PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. Úvod

1.1 Nasledujúce podmienky („Podmienky používania“) platia pre váš prístup a používanie internetovej lokality na www.astellas.com/sk, ktorú prevádzkuje Astellas Pharma s.r.o., so sídlom na adrese Astellas Pharma s.r.o. Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00,Česká republika, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Astellas“). Používanie našej Internetovej lokality zahŕňa jej návštevu a prehliadanie.

1.2 Tieto Podmienky používania by sa mali preštudovať a platiť spolu s našou („Politikou ochrany údajov“). Tieto Podmienky používania a našu Politiku ochrany údajov si pozorne preštudujte a uložte a/alebo si vytlačte kópiu na budúce použitie, pretože obidva dokumenty sa vzťahujú na vaše používanie našej Internetovej lokality.

1.3 Používaním Internetovej lokality potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky používania a Politiku ochrany údajov prečítali, pochopili ste ich, prijímate ich a budete ich dodržiavať. Ak s týmito Podmienkami používania alebo Politikou ochrany údajov nesúhlasíte alebo ich nemôžete dodržiavať, musíte Internetovú lokalitu ihneď prestať používať.

2. Zmeny v týchto Podmienkach používania

2.1 Spoločnosť Astellas môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť úpravou tejto stránky a keď budete Internetovú lokalitu ďalej používať, vyjadríte tým svoj súhlas s ich zmenami. Odporúčame vám, aby ste túto stránku príležitostne navštívili a zistili, či neobsahuje nejaké aktualizácie.

3. Zmeny v našej Internetovej lokalite

3.1 Našu Internetovú lokalitu môžeme príležitostne aktualizovať a môžeme zmeniť obsah dostupný jej návštevníkom. Internetovú lokalitu však nie sme povinní aktualizovať a neručíme za jej aktuálnosť ani za aktuálnosť jej obsahu

3.2 Nezaručujeme, že naša lokalita alebo obsah na nej dostupný nebudú obsahovať chyby alebo opomenutia.

3.3 Ak máte k našej Internetovej lokalite alebo k týmto Podmienkam používania nejaké otázky alebo sa s nami chcete skontaktovať z nejakého iného dôvodu, použite adresu [email protected].

4. Prístup k našej Internetovej lokalite

4.1 Internetová lokalita vám je k dispozícii bezplatne.

4.2 Nezaručujeme, že naša Internetová lokalita alebo jej obsah budú prístupné vždy alebo že váš prístup bude neprerušený. Prístup sa povoľuje dočasne a celú Internetovú lokalitu alebo ktorúkoľvek jej časť môžeme kedykoľvek bez oznámenia a z akéhokoľvek dôvodu prerušiť, zrušiť alebo ukončiť. Ak naša Internetová lokalita nebude v nejakom čase alebo nejaké obdobie z nejakého dôvodu dostupná, nebudeme mať voči vám žiadnu zodpovednosť.

4.3 Táto Internetová lokalita je určená na používanie len pre občanov Slovenskej republiky.

4.4 Nevyhlasujeme, že obsah dostupný na našej Internetovej lokalite alebo prostredníctvom nej je primeraný alebo dostupný na iných miestach. Kedykoľvek môžeme obmedziť dostupnosť našej lokality ktorejkoľvek osobe alebo geografickej oblasti. Ak sa rozhodnete našu lokalitu navštíviť z územia mimo Slovenskej republiky, bude to na vaše vlastné riziko.

5. Vaše používanie Internetovej lokality

5.1 Počas používania našej Internetovej lokality sa zaväzujete:

 1. nepoužívať Internetovú lokalitu na nezákonný, nesprávny alebo nelegálny účel;
 2. nepoužívať Internetovú lokalitu spôsobom, ktorý porušuje práva inej osoby alebo obmedzuje či znemožňuje jej používanie alebo potešenie z nej inej osobe;
 3. nerozoberať, nevykonávať spätné inžinierstvo ani inak nedekompilovať žiadny softvér, aplikácie, aktualizácie alebo hardvér dostupný prostredníctvom Internetovej lokality; ani
 4. nepoužívať Internetovú lokalitu iným spôsobom, ktorý tieto Podmienky používania zakazujú.

