Η συμμόρφωση στην Astellas

Η Αstellas δεσμεύεται να παραμείνει μία επιχείρηση που ασπάζεται και εφαρμόζει τα όσα υπαγορεύει η επαγγελματική φιλοσοφία της ώστε να διεξάγει πάντα την επιχειρηματική της δραστηριότητα με το υψηλότερο αίσθημα ηθικής. Με βάση αυτή την ακλόνητη δέσμευση, η Astellas εκλαμβάνει τη συμμόρφωση ως αυστηρή τήρηση του νόμου και διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων. Η συμμόρφωση βρισκόταν ανέκαθεν για την Astellas στο επίκεντρο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Η Astellas έχει επίσης συντάξει τον «Χάρτη Εταιρικής Δεοντολογίας της Astellas», ο οποίος αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τις προσδοκίες της διοίκησης όσον αφορά τη συμπεριφορά εντός της εταιρείας. Ο χάρτης αυτός έχει τεθεί σε ισχύ παγκοσμίως. Επιπλέον, δημιουργήσαμε τον «Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου Astellas» ως έναν παγκόσμιο, κοινό κώδικα δεοντολογίας για όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον Όμιλο Astellas, ζητώντας τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους και τα υψηλά ηθικά πρότυπα.

Παρακάτω αναφέρονται οι ηθικές αρχές της Astellas οι οποίες περιγράφονται στον «Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου Astellas». Πρέπει να τις ασπαζόμαστε και να τις εφαρμόζουμε σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας:

 1. Ακεραιότητα
  Θα πράττουμε πάντα το σωστό.
 2. Σεβασμός
  Θα εκτιμούμε την αξία των άλλων ως άτομα, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές απόψεις και τις μοναδική συνεισφορά τους.
 3. Υπευθυνότητα
  Θα είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας προς τους άλλους και προς το περιβάλλον, αναφέροντας προβλήματα που επικρατούν στο χώρο εργασίας χωρίς το φόβο αντιποίνων και ζητώντας διευκρινίσεις όποτε έχουμε αμφιβολίες.
 4. Ευθυδικία
  Θα διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με δίκαιο τρόπο και θα λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις αμερόληπτα.
 5. Διαφάνεια
  Θα διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα ανοικτά και έντιμα, σεβόμενοι την εμπιστευτικότητα.

Η Astellas προωθεί τη συμμόρφωση και ενεργεί σύμφωνα με τα ανώτερα ηθικά πρότυπα μέσω της κατάρτισης, της εφαρμογής και της συνεχούς βελτίωσης της πολιτικής, των διαδικασιών και των παγκόσμιων δομών για τη συμμόρφωση, διατηρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και επαυξάνοντας την αξία της επιχείρησης.

* Κώδικας Συμπεριφοράς Ομίλου Astellas

 

Παγκόσμια προώθηση της συμμόρφωσης

Η Astellas διαθέτει μία αξιόπιστη παγκόσμια δομή για τη συμμόρφωση, η οποία περιλαμβάνει έναν Γενικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (CCO) και την Παγκόσμια Επιτροπή Συμμόρφωσης. Υπάρχει ένας παγκόσμιος Επικεφαλής Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης, ο οποίος υπάγεται στον CCO, με περιφερειακούς Επικεφαλής Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης που υπάγονται στον παγκόσμιο Επικεφαλής Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης και σε προεδρεύουσες περιφερειακές Επιτροπές Συμμόρφωσης στις αντίστοιχες περιφέρειες: Αμερική, ΕΜΕΑ, Ιαπωνία και Ασία/Ωκεανία.

Προώθηση της συμμόρφωσης στην Ιαπωνία

Οι εταιρείες του Ομίλου Astellas στην Ιαπωνία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Επικεφαλής Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης για την Ιαπωνία, καθώς και στην περιφερειακή Επιτροπή Συμμόρφωσης της οποίας προεδρεύει ο Επικεφαλής Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης για την Ιαπωνία. Αυτή η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις για ποικίλα μέτρα ενίσχυσης της συμμόρφωσης και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον Όμιλο Astellas στην Ιαπωνία.

Σε κάθε τμήμα διορίζονται υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της συμμόρφωσης, καθώς και διευθυντές προώθησης της συμμόρφωσης, ώστε να γίνεται σαφής κατανομή των καθηκόντων εντός του τμήματος. Αυτοί οι υπάλληλοι εφαρμόζουν ειδικά μέτρα σε συνεργασία με τη δομή Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η απαρέγκλιτη τήρηση των πιο υψηλών ηθικών προτύπων και η ακεραιότητα στα αντίστοιχα τμήματα.

Η Astellas έχει επίσης δημιουργήσει μία γραμμή βοήθειας και ένα γραφείο συμβουλευτικής σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση με σκοπό τη διενέργεια εκτεταμένων ερευνών. Αυτές οι πρωτοβουλίες διασφαλίζουν ότι τα άτομα δεν θα επιβαρύνονται αδικαιολόγητα κατά την αποκάλυψη περιπτώσεων αμφισβητήσιμης συμπεριφοράς ή εάν τους δοθεί η οδηγία για συμμετοχή σε δραστηριότητες που συνιστούν παραβίαση της συμμόρφωσης. Προς συμπλήρωση αυτών των μέτρων, η Astellas δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιμορφωτικές δραστηριότητες. Η Astellas προσφέρει διαρκώς μια πληθώρα επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν τη συμμόρφωση, είτε διαδικτυακά είτε με ζωντανή παρουσία, σύμφωνα με τη θέση εργασίας, τη βαθμίδα, τον τομέα κ.λπ.

NON_2022_0019_GR