, of wanneer het nodig is om Astellas in staat te stellen haar belangen te beschermen, bijvoorbeeld voor het beheren van het nalevingsprogramma van ons bedrijf (corporate compliance program) om te voldoen aan wettelijke, regulatieve of branchevereisten of best practices en om ethische verplichtingen voor bewakings-, controle- of inspectiedoeleinden na te komen; om juridische stappen te nemen of een proces aan te spannen (bijvoorbeeld wanneer dat nodig is om fraude of misdrijf te voorkomen of te detecteren, in reactie op een regulatief onderzoek).
9Het vastleggen, opslaan, beheren en opvolgen van bijwerkingen of problemen met de kwaliteit van een product die door u kunnen worden gedeeld met betrekking tot geneesmiddelen van Astellas; om rechtstreekse communicatie met u mogelijk te maken in verband met belangrijke en soms zelfs vitale urgente veiligheidswaarschuwingen en terugroepacties voor geneesmiddelen en voor het faciliteren en evalueren van de effectiviteit van onze communicatie met u binnen de context van risicobeheerplanning met betrekking tot onze producten op de markt.
10Het uitvoeren van enquêtes, marktonderzoek en “luisterprojecten” op sociale media om een beter begrip te krijgen van uw inzichten en meningen met betrekking tot de positie van Astellas binnen de biowetenschappen, en de meningen en gevoelens binnen de gezondheidszorg met betrekking tot diverse verwante kwesties en onderwerpen.
11Het efficiënt beheren van onze relatie met u binnen het kader van samenwerkingsovereenkomsten met onze partners (bijvoorbeeld andere farmaceutische bedrijven, of bedrijven waarmee we mogelijk samenwerken voor co-promotie van een geneesmiddel) en voor het faciliteren van eventuele zakelijke transacties en de corresponderende processen voor “due diligence”. Hiertoe behoren ook transacties als de overdracht van vergunning voor het in handel brengen aan een nieuwe houder, fusies, overnames en andere soorten toewijzingen en bedrijfsreorganisaties.
12Het efficiënt beheren van activiteiten in verband met uw aanwezigheid tijdens online en live bijeenkomsten of evenementen die worden georganiseerd of gesteund door Astellas; om u direct marketingmateriaal, medisch en wetenschappelijk nieuws, bedrijfsinformatie en/of informatie over producten of diensten die we leveren toe te zenden per post of via elektronische weg.
13Als u ons kantoor of onze website bezoekt, verzamelen we enkele basisgegevens voor beveiligingsdoeleinden om de toegang tot het gebouw te beheren. We kunnen ook beelden vastleggen door middel van bewakingscamera's.
14Documentatie en dossiers met officiële correspondentie met autoriteiten, zoals het geneesmiddelenbureau, het ministerie van volksgezondheid, een ziektekostenfonds en andere relevante autoriteiten en officiële organen met betrekking tot de werkzaamheden van Astellas als farmaceutisch bedrijf.

 

Over het algemeen gebruiken we de Persoonsgegevens die we van u verzamelen uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy kennisgeving, of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het moment dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet strijdig zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt (bijvoorbeeld voor het aanleggen van een archief in het openbaar belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden) indien en wanneer dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van Persoonsgegevens (voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg gevestigd in de landen van de Europese Economische Ruimte)

We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het naleven van onze wettelijke plichten op grond van toepasselijke wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg of andere wetgeving (bijvoorbeeld fiscale en andere financiële of transparantie voorschriften)
 • Het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst met u, of het nemen van relevante stappen op uw verzoek voordat een contractuele overeenkomst met u wordt aangegaan
 • Het beschermen van uw vitale belangen of de belangen van anderen, bijvoorbeeld om patiënten te informeren over mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die ze gebruiken
 • Wanneer we uw toestemming hebben om dat te doen (in dergelijke gevallen kunt u uw toestemming op elk moment intrekken)
 • Het bevorderen van het openbare belang op het gebied van de volksgezondheid, waarbij we verplicht zijn speciale categorieën van Persoonsgegevens te verzamelen met het oog op het openbare belang (bijvoorbeeld maatregelen voor het inperken van Covid-19).
 • Het vervullen van onze legitieme belangen als farmaceutisch bedrijf, zoals deze in detail worden beschreven in de tabel “Verwerkingsdoeleinden” hierboven, mits deze niet ondergeschikt zijn aan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijheden.