5.2 Súhlasíte s tým, že ste zodpovedný za zabezpečenie inštalácie antivírusového programu, firewallu a iného vhodného bezpečnostného softvéru počas prezerania internetu a návštevy tejto Internetovej lokality, ako aj za bezpečnosť všetkých hesiel/používateľských mien vzťahujúcich sa na používateľské účty súvisiace s Internetovou lokalitou (ak sa to uplatňuje). Spoločnosť Astellas nepreberá zodpovednosť za to, že počas prezerania internetu a našej Internetovej lokality neprijmete primerané preventívne opatrenia.

5.3 Našu Internetovú lokalitu nesmiete zneužívať vedomým inštalovaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú zlomyseľné alebo technologicky škodlivé. Nesmiete sa pokúšať získavať neoprávnený prístup na našu Internetovú lokalitu, server, na ktorom je uložená, ako ani na žiadne servery, počítače alebo do databáz spojených s našou Internetovou lokalitou. Nesmiete zaútočiť na našu Internetovú lokalitu útokom s cieľom odopretia služby alebo distribuovaného odopretia služby. Porušením tohto ustanovenia sa môžete dopustiť trestného činu a takýto čin oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s takýmito orgánmi spolupracovať tým, že im poskytneme vašu totožnosť. Ak túto podmienku porušíte, vaše právo na používanie našej Internetovej lokality okamžite zanikne.

5.4 Obsah našej Internetovej lokality sa poskytuje len na účely všeobecného informovania a nie je určený ako poradenstvo, o ktoré by ste sa mali opierať. Skôr než prijmete alebo sa zdržíte nejakého opatrenia na základe obsahu našej Internetovej lokality, mali by ste sa poradiť s profesionálom alebo špecialistom.

5.5 Hoci vynakladáme primeranú snahu, aby sme informácie dostupné na našej Internetovej lokalite aktualizovali, neposkytujeme žiadne garancie, vyhlásenia ani záruky, že jej obsah je presný, úplný alebo aktuálny, ani že Internetová lokalita neporušuje práva nejakej tretej strany. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše používanie obsahu na Internetovej lokalite a používate ju výlučne na vlastné riziko.

6. Práva duševného vlastníctva

6.1 Sme vlastníkmi alebo držiteľmi licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našej Internetovej lokalite a v materiáloch, ktoré sú na nej zverejnené. Duševné vlastníctvo zahŕňa texty, obrázky, zvukové a obrazové klipy a iné diela zverejnené na Internetovej lokalite. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami na celom svete a všetky takéto práva sú vyhradené.

6.2 Ak dodržíte tieto Podmienky používania, budete si môcť obsah tejto Internetovej lokality prezerať, sťahovať, tlačiť a používať, a to za predpokladu, že:

 1. nás vždy uvediete ako autorov obsahu;
 2. nebudete obsah používať na komerčné účely;
 3. nebudete nijakým spôsobom upravovať obsah Internetovej lokality; a
 4. nebudete upravovať obsah a všetky ilustrácie a iný vizuálny obsah na Internetovej lokalite budete používať spolu s ich sprievodným textom.

6.3 Ak na to od nás nemáte predchádzajúci písomný súhlas, obsah Internetovej lokality nesmiete používať spôsobom, ktorý bude v rozpore s týmito Podmienkami používania. Ak si nejakú časť našej Internetovej lokality vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete v rozpore s týmito Podmienkami používania, vaše právo na používanie Internetovej lokality zanikne a na základe nášho rozhodnutia budete musieť vrátiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vyhotovili.

