Oznámení o ochraně osobních údajů
(v souladu s GDPR)

Oznámení o shromažďování a zpracování osobních údajů zdravotnických pracovníků (HCP)

Oznámení o ochraně osobních údajů pro farmakovigilanci a dotazy na zdravotnické informace

Aktualizováno dne: 11. 4. 2018

Astellas Pharma s.r.o. (dále jen „Astellas“) respektuje Vaše právo na soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme Vaše osobní údaje, a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v momentě, kdy vstupujete na naše webové stránky nebo na jiné online zdroje (mobilní aplikace, e-mail a jiné), které se vztahují k tomuto oznámení. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Co společnost Astellas dělá?
Astellas Pharma je globální farmaceutická společnost, jejíž hlavní mateřská společnost sídlí v Japonsku v Tokiu. Naším posláním je zlepšit život pacientů v následujících klíčových oblastech: transplantace, urologie, onkologie, antiinfektiva a léčba bolesti.

Více informací o společnosti Astellas naleznete v oddílu „O nás“ na našich webových stránkách na adrese https://www.astellas.com/cz/about/.

Jaké osobní údaje společnost Astellas shromažďuje a proč?
Osobní údaje shromažďované společností Astellas prostřednictvím webových stránek a jiných online digitálních zdrojů obecně spadají do následujících kategorií:

 • Informace, které poskytnete dobrovolně

Požádáme Vás o dobrovolné poskytnutí určitých informací. Typy informací, které od Vás požadujeme, a důvody, proč Vás žádáme o jejich poskytnutí, zahrnují:

Typy osobních údajů

Proč je shromažďujeme

 1. Titul
 2. Jméno
 3. Příjmení
 4. E-mailová adresa
 5. Poštovní adresa
 6. Telefonní číslo

Osobní údaje shromažďujeme za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo v souladu s požadavky konkrétních digitálních zdrojů.

Pokud od Vás budeme žádat poskytnutí jakýchkoli dalších osobních údajů, které nejsou popsány výše, pak Vám budou osobní údaje, které od Vás budeme žádat, a důvody, proč Vás o jejich poskytnutí žádáme, jasně uvedeny v okamžiku, kdy Vaše osobní údaje shromáždíme.

 • Informace, které shromažďujeme automaticky

Některé informace můžeme shromažďovat také automaticky z Vašeho zařízení. V některých zemích, včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru, mohou být tyto informace podle platných předpisů o ochraně osobních údajů považovány za osobní údaje.

Informace, které automaticky shromažďujeme, mohou konkrétně zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, obecná geografická poloha (např. na úrovni země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak Vaše zařízení interagovalo s našimi webovými stránkami, včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, na které jste klikli.

Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše webové stránky, odkud pocházejí a jaký obsah na našich stránkách je pro ně zajímavý. Tyto informace využíváme pro účely interní analýzy a ke zlepšení kvality a relevance našich webových stránek pro naše návštěvníky.

Některé z těchto informací mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie a podobných technologií sledování, jak je vysvětleno dále pod nadpisem „Cookies a podobné technologie sledování“ níže.

S kým společnost Astellas sdílí mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme sdělit následujícím kategoriím příjemců:

 • společnostem v naší skupině, našim poskytovatelům služeb třetích stran a partnerům, kteří nám poskytují služby zpracování dat nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, nebo které jsou Vám sděleny v okamžiku, kdy Vaše osobní údaje shromáždíme. Zdenaleznete seznam společností, které jsou v současnosti v naší skupině. Jelikož seznam poskytovatelů služeb třetích stran se může čas od času měnit, bude vám aktuální verze tohoto seznamu poskytnuta na základě vaší žádosti (viz „Na koho se obracet“)
 • jakémukoliv příslušnému správními orgánu, soudu nebo jiné třetí straně, když se domníváme, že je oznámení nezbytné (i) podle platných právních předpisů, (ii) pro uplatnění, stanovení nebo ochranu našich práv nebo (iii) k ochraně Vašich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiné osoby;
 • potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakýmkoli navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části našeho podniku, a to za předpokladu, že budeme informovat kupujícího, že musí používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;
 • jakékoli jiné osobě s Vaším souhlasem s oznámením údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů (pouze pro návštěvníky z EHP)
Pokud jste návštěvníkem z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme.