In de gevallen waarin de verwerking van uw Persoonsgegevens niet reeds wordt gedekt door een van de bovenstaande rechtsgronden, verstrekken we u een afzonderlijke privacy kennisgeving waarin de relevante rechtsgrond wordt vermeld, of vragen we u om voorafgaande, expliciete en specifieke toestemming ervoor.

In de gevallen waarin onze verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van onze contractuele relatie met u, kan het niet verstekken van deze gegevens het sluiten van het contract blokkeren of ertoe leiden dat Astellas haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de rechtsgrond op basis waarvan we uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, verzoeken we u contact met ons op te namen aan de hand van de contactgegevens die onder het kopje “Contact met ons opnemen” hierna worden verstrekt.

 

Hoe verwerkt Astellas mijn Persoonsgegevens?

We verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Kennisgeving en passen de volgende beginselen toe:

 • Billijkheid: we verwerken uw Persoonsgegevens op een wijze die billijk is. Dit betekent dat we transparant zijn over de wijze waarop we uw Persoonsgegevens verwerken en dat wij verwerken met inachtname van de toepasselijke wetgeving.
 • Beperking van doel: we verwerken Persoonsgegevens voor de bovengenoemde wettige doeleinden en verwerken ze niet op een wijze die niet in lijn is met deze doeleinden.
 • Proportionaliteit: we verwerken Persoonsgegeven op een wijze die proportioneel is in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd te bereiken.
 • Nauwkeurigheid van gegevens: we nemen passende maatregelen om erop toe te zien dat de Persoonsgegevens die we in bezit hebben nauwkeurig, volledig en zo nodig up-to-date worden gehouden.

 

Hoe beschermt Astellas mijn Persoonsgegevens?

We nemen passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking of bekendmaking. De maatregelen die we nemen zijn opgezet om een mate van zekerheid te bieden die in verhouding staat tot het risico dat is verbonden aan de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

Met wie deelt Astellas mijn Persoonsgegevens?

We kunnen gebruikmaken van de diensten van derden voor de verwerking van Persoonsgegevens voor en namens Astellas. We vereisen van dergelijke gegevensverwerkers dat ze de Persoonsgegevens verwerken en handelen in strikte overeenstemming met onze instructies en dat ze stappen nemen om erop toe te zien dat de Persoonsgegevens altijd beschermd zijn. We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

Onze gelieerde ondernemingen en bedrijven uit onze bedrijvengroepDoorgifte voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Kennisgeving. Een lijst van de huidige bedrijven die deel uitmaken van onze bedrijvengroep is te vinden op https://www.astellas.com/en/worldwide.
Externe dienst verleners en partners

Derden die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die in deze Kennisgeving worden beschreven of die aan u worden meegedeeld op het moment dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dergelijke derden kunnen uw Persoonsgegevens verwerken binnen de context van de volgende categorieën of activiteiten:

