väderkvarnar på fältet vid soluppgången

Astellas uppförandekod återspeglar vårt fokus på och strävan efter högsta etiska standard. Vi måste leva upp till våra riktlinjer både som enskilda individer, tillsammans på arbetsplatsen och globalt.

Lagstiftningen sätter ramarna utifrån. Etiken sätter ramarna inifrån. Astellas vill leva upp till högsta tänkbara förväntningar, både juridiskt och affärsetiskt. Vi har granskat hela vår verksamhet och tagit fram ett antal riktlinjer för att säkerställa ansvarstagande och god metodik i allt vi gör.

Vår uppförandekod innehåller dels internationella riktlinjer för våra medarbetare, dels de sociala, etiska och miljömässiga minimikrav som våra leverantörer måste leva upp till. Utöver detta följer vi också läkemedelsbranschens etiska riktlinjer i respektive land.

Läs mer: Astellas Charter of Corporate Conduct, Group Code of Conduct | Astellas Pharma Inc. (på engelska) 

Vi respekterar våra medarbetares rättigheter, hälsa, säkerhet och utveckling och är medlem i FN-initiativet Global Compact som hjälper företag att kombinera affärsstrategi och verksamhet med principerna för mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och antikorruption.

Astellas har nolltolerans mot tvångsarbete och barnarbete. Vi har skrivit under Modern Slavery Act och därmed förbundit oss att se till att de mänskliga rättigheterna tillvaratas genom hela leveranskedjan.

 

Kontakt för etikfrågor
Vi uppmanar alltid såväl medarbetare som affärspartners att rapportera misstänkta och konstaterade brott mot lagar, branschriktlinjer eller våra egna rutiner som bland annat finns beskrivna i vår uppförandekod. Vi tar alla rapporter på allvar och behandlar dem konfidentiellt.

Kontakta gärna vår europeiska supportavdelning för etiska frågor.

 

MAT-SE-NON-2023-00049