Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται από την Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E. υπόκεινται στους γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων της εταιρείας και μπορείτε να τους βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.astellas.com/eu/procurement/

NON_2020_0006_GR