 1. Het opstellen en verspreiden van voorlichting over aandoeningen en van productcampagnes en -materialen, bedrijfscommunicatie en pr-activiteiten in gedrukte en elektronische vorm
 2. Adviserende instanties, zoals adviesraden en beroepsgroepen
 3. Marktonderzoek en “luisteractiviteiten” op sociale media
 4. Planning, uitvoering en evaluatie van onze bezoeken, evenementen en interacties, met inbegrip van het gebruik van een systeem of hulpmiddel voor CRM (Customer Relationship Management) en het uitvoeren van profiling, segmentatie en targeting
 5. Klinische onderzoeken en publicaties, inclusief samenwerking met klinische onderzoeksorganisaties
 6. Monitoring en interne controles, en toepasselijke corrigerende/preventieve maatregelen
 7. Gezamenlijke promotieactiviteiten
 8. Beheer van vragen van derden, verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens, klachten, gerechtelijke stappen en klokkenluidersactiviteiten/meldingen
 9. Verwerking en betaling van honoraria, het treffen van regelingen voor reizen, vergoeding van onkosten en bekendmakingen van dergelijke zaken in het kader van toepasselijke voorschriften
 10. Infrastructuur- en applicatieservices, IT-platformbeheer, IT-ondersteuning en interne en externe communicatieservices
 11. Administratie en beheer van aanvragen voor medische informatie en/of melding van bijwerkingen of klachten over de kwaliteit
 12. Verspreiding van wettelijk verplichte communicatie
 13. Toezicht op de veiligheid en beveiliging van gebouwen of evenementen van Astellas
AdviseursLevering van adviserende diensten door bureaus, consultants, auditors, accountants, adviseurs, juristen en vergelijkbare agenten in verband met de adviesdiensten die ze aan ons leveren voor legitieme zakelijke doeleinden en onder contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor enig ander doeleinde te gebruiken.
Bevoegde autoriteitenEnige bevoegde wet handhavende instantie, regulerende, overheidsinstelling, rechtbank of andere derde partij wanneer we geloven dat doorgifte noodzakelijk is (i) op grond van de toepasselijke wetgeving of voorschriften, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, zeker te stellen of te beschermen, (iii) om te reageren op wettelijke verzoeken of inspecties of om kwesties die door een klokkenluider aan de orde zijn gesteld te onderzoeken, of (iv) om uw vitale belangen of die van enig andere persoon te beschermen.
Potentiële kopers (en hun vertegenwoordigers en adviseurs)In verband met enige voorgenomen aankoop, fusie of overname van enig onderdeel van ons bedrijf, met dien verstande dat we de koper informeren dat deze de Persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Kennisgeving worden genoemd.
Enig andere persoonIn dat geval worden gegevens alleen doorgegeven met uw toestemming.

 

Astellas verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal dat ook niet doen zonder uw toestemming.

We nemen daarnaast maatregelen zodat de toegang tot uw Persoonsgegevens beperkt is tot medewerkers die een legitieme zakelijke behoefte hebben om deze te raadplegen, met een contractueel verbod om de Persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doeleinde.

 

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar, en verwerkt in, andere landen dan het land waar u woont, met inbegrip van China, India, de Filipijnen, Singapore en de Verenigde Staten. De wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in deze landen kan afwijken van de wetgeving in uw land (en biedt in sommige gevallen niet evenveel bescherming). Verder zijn de bedrijven in onze bedrijvengroep en onze externe serviceproviders en partners over de hele wereld actief. Dit betekent dat we Persoonsgegevens die we verzamelen in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben passende maatregelen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens te allen tijde worden beschermd in overeenstemming met deze Kennisgeving. Dit omvat tevens de implementatie van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor overdracht van Persoonsgegevens tussen bedrijven uit onze bedrijvengroep. Deze bepalingen vereisen dat alle bedrijven uit de bedrijvengroep de Persoonsgegevens die ze verwerken beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. U kunt ook gebruikmaken van uw rechten die worden beschreven onder het kop “Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming” hieronder in verband met Persoonsgegevens die we doorgeven aan bedrijven uit de bedrijvengroep die zich bevinden buiten het land waar u woont. We implementeren vergelijkbare passende contractuele beveiligingsmechanismen bij onze externe serviceproviders en partners.

Verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze functionaris Gegevensbescherming aan de hand van de contactgegevens die hierna worden verstrekt onder het kopje “Contact met ons opnemen”.

