Dofinansowanie edukacji medycznej

W trosce o prawidłowe stosowanie naszych produktów, zaspokajanie potrzeb i uzupełnianie braków w zakresie edukacji, a także poprawę opieki nad chorymi, Astellas stara się nieustannie zapewniać różne możliwości wysokiej jakości edukacji medycznej. 

Nasza kultura opiera się na otwartości i uczciwości. Firma nieprzerwanie pracuje nad tym, by pozostawać godnym zaufania liderem w stale zmieniającym się świecie opieki zdrowotnej. W zgodzie z ewoluującą sytuacją globalną, firma Astellas nie udziela bezpośredniego finansowania poszczególnym HCP na udział w kongresach lub spotkaniach o charakterze edukacji medycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla opieki nad chorymi ma otrzymywanie aktualnych informacji o możliwościach edukacyjnych przez przedstawicieli zawodów medycznych. W trosce o prawidłowe stosowanie naszych dotychczasowych i nowo opracowywanych leków, zaspokajanie potrzeb i uzupełnianie braków w zakresie edukacji, a także poprawę opieki nad chorymi, staramy się nieustannie zapewniać różne możliwości wysokiej jakości edukacji medycznej. 

Astellas będzie nadal przekazywać nowe dane naukowe i informacje o chorobach w różnych formatach, aby wspierać przedstawicieli zawodów medycznych w realizacji niezwykle ważnego zadania, jakim jest poprawa opieki nad chorymi. Będą to między innymi:

 • Dofinansowanie edukacji, zwanej również niezależną edukacją medyczną (IME)
 • Sympozja, webinaria, szkolenia zdalne (e-learning) oraz edukacja internetowa (dotyczące chorób, leczenia lub produktów); mogą to być na przykład sympozja satelitarne podczas kongresów, prelekcje i prezentacje produktowe
 • Podsumowania kongresów
 • Sponsorowanie konferencji edukacyjnych
 • Preceptorships (programy mentorskie)
 • Dofinansowanie dla organizacji ochrony zdrowia (HCO) na udział przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) w kongresach oraz, w niektórych przypadkach, w specjalistycznych szkoleniach.

 

Dofinansowanie dla HCO na udział HCP w kongresach 

HCO mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału HCP we wskazanych, zaakceptowanych przez firmę kongresach. W tym celu HCO musi wysłać formularz wniosku o dofinansowanie oraz być w stanie samodzielnie przeprowadzić cały proces, bez praktycznej pomocy ze strony Astellas. Każde dofinansowanie musi być przeznaczone na jeden kongres i może umożliwiać finansowanie rejestracji maksymalnie 10 HCP. Nie ma minimalnej liczby HCP wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Astellas nie może w żaden sposób uczestniczyć w wyborze HCP, którzy otrzymają dofinansowanie udziału w kongresie i będzie unikać podawania do publicznej wiadomości danych HCP, którzy zostali wybrani przez HCO, chyba że będzie to niezbędne do celów sprawozdawczości w zakresie przejrzystości. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla następujących HCO:

 • szpitali państwowych lub publicznych,
 • szpitali prywatnych świadczących usługi w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • towarzystw lub stowarzyszeń naukowych,
 • związanych z wskazanymi wyżej szpitalami fundacji, których status przewiduje wsparcie działalności lub potrzeb edukacyjnych lekarzy z tych konkretnych placówek

Zasadniczo, Astellas wspiera HCO, które są uznawane w skali kraju, które posiadają własną profesjonalną administrację i formalną strukturę zarządzania, obsługują ponad 100 aktywnych członków i co roku organizują spotkania dla swoich członków.  Są to w szczególności, towarzystwa lub stowarzyszenia naukowe, skoncentrowane na konkretnym obszarze terapeutycznym i posiadające formalną strukturę zarządzania.

Astellas nie udziela finansowania ośrodkom zdrowia, praktykom ogólnym/prywatnym klinikom, stowarzyszeniom i grupom zawodowym nieuznawanym na szczeblu krajowym lub będącym własnością/prowadzonym przez HCP. 

Każdy wniosek podlega analizie i z faktu, że można składać wnioski nie wynika automatyczne przyznanie funduszy. Astellas ma prawo odmówić bez podania przyczyn.

Głównym celem jest finansowanie opłat rejestracyjnych, dlatego też Astellas będzie przekazywać dofinansowanie dla HCO z przeznaczeniem na: 

 • Rejestrację zdalną lub osobistą tylko na wcześniej wskazanych kongresach międzynarodowych/regionalnych (skierowanych do HCP z więcej niż jednego kraju). Osobisty udział (podróż i/lub zakwaterowanie) w spotkaniach międzynarodowych nie może być finansowany. 
 • Zdalna lub osobista rejestracja i udział (rozsądne koszty podróży lub zakwaterowania) w kongresach krajowych (skierowanych wyłącznie do HCP na danym rynku lub w danym kraju). Osobiste uczestnictwo w kongresach krajowych ogranicza się do finansowania rozsądnych kosztów transportu i zakwaterowania, zgodnie z POL-AST-8415: Globalną polityką dotyczącą interakcji z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia.

HCO może otrzymać dofinansowanie na uczestnictwo HCP w kongresach dwa razy w roku obrotowym (od kwietnia do marca) w każdym obszarze terapeutycznym wspieranym przez Astellas. Lista zaakceptowanych kongresów oraz informacje o możliwości dofinansowania udziału osobistego lub zdalnego znajdują się tutaj.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

HCO chcące ubiegać się o dofinansowanie udziału HCP w kongresie, powinny wypełnić ten formularz i odesłać go na adres [email protected]. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji pod kątem kwalifikowania się HCO i wydarzenia do dofinansowania, złożony wniosek zostanie przekazany do wewnętrznego Komitetu ds. Grantów Astellas w celu rozpatrzenia. Przewidujemy, że podjęcie decyzji w sprawie wniosku kwalifikującego się do dofinansowania może zająć do sześciu tygodni. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić status realizacji złożonego wniosku, prosimy napisać na adres [email protected].

MAT-PL-NON-2023-00002