7. Obsah vytvorený používateľmi

7.1 Spoločnosť Astellas môže na internetovú lokalitu vložiť funkcie, ktoré vám na nej umožnia zverejniť alebo vložiť nejaký obsah, napríklad vo verejnom fóre alebo na blogu. Vložením obsahu súhlasíte s tým, že:

 1. nesiete plnú zodpovednosť za obsah, ktorý zverejňujete alebo vkladáte, a nebudete vkladať žiadny obsah, ktorý je nejakým spôsobom nezákonný, škodlivý, zastrašujúci, hanlivý, obťažujúci, ohováračský, vulgárny, obscénny, rasovo, eticky alebo inak nezákonný a/alebo voči nemu možno nejako namietať;
 2. poskytujete prísľub, že obsah je: (i) vaším originálom a žiadna iná strana naň nemá žiadne právo, nárok alebo záujem a/alebo (ii) na zverejňovanie obsahu na Internetovej lokalite na jeho použitie zo strany spoločnosti Astellas v súlade s týmito Podmienkami používania máte potrebné práva, licencie, súhlasy a povolenia.

7.2 Pri vkladaní obsahu na našu Internetovú lokalitu poskytujete nasledovné licencie:

 1. nevýlučnú, bezplatnú, celosvetovú a trvalú licenciu pre spoločnosť Astellas na používanie obsahu akýmkoľvek spôsobom, ktorý budeme považovať za vhodný, a na splnomocňovanie iných subjektov na takéto používanie. Tiež sa neodvolateľne a bezpodmienečne zriekate všetkých morálnych práv, ktoré môžete mať na nejaký obsah, ktorý ste na Internetovú lokalitu vložili; a
 2. nevýlučnú a bezplatnú licenciu pre ostatných používateľov Internetovej lokality na prístup k obsahu prostredníctvom Internetovej lokality na účely prístupu k takémuto obsahu a jeho používanie podľa týchto Podmienok používania.

7.3 Spoločnosť Astellas si kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môže vopred zobraziť, skontrolovať, upraviť, zmeniť, zamietnuť alebo odstrániť obsah, ktorý bol na Internetovú lokalitu vložený alebo na nej zverejnený, hoci nemá povinnosť to urobiť. Nezodpovedáme za žiadny obsah, ktorý ste zverejnili alebo zadali na zverejnenie alebo ho zverejnil alebo zadal na zverejnenie tretí používateľ Internetovej lokality.

7.4 Nie sme povinní uchovávať žiadny obsah a nebudeme mať voči vám zodpovednosť za vymazanie, zničenie alebo stratu nejakého obsahu, ktorý sme neposkytli my. Obsah si môžeme ponechať, ak je to potrebné v záujme dodržania našich zákonných povinností, vyriešenie sporov alebo plnenie týchto Podmienok používania.

8. Obmedzenie našej zodpovednosti

8.1 Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje: (i) našu zodpovednosť za telesnú ujmu alebo úmrtie v dôsledku našej nedbanlivosti, podvodu alebo podvodného uvedenia do omylu; (ii) vaše práva podľa zákonov o spotrebiteľoch ani (iii) žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

8.2 V rozsahu, v akom to povoľuje zákon, výslovne vylučujeme všetky výslovné a mlčky predpokladané vyhlásenia, záruky, podmienky alebo iné náležitosti, ktoré sa môžu vzťahovať na našu Internetovú lokalitu alebo jej obsah.

8.3 Voči žiadnemu používateľovi nebudeme niesť zodpovednosť za stratu alebo škodu, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo iným spôsobom, a to ani v prípade, ak bola daná strata alebo škoda predvídateľná a došlo k nej v dôsledku alebo v súvislosti s:

 1. používaním alebo nemožnosťou používania našej Internetovej lokality; alebo
 2. používaním alebo spoliehaním sa na nejaký obsah zobrazený alebo dostupný na našej Internetovej lokalite.

8.4 Ak ste firemný používateľ, zoberte na vedomie, že nenesieme zodpovednosť hlavne za:

 1. žiadne straty zisku, tržieb, obchodov alebo príjmov;
 2. prerušenie firemnej činnosti;
 3. stratu predpokladaných úspor;
 4. stratu dobrého mena, príležitosti alebo povesti;
 5. stratu údajov; alebo
 6. výnimočné, nepriame, náhodné, následné, represívne alebo exemplárne straty bez ohľadu na príčinu ich vzniku, ktoré vyplývajú alebo súvisia s týmito Podmienkami používania alebo vaším používaním Internetovej lokality (či už bude nárok vznesený kvôli porušeniu zmluvy, nedbanlivosti alebo inému úmyselnému porušeniu práva, na základe zákona alebo inak).