 

Bewaarperiode

We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang daarvoor een legitieme zakelijke behoefte of wettelijke verplichting bestaat. We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze verwerken of vereist is op grond van de wet, contract, het Wereldwijd beleid inzake dossiers en informatiebeheer van Astellas en het Dossier bewaarschema van Astellas.

 

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

We reageren op verzoeken die we ontvangen van personen die gebruik wensen te maken van hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming in overeenstemming met alle toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming.

 • Als u uw Persoonsgegevens wilt raadplegen, corrigeren of bijwerken, kunt u dat op enig moment doen door contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens die hierna worden verstrekt onder het kopje “Contact met ons opnemen”.
 • In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen, onderworpen aan de wetgeving in uw rechtsgebied. Als u gebruik wenst te maken van uw recht op verwijdering, verzoeken we u contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens die verderop worden verstrekt onder het kopje “Contact met ons opnemen”.
 • Verder hebt u mogelijk in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, of de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens te vragen. Ook in dat geval kunt u gebruikmaken van deze rechten door contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens die verderop worden verstrekt onder het kopje “Contact met ons opnemen”.
 • Als we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u ook uw toestemming intrekken wanneer u maar wilt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van eventuele verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaande aan uw intrekking, en evenmin voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van een andere rechtsgrond dan uw toestemming.
 • Mogelijk hebt u het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens voor directmarketingdoeleinden. Als dit recht van toepassing is, verzoeken we u gebruik te maken van de functionaliteit “opt-out” of “opzeggen” in de relevante communicatie of contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens die verderop worden verstrekt onder het kopje “Contact met ons opnemen”.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en het gebruiken van uw Persoonsgegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn te vinden op https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Contactgegevens voor de UK Information Commissioner zijn te vinden op https://ico.org.uk/global/contact-us/).
 • Als we gebruikmaken van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profiling, verstrekken we onmiddellijk zinvolle informatie aan u over de logica die daarbij wordt toegepast, alsmede de betekenis en de voorziene gevolgen van dergelijke verwerking voor u.

 

Classificering van geautomatiseerde beslissingen

We maken gebruik van algoritmen in onze activiteiten voor profiling en het nemen van beslissingen. We kunnen u bijvoorbeeld als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in een categorie plaatsen aan de hand van een algoritme voor het evalueren van uw beroepsmatige expertise, zoals uw onderzoeksactiviteiten en publicaties, klinische ervaring, academische kwalificaties en communicatievoorkeuren. We gebruiken deze categorisatie ter ondersteuning van onze planning van potentiële samenwerking, contacten, bezoeken en ontmoetingen met u. Beslissingen die zijn gebaseerd op ons gebruik van algoritmen worden doorgaans genomen door personen en hebben geen significante gevolgen voor u. Als echter volledig geautomatiseerde processen worden gebruikt die wettelijke of andere significante gevolgen voor u hebben, verstrekken we u verdere informatie en vragen we u vooraf om toestemming, indien dat vereist is.

 

Gebruik van de website of applicaties van Astellas door minderjarigen

Het is niet de bedoeling dat onze websites, applicaties of online diensten worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

 

Wijziging van deze Privacy kennisgeving

Deze Kennisgeving kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt in verband met juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Kennisgeving bijwerken, publiceren we eventuele wijzigingen in de relevante privacy secties op onze bedrijfswebsites (een lijst van onze websites is te vinden op https://www.astellas.com/eu/worldwide). Ook kunnen we aanvullende passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de aangebrachte wijzigingen. De datum bij “voor het laatst bijgewerkt”, bovenaan deze Kennisgeving, geeft aan wanneer deze Kennisgeving voor het laatst is bijgewerkt.

 

Contact met ons opnemen

Als u gebruik wilt maken van uw gegevensbeschermingsrechten, verzoeken we u uw aanvraag in te dienen op http://www.astellas.com/eu/dsr.

Als u vragen of bedenkingen heeft over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris Gegevensbescherming van Astellas op het volgende e-mailadres: [email protected].