V popředí změny ve zdravotní péči je proměna inovativní vědy v hodnotu pro pacienty

Proměnit změny v příležitosti

Vytvořit inovativní nové léky a medicínská řešení za využití našich klíčových schopností

Jít nad rámec GCL*

Vidět obchodní příležitosti z různých perspektiv a přijímat změny

*GCL: Global Category Leader (globální lídr v dané kategorii)

image1

Inovativní medicínská řešení jako kombinace různých
interních a externích možností zdravotní péče

Proces vytváření hodnot společnosti Astellas

Společnost Astellas stojí v popředí změny ve zdravotní péči a proměňuje inovativní vědu v hodnotu pro pacienty. Nepřetržitým opakováním tohoto cyklu dlouhodobě usiluje o trvale udržitelný růst korporátní hodnoty.

image2

Náš přístup k procesu vytváření hodnoty

´Smyslem´ společnosti Astellas je „přispívat ke zlepšování zdraví lidí na celém světě poskytováním inovativních a spolehlivých farmaceutických produktů.“
Proto je naším úkolem stát v popředí změny ve zdravotní péči a proměňovat inovativní vědu v hodnotu pro pacienty. Klíčem k našemu úspěchu je zaměření naší pozornosti na tyto tři kategorie: Rozvíjené oblasti, Zásady činnosti a Ovlivňující faktory. Tyto tři kategorie přehledně znázorňují, kde vytvářet hodnotu a jak jednat, abychom jí dosáhli.
Proces vytváření hodnoty je úzce provázán s pokroky ve vědě. V návaznosti na nové vědecké objevy společnost Astellas vyčleňuje dostatečné finanční prostředky a zavádí opatření uspokojující požadavky a očekávání zúčastněných subjektů. Vytvořením hodnoty pro pacienty se prostřednictvím tohoto procesu generují finanční prostředky důležité pro trvalé udržení růstu.

Rozvíjené oblasti

Aby dosáhla dalšího růstu potřebuje společnost Astellas, uprostřed pokračujícího vývoje v oblasti zdravotní péče, identifikovat obchodní příležitosti flexibilněji a efektivněji než kdy předtím. Rozvíjené oblasti nadefinuje tak, že ke konvenčnímu pohledu na oblasti léčby přidá další perspektivy. Zohlední nové technologie a léčebné přístupy, proveditelnost vývoje produktu a nové možnosti komercializace, a v neposlední řadě také tržní trendy a změny ve farmaceutických právních předpisech a nařízeních. Cílem společnosti je identifikovat oblasti nenaplněných potřeb a nalézt nové obchodní příležitosti.

Zásady činnosti

V rychle se měnícím obchodním prostředí je klíčová flexibilita. Ta nám umožňuje přehodnotit oblasti podnikání podle aktuální situace. To se týká i oblastí, které byly v minulosti pečlivě zvoleny jako nové příležitosti. Společnost Astellas si klade za cíl řídit další vývoj tak, aby všichni zaměstnanci při výkonu svých činností i nadále dbali na třístupňový proces: Koncentrovat naše zdroje do konkrétních oblastí, Znovu definovat zaměření a směr tam, kde je to potřeba a Expandovat směrem k novým příležitostem.

Ovlivňující faktory

Klíčové schopnosti jako jeden z ovlivňujících faktorů přispívají k udržitelnému růstu společnosti a tvoří zdroj konkurenceschopnosti. Je proto nezbytné pečlivě identifikovat své klíčové schopnosti a následně se v nich neustále zdokonalovat. Jestliže objevíme pozoruhodné schopnosti mimo společnost Astellas, snažíme se proaktivně vytvořit partnerství. Kombinací interních i externích schopností zvyšujeme naši celkovou produktivitu a kreativitu. Díky tomu maximalizujeme náš potenciál a schopnosti při vytváření hodnoty.

V nastavení procesů a určení cesty Astellas jsme navíc definovali společný soubor hodnot a jednání, které naši zaměstnanci přijímají jako součást snahy o posilování firemní kultury. Uplatňují ho především při prosazování obchodní filozofie společnosti. Zároveň zůstáváme věrní snaze pochopit požadavky a očekávání velkého množství zúčastněných subjektů, zejména pacientů.

* Hodnoty společnosti Astellas – zaměření se na pacienta, převzetí zodpovědnosti, výsledky, otevřenost a morální zásadovost

NON_2022_0009_CZ