Astellas Pharma je globální farmaceutická společnost, jejíž hlavní mateřská společnost sídlí v Japonsku, v Tokiu. Naším posláním je zlepšit život pacientů v následujících klíčových oblastech: transplantace, urologie, onkologie, antiseptika. Více informací o společnosti Astellas naleznete v části „O nás“ na našich webových stránkách na adrese https://www.astellas.com/cz/about/.

Astellas Pharma s.r.o. („společnost Astellas“) respektuje Vaše právo na soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme Vaše osobní informace, a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy či obavy ohledně používání Vašich osobních údajů naší společností, případně byste chtěli využít svá práva – včetně vznesení námitek proti zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je zde popsán – pak nás, prosím, kontaktujte pomocí údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Astellas Pharma s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8

Jaké osobní údaje společnost Astellas shromažďuje a proč?
Shromažďujeme Vaše osobní údaje z různých zdrojů, včetně přímo od Vás a dále z dokumentů nebo formulářů, které poskytnete za účelem účasti na akcích sponzorovaných nebo podporovaných Astellas, na klinickém výzkumu a rozvojových činnostech, nebo v jiných souvislostech; z veřejně dostupných zdrojů; ze životopisů a resumé; z internetových a jiných databází a webových stránek, které mohou být spravovány třetími stranami v našem zastoupení.

Astellas shromažďuje a používá následující kategorie osobních údajů pro níže popsané účely:

  • osobní údaje jako Vaše jméno, věk, pohlaví a kontaktní údaje;
  • profesionální údaje, jako je Vaše místo praxe, pracovní zařazení, lékařská oblast, v níž pracujete, Vaše odborná kvalifikace a vědecká činnost (např. předchozí zkušenosti z klinických studií a účast na minulých nebo dosud probíhajících výzkumných studiích společnosti Astellas a dalších společností), publikování informací o akademických nebo vědeckých výzkumech a publikování článků, a členství ve sdruženích a radách; a
  • podrobnosti o interakcích s naší společností, například při jaké příležitosti jsme se setkali, diskutovaná témata, znalosti a dotazy, které jste měli ohledně naší firmy a našich produktů, jaký druh materiálu jsme Vám ukazovali a jakou zpětnou vazbu jsme od Vás dostali, Vaše názory a postupy týkající se předepisování léků, běžné postupy ohledně pacientů a stanovení diagnózy a podobné informace.

Tyto informace zpracováváme v našich databázích zákazníků za účelem řízení našich vztahů s Vámi, včetně plánování potenciální spolupráce, kontaktů, návštěv a setkání; abychom Vám pomohli využít informace, které Vám poskytujeme, a zajistili, aby tyto informace byly relevantní s ohledem na Vaše odborné znalosti, zájmy a preference; a pochopili Váš vědecký a terapeutický přístup a spokojenost s produkty společnosti Astellas.

S kým společnost Astellas sdílí mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout následujícím kategoriím příjemců:

  • společnostem v rámci naší skupiny, třetím stranám jako poskytovatelům služeb a partnerům, kteří pro nás údaje zpracovávají nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, o kterých jste informováni, když Vaše osobní údaje shromažďujeme. Seznam společností, které jsou v současnosti členy naší skupiny, naleznete zde https://www.astellas.com/cz/worldwide;
  • jakémukoliv příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulační, vládní agentuře, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je předání osobních údajů nezbytné (i) podle platných právních předpisů nebo nařízení, (ii) pro uplatnění, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiné osoby;
  • potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakýmkoli navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části naší společnosti, a to s tím, že kupujícího budeme informovat o tom, že smí používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;
  • jakékoli jiné osobě, která bude mít Váš souhlas s předáním osobních údajů.

Právní podklad pro zpracování osobních údajů (pouze pro poskytovatele lékařské péče (HCP) z Evropského hospodářského prostoru (EHP))
Pokud jste poskytovatel lékařské péče (HCP) se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, náš právní podklad pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů je náš oprávněný zájem na udržování vztahu s Vámi. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto právního podkladu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak společnost Astellas zabezpečuje mé osobní údaje?
Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování Vašich osobních údajů.

Mezinárodní přenosy údajů
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích než v zemi, ve které jste rezidentem. Tyto země mohou mít zákony na ochranu údajů odlišné od zákonů Vaší země (a v některých případech tyto zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany).

Naše servery se konkrétně nacházejí v USA a společnosti naší skupiny a třetí strany jako poskytovatelé služeb a partneři operují celosvětově. To znamená, že když shromažďujeme Vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoliv zemi.

Přijali jsme však opatření k tomu, aby Vaše osobní údaje byly chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Mezi ně patří zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise ohledně přenosu osobních údajů mezi společnostmi ve skupině, které vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje z EHP, které zpracovávají, v souladu s právem Evropské unie pro ochranu osobních údajů.

Naše standardní smluvní doložky mohou být poskytnuty na vyžádání. Zavedli jsme obdobné zabezpečení u třetích stran jako našich poskytovatelů služeb a partnerů. Další podrobnosti mohou být poskytnuty na vyžádání.

Uchovávání údajů
Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, uchováváme v případech aktuální oprávněné obchodní potřeby (např. pro poskytnutí služby, o kterou jste požádali, nebo pro splnění platných právních, daňových nebo účetních požadavků).

Pokud neexistuje žádná oprávněná obchodní potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje, budeme je buď mazat nebo anonymizovat. Pokud toto není možné (například proto, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v archivech se zálohami), budeme Vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat je od jakéhokoliv dalšího zpracování, dokud nebude jejich vymazání možné.

Vaše práva na ochranu údajů
Máte následující práva na ochranu údajů:

  • Pokud si přejete přistupovat, opravovat, aktualizovat nebo požadovat odstranění Vašich osobních informací, můžete se s námi kdykoliv spojit pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“.
  • Pokud jste navíc rezidentem Evropské unie, můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo požádat o omezení přenositelnosti Vašich osobních údajů. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“.
  • Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů na shromažďování a používání Vašich osobních údajů naší společností. Další informace získáte od Vašeho místního úřadu pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a v některých mimoevropských zemích (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.)

Odpovídáme na všechny žádosti od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů, v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
V reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj můžeme podle potřeby toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud dojde k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme v souladu s významem změn, které učiníme, taková opatření, abychom Vás o nich informovali.

Jak nás kontaktovat
Chcete-li uplatnit Vaše práva na ochranu osobních údajů, zadejte svůj dotaz zde. Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím [nás / pracovníka pro ochranu údajů] s použitím následujících údajů: [email protected].

NON_2022_0019_CZ