1. Въведение

1.1       Следните условия („Условия за ползване“) се прилагат за Вашия достъп и използването на Уебсайта на адрес www.astellas.com/bg, опериран от „Астелас Фарма Юръп“ Лтд., с адрес на управление: „Хилсууд драйв“ № 2000, Чъртси, Съри. KT16 0RS, Великобритания (наричана по-долу „Астелас“, „ние“, „нас“ или „наш“) („Уебсайтът“). Използването на нашия Уебсайт включва достъп и сърфиране.

1.2       Настоящите Условия за ползване трябва да се четат заедно и да се прилагат в допълнение към нашата Информационна бележка относно поверителността. Моля, прочетете тези Условия на ползване и нашата Политика за поверителност внимателно и запазете и / или отпечатайте копие за бъдеща справка, тъй като и двата документа се отнасят до използването на нашия Уебсайт от Вас.

1.3       Като използвате Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност и ще ги спазвате. Ако не сте съгласни или не можете да се съобразите с тези Условия за ползване или Политиката за поверителност, трябва незабавно да спрете да използвате Уебсайта.

2. Промени в настоящите Условия за ползване

2.1       Ние от Астелас можем да променяме настоящите Условия за ползване, като променяме тази страница, при което продължавайки да използвате Уебсайта, Вие приемате и тези промени. Моля, проверявайте тази страница периодично, за да забележите всички актуализации.

3. Промени в нашия Уебсайт

3.1       Ние можем периодично да актуализираме нашия Уебсайт и можем да променяме съдържанието, достъпно за посетителите на Уебсайта. Ние, обаче, не сме задължени да актуализираме Уебсайта и не гарантираме, че Уебсайтът и неговото съдържание са актуални.

3.2       Ние не гарантираме, че нашият Уебсайт или всяко налично съдържание в него ще бъдат без грешки или пропуски.

3.3       Ако имате някакви въпроси относно нашия Уебсайт, настоящите Условия за ползване или искате да се свържете с нас по някаква друга причина, моля, направете го чрез www.astellas.com/bg/contact-us.

4. Достъп до нашия Уебсайт

4.1       Уебсайтът Ви се предоставя безплатно.

4.2       Ние не гарантираме, че нашият Уебсайт или каквото и да е съдържание в него винаги ще бъдат налични или достъпът Ви до него ще бъде непрекъснат. Достъпът се предоставя временно и можем да спрем, оттеглим, прекратим или променим всички и всяка част от Уебсайта без предизвестие по каквато и да е причина. Ние няма да бъдем отговорни пред Вас, ако по някаква причина нашият Уебсайт е недостъпен по което и да е време или за какъвто и да е период.

4.3       Този Уебсайт е предназначен за използване само от граждани на Европа.

4.4       Ние не гарантираме, че съдържанието, достъпно на или чрез нашия Уебсайт, е подходящо за или достъпно на други места. Ние можем да ограничим достъпността на нашия сайт до всяко лице или географска област по всяко време. Ако решите да получите достъп до нашия сайт qa-localbg-develop.astellas-ciandt.com/bg/terms-of-use извън Европа, можете да го направите само на свой собствен риск.

5. Използване на Уебсайта

5.1       Когато използвате нашия Уебсайт, вие се съгласявате да не:

1) използвате Уебсайта за каквито и да било цели, които са незаконни, некоректни или нелегални;

2) използвате Уебсайта по начин, който нарушава правата на други лица или ограничава или възпрепятства използването на Уебсайта от други лица;

3) деасемблирате, извършвате обратен инженеринг или по какъвто и да е друг начин да декомпилирате който и да е наличен софтуер, приложение, актуализация или хардуер, предоставяни чрез Уебсайта; или

4) използвайте Уебсайта по какъвто и да е друг начин, който е забранен от настоящите Условия за ползване.

5.2       Вие приемате, че е ваша отговорност да осигурите наличието на антивирусна програма, защитна стена и друг подходящ софтуер за сигурност при сърфиране в Интернет и достъп до този Уебсайт и за поддържане на сигурността на всякакви пароли / потребителски имена по отношение на всички потребителски акаунти, свързани с Уебсайта (ако е приложимо). Астелас не може да поеме отговорност за неспазване от Ваша страна на разумни предпазни мерки при сърфиране в Интернет и нашия Уебсайт.

5.3       Вие не трябва да злоупотребявате с нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са вредоносни или технологично вредни. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия Уебсайт, сървъра, на който се съхранява нашия Уебсайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уебсайт. Не трябва да атакувате нашия Уебсайт чрез атака, водеща до отказ на услугата или разпределена атака, водеща до отказ на услуга. Нарушавайки тази разпоредба, Вие може да извършите престъпление и ние ще информираме за всяко такова престъпление съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим с тези органи, като разкрием Вашата самоличност. Ако нарушите това изискване, Вашето право да използвате нашия Уебсайт ще бъде отнето незабавно.

