1. Wstęp

  1.1 Następujące warunki i zasady („Warunki użytkowania”) dotyczą dostępu i użytkowania przez użytkownika witryny internetowej www.astellas.com/pl obsługiwanej przez Astellas Pharma sp. z o.o., pod zarejestrowanym adresem ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027928 (w dalszej części zwanego „Astellas”, „my”, „nasz” lub „nam”) („witryna internetowa”). Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp i przeglądanie.

  1.2 Należy zapoznać się z całymi niniejszymi warunkami użytkowania, które obowiązują wraz z naszymi zasadami ochrony prywatności: www.astellas.com/pl/privacy-policy i polityką Cookies. Należy starannie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania oraz naszymi zasadami ochrony prywatności, ponieważ oba te dokumenty mają zastosowanie w zakresie korzystania z naszej witryny internetowej.

  1.3 Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz akceptuje niniejsze warunki użytkowania, zasady ochrony prywatności oraz politykę Cookies i że będzie ich przestrzegać. Jeśli użytkownik nie akceptuje lub nie może zastosować się do niniejszych warunków użytkowania lub zasad ochrony prywatności, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z witryny internetowej.

 2. Zmiany w niniejszych warunkach użytkowania

  2.1 Astellas zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym momencie, co będzie polegało na aktualizacji niniejszych warunków. Kontynuowanie przez użytkownika korzystania z witryny internetowej oznacza zaakceptowanie tych zmian, przy czym zmiana warunków użytkowania witryny internetowej nie będzie miała wpływu na prawa nabyte przez użytkowników witryny na podstawienie warunków użytkowania obowiązujących przed ich wprowadzeniem. Prosimy sprawdzać od czasu do czasu tę stronę, aby na bieżąco zapoznawać się z wszelkimi aktualizacjami

 3. Zmiany w naszej witrynie internetowej

  3.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą witrynę internetową oraz możemy zmieniać zawartość dostępną dla osób odwiedzających witrynę. Jednak nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania witryny i nie gwarantujemy, że witryna oraz jej zawartość są aktualne.

  3.2 Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub zawartość na niej dostępna, będą wolne od błędów lub braków.

   

  3.3 W przypadku pytań dotyczących naszej witryny, niniejszych warunków użytkowania lub innych kwestii, prosimy skorzystać ze strony: www.astellas.com/pl/contact-us.

 4. Dostęp do naszej witryny

  4.1 Witryna jest dostępna dla użytkownika nieodpłatnie.

  4.2 Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jej zawartość, zawsze będą dostępne lub że zawsze zapewniony będzie pełny dostęp. Dostęp jest udzielony w formie tymczasowej i możemy zawiesić, wstrzymać, cofnąć lub zmienić pewne lub wszystkie części witryny bez powiadomienia oraz bez podania powodu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność witryny, bez względu na przyczynę, czas oraz okres niedostępności.

 5. Korzystanie z witryny przez użytkownika

  5.1 Korzystając z witryny, użytkownik akceptuje, że:

  (a) nie będzie używał witryny do żadnych nielegalnych, bezprawnych lub nieodpowiednich celów,

  (b) nie będzie używał witryny w sposób naruszający prawa innych osób ani nie będzie ograniczał lub zabraniał innym korzystania z witryny,

  (c) nie będzie rozbierał, wykonywał inżynierii wstecznej lub w inny sposób dekompilował oprogramowania, aplikacji, aktualizacji lub sprzętu dostępnego za pośrednictwem witryny,

  (d) nie będzie używał witryny w sposób zabroniony przez niniejsze warunki użytkowania.

  5.2 Użytkownik potwierdza, że jego obowiązkiem jest zapewnienie oprogramowania antywirusowego, zapory oraz innego oprogramowania zabezpieczającego w przypadku przeglądania Internetu oraz dostępu do niniejszej witryny oraz do utrzymania bezpieczeństwa haseł/nazw użytkownika w odniesieniu do kont użytkownika związanych z witryną (jeśli dotyczy). Astellas nie ponosi odpowiedzialności za to, że użytkownik nie zapewni odpowiednich środków ostrożności przy przeglądaniu Internetu oraz naszej witryny.

  5.3 Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać witryny w nieprawidłowy sposób, przez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, pluskiew, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownikowi nie wolno usiłować uzyskać nieupoważnionego dostępu do naszej witryny, do serwera, na którym nasza witryna jest przechowywana lub serwera, komputera albo bazy danych podłączonych do naszej witryny. Użytkownikowi nie wolno atakować witryny przy użyciu ataku odmowy usługi lub rozproszonego ataku odmowy usługi. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo i będziemy zgłaszać wszystkie takie przypadki przestępstw odpowiednim służbom oraz będziemy współpracować z tymi służbami, przekazując im tożsamość użytkownika. Naruszenie tego warunku spowoduje natychmiastowe cofnięcie zgody na korzystanie z naszej witryny.

  5.4 Zawartość naszej witryny jest udostępniana wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie można traktować jej jako materiału doradczego. Użytkownik musi uzyskać fachową lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub zaniechaniem wszelkich działań na podstawie zawartości naszej witryny.

