Υπουργείο Υγείας
http://www.moh.gov.gr

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
www.eof.gr

H πύλη της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη δημόσια υγεία
https://ec.europa.eu/health/home_el

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
http://www.sfee.gr

NON_2019_0027_GR