Οι Πολιτικές της Astellas ορίζουν τους σημαντικούς κανόνες, τις αρχές και την ευθύνη της διοίκησης στο σύνολο του ομίλου της Astellas ανά τον κόσμο (αναφέρεται ως «Astellas» στα έγγραφα). Ισχύουν για όλα τα μέλη της διοίκησης και άλλα διευθυντικά στελέχη πλήρους απασχόλησης καθώς και για τους εργαζόμενους πλήρους και μερικής απασχόλησης και το λοιπό προσωρινό προσωπικό της Astellas. Ισχύουν επίσης, εν μέρει ή στο σύνολό τους, για τους εκπροσώπους, τους συμβούλους, τους εργολάβους και για όλα τα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό της Astellas, αν προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις.
Οι Δηλώσεις Θέσεων παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τις απόψεις της Astellas σε πολλά σημαντικά θέματα. Τα συγκεκριμένα έγγραφα εξετάζονται περιοδικά και ενημερώνονται όταν απαιτείται.

Για τον πλήρη κατάλογο με τις Πολιτικές της Astellas και τις Δηλώσεις Θέσεων, επισκεφτείτε τον παγκόσμιο διαδικτυακό μας τόπο.

NON_2022_0019_GR