röda blodkroppar på blå bakgrund

Njurmedicin, eller nefrologi som det också kallas, är den medicinska specialitet som ägnar sig åt njurens funktion och sjukdomar. En läkare som arbetar med njurmedicin kallas nefrolog. Nefrologens arbete går ut på att hålla njurarna friska och behandla njursjukdomar med hjälp av läkemedel och kostförändringar. Om njurarna är svårt skadade kan det även krävas dialys eller njurtransplantation. 

 

Astellas engagemang inom njurmedicin
Vår övergripande strategi innebär att vi har ett antal fokusområden och inriktar vår forskning framförallt på sjukdomar där vi ser att det finns stora behov men där det saknas effektiva behandlingsmetoder. Vårt arbete inom njurmedicin är ett utmärkt exempel på denna strategi. Vi är ledande inom immunsuppression för transplantationspatienter och har ägnat över 20 år åt forskning på bland annat njurtransplanterade patienter.

Vi ser det som en viktig uppgift att engagera oss i att njurpatienter får en förbättrad livskvalitet och därmed en bättre vardag. Det gör vi bland annat genom att ta fram behandlingar för olika njursjukdomar och de symtom de orsakar.

 

Om kronisk njursjukdom (CKD)
CKD har ett förlopp där njurfunktionen gradvis försämras. På sikt kan sjukdomen leda till njursvikt då patienten oftast är i behov av dialys eller njurtransplantation1

Kronisk njursjukdom uppstår när en sjukdom eller åkomma hindrar njuren från att fungera normalt och därigenom orsakar allt allvarligare njurskador under flera månader eller till och med år. Diabetes och högt blodtryck ligger bakom upp till två tredjedelar av alla fall av kronisk njursjukdom1.

Kronisk njursjukdom har hög prevalens och drabbar uppskattningsvis var tionde person världen över2. Sjukdomen betraktas som ett globalt hälsoproblem och man uppskattar att den år 2040 kommer att vara den femte vanligaste orsaken till för tidig död3. 

 

Anemi till följd av kronisk njursjukdom och dess symtom
Allteftersom njurens funktion försämras leder kronisk njursjukdom till en rad komplikationer. Anemi är ofta en av de första4. Anemi orsakas av minskad produktion av röda blodkroppar som i sin tur leder till minskad syretillförsel till vävnad och organ1.

Idag drabbas var femte person med kronisk njursjukdom av anemi5. Även om många patienter har stora besvär av sin CKD-relaterade anemi finns det mycket som tyder på att många inte diagnostiseras i tid, och därmed inte heller får adekvat behandling i tid. Detta kan leda till försämrad livskvalitet, samsjuklighet i form av till exempel hjärtkärlsjukdomar eller död6.

Njurarna är människokroppens verkliga mångsysslare som balanserar och reglerar viktiga kroppsfunktioner bland annat genom att7:

 • Upprätthålla vätske- och elektrolytbalansen
 • Reglera blodtrycket
 • Rena kroppen från restprodukter 
 • Producera hormoner och därmed reglera till exempel bildandet av röda blodkroppar.

Njurarna gör allt detta utan att vi tänker på det. Det är först när de inte längre fungerar som de ska som vi inser hur viktiga de är för att vi ska må bra. 

Antalet människor med kronisk njursjukdom (CKD) ökar i hela världen. Kronisk njursjukdom kan bero på en lång rad olika saker. Bland annat kan följande underliggande sjukdomar ge upphov till kronisk njursjukdom7:

 • Typ 1-diabetes
 • Högt blodtryck
 • Immunsjukdomar
 • Medfödda sjukdomar (t.ex. njurcystor)
 • Problem med urinflödet (t.ex. på grund av njursten eller tumörer)

Patienter med kronisk njursjukdom är ofta symtomfria i början. Då är det lätt att missa att njurarna redan är sjuka. Sjukdomsförloppet är smygande och det är vanligt att patienten inte märker något förrän efter flera år. Symtomen börjar märkas när sjukdomen fortskrider och njurfunktionen försämras7. Några tidiga tecken på försämrad njurfunktion eller långt framskriden CKD:

 • Snabb puls
 • Andfåddhet
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Nedsatt aptit
 • Trötthet
 • Nedstämdhet 
 • Svårigheter att tänka klart

För mer information om kronisk njursjukdom och anemi, gå in på vår sida om njurmedicin.
 

Referenser
1 National Kidney Foundation. About chronic kidney disease, https://www.kidney.org/atoz/content/about-chronic-kidney-disease (accessed April 2022).
2 International Society of Nephrology. Chronic kidney disease. Global kidney health atlas, www.theisn.org/global-atlas (2017) (accessed April 2022).
3 Foreman KJ, Marquez N, Dolgert A, et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016-40 for 195 countries and territories. Lancet 2018; 392: 2052-2090. 2018/10/21. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31694-5.
4 UK KC. Anaemia, https://www.kidneycareuk.org/about-kidney-health/conditions/anaemia/ (accessed April 2022).
5 Dmitrieva O, de Lusignan S, Macdougall IC, et al. Association of anaemia in primary care patients with chronic kidney disease: cross sectional study of quality improvement in chronic kidney disease (QICKD) trial data. BMC Nephrol 2013; 14: 24. 2013/01/29. DOI: 10.1186/1471-2369-14-24.
6 Wong MMY, Tu C, Li Y, et al. Anemia and iron deficiency among chronic kidney disease Stages 3-5 ND patients in the Chronic Kidney 
7 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. What Is Chronic Kidney Disease? Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/what-is-chronic-kidney-disease [last accessed October 2021]. 

 

MAT-SE-NON-2023-00050