8.5 Ak ste spotrebiteľ, zoberte na vedomie, že Internetovú lokalitu poskytujeme len na domáce a súkromné používanie. Zaväzujete sa nepoužívať našu Internetovú lokalitu na žiadne komerčné alebo obchodné účely a nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, obchodov, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vírusom, útokom v podobe distribuovaného odopretia služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iné chránené materiály, v dôsledku vášho používania Internetovej lokality alebo v dôsledku toho, že ste si z nej alebo z nejakej inej, s ňou prepojenej internetovej lokality sťahovali nejaký obsah.

8.6 Informácie prenesené prostredníctvom tejto Internetovej lokality budú prechádzať cez verejné telekomunikačné siete. Neposkytujeme prísľub, že Internetová lokalita bude dostupná alebo jej prevádzka bude neprerušená alebo bezchybná a nepreberáme za to žiadnu zodpovednosť.

9. Odkazy na internetové lokality tretích strán

9.1 Táto Internetová lokalita môže obsahovať odkazy na internetové lokality tretích strán. Obsah internetových lokalít tretích strán nekontrolujeme, nepodporujeme ani inak neschvaľujeme, používate ich výlučne na vlastné riziko a my nemáme kontrolu nad obsahom žiadnej internetovej lokality tretej strany.

9.2 Nepreberáme zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takýchto internetových lokalít tretích strán ani za škodu alebo ujmu, ktorú v dôsledku ich navštívenia a/alebo používania môžete utrpieť.

10. Iné dôležité podmienky

10.1 Spoločnosť Astellas môže okamžite, kedykoľvek a na základe vlastného uváženia Internetovú lokalitu prestať prevádzkovať alebo ukončiť niektoré jej vlastnosti a funkcie.

10.2 Ak súd príslušnej právomoci zistí, že niektoré z týchto Podmienok používania sú nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, zvyšné Podmienky používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

10.3 Ak si spoločnosť Astellas neuplatní nejaké právo alebo nebude presadzovať plnenie nejakého ustanovenia v týchto Podmienkach používania, nebude sa to považovať za zrieknutie sa daného práva alebo ustanovenia.

10.4 S výnimkou toho, ako to je výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania, nič v nich nemá za cieľ poskytnúť nejaké práva, nápravné prostriedky alebo výhody inej osobe než vám a spoločnosti Astellas.

10.5 Tieto Podmienky používania predstavujú celú dohodu medzi vami a nami a v maximálnom rozsahu, v akom to zákon povoľuje, nahrádzajú všetky predchádzajúce podmienky, náležitosti, záruky a/alebo vyhlásenia.

10.6 Spoločnosť Astellas vám môže z dôvodu porušenia týchto Podmienok používania pozastaviť prístup na Internetovú lokalitu. Okrem toho máme ako obidve strany právo kedykoľvek vypovedať túto dohodu podľa týchto Podmienok používania na základe písomného oznámenia adresovaného druhej strane. Ak túto dohodu vypoviete, musíte okamžite prestať používať našu Internetovú lokalitu.

10.7 Ak ste spotrebiteľ, zoberte na vedomie, že tieto Podmienky používania, ich predmet a vytvorenie sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Obidve strany súhlasíme s tým, že výlučnú súdnu právomoc budú mať súdy Slovenskej republiky.

10.8 Ak ste podnik, tieto Podmienky a všetky spory alebo nároky, ktoré z nich vyplývajú alebo s nimi súvisia, alebo ich predmet alebo vytvorenie (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov), sa budú riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky. Ak podáte žalobu v súvislosti s vaším použitím Internetovej lokality alebo týmito Podmienkami používania, zaväzujete sa ju podať na súdoch Slovenskej republiky.

10.9 Tieto Podmienky používania a Politika ochrany údajov sú k dispozícii v nasledovných jazykoch: slovenský jazyk.

NON_2022_0016_SK