PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

1. Úvod

1.1 Následující podmínky (“Podmínky užívání”) se vztahují k Vašemu přístupu na/ a používání webových stránek www.astellas.com/cz provozovaných společností Astellas Pharma s.r.o., se sídlem Astellas Pharma s.r.o. Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen “Astellas”, “my”, “naše” nebo “nás”) (dále jen “Webové stránky”). Použití našich Webových stránek zahrnuje přístup a procházení.

1.2 Tyto Podmínky užívání je třeba číst společně s našimi Pravidly ochrany osobních údajů (“Pravidla ochrany osobních údajů”). Prosím, přečtěte si tyto Podmínky užívání a naše Pravidla ochrany osobních údajů pečlivě, a uložte si je a/nebo vytiskněte si je pro budoucí použití. Oba dva tyto dokumenty se vztahují k používání našich Webových stránek.

1.3 Použitím našich Webových stránek potvrzujete, že jste přečetli, porozuměli a akceptovali naše Podmínky užívání a Pravidla ochrany osobních údajů a budete je dodržovat. V případě, že nesouhlasíte, případně nemůžete dodržovat naše Podmínky užívání a Pravidla ochrany osobních údajů, přestaňte neprodleně používat naše Webové stránky.

2. Změny těchto Podmínek užívání

2.1 Společnost Astellas může změnit tyto Podmínky užívání dodatkováním této stránky. Pokračováním používání těchto Webových stránek souhlasíte s těmito změnami. Prosím, zkontrolujte čas od času tuto stránku a věnujte pozornost případným aktualizacím.

3. Změny na našich Webových stránkách

3.1 Čas od času může dojít k aktualizaci těchto Webových stránek. Zároveň můžeme měnit obsah dostupný pro návštěvníky těchto Webových stránek. Nicméně nemáme žádnou povinnost aktualizovat tyto Webové stránky. Nezaručujeme, že Webové stránky a jejich obsah je aktuální.

3.2 Negarantujeme, že tyto Webové stránky, nebo jakýkoliv dostupný obsah na nich, bude bez chyby či opomenutí.

3.3 Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Webových stránek, Podmínek užívání nebo nás chcete kontaktovat z jakéhokoliv důvodu, prosím, učiňte tak prostřednictvím adresy [email protected].

4. Přístup na naše Webové stránky

4.1 Webové stránky jsou k použití zdarma.

4.2 Nemůžeme zaručit, že naše Webové stránky, nebo jakýkoliv jejich obsah, bude vždy přístupný nebo Váš přístup bude nepřerušovaný. Přístup je povolen na dobu určitou a my jej můžeme pozastavit, odvolat, přerušit, případně změnit vše či jakoukoliv část Webových stránek bez předchozího upozornění, a to z jakéhokoliv důvodu. Nejsme zodpovědní za případnou skutečnost, že naše Webové stránky nebudou z jakéhokoliv důvodu k dispozici na jakkoliv dlouhou dobu.

4.3 Tato Webová stránka je určena pouze pro obyvatele České republiky.

4.4 Nezaručujeme, že obsah dostupný na/ nebo prostřednictvím našich Webových stránek je patřičný pro / či dostupný na jiných místech než v České republice. Můžeme kdykoliv omezit dostupnost našich Webových stránek jakékoliv osobě nebo v rámci jakékoliv geografické oblasti. V případě, že se rozhodnete navštívit naše Webové stránky mimo Českou republiku, činíte tak na vlastní nebezpečí.

5. Vaše užívání Webových stránek

5.1 Použijete-li naše Webové stránky, souhlasíte s tím, že nebudete:

 1. používat Webové stránky k jakémukoliv účelu, který je nezákonný, nevhodný či protiprávní;
 2. používat Webové stránky způsobem, který porušuje práva kohokoliv jiného, případně je omezuje či zabraňuje používání někomu jinému;
 3. rozebírat, dešifrovat ani jinak dekompilovat jakýkoliv software, aplikace, aktualizace nebo hardware, který k dispozici prostřednictvím Webových stránek; nebo
 4. používat Webové stránky jakýmkoliv jiným způsobem, který je zakázaný těmito Podmínkami užívání.

5.2 Akceptujete, že je Vaší povinností zajistit, že máte zajištěný antivirus, firewall a další potřebný bezpečnostní software při procházení Internetu a přístupu k těmto Webovým stránkám, a pro zachování bezpečnosti hesla/ uživatelského jména v souvislosti s jakýmikoliv uživatelskými účty vztahující se k těmto Webovým stránkám (pokud existují). Společnost Astellas nemůže přijmout odpovědnost za zanedbání Vaší povinnosti přijmout přiměřená opatření při procházení Internetu a našich Webových stránek.

5.3 Nesmíte zneužívat naše Webové stránky k vědomému šíření virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiných materiálů, kterou mohou být škodlivé či technicky škodlivé. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k našim Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou uloženy naše Webové stránky, nebo k jakémukoliv serveru, či počítači, který je připojený k databázi našich Webových stránek. Nesmíte zaútočit na naše Webové stránky prostřednictvím útoku “Odepření služby” nebo distribuovat “Odepření služby”. Porušením těchto ustanovení může dojít ke spáchání trestného činu, jako takové je budeme hlásit na příslušných orgánech a spolupracovat s příslušnými orgány na odhalení Vaší identity. Pokud porušíte tyto podmínky, Vaše právo na používání těchto Webových stránek je okamžitě ukončeno.

