Информация за събирането и обработването на Вашите лични данни

Последна актуализация: март 2023

Astellas Pharma е глобален фармацевтичен бизнес, чиято крайна компания майка е със седалище в Токио, Япония.Нашата мисия е да подобрим живота на пациентите в следните ключови области: трансплантация, урология, онкология, противоинфекциозни средства и контрол на болката.За повече информация относно Astellas, моля, вижте раздела „За нас“ на нашия уеб сайт на адрес https://www.astellas.com/bg/about/.

Astellas Pharma EOOD („Astellas“) уважава Вашето право на поверителност на личните данни.Настоящото Известие за поверителност обяснява кои сме ние, как събираме, споделяме и използваме лична информация за Вас и как можете да упражнявате Вашите права за поверителност на личните данни.Ако имате въпроси или притеснения за това, как използваме Вашите лични данни, или искате да упражните някое от Вашите права -- включително да възразите срещуобработването на Вашите лични данни по начина, който описваме тук -- моля, свържете се с нас, като използвате данните, предоставени в края на това Известие за поверителност.

Администраторът на данни за Вашите лични данни е Астелас Фармa ЕООД регистрирана на адрес: бул.
Цариградско шосе 90, ет.11, Капитал Форт, София 1784.

Каква лична информация събира Astellas и защо?

Ние събираме информация за Вас от различни източници, включително директно от Вас и от: документи или формуляри, които предоставяте, за