Ďakujeme za Váš záujem o Astellas granty pre zdravotnícke organizácie (HCO) na podporu účasti zdravotníckych odborníkov (HCP) na kongrese. Vykonávame úpravy našich postupov a momentálne neprijímame žiadne nové žiadosti. Vráťte sa prosím späť na naše stránky po 1.októbri 2023, kde nájdete nové postupy a formuláre.

 

Spoločnosť Astellas sa zaviazala poskytovať trvalé vysoko kvalitné lekárske vzdelávacie príležitosti, ktoré pomáhajú zabezpečiť vhodné klinické použitie našich produktov, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku zlepšiť starostlivosť o pacientov.

Naša kultúra je založená na otvorenosti a integrite a neustále sa snažíme byť dôveryhodným lídrom v neustále sa meniacom prostredí zdravotnej starostlivosti. V súlade s vývojom globálneho prostredia, nebude spoločnosť Astellas naďalej poskytovať finančné prostriedky na vzdelávanie priamo jednotlivým zdravotníckym odborníkom (HCP) na účasť na kongresoch a konferenciách, vrátane virtuálnej účasti. Náš konzistentný prístup po celom svete má zásadný význam pre našu celosvetovú reputáciu a dôveru, ktorú zdieľame so zdravotníckymi odborníkmi, pacientmi a širšou zdravotníckou komunitou.

Uvedomujeme si, že je dôležité, aby zdravotnícki odborníci mali prístup k včasným vzdelávacím informáciám, ktoré im pomôžu zlepšiť starostlivosť o pacientov, a preto sme aj naďalej odhodlaní poskytovať vysoko kvalitné lekárske vzdelávacie príležitosti, ktoré pomôžu zabezpečiť vhodné klinické používanie našich existujúcich liekov a nových lekárskych inovácií, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku zlepšiť starostlivosť o pacientov. Do budúcnosti bude spoločnosť Astellas preorientovávať zdroje na ďalšie vzdelávacie aktivity, o ktorých sa domnievame, že lepšie odrážajú záväzok spoločnosti Astellas voči celosvetovej zdravotníckej komunite a zodpovedajú meniacim sa potrebám zdravotníckych odborníkov a pacientov.

Spoločnosť Astellas bude aj naďalej zdieľať nové vedecké dáta a informácie o chorobách v rôznych formátoch, ktoré podporujú kľúčovú úlohu zdravotníckych pracovníkov pri zlepšovaní starostlivosti o pacientov, vrátane:

  • Granty na vzdelávanie, taktiež známe ako Independent Medical Education (IME)
  • Sympózia, webinare, e-learning a internetové vzdelávanie (zamerané na ochorenie, liečbu alebo produkty); príkladom sú satelitné sympózia počas kongresu, programy pre prednášajúcich
  • Sumár z kongresov
  • Sponzorovanie vzdelávacích konferencií
  • Preceptorships
  • Granty zdravotníckym organizáciám (HCO) na podporu účasti zdravotníckych odborníkov na kongresoch

Spoločnosť Astellas neposkytuje priame finančné prostriedky jednotlivým HCP na účasť na miestnych, regionálnych alebo medzinárodných kongresoch alebo lekárskych stretnutiach.

 

MAT-SK-NON-2023-00008