5.4 Obsah našich Webových stránek je určen pouze pro obecné informační účely a neslouží k šíření doporučení, o které byste se měli opírat. Je nutné získat profesionální či odborné poradentství před tím, než začnete konat či se zdržíte konání na základě obsahu našich Webových stránek.

5.5 Přestože jsme vyvinuli značné úsilí k aktuálnosti na našich Webových stránkách, neposkytujeme žádné garance, prohlášení nebo záruky, že obsah je přesný, úplný a aktuální. Zároveň nemůžeme poskytnout garance, že naše Webové stránky neporušují práva žádných třetích stran. Neneseme žádnou zodpovědnost za Vaše používání obsahu našich Webových stránek a Vaše používání je zcela na vlastní bezpečí.

6. Práva duševního vlastnictví

6.1 Jsme majitelem a držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví našich Webových stránek a materiálů na nich zveřejněných. Duševní vlastnictví zahrnuje texty, obrázky, zvuk a videoklipy, případně jiná díla publikována na těchto Webových stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

6.2 Jestliže souhlasíte s těmito Podmínkami užívání, můžete si prohlížet, stahovat, tisknout a použít obsah z těchto Webových stránek za předpokladu, že:

 1. naše postavení jako autorů bude vždy uznávané
 2. nebudete používat obsah ke komerčním účelům;
 3. nechcete měnit obsah Webových stránek jakýmkoliv způsobem; a
 4. nebudete upravovat obsah a budete používat ilustrace z našich Webových stránek, a případně jiný vizuální obsah, ve spojení s jejich doprovodným textem.

6.3 Obsah Webových stránek nesmí být v žádném případě použit, pokud je v rozporu s Podmínkami užívání, pokud nemáte náš písemný souhlas. Jestliže vytisknete, zkopírujete či stáhnete jakoukoliv část z našich Webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami užívání, Vaše právo užívání Webových stránek skončí a Vy budete muset, na základě našeho rozhodnutí, vrátit všechny kopie pořízeného materiálu.

7. Obsah tvořený uživateli

7.1 Společnost Astellas může použít funkci na Webových stránkách, která Vám umožní vkládat obsah Webových stránek, např. na veřejném fóru nebo blogu. Vložením obsahu souhlasíte s tím, že:

 1. nesete plnou zodpovědnost za obsah, který zveřejníte nebo odešlete, a že nebudete předkládat jakýkoliv obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, rasově či eticky zaměřený nebo jinak nezákonný a/ nebo nevhodný jakýmkoli způsobem;
 2. slibujete, že jakýkoliv obsah je následující: (i) originální a že žádná jiná strana nemá žádné právo, titul nebo podíl na obsahu; a/ nebo (ii) máte všechna potřebná práva, licence, souhlasy a oprávnění ke zveřejnění obsahu na Webových stránkách pro použití společností Astellas v souladu s těmito Podmínkami užívání.

7.2 Když zašlete obsah na naše Webové stránky, můžete udělit následující licence:

 1. nevýhradní, bez licenčních poplatků, celosvětové, trvalé licence společnosti Astellas k používání obsahu jakýmkoliv způsobem, který považujeme za vhodný, a pověřit ostatní, aby tak učinili. Také souhlasíte s tím, že se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdáváte veškerých morálních práv, které můžete mít v souvislosti s obsahem zveřejněným Vámi na Webových stránkách; a
 2. licence nevýhradní, bez licenčních poplatků pro jiné uživatele těchto Webových stránek pro přístup k Vašemu obsahu prostřednictvím Webových stránek za účelem přístupu k takovému obsahu a používání v souladu s Podmínkami užívání.

7.3 Společnost Astellas může předvybrat, přezkoumat, upravovat, měnit, odmítnout nebo odstranit předložený nebo poslaný obsah na Webových stránkách, kdykoliv z jakéhokoliv důvodu, i když nemáme žádnou povinnost tak učinit. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah odeslaný nebo předložený Vámi nebo jiným uživatelem třetí strany na těchto Webových stránkách.

7.4 Nemáme žádnou povinnost uchovávat jakýkoli obsah a nejsme Vám odpovědní za vymazání, zničení nebo ztrátu jakéhokoli obsahu, který nebyl zveřejněný námi. V případě, že je to nutné, můžeme prosazovat tyto Podmínky užívání v souladu s našimi právními závazky i k řešení sporů.

8. Omezení našich povinností

8.1 Podmínky užívání nelimitují a nevylučují: (i) naši odpovědnost za zranění či smrt způsobené naší nedbalostí, podvodem nebo neúmyslným uvedením v omyl; (ii) Vaše práva v rámci spotřebitelského práva; nebo (iii) jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být omezena nebo vyloučena podle práva České republiky.

