Spoločnosť Astellas sa zaviazala poskytovať trvalé vysoko kvalitné lekárske vzdelávacie príležitosti, ktoré pomáhajú zabezpečiť vhodné klinické použitie našich produktov, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku zlepšiť starostlivosť o pacientov.

Naša kultúra je založená na otvorenosti a integrite a neustále sa snažíme byť dôveryhodným lídrom v neustále sa meniacom prostredí zdravotnej starostlivosti. V súlade s vývojom globálneho prostredia, spoločnosť Astellas neposkytuje priame finančné prostriedky jednotlivým zdravotníckym odborníkom (HCP) na účasť na miestnych, regionálnych alebo medzinárodných kongresoch alebo lekárskych stretnutiach. Uvedomujeme si, že je dôležité, aby zdravotnícki odborníci mali prístup k včasným vzdelávacím informáciám, ktoré im pomôžu zlepšiť starostlivosť o pacientov, a preto sme aj naďalej odhodlaní poskytovať vysoko kvalitné lekárske vzdelávacie príležitosti, ktoré pomôžu zabezpečiť vhodné klinické používanie našich existujúcich liekov a nových lekárskych inovácií, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku zlepšiť starostlivosť o pacientov.

Spoločnosť Astellas zdieľa nové vedecké dáta a informácie o chorobách v rôznych formátoch, ktoré podporujú kľúčovú úlohu zdravotníckych pracovníkov pri zlepšovaní starostlivosti o pacientov, vrátane:

  • Granty na vzdelávanie, taktiež známe ako Independent Medical Education (IME)
  • Sympózia, webinare, e-learning a internetové vzdelávanie (zamerané na ochorenie, liečbu alebo produkty); príkladom sú satelitné sympózia počas kongresu, programy pre prednášajúcich
  • Sumár z kongresov
  • Sponzorovanie vzdelávacích konferencií
  • Preceptorships
  • Granty zdravotníckym organizáciám (HCO) na podporu účasti zdravotníckych odborníkov na kongresoch

 

Granty pre HCO na podporu účasti HCP na kongresoch

HCO môže žiadať o finančné granty na podporu registrácie HCP na vopred určených oprávnených kongresoch. HCO musí predložiť formulár žiadosti o financovanie grantu a musí byť schopné samostatne riadiť celý proces bez akejkoľvek praktickej podpory. Každý grant musí byť určený na jeden kongres a môže podporiť registráciu maximálne 10 individuálnych HCP. Neexistuje žiadny minimálny počet HCP na žiadosť o grant. Spoločnosť Astellas sa nesmie nijako podieľať na výbere zdravotníckych pracovníkov, aby získali podporu na registráciu na kongres, a bude sa vyhýbať viditeľnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorých vybral HCO, pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely podávania správ o transparentnosti. HCO musí byť jedným z týchto subjektov:

  • Štátne alebo verejne financovaná nemocnice
  • Lekárska spoločnosť alebo združenie

Vo všeobecnosti Astellas podporuje HCO, ktoré sú celoštátne uznávané s vlastnou profesionálnou administratívou a formálnou štruktúrou riadenia, slúžia viac ako 100 aktívnym členom a každoročne organizujú stretnutia pre svojich členov.

Spoločnosť Astellas nepodporuje zdravotné strediská, všeobecnú prax/súkromné kliniky, nenárodne uznávané a/alebo asociácie a profesionálne skupiny vlastnené/prevádzkované HCP.

Primárnym zámerom je podporiť platbu registračných poplatkov a spoločnosť Astellas bude podporovať granty HCO pre:

  • Virtuálna alebo osobná registrácia len na vopred určených medzinárodných/regionálnych kongresoch. Osobná účasť (cestovanie a/alebo ubytovanie) na medzinárodných stretnutiach nemôže byť podporovaná.
  • Virtuálna alebo osobná registrácia a účasť (primerané cestovanie a/alebo ubytovanie) na domácich (v krajine) kongresoch.  Akákoľvek osobná účasť na domácich kongresoch je obmedzená na podporu primeranej dopravy a ubytovania v súlade s POL-AST-8415 Globálnou politikou pre interakcie so zdravotníckymi odborníkmi a zdravotníckymi organizáciami.

HCO môže získať dotácie na registráciu na kongrese HCP iba dvakrát za fiškálny rok (apríl až marec) pre každú terapeutickú oblasť, ktorú spoločnosť Astellas podporuje. Zoznam vopred schválených kongresov a informácie o tom, či bude pre danú akciu podporovaná živá alebo virtuálna registrácia, nájdete tu.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

HCO, ktoré chce požiadať o grant na podporu registrácie HCP na kongrese, musí vyplniť tento formulár a vrátiť ho na adresu [email protected]. Po úvodnom preskúmaní vašej žiadosti, bude vaša žiadosť odovzdaná na posúdenie internej grantovej komisii spoločnosti Astellas. Predpokladáme, že rozhodnutie o žiadostiach môže trvať až šesť týždňov. Ak si prajete skontrolovať stav svojej žiadosti, kontaktujte prosím [email protected].

 

MAT-SK-NON-2023-00022