Spoločnosť Astellas sa zaviazala poskytovať trvalé vysoko kvalitné lekárske vzdelávacie príležitosti, ktoré pomáhajú zabezpečiť vhodné klinické použitie našich produktov, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku zlepšiť starostlivosť o pacientov.

Naša kultúra je založená na otvorenosti a integrite a neustále sa snažíme byť dôveryhodným lídrom v neustále sa meniacom prostredí zdravotnej starostlivosti. V súlade s vývojom globálneho prostredia, nebude spoločnosť Astellas naďalej poskytovať finančné prostriedky na vzdelávanie priamo jednotlivým zdravotníckym odborníkom (HCP) na účasť na kongresoch a konferenciách, vrátane virtuálnej účasti. Náš konzistentný prístup po celom svete má zásadný význam pre našu celosvetovú reputáciu a dôveru, ktorú zdieľame so zdravotníckymi odborníkmi, pacientmi a širšou zdravotníckou komunitou.

Uvedomujeme si, že je dôležité, aby zdravotnícki odborníci mali prístup k včasným vzdelávacím informáciám, ktoré im pomôžu zlepšiť starostlivosť o pacientov, a preto sme aj naďalej odhodlaní poskytovať vysoko kvalitné lekárske vzdelávacie príležitosti, ktoré pomôžu zabezpečiť vhodné klinické používanie našich existujúcich liekov a nových lekárskych inovácií, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku zlepšiť starostlivosť o pacientov. Do budúcnosti bude spoločnosť Astellas preorientovávať zdroje na ďalšie vzdelávacie aktivity, o ktorých sa domnievame, že lepšie odrážajú záväzok spoločnosti Astellas voči celosvetovej zdravotníckej komunite a zodpovedajú meniacim sa potrebám zdravotníckych odborníkov a pacientov.

Spoločnosť Astellas bude aj naďalej zdieľať nové vedecké dáta a informácie o chorobách v rôznych formátoch, ktoré podporujú kľúčovú úlohu zdravotníckych pracovníkov pri zlepšovaní starostlivosti o pacientov, vrátane:

  • Granty na vzdelávanie, taktiež známe ako Independent Medical Education (IME)
  • Sympózia, webinare, e-learning a internetové vzdelávanie (zamerané na ochorenie, liečbu alebo produkty); príkladom sú satelitné sympózia počas kongresu, programy pre prednášajúcich
  • Sumár z kongresov
  • Sponzorovanie vzdelávacích konferencií
  • Preceptorships
  • Granty zdravotníckym organizáciám (HCO) na podporu účasti zdravotníckych odborníkov na kongresoch

Spoločnosť Astellas neposkytuje priame finančné prostriedky jednotlivým HCP na účasť na miestnych, regionálnych alebo medzinárodných kongresoch alebo lekárskych stretnutiach.

 

Granty pre HCO na podporu účasti HCP na kongresoch

HCO môže žiadať o finančné granty na podporu registrácie HCP na vopred určených oprávnených kongresoch. HCO musí predložiť formulár žiadosti o financovanie grantu a musí byť schopné samostatne riadiť celý proces bez akejkoľvek praktickej podpory. Prostredníctvom žiadosti o grant môže byť financované maximálne 10 HCP a spoločnosť Astellas sa nesmie nijako podieľať na výbere HCP, ktorí majú získať podporu na registráciu na kongrese. HCO musí byť jedným z týchto subjektov:

  • Štátne alebo verejne financovaná nemocnice
  • Lekárska spoločnosť alebo združenie
  • Iné (univerzita, výskumná skupina, atď.)

HCO môže získať dotácie na registráciu na kongrese HCP iba dvakrát za fiškálny rok (apríl až marec) pre každú terapeutickú oblasť, ktorú spoločnosť Astellas podporuje. Zoznam vopred schválených kongresov a informácie o tom, či bude pre danú akciu podporovaná živá alebo virtuálna registrácia, nájdete tu.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

HCO, ktoré chce požiadať o grant na podporu registrácie HCP na kongrese, musí vyplniť tento formulár a vrátiť ho na adresu [email protected]. Po úvodnom preskúmaní vašej žiadosti, bude vaša žiadosť odovzdaná na posúdenie internej grantovej komisii spoločnosti Astellas. Predpokladáme, že rozhodnutie o žiadostiach môže trvať až šesť týždňov. Ak si prajete skontrolovať stav svojej žiadosti, kontaktujte prosím [email protected].

 

NON_2022_0006_SK