Please download the PO Terms and Conditions for the relevant country from the list below.

Country PO Terms and Conditions Disclaimer to Purchase Orders Country FAQ’s
Austria  :  
EN
EN
 
AT
EN
   
DE
Belgium  :
EN
EN
EN
   
NL
Bulgaria  :  
EN
EN
EN
Croatia  : 
EN
   
HR
EN
 
HR
EN
Czech Republic  :  
EN
   
CZ
EN
EN
   
CZ
Denmark  :
EN
EN
EN
Egypt  :
EN
   
AR
EN
 
Finland  :  
EN
EN
EN
France  :  
EN
   
FR
EN
 
FR
EN
   
FR
Germany  :  
EN
   
DE
EN
 
DE
EN
   
DE
Greece  :  
EN
   
GR
EN
 
GR
EN
   
GR
Hungary  :  
EN
   
HU
EN
EN
   
HU
Ireland  : 
EN
EN
EN
Israel  :   
EN
Italy  :  
EN
   
IT
EN
EN
Mexico  :  
ES
   
Netherlands  :  
EN
   
NL
EN
 
NL
EN
   
NL
Norway  :  
EN
EN
EN
Poland  :  
EN
   
PL
EN
 
PL
EN
   
PL
Portugal  :  
EN
   
PT
EN
EN
   
PT
Romania  :  
EN
EN
EN
   
RO
Russia  :  
EN
   
RU
EN
 
Saudi Arabia  :  
EN
   
AR
EN
 
Slovakia  :  
EN
EN
EN
Slovenia  :  
EN
   
SI
EN
 
SI
EN
South Africa  :  
EN
EN
EN
Spain  :  
EN
   
ES
EN
 
ES
EN
   
ES
Sweden  :
EN
EN
EN
Switzerland  :
EN
 
DE
 
FR
EN
 
CH
 
DE
EN
   
DE
   
FR
Turkey :
EN
   
TR
EN
 
TR
EN
   
TR
UAE :
EN
   
AE
EN
EN
Ukraine  :
EN
   
UA
EN
 
United Kingdom  :
EN
EN
EN

Click here for FAQs

 

MAT-UK-NON-2022-00308
Date of prep: December 2022