Poslední aktualizace: 23.6.2020

Všeobecné informace

Astellas Pharma s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a s Vašimi osobními informacemi zachází v souladu s platnými zákony a předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – „GDPR“). V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, kdo jsme, jak pro účely farmakovigilance a zdravotnických informací shromažďujeme a zpracováváme osobní informace o Vás a jak vykonáváme Vaše práva na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho použití Vašich osobních informací, potom se na nás obraťte s použitím kontaktních údajů poskytnutých na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Co dělá skupina Astellas?

Skupina Astellas Pharma je globální farmaceutický podnik, jehož základní mateřská společnost má ústředí v Tokyu v Japonsku. Naší misí je zlepšovat životy pacientů v následujících hlavních oblastech: transplantace, urologie, onkologie a antiinfektiva.

Další informace o skupině Astellas viz sekce „O nás“ na našem webu na adrese https://www.astellas.com/cz/about/.

 

Jaké osobní informace skupina Astellas shromažďuje a pro jaké účely?

Typy informací, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, a důvody, proč Vás žádáme o jejich poskytnutí, budou záviset na kategorii datových subjektů a/nebo činnosti zpracování údajů: 

 

Účely farmakovigilance:

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje v závislosti na osobě, která se na nás obrátí (pacient nebo oznamovatel nepříznivé události): jméno, příjmení, věk, datum/rok narození, pohlaví, iniciály, kontaktní údaje a profese. Můžeme shromažďovat další osobní údaje ve vztahu k údajům o zdravotním stavu nebo anamnéze osoby, u níž dochází k nepříznivé události. Můžeme být podle zákona povinni použít Vaše informace k posouzení bezpečnosti našich výrobků a údaje oznámit regulačním úřadům. Pro oznámení údajů regulačním úřadům budou Vaše osobní údaje sdíleny anonymním způsobem. Vaše údaje nebudou použity pro jiné účely než činnosti související s farmakovigilancí.

Můžeme obdržet osobní údaje o Vás od zdrojů – třetích stran (například lékaře, který Vás ošetřuje), ale pouze v případech, kdy jsme zkontrolovali, zda tyto třetí strany buď mají Váš souhlas, nebo je jim jinak zákonem povoleno nebo jsou jinak ze zákona povinny sdělit nám Vaše osobní údaje. Typy údajů, které můžeme shromažďovat od třetích stran, budou zahrnovat výše uvedené typy osobních údajů a údaje, které od těchto třetích stran obdržíme, použijeme pouze k posouzení bezpečnosti našich výrobků, oznámení nepříznivých událostí regulačním úřadům a obrácení se na Vás za účelem následných informací nebo pro účely potvrzení.

 

Účely dotazů na zdravotnické informace:

Můžeme shromažďovat jméno, příjmení, iniciály, datum/rok narození, pohlaví, kontaktní údaje a profesi osoby, která se na nás obrátí se zdravotnickým dotazem. Můžeme shromažďovat údaje o zdravotním stavu nebo údaje týkající se anamnézy osoby předkládající nám dotaz. Tyto údaje shromažďujeme za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a sledování s Vámi, pokud je to nutné, dodržení našich zákonných povinností. Můžeme být ze zákona povinni oznámit Vaše údaje regulatorním orgánům, v rozsahu, v jakém je Váš dotaz spojen s nepříznivou událostí. 

Pokud Vás požádáme o poskytnutí jakýchkoli dalších osobních informací nepopsaných výše, potom osobní údaje, o jejichž poskytnutí Vás požádáme, a důvody, proč Vás o jejich poskytnutí požádáme, Vám budou vyjasněny v okamžiku, kdy Vaše osobní údaje shromažďujeme.

Obecně osobní údaje, které od Vás shromáždíme, použijeme pouze pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, které Vám vysvětlíme v době jejich shromažďování. Můžeme však Vaše osobní údaje použít pro jiné účely, které nejsou neslučitelné s účely, které jsme Vám sdělili (například účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké účely nebo účely historického výzkumu nebo statistické účely), pokud je to povoleno příslušnými zákony na ochranu osobních údajů a v případech, kdy je to těmito zákony povoleno.

