Polityka Prywatności dla Przedstawicieli zawodów medycznych

Główna Polityka Prywatności Witryny

Wprowadzenie

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności Witryny („Polityka”) reguluje kwestie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych przez Astellas Pharma Sp. z o.o., Administratora danych, z siedzibą pod adresem ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027928 (w dalszej części dokumentu „Astellas”, „my”, „nasz” i „nas”), gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową www.astellas.com/pl lub jej poddomeny oraz witrynę internetową www.astellas-ndl.pl („Witryna”) lub w jakikolwiek inny sposób opisany w niniejszej Polityce.

1.2 Niniejsza Polityka dostarcza szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które gromadzimy, celu ich przetwarzania oraz sposobów ich wykorzystywania, a także praw użytkownika do kontrolowania danych osobowych na jego temat, które przechowujemy.

Jakie dane gromadzimy

2.1 Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

Informacje dostarczane nam przez użytkownika

2.2 Użytkownicy podają nam określone informacje, w tym dane osobowe, podczas odwiedzania naszej Witryny lub w ramach komunikacji z nami. Jeśli prosimy użytkowników o podanie jakichś informacji, wyjaśniamy przyczynę takiej prośby oraz gromadzimy dane podane w odpowiednich formularzach online lub polach, takie jak między innymi:

a) inicjały pacjenta
b) płeć
c) wzrost
d) waga
e) wiek
f) informacja o ciąży
g) imię i nazwisko osoby zgłaszającej
h) dane do kontaktu (adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu – według wyboru osoby zgłaszającej wystąpienie działania niepożądanego)

Informacje gromadzone w sposób automatyczny

2.3 Astellas (lub zewnętrzni usługodawcy działający w naszym imieniu) może również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać określone informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookie oraz obrazów web beacon, kiedy użytkownik odwiedza naszą Witrynę. Informacje gromadzone przez Astellas w ten sposób mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, odnośniki URL, informacje nt. działań w witrynie, a także daty i godziny wizyt w witrynie.

2.4 Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w Głównej Polityce plików cookie.

2.5 Informacje gromadzone automatycznie wykorzystujemy w następujący sposób: (i) do administrowania naszą Witryną na potrzeby działań wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów; (ii) w celu zapewnienia jak najefektywniejszego sposobu prezentowania użytkownikom treści w Witrynie; (iii) w ramach działań nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa Witryny; oraz (iv) do celów statystyki danych zagregowanych oraz sprawozdawczości (np. zagregowane informacje na temat przeglądarek wykorzystywanych przez odwiedzających naszą Witrynę lub zagregowaną liczbę użytkowników odwiedzających naszą Witrynę).

Cel przetwarzania danych

3.1 Możemy wykorzystywać dane użytkownika, za jego zgodą (jeśli jest ona konieczna), w następujących celach:

(a) Aby udostępniać użytkownikom tę Witrynę i dostarczać im treści dostosowane do indywidualnego gustu;
(b) Aby świadczyć użytkownikom żądane usługi i reagować na zapytania przesyłane za pośrednictwem Witryny;
(c) Aby dostarczać użytkownikom komunikaty serwisowe, w tym powiadomienia o zmianie warunków, postanowień czy polityk;
(d) Aby przesyłać użytkownikom aktualizacje, newslettery, informacje na temat wydarzeń i inną komunikację, która naszym zdaniem może ich zainteresować. Użytkownik zawsze ma możliwość rezygnacji z naszej komunikacji marketingowej (patrz sekcja „Prawa użytkownika” poniżej);
(e) Aby wypełniać spoczywające na nas obowiązki prawne, w szczególności wynikające z Prawa farmaceutycznego w zakresie przyjmowania zgłoszeń działań niepożądanych;
(f) Aby przyjmować aplikacje kandydatów do pracy, dokonywać selekcji kandydatów i zapewnić kontakt z nimi w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Udostępniane przez nas informacje

4.1 Możemy ujawniać informacje nt. użytkowników innym podmiotom z naszej grupy korporacyjnej (lista stowarzyszonych podmiotów Astellas dostępna jest tutaj) oraz podmiotom działającym w naszym imieniu w celach ściśle związanych z administrowaniem niniejszą Witryną.

