röda cancerceller på mörk bakgrund

Urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen i Europa och under 2020 fick cirka 200 000 personer diagnosen1. I Norden diagnosticerades cirka 8 500 personer med urinblåsecancer (incidens 2016–2020) 2

Antalet personer som levde med diagnosen vid utgången av 2020 (prevalens) per 100 000 var 420 män och 146 kvinnor2. Incidensen och dödligheten har minskat något de senaste tio åren2.

 

Riskfaktor
Den största riskfaktorn för urinblåsecancer är rökning. Tobaksrökning ökar risken för att drabbas och påskyndar sjukdomsprogression och sjukdomsförlopp. De kemikalier från cigaretterna som fälls ut i urinen kan skada urinblåsans slemhinna3. Urinblåsecancer är tre gånger så vanligt hos män som hos kvinnor. De flesta som drabbas 65 år eller äldre4

 

Symtom
Ett tidigt symtom på urinblåsecancer är blod i urinen (hematuri). Andra symtom som kan tyda på urinblåsecancer är sveda eller problem att kissa, trötthet, viktnedgång och försämrad aptit4.

Kontakta din läkare om du har något av de här symtomen eller misstänker att du har urinblåsecancer.

 

Undersökningar
En vanlig undersökning vid misstänkt urinblåsecancer är cystoskopi, där läkaren för in ett tunt rör med en kamera genom urinröret och upp till urinblåsan för att avgöra om det krävs biopsi eller operation. Avbildning med magnetkamera eller datortomografi kan också användas för att avgöra om tumören har spridit sig utanför blåsväggen5.

 

Förlopp
Vissa drabbas av metastaserad urinblåsecancer där cancern sprider sig utanför urinblåsan4, 6. Det finns flera olika behandlingsalternativ. Vilket som är aktuellt beror på hur spridd sjukdomen är och på den drabbades individuella förutsättningar6,7.


Referenser
1. International Agency for Research on Cancer https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf (accessed Feb 2023)
2. NORDCAN https://gco.iarc.fr/media/nordcan/factsheets/92/en/countries/0/bladder_and_urinary_tract-280-nordcan_countries-0.pdf (accessed Feb 2023)
3. Arv och Miljö – blåscancerinformation https://blascancerinfo.se/om-blascancer/arv-och-miljo/ (accessed Feb 2023)
4. CANCERFONDEN https://www.cancerfonden.se /om-cancer/cancersjukdomar/urinblasecancer (accessed Feb 2023)
5. Kræftens Bekæmpelse https://www.cancer.dk/blaerekraeft-blaerecancer/ (accessed Feb 2023)
6. EAU Guidelines https://uroweb.org/guidelines/muscle-invasive-and-metastatic-bladder-cancer (accessed Feb 2023)
7. European Medicines Agency. PADCEV Summary of Product Characteristics https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/padcev (accessed February 2023)

 

MAT-SE-NON-2023-00050