5.4       Съдържанието на нашия Уебсайт се предоставя само за общи информационни цели и не е предназначено да съдържа съвети, на които трябва да разчитате. Вие трябва да потърсите професионална или специализирана консултация, преди да предприемете или да се въздържате от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашия Уебсайт.

5.5       Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията, налична на нашия Уебсайт, ние не поемаме никакви гаранции и не декларираме, че съдържанието е точно, пълно или актуално, нито че Уебсайтът не нарушава правата на която и да е трета страна , Ние не поемаме никаква отговорност, наказателна, финансова или всякаква друга, за използването на съдържанието на Уебсайта и неговото използване от Вас е изцяло на Ваш собствен риск.

6. Права върху интелектуална собственост

Всички търговски марки са собственост на „Астела Фарма“ Инк. и / или свързаните с нея компании. Търговските марки на трети страни са собственост на регистриралите ги компании и те могат да се използват по лиценз и / или посочено с разрешение и / или потвърждение от „Астелас Фарма“ Инк. и / или свързаните с нея лица.

6.1       Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуална собственост в нашия Уебсайт и в материалите, публикувани в него. Интелектуалната собственост включва текст, изображения, звукови и видео клипове и други произведения, публикувани в Уебсайта. Тези произведения са защитени от законите и договорите за авторско право по целия свят и всички такива права са запазени.

6.2       Ако спазвате настоящите Условия за ползване, можете да преглеждате, изтегляте, отпечатвате и използвате съдържание от Уебсайта, при условие че:

1) винаги се признава статутът ни на автори на съдържанието;

2) не използвате съдържанието за комерсиални цели;

3) не променяте съдържанието на Уебсайта по никакъв начин; и

4) не променяте съдържанието и използвате всички илюстрации на Уебсайта и всяко друго визуално съдържание във връзка с придружаващия ги текст.

6.3      Не трябва да използвате съдържанието на Уебсайта по никакъв начин, който е в противоречие с настоящите Условия за ползване, освен ако нямате предварително писмено съгласие. Ако разпечатате, копирате или изтеглите някоя част от нашия Уебсайт в нарушение на настоящите Условия за ползване, правото Ви да използвате Уебсайта ще бъде отнето и вие ще трябва, по наше усмотрение, да върнете всички копия направени от Вас.

7. Съдържание, създадено от потребители

7.1       Астелас може да включва функционалност на Уебсайта, която Ви позволява да публикувате или изпращате съдържание в Уебсайта, например на публичен форум или блог. Изпращайки съдържание, Вие се съгласявате, че:

1) носите пълна отговорност за съдържанието, което публикувате или изпращате, и че няма да изпращате съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обидно, тормозещо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, расово, етническо или друго незаконно и / или спорно по какъвто и да е начин;

2) декларирате, че всяко съдържание е: (i) оригинално Ваше и никоя друга страна няма право, собственост или интерес върху съдържанието; и / или (ii) имате необходимите права, лицензи, съгласия и разрешения за публикуване на съдържанието на Уебсайта за използване от Астелас в съответствие с настоящите Условия за ползване.

7.2       Когато изпращате съдържание на нашия Уебсайт, Вие ни предоставяте следните лицензи:

1) неизключителен, безплатен, за авторски права, световен, постоянен лиценз на Астелас да използва съдържанието по всякакъв начин, който сметнем за подходящ и да упълномощи други да го правят. Вие също се съгласявате безвъзвратно и безусловно да се откажете от всички морални права, които може да имате върху което и да е съдържание, публикувано от вас на Уебсайта; и

2) неизключителен, безплатен лиценз на други потребители на Уебсайта за достъп до Вашето съдържание чрез Уебсайта за целите на достъпа до такова съдържание и използването му в съответствие с настоящите Условия за ползване.

7.3       Астелас може предварително да разглежда, преглежда, редактира, променя, отхвърля или премахва съдържание, представено или публикувано на Уебсайта, по всяко време по каквато и да е причина, въпреки че ние нямаме задължение да го правим. Ние не носим отговорност за съдържание, публикувано или изпратено за публикуване от Вас или друг потребител на Уебсайта трета страна.

7.4       Ние нямаме задължение да запазваме съдържание и не носим отговорност за изтриването, унищожаването или загубата на каквото и да е съдържание, което не е предоставено от нас. Можем да запазим съдържание, ако е необходимо, за да спазваме законовите си задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме настоящите Условия за ползване.
 

8. Ограничаване на нашата отговорност

8.1       Нищо в тези Условия за ползване не ограничава или изключва: (i) нашата отговорност за телесни наранявания или смърт, причинени от наша небрежност, измама или измамно невярно представяне; (ii) вашите права съгласно законодателството за защита на потребителите; или (iii) всякаква друга отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно закона на Англия и Уелс.