Za běžných okolností ale od Vás shromažďujeme osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme Váš souhlas, když potřebujeme osobní údaje k uzavření smlouvy s Vámi nebo pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a nemají před tímto zájmem přednost Vaše zájmy na ochranu údajů nebo základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od Vás osobní údaje nebo můžeme potřebovat osobní údaje k ochraně Vašich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiných osob.

Požádáme-li Vás o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli požadavkům právních předpisů, anebo abychom Vás mohli kontaktovat, oznámíme Vám to v daném okamžiku a informujeme Vás o tom, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné, či nikoliv (a o možných důsledcích, pokud neposkytnete své osobní údaje).

Shromažďujeme-li a používáme Vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), dáme Vám v daný okamžik vědět, co mezi tyto oprávněné zájmy patří.

Máte-li dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod nadpisem "Jak nás kontaktovat".

Cookies a podobné technologie sledování
Pro shromažďování a používání osobních údajů o Vás používáme soubory cookie a podobné technologie sledování (souhrnně "Cookies"), včetně provádění reklamy založené na zájmech. Další informace o typech souborů cookie, které používáme, a o tom, proč a jak můžete spravovat soubory cookie, naleznete v našem Oznámení o cookie
[http://www.astellas.com/cz/cookies].

Jak společnost Astellas zabezpečuje mé osobní údaje?
Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování Vašich osobních údajů.

Mezinárodní přenosy údajů
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích než v zemi, ve které pobýváte. Tyto země mohou mít právní předpisy na ochranu osobních údajů, které se liší od právních předpisů Vaší země (a v některých případech tyto právní předpisy nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany).

Naše servery se konkrétně nacházejí ve Velké Británii a společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb třetích stran a partneři operují po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme Vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoliv z těchto zemí.

Přijali jsme však přiměřené záruky, které zajišťují, že Vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Mezi ně patří zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise o přenosu osobních údajů mezi společnostmi v naší skupině, která vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje, které zpracovávají z EHP, v souladu s právem Evropské unie na ochranu osobních údajů.

Naše standardní smluvní doložky mohou být na vyžádání poskytnuty. Zavedli jsme podobné záruky u třetích stran, které nám poskytují služby a partnerů, další podrobnosti mohou být poskytnuty na vyžádání.

Uchovávání údajů
Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, uchováváme v případech aktuální oprávněné obchodní potřeby (např. pro poskytnutí služby, o kterou jste požádali, nebo pro splnění platných právních, daňových nebo účetních požadavků).

Pokud neexistuje žádná oprávněná obchodní potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje, smažeme je nebo je anonymizujeme, pokud toto není možné (například proto, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v archivech se zálohami), budeme Vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat je od jakéhokoliv dalšího zpracování, dokud nebude jejich vymazání možné.

Vaše práva na ochranu osobních údajů
Máte následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Pokud si přejete přistupovat, opravovat, aktualizovat nebo požadovat odstraněníVašich osobních údajů, můžete se s námi kdykoliv spojit pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem "Jak nás kontaktovat".
 • Pokud jste navíc rezidentem Evropské unie, můžete vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost Vašich osobních údajů. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem "Jak nás kontaktovat".
 • Máte kdykoliv právo na zrušení marketingové komunikace, kterou Vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz "odhlásit se" nebo "odstoupit" v marketingových e-mailech, které Vám zasíláme. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu (například poštovního marketingu nebo telemarketingu), kontaktujte nás, prosím, pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem "Jak nás kontaktovat".
 • Stejně tak, pokud jsme s Vaším souhlasem shromáždili a zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před jeho odvoláním, ani nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené z jiného právního důvodu, než je Váš souhlas.
 • Na shromažďování a používání Vašich osobních údajů námi máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů. (Kontaktní údaje orgánů pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a v konkrétních mimoevropských zemích (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.)

Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme, od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Používání webu nezletilými osobami
Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů
V reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud dojde k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme v souladu s významem změn, které učiníme, taková opatření, abychom Vás o nich informovali. Obstaráme si Váš souhlas se všemi významnými změnami týkajícími se oznámení o ochraně osobních údajů, pokud a kdy to vyžadují platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Můžete si zjistit, kdy bylo toto Oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, a to podle data "poslední aktualizace" zobrazené v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak nás kontaktovat
Chcete-li uplatnit Vaše práva na ochranu osobních údajů, zadejte svůj dotaz zde. Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu údajů na adrese [email protected].

Správce Vašich osobních údajů je Astellas Pharma s.r.o., IČO: 26432765

NON_2022_0019_CZ