 

S kým společnost Astellas sdílí mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdělit následujícím kategoriím příjemců:

  • společnostem z naší skupiny a přidruženým osobám, poskytovatelům služeb jakožto třetím stranám a partnerům, kteří nám poskytují služby zpracování údajů nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely, které jsou popsány v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, například provozování příslušných služeb a databází v oblasti farmakovigilance a zdravotnických informací a pomoc skupině Astellas při plnění povinností výkaznictví. Seznam našich současných společností ve skupině je k dispozici zde;

  • příslušnému donucovacímu orgánu, regulatorní, vládní agentuře, soudu nebo jiné třetí straně v případech, kdy věříme, že sdělení je nezbytné (i) jako záležitost platného zákona nebo předpisu, (ii) k uplatnění, založení nebo obraně našich zákonných práv nebo (iii) na ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jakékoli další osoby;

  • potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s navrženou koupí, fůzí nebo akvizicí kterékoli části našeho podniku, za předpokladu, že informujeme kupujícího, že Vaše osobní údaje musí použít pouze pro účely sdělené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů (pouze pro země EU)

V rozsahu, v jakém je platné nařízení GDPR, shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely uvedené výše za účelem plnění našich zákonných povinností týkajících se farmakovigilance a dotazů na zdravotnické informace týkající se použití našich výrobků. Naším právním základem je článek 6 (1) (c) v kombinaci s článkem 9 (2) (i) nařízení GDPR. 

Máte-li dotazy k právnímu základu nebo potřebujete-li další informace týkající se právního základu, na kterém shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, obraťte se na nás s použitím kontaktních údajů poskytnutých pod názvem „Jak se na nás obrátit“ níže.

 

Jak skupina Astellas zajišťuje bezpečnost mých osobních údajů?

Používáme příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena k zajištění úrovně bezpečnosti vhodné pro riziko zpracování Vašich osobních informací. 

 

Mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných zemí, než v jaké sídlíte, a zpracovány v těchto zemích. Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od zákonů Vaší země a nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany jako Vaše země. 

Přijali jsme však příslušná bezpečnostní opatření za účelem vyžadování toho, aby Vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Zahrnují zavedení Standardních smluvních doložek Evropské komise pro přenosy osobních údajů mezi společnostmi z naší skupiny, které od všech společností ze skupiny vyžadují, aby chránily osobní údaje jimi zpracovávané z EHP v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Evropské Unie.

Na požádání lze poskytnout naše standardní smluvní doložky. Zavedli jsme podobná příslušná bezpečnostní opatření u našich poskytovatelů služeb jakožto třetích stran a partnerů a další údaje lze poskytnout na požádání.

 

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme pro účely farmakovigilance, uchováváme po dobu existence společnosti, protože tyto údaje jsou důležité z důvodu veřejného zdraví. 

Pro účely dotazů na zdravotnické informace lze osobní údaje uchovávat po dobu 6 let od data, kdy jste se na skupinu Astellas s dotazem obrátili.


 

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máme následující práva na ochranu osobních údajů:

  • Pokud si přejete mít přístup k Vašim osobním údajům, opravit je nebo je aktualizovat, můžete tak učinit kdykoli tak, že se na nás obrátíte s použitím procesu a kontaktních údajů poskytnutých pod nadpisem „Jak se na nás obrátit“ níže.  

  • Vaše právo mít námitky proti zpracování Vašich osobních údajů nebo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo zrušení Vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost Vašich osobních údajů bude omezeno v důsledku našich zákonných povinností podle legislativy o farmakovigilanci. Skupina Astellas nebude moci vymazat nebo omezit zpracování Vašich údajů ze zákonných důvodů.

  • Podobně, pokud shromáždíme a zpracujeme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem, potom můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před Vaším odvoláním, ani nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené se spolehnutím se na zákonné základy zpracování jiné než souhlas. Opět, můžete tak učinit kdykoli tak, že se na nás obrátíte s použitím procesu a kontaktních údajů poskytnutých pod nadpisem „Jak se na nás obrátit“ níže.

  • Máte právo stěžovat si úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a použití Vašich osobních údajů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na Váš místní úřad pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje pro úřady pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru jsou k dispozici zde.) 

Zodpovíme všechny dotazy, které obdržíme od osob, které si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

 

Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat v reakci na změny právního, technického nebo obchodního vývoje. Při aktualizaci našeho Oznámení o ochraně osobních údajů přijmeme příslušná opatření k tomu, abychom Vás informovali, konzistentní s významem změn, které provádíme. Obstaráme si Váš souhlas se závažnými změnami Oznámení o ochraně osobních údajů, pokud je to vyžadováno platnými zákony na ochranu osobních údajů, a v případech, kdy je to jimi vyžadováno.

Datum poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů můžete zkontrolovat podle data „poslední aktualizace“ uvedeného na začátku tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Jak se na nás obrátit

Správcem osobních údajů pro Vaše osobní údaje je Astellas Pharma s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29,Karlín, 186 00 Praha 8. IČO: 26432765

Za účelem uplatnění kteréhokoli z Vašich práv na soukromí předložte svůj dotaz zde.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití Vašich osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s použitím následujících údajů: [email protected].  


 

NON_2022_0019_CZ