V spoločnosti Astellas znamená slovo Compliance oveľa viac než obyčajné dodržiavanie vopred stanovených pravidiel. Znamená to záväzok objasniť vlastný postoj a porozumenie spoločnosti k dodržiavaniu predpisov ako základu pre každý aspekt jej obchodných aktivít a neochvejné odhodlanie každého zamestnanca dodržiavať tento postoj a porozumenie ako základnú smernicu. V tejto súvislosti spoločnosť formulovala Kódex správania* skupiny Astellas, ktorý pomáha zaistiť globálne dodržiavanie pri vykonávaní jej obchodných aktivít tým, že poskytuje súbor spoločne zdieľaných etických noriem a štandardov dodržiavania predpisov v rámci celej skupiny.

* Kódex správania

 

Ak máte obavu týkajúcu sa skutočného alebo potenciálneho porušenia zákona, priemyselného kódexu alebo regulačnej povinnosti, vzneste ju prosím prostredníctvom webovej stránky EthicsPoint. EthicsPoint je nezávislá organizácia tretej strany, ktorá spravuje hlásenie potenciálnych alebo známych porušení v mene spoločnosti Astellas.

MAT-SK-NON-2023-00008