4.2 Możemy również udostępniać lub ujawniać informacje na temat użytkowników: (1) na wyraźną prośbę użytkownika; (2) kiedy jest to niezbędne do współpracy z zewnętrznym usługodawcą działającym w naszym imieniu i potrzebującym dostępu do danych użytkownika w celu realizacji prac; (3) na podstawie nakazu sądowego lub ze względu na inne wymogi regulacyjne; (4) aby wymóc przestrzeganie warunków korzystania z Witryny; (5) aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i podmiotom trzecim; (6) aby chronić prawa i własność naszą oraz podmiotów trzecich; oraz (7) na rzecz podmiotu trzeciego, który kupi całość bądź istotną część naszych aktywów i działalności bądź na którą powyższe zostaną przeniesione.

Przechowywanie informacji nt. użytkowników

5.1 Informacje na temat użytkowników przechowujemy wyłącznie do czasu, gdy są nam niezbędne do celów opisanych powyżej lub do zachowania zgodności z wymogami prawa.

Łącza do innych witryn

6.1 Niniejsza Witryna może okresowo zawierać łącza do innych witryn pozostających poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Prosimy pamiętać, że takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z takimi politykami.

Bezpieczeństwo

7.1 Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę informacji dostarczanych nam przez użytkowników za pośrednictwem Witryny przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikowaniem oraz zniszczeniem. W obrębie tych działań bierzemy również pod uwagę charakter danych informacji oraz grożące im ryzyko.

7.2 Należy jednak pamiętać, że transmisja danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczna, dlatego zachęcamy użytkowników do zachowywania ostrożności przy ujawnianiu danych osobowych w Internecie oraz do korzystania z dostępnych narzędzi, takich jak zapory sieciowe, oprogramowanie chroniące przed wirusami i szpiegowaniem czy inne technologie chroniące użytkownika w sieci.

Transfery internetowe

8.1 Ze względu na globalny zasięg, wykorzystywanie Internetu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników obejmuje międzynarodowy transfer danych. Możemy udostępniać informacje na temat użytkowników innym podmiotom z grupy Astellas oraz usługodawcom (na podstawie naszej Umowy dot. transferu danych w obrębie grupy bądź standardowych klauzul umownych UE) do celów opisanych w niniejszej Polityce. Lista stowarzyszonych podmiotów Astellas została określona w pkt. 4.1. powyżej. Część z tych podmiotów i usługodawców może mieścić się w innych krajach (np. w Japonii bądź Stanach Zjednoczonych), gdzie standardy dotyczące ochrony danych są inne niż standardy obowiązujące w kraju użytkownika. Korzystając z naszej Witryny lub udzielając nam pozwolenia (tam, gdzie wymaga tego prawo), zgadzają się Państwo na międzynarodowy transfer danych (przekazywanie danych do krajów leżących poza granicami kraju siedziby Astellas, tj. Administratora danych o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej). Jeśli jakiekolwiek dane gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny są udostępniane innym podmiotom z grupy Astellas bądź usługodawcom, zapewniamy, by przestrzegane były odpowiednie umowne lub inne środki bezpieczeństwa. Podejmujemy również kroki mające na celu zagwarantowanie, że wszelkie informacje gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny są w każdym momencie bezpieczne i traktowane zgodnie z niniejszą Polityką.

Prawa użytkownika

9.1 Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, bądź usunięcia danych niedokładnych, nieaktualnych bądź przestarzałych. Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa dostępu do przechowywanych przez nas danych na jego temat, lub dokonać ich poprawienia, aktualizacji bądź usunięcia, powinien przesłać taki wniosek na piśmie na podany poniżej adres. Podanie danych jest dobrowolne.

9.2 Jeśli użytkownik życzy sobie otrzymywać od nas korespondencję, winien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszej Witrynie. Wówczas, użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji marketingowych (w tym informacji handlowej) przy wykorzystaniu jego komputera, tabletu lub telefonu. Wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], dzwoniąc pod numer 22 545 11 11. lub klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w przesłanej przez nas wiadomości e-mail, użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o usunięcie go z naszej listy mailingowej, o dołączenie do której wcześniej poprosił.

Korzystanie z Witryny przez osoby nieletnie

10.1 Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Aktualizacje niniejszej Polityki

11.1 Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane w naszej Witrynie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z takimi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszej Witryny. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce poinformujemy o nich użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując widoczną informację w naszej Witrynie okres 30 dni.

11.2 Niniejsza Polityka była ostatnio aktualizowana w dniu 23.04.2018.

Kontakt

12.1 Aby skorzystać z przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych, proszę dokonać zgłoszenia tutaj. Aby przesłać pytania dotyczące niniejszej Polityki bądź poprosić o dostęp do swoich danych, prosimy o kontakt z Astellas Pharma Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, lub o przesłanie wiadomości na adres e-mail [email protected].

Sierpień 2022, NON_2022_0039_PL