  5.5 Mimo to, że podejmujemy stosowne działania, aby aktualizować informacje dostępne w naszej witrynie, nie gwarantujemy ani nie deklarujemy, że zawartość jest precyzyjna, kompletna lub aktualna ani że witryna nie narusza praw stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z zawartości witryny. Korzystanie z witryny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

 6. Prawa własności intelektualnej

  6.1 Wszystkie znaki towarowe są własnością Astellas Pharma Inc. i/lub podmiotów powiązanych. Znaki towarowe stron trzecich są własnością firm, z których pochodzą i są używane na podstawie licencji i/lub są określane za zgodą i/lub potwierdzeniem przez Astellas Pharma Inc. i/lub podmioty powiązane.

  6.2 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie oraz w publikowanych w niej materiałach. Własność intelektualna obejmuje tekst, obrazy, dźwięk oraz materiały filmowe oraz inne prace publikowane w witrynie. Prace te są chronione prawami autorskimi oraz porozumieniami na całym świecie i wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

  6.3 Jeśli użytkownik przestrzega niniejszych warunków użytkowania, może przeglądać, pobierać, drukować i używać zawartości z witryny, pod warunkiem, że:

  (a) nasz status jako autorów zawartości jest zawsze wymieniony,

  (b) użytkownik nie używa zawartości do celów komercyjnych,

  (c) użytkownik nie modyfikuje w żaden sposób zawartości witryny,

  (d) użytkownik nie modyfikuje zawartości i używa wszystkie ilustracji w witrynie oraz innych wizualnych materiałów wraz z powiązanym tekstem.

  6.4 Nie wolno używać zawartości witryny w sposób, który jest niespójny z niniejszymi warunkami użytkowania, chyba że użytkownik uzyskał wcześniej stosowną pisemną zgodę. Jeśli użytkownik drukuje, kopiuje lub pobiera dowolną część naszej witryny, naruszając niniejsze warunki użytkowania, prawo do korzystania z witryny przez użytkownika zostaje anulowane i użytkownik musi, zgodnie z naszym uznaniem, zwrócić wszystkie utworzone kopie materiałów.

 7. Zawartość wygenerowana przez użytkownika

  7.1 Astellas może uwzględnić w witrynie funkcje umożliwiające zamieszczanie lub przesyłanie zawartości do witryny, na przykład na forum publicznym lub na blogu. Przesyłając zawartość, użytkownik akceptuje, że:

  (a) w pełni odpowiada za publikowaną lub przesyłaną zawartość oraz potwierdza, że nie będzie przesyłał zawartości, która jest nielegalna, bezprawna, szkodliwa, oszczercza, groźna, obraźliwa, obelżywa, wulgarna, nieprawdziwa, etycznie lub w inny sposób niewłaściwa oraz/lub we wszelki inny sposób nieodpowiednia,

  (b) użytkownik deklaruje, że wszelka zawartość: (i) pochodzi od użytkownika i żadna inna strona nie ma prawa, udziału lub tytułu do zawartości, oraz/lub (ii) użytkownik posiada wymagane prawa, licencje, zgody oraz pozwolenia na publikowanie zawartości w witrynie w celu wykorzystania przez Astellas zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

  7.2 Przesyłając zawartość na naszą witrynę, użytkownik udziela następujących licencji:

  (a) niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, bezterminowej licencji dla Astellas na używanie zawartości w sposób, który uważamy za odpowiedni oraz na autoryzowanie innych do zrobienia tego samego. Użytkownik również wyraża zgodę na nieodwołalne i bezwarunkowe zrzeczenie się wszelkich praw moralnych, które użytkownik może posiadać w związku z wszelkimi materiałami opublikowanymi przez użytkownika w witrynie, oraz

  (b) niewyłącznej, bezpłatnej licencji dla innych użytkowników witryny na dostęp do zawartości użytkownika za pośrednictwem witryny w celu uzyskania dostępu do takiej zawartości oraz używania jej zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

  7.3 Astellas może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu wstępnie analizować, weryfikować, edytować, modyfikować, odrzucić lub usunąć zawartość przesłaną lub opublikowaną w witrynie, jednakże nie mamy takiego obowiązku. Nie odpowiadamy za żadną zawartość publikowaną lub przesyłaną do publikacji przez użytkownika lub innego użytkownika witryny.

  7.4 Nie mamy obowiązku w zakresie przechowywania żadnej zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za usunięcie, zniszczenie lub utratę jakiejkolwiek zawartości, która nie była dostarczona przez nas. Możemy zachować zawartość, jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli zapewnić zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, w celu rozwiązywania sporów i egzekwowania niniejszych warunków użytkowania.

 8. Ograniczenie naszej odpowiedzialności

  8.1 Żadne postanowienie zawarte w niniejszych warunkach użytkowania nie ogranicza ani nie wyklucza: (i) naszej odpowiedzialności za urazy ciała lub śmierć na skutek naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, (ii) praw użytkownika wynikających z ustaw konsumenckich lub (iii) innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy polskiego prawa.

