Na filozofię działalności Grupy Astellas składają się trzy elementy — racja bytu, misja i przekonania.

Raison D'être

Przyczyniać się do poprawę stanu zdrowia ludzi na całym świecie, dzięki dostarczaniu innowacyjnych i bezpiecznych produktów farmaceutycznych

  • Przewyższać innych w sferze badań i wykorzystania możliwości, jakie stwarza biotechnologia
  • Regularnie podejmować nowe wyzwania i tworzyć innowacyjne produkty farmaceutyczne
  • Dostarczać produkty o najwyższej jakości oraz rzetelne informacje dla podtrzymania wysokiej wiarygodności wśród naszych klientów
  • Wspierać zdrowy tryb życia osób na całym świecie
  • Niezmiennie lśnić na globalnym rynku farmaceutycznym

Misja

Stabilny wzrost wartości przedsiębiorstwa

  • Astellas będzie dążyć to stałego podnoszenia wartości swych przedsiębiorstw w sposób stabilny i zrównoważony.
  • Astellas starać się będzie o to, aby być firmą z wyboru dla wszystkich interesariuszy, w tym: swych klientów, udziałowców, pracowników i światowej społeczności.
  • Astellas będzie zabiegać o zaufanie wszystkich interesariuszy, by tym samym podnosić wartość swych przedsiębiorstw.

Przekonania

Nasze „przekonania” stanowią podstawę kodeksu etycznego, który zawsze wysoko sobie cenimy. Astellas będzie zawsze grupą osób działających zgodnie z takimi przekonaniami.

Wysoka wrażliwość etyczna
Kierując swoją działalnością będziemy zawsze wykazywać najwyższe uwrażliwienie w kwestiach etycznych.

Skupienie uwagi na klientach
Będziemy zawsze dążyć do tego, by rozumieć potrzeby naszych klientów i zawsze skupiać uwagę na tym, by zaspokajać ich potrzeby.

Kreatywność
Nie będziemy popadać w samozadowolenie ale zawsze będziemy dążyć do nowatorstwa, by tworzyć nowe wartości.

Skupienie uwagi na konkurencyjności
Nasze spojrzenie będziemy zawsze kierować ku światu zewnętrznemu i szybciej tworzyć wyższą wartość.

Astellas obiecuje realizować swe zobowiązania wobec wszystkich interesariuszy działając etycznie i zawsze dążyć do aktywnego ujawniania informacji.

MAT-PL-NON-2023-00037