Στην Astellas, η συμμόρφωση σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από απλή τήρηση προκαθορισμένων κανόνων. Είναι η δέσμευση για την ανάδειξη της στάσης και της αντίληψης της Εταιρίας για τη συμμόρφωση ως θεμέλιου λίθου σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και η ακλόνητη αφοσίωση κάθε εργαζόμενου στην υιοθέτηση αυτής της στάσης και της αντίληψης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία έχει συντάξει τον Κώδικα Συμπεριφοράς* του Ομίλου Astellas, ο οποίος βοηθά στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ορίζοντας μια ομάδα κοινών προτύπων δεοντολογίας και συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον Όμιλο.

* Κώδικας Συμπεριφοράς Ομίλου Astellas

NON_2022_0019_GR