  8.2 W zakresie dozwolonym przez prawo jednoznacznie wykluczamy wszystkie wyrażone lub dorozumiane oświadczenia, gwarancje, zastrzeżenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jej dowolnej zawartości.

  8.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli strata lub szkoda była przewidywalna, i wystąpiła w rezultacie lub w powiązaniu z:

  (a) Użytkowaniem albo niemożnością użytkowania naszej witryny, lub

  (b) użytkowaniem lub poleganiem na zawartości zamieszczonej lub udostępnionej w naszej witrynie.

  8.4 Jeśli użytkownik jest użytkownikiem biznesowym, należy pamiętać, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

  (a) utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów,

  (b) przerwanie działalności,

  (c) utratę spodziewanych oszczędności,

  (d) utratę wartości, możliwości lub reputacji,

  (e) utratę danych lub

  (f) wszelkie szczególne, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, karne lub przykładowe jakkolwiek straty spowodowane,

  wynikające lub powiązane z niniejszymi warunkami użytkowania lub korzystania z witryny przez użytkownika (niezależnie od tego, czy roszczenie dotyczy naruszenia umowy, zaniedbania lub jakiegokolwiek innego czynu niedozwolonego, na podstawie statutu lub w innej formie).

  8.5 W przypadku użytkownika będącego konsumentem należy zwrócić uwagę, że witrynę udostępniamy wyłącznie do użytku lokalnego i prywatnego. Użytkownik potwierdza, że nie będzie używał naszej witryny do żadnych celów komercyjnych lub biznesowych, natomiast my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysku, utratę działalności, przerwanie działalności lub utratę możliwości biznesowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane wirusem, rozproszonym atakiem odmowy usługi lub innym technologicznie szkodliwym materiałem, który może zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne materiały posiadane przez użytkownika, na skutek korzystania przez użytkownika z naszej witryny lub pobrania przez użytkownika zawartości z naszej witryny lub innych powiązanych z nią witryn.

  8.6 Informacje przesyłane przez niniejszą witrynę będą przechodzić przez publiczne sieci telekomunikacyjne. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna lub że działanie niniejszej

  witryny będzie nieprzerwane albo wolne od błędów i w związku z tym nie ponosimy za to odpowiedzialności.

 9. Łącza do zewnętrznych witryn

  9.1 Niniejsza witryna może zawierać łącza do zewnętrznych witryn. Nie sprawdzamy, nie aprobujemy ani w inny sposób nie zatwierdzamy zawartości zewnętrznych witryn i korzystanie z takich witryn odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika; nie mamy również kontroli nad zawartością żadnych zewnętrznych witryn.

  9.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub zawartość żadnych takich zewnętrznych witryn, ani nie odpowiadamy za żadne straty lub szkody użytkownika spowodowane odwiedzaniem oraz/lub korzystaniem z nich.

 10. Inne istotne warunki

  10.1 Astellas może w dowolnym czasie i według swojego własnego uznania zaprzestać prowadzenia witryny lub wyłączyć określone funkcje i opcje witryny.

  10.2 Jeśli jakiekolwiek z niniejszych warunków użytkowania okażą się nielegalne, nieprawidłowe lub niewykonalne przez jakikolwiek sąd właściwy, reszta niniejszych warunków pozostaje w pełnej mocy.

  10.3 Każdy przypadek nieprzestrzegania lub niewyegzekwowania przez Astellas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

  10.4 Z wyjątkiem wyraźnie zawartych stwierdzeń w niniejszych warunkach użytkowania, żadne postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie są zamierzone do nadawania praw, świadczeń lub korzyści żadnych osobom innym niż użytkownik oraz Astellas.

  10.5 Niniejsze warunki użytkowania określaną pełną umowę pomiędzy użytkownikiem oraz nami i zastępują wszelkie wcześniejsze warunki, zastrzeżenia, gwarancje oraz/lub oświadczenia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

  10.6 Astellas może zawiesić użytkownikowi dostęp do witryny z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania. Ponadto zarówno użytkownik, jak i my, możemy w dowolnym czasie wypowiedzieć naszą umowę w ramach niniejszych warunków użytkowania. Takie działanie wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

  10.7 Jeśli użytkownik jest konsumentem, należy zwrócić uwagę, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot oraz forma podlegają polskiemu prawu. Zarówno użytkownik, jak i my akceptujemy, że niewyłączną jurysdykcję będą miały polskie sądy.

  10.8 Jeśli użytkownik jest firmą, niniejsze warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub powiązane z nimi albo ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają polskiemu prawu. W przypadku podejmowania jakichkolwiek działań prawnych związanych z użytkowaniem witryny lub niniejszymi warunkami użytkowania, użytkownik akceptuje, że działania te będą realizowane przez polskie sądy.

  10.9 Niniejsze warunki użytkowania oraz zasady ochrony prywatności są dostępne w języku polskim.

 

Data aktualizacji: 15.02.2021

Sierpień 2022, NON_2022_0038_PL