8.2       До степента, разрешена от закона, ние изрично изключваме всички декларации, гаранции, условия или други изисквания, които могат да се прилагат за нашия уебсайт или каквото и да е съдържание в него, независимо дали са изрични или подразбиращи се.

8.3       Ние не носим отговорност пред никой потребител за загуба или вреда, независимо дали в договор, деликт (включително поради небрежност), нарушение на законно задължение или по друг начин, дори ако загубата или вредата са били предвидими, които възникват в резултат на или във връзка с:

1) използване или невъзможност за използване на нашия уебсайт; или

2) използване или разчитане на съдържание, показвано или достъпно на нашия уебсайт.

8.4       Ако сте бизнес потребител, имайте предвид, че ние по-конкретно не носим отговорност за:

1) каквато и да е загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;

2) прекъсване на бизнеса;

3) загуба на очаквани спестявания;

4) загуба на добро име, възможност или репутация;

5) загуба на данни; или

6) всяка конкретна, косвена, случайна, последваща, наказателна или порицателна загуба,

причинена на когото и да е, произтичаща от или във връзка с настоящите Условия за ползване или използването на уебсайта (независимо дали искането е предявено за нарушение на договор, поради небрежност или всяко друго деликтно право, по силата на закон или по друг начин).

8.5       Ако сте обикновен потребител, моля, имайте предвид, че ние предоставяме Уебсайта само за домашно и частно ползване. Вие се съгласявате да не използвате нашия уебсайт за каквито и да било търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност към вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможности Ние не носим отговорност за загуба или вреда, причинена от вирус, разпространена атака пораждаща отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг лицензиран материал, поради използването на нашия уебсайт или поради изтегляне от Вас на каквото и да е съдържание в този или който и да е друг уебсайт, свързан с него.

8.6       Информацията, предавана чрез този уебсайт, преминава през обществени далекосъобщителни мрежи. Ние не гарантираме, че Уебсайтът ще бъде наличен или че работата на този Уебсайт ще бъде непрекъсната или без грешки и не носим отговорност за това.

9. Връзки към уебсайтове на трети страни

9.1       Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ние не проверяваме, не одобряваме или по друг начин санкционираме съдържанието на които и да са уебсайтове на трети страни и използването на такива уебсайтове е изцяло на ваш риск, като ние нямаме контрол върху съдържанието на уебсайтове на трети страни.

9.2       Ние не поемаме отговорност, наказателна, финансова или друга, за наличието или съдържанието на такива уебсайтове на трети страни, нито отговорност за каквито и да било щети или вреди, които може да претърпите от посещението и / или използването им.

10. Други важни условия

10.1     Астелас може по свое усмотрение да закрие уебсайта или да изключи някои функции и функционалности на Уебсайта с незабавно действие по всяко време.

10.2     Ако някое от тези Условия за ползване бъде намерено от някой компетентен съд за незаконно, невалидно или неприложимо, останалата част от настоящите Условия за ползване остават в пълна сила и действие.

10.3     Всяко неизпълнение от страна на Астелас или не упражняване на някакво право или разпоредба в настоящите Условия за ползване не представлява отказ на Астелас от такова право или разпоредба.

10.4     Освен ако не е изрично посочено в настоящите Условия за ползване, нищо в тези Условия за ползване няма за цел да предостави права, средства за защита или ползи за всяко друго лице освен Вас и Астелас.

10.5     Тези Условия за ползване излагат цялото споразумение между Вас и нас и заместват всяко и всички предишни условия, изисквания, гаранции и / или декларации в максимална степен, разрешена от закона.

10.6     Астелас може да прекрати вашия достъп до Уебсайта заради нарушение на настоящите Условия за ползване. В допълнение, вие, или ние можем да прекратим нашето споразумение съгласно тези Условия за ползване по всяко време, като прекратяващата страна изпрати писмо до другата страна. Ако това споразумение е прекратено, трябва незабавно да спрете да използвате нашия уебсайт

10.7     Ако сте обикновен потребител, моля, имайте предвид, че тези Условия за ползване, техният предмет и формиране се регулират от Закон на Англия и Уелс. И вие, и ние сме съгласни, че съдилищата в Англия и Уелс ще имат независима юрисдикция.

10.8     Ако, сте жител на Северна Ирландия, можете да предявите иск в Северна Ирландия или ако сте жител на Шотландия, можете да го направите в Шотландия. Ако сте бизнес потребител, настоящите Условия и всякакъв спор или иск, произтичащи от или във връзка с тях или с техния предмет или образуването (включително извъндоговорните спорове или искове) се управляват и тълкуват от законите на Англия и Уелс. Ако предприемете някакви правни действия, свързани с използването на уебсайта или с настоящите Условия за ползване, вие се съгласявате да го направите в съдилища на Англия и Уелс.

10.9     Настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност са достъпни на следните езици: Английски.

NON_2019_0031_HBR