8.2 V rozsahu povoleném zákonem výslovně vylučujeme veškerá prohlášení, záruky či jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše Webové stránky nebo jakýkoliv obsah na nich, ať už výslovně či nevýslovně uvedené.

8.3 Neneseme odpovědnost vůči žádnému z uživatelů za ztrátu či poškození způsobené na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiným způsobem, a to i v případě, že ztráta nebo škoda byla předvídatelná, a došlo k ní v důsledku/ souvislosti s:

 1. užíváním nebo nemožnosti použití našich Webových stránek; nebo
 2. užíváním nebo spoléháním se na jakýkoliv obsah, který je zobrazený nebo k dispozici na našich Webových stránkách.

8.4 Pokud jste firemním uživatelem, prosím, uvědomte si, že neneseme odpovědnost zejména za:

 1. jakoukoliv ztrátu zisku, obchodu, podnikání či příjmů;
 2. přerušení podnikání;
 3. ztrátu předpokládaných úspor;
 4. ztrátu dobrého jména, příležitostí nebo pověsti;
 5. ztrátu dat; nebo
 6. jakékoliv zvláštní, nepřímé, nahodilé, represivní nebo exemplární ztráty způsobené jakýmkoliv způsobem,

vyplývající z/ nebo v souvislosti s těmito Podmínkami užívání, nebo Vaším užíváním těchto Webových stránek (nárok vznesený na základě porušení smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, na základě zákona či jinak).

8.5 V případě, že jste zákaznický uživatel, prosím, berte na vědomí, že poskytujeme tyto Webové stránky pouze pro domácí a soukromé účely. Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše Webové stránky pro jakékoliv komerční či obchodní účely, a nezodpovídáme za jakékoliv ztráty zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo jiné ztráty obchodních příležitostí. Nebereme odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody způsobené viry, útokem „Odepření služby“ nebo distribucí jiných technologicky škodlivých materiálů, které mohou infikovat Vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné vlastněné materiály, v důsledku používání našich Webových stránek nebo na základě stahování jakéhokoliv obsahu z nich, případně z jiných webových stránek s nimi souvisejících.

8.6 Informace přenášené skrze tyto Webové stránky budou šířené veřejnými telekomunikačními sítěmi. Nemůžeme slíbit, že Webové stránky budou dostupné, nebo že provoz těchto Webových stránek bude nepřerušený nebo bezchybný. Neneseme za toto žádnou zodpovědnost.

9. Odkazy na webové stránky třetích stran

9.1 Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nechceme kontrolovat, potvrzovat nebo jinak schvalovat obsah jakýchkoliv webových stránek třetích stran. Vaše používání jiných webových stránek je výhradně na vlastní bezpečí a nemáme žádnou kontrolu nad obsahem jakýchkoli webových stránek třetích stran.

9.2 Nepřijímáme odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek třetích stran, ani odpovědnost za jakékoliv škody nebo škody, které můžete utrpět jejich návštěvami a/ nebo jejich používáním.

10. Ostatní důležité podmínky

10.1 Společnost Astellas může kdykoliv podle vlastního uvážení přerušit nebo ukončit některé vlastnosti či funkčnost Webových stránek.

10.2 Pokud některé z těchto Podmínek užívání se projeví jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné jakýmkoliv příslušným soudem, zbytek těchto Podmínek užívání zůstanou přesto v platnosti a účinnosti.

10.3 Jakékoliv selhání společnosti Astellas vykonat či vynutit právo nebo ustanovení těchto Podmínek užívání nebudou představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

10.4 Pokud to není výslovně uvedeno jinak než-li v těchto Podmínkách užívání, nic v těchto Podmínkách užívání nestanovuje jakákoliv práva, nápravy nebo výhody komukoliv jinému než Vám a společnosti Astellas.

10.5 Tyto Podmínky užívání stanovují úplnou dohodu mezi námi a Vámi, a nahrazují veškeré předchozí podmínky, záruky a/ nebo zastoupení v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

10.6 Společnost Astellas může pozastavit Váš přístup na tyto Webové stránky na základě porušení Podmínek užívání. Mimo jiné můžete Vy či my zrušit naši dohodu na základě těchto Podmínek užívání, písemně druhé straně. Jestliže tato dohoda bude zrušena, musíte okamžitě přestat používat naše Webové stránky.

10.7 Jestliže jste zákazník, prosím, berte na vědomí, že tyto Podmínky užívání, jejich předmět a forma se řídí právem České republiky. Obě dvě strany, tj. my i Vy, se shodujeme, že soudy České republiky budou mít výhradní jurisdikci.

10.8 Jestliže jste podnikatel, tyto Podmínky užívání a jakékoliv spory nebo nároky vyplývající z/ nebo související s nimi, jejich předmětem nebo formou (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se řídí zákony České republiky. Pokud budete podnikat jakékoliv právní kroky týkající se Vašeho používání Webových stránek, nebo těchto Podmínek užívání, souhlasíte s tím, že tak učiníte u soudů České republiky.

10.9 Podmínky užívání a Pravidla ochrany osobních údajů jsou k dispozici v následujících jazycích: český jazyk.

NON_2022_0020_CZ