Wizja i strategia
Lider zmian w opiece zdrowotnej przekuwający naukowe innowacje w wartość dla pacjentów

Przekształcanie zmian w nowe szanse

Tworzenie nowych, innowacyjnych leków i rozwiązań medycznych dzięki maksymalnej optymalizacji naszych kluczowych możliwości

Więcej niż GCL*

Postrzeganie szans biznesowych z wielu różnych perspektyw i pozytywne podejście do zmian

*GCL: Global Category Leader – Globalny Lider Kategorii

Grafika_1Big-1.jpg

Innowacyjne rozwiązania medyczne łączące wewnętrzne i zewnętrzne możliwości w obszarze opieki zdrowotnej

Proces tworzenia wartości w Astellas

Astellas jest liderem zmian w opiece zdrowotnej, przekuwając naukowe innowacje w wartość dla pacjentów.

Powielając ten sam cykl, działamy na rzecz trwałego wzrostu wartości firmy.

Grafika_2Big.jpg

Nasze podejście do procesu tworzenia wartości

Astellas określa swoje motto w następujący sposób: „przyczynianie się do poprawy zdrowia ludzi na całym świecie dzięki dostarczaniu innowacyjnych i niezawodnych leków”.

W oparciu o to założenie staramy się być liderem zmian w opiece zdrowotnej i przekuwać innowacje naukowe w wartość dla pacjentów. Kluczem do sukcesu naszej firmy są: Obszary Priorytetowe, Zasady Działania oraz Filary. Elementy te pokazują, gdzie możemy kreować wartość i określają, jak należy postępować, by taką wartość osiągnąć. Kierując się takim podejściem, będziemy tworzyć innowacje, koncentrując się przede wszystkim na działalności związanej z innowacyjnymi lekami.

Cały proces bierze swój początek w postępie naukowym. Astellas przeznacza wystarczające środki finansowe i wdraża działania z myślą o zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań swoich interesariuszy. Dzięki tworzeniu w ramach tego procesu wartości dla pacjentów wygenerujemy środki, które pozwolą nam sfinansować kolejną fazę wzrostu i zagwarantują zwrot dla interesariuszy. Astellas będzie działać zgodnie z tym cyklem, tak by osiągnąć trwały wzrost wartości firmy.

Obszary Priorytetowe

W kontekście ciągłych zmian w sektorze opieki zdrowotnej Astellas powinna skuteczniej i bardziej elastycznie definiować swoje biznesowe szanse, aby móc osiągać dalszy wzrost. Nasze Obszary Priorytetowe będą określane nie tylko w oparciu o standardową analizę obszarów terapeutycznych, ale również z uwzględnieniem szeregu innych perspektyw. Wśród kryteriów takiej analizy znajdą się: nowe technologie i podejścia terapeutyczne, wykonalność procesu opracowania produktu oraz nowe możliwości jego komercjalizacji, trendy rynkowe, a także zmiany w przepisach i regulacjach farmaceutycznych. Celem pozostaje wskazanie obszarów niezaspokojonych potrzeb oraz zidentyfikowanie nowych szans biznesowych.

Zasady działalności

W błyskawicznie ewoluującym otoczeniu firma powinna wykazywać się elastycznością w redefiniowaniu, w zależności od potrzeb, obszarów swojego działania, nawet tych, które na pewnym etapie zostały starannie wyselekcjonowane jako potencjalne szanse. Astellas pragnie stymulować proces dalszych zmian i w związku z tym przypomina wszystkim pracownikom o stosowaniu w realizowanych przez nich działaniach trzyetapowego procesu, na który składają się następujące zasady: Ukierunkowanie – przydzielanie zasobów do wskazanych obszarów; Redefinicja – adaptowanie priorytetów w zależności od potrzeb oraz Ekspansja – poszerzanie zainteresowania działalnością nowej generacji.

Filary

Jednym z filarów pomocnych Astellas w osiągnięciu trwałego wzrostu są jej kluczowe możliwości, które decydują o przewadze konkurencyjnej naszej firmy. Dlatego też niezmiernie istotne jest ich wskazanie i doskonalenie do momentu, aż osiągną najwyższy poziom. Jeśli równocześnie odkryjemy jakiś wybitny potencjał poza firmą, będziemy proaktywnie działać na rzecz jego pozyskania w formule partnerskiej współpracy. Łącząc w sposób optymalny dostępne możliwości, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, doskonalimy naszą wydajność i kreatywność, co z kolei zwiększa nasz potencjał kreowania wartości. Oprócz tego, w podejściu Astellas Way* określiliśmy wspólny zbiór wartości i działań, który ma przyświecać wszystkim pracownikom w ramach wysiłków zmierzających do pobudzania kultury korporacyjnej wspierającej realizację naszej Filozofii Biznesu. Równocześnie pragniemy pozyskiwać nieustannie wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań naszych najróżniejszych interesariuszy, w tym pacjentów, i przekuwać tę wiedzę na konkretną wartość.

*Informacje szczegółowe na temat podejścia Astellas Way: dokument Five Messages for One Astellas – Patient Focus, Ownership, Results, Openness, and Integrity.

Marzec 2022_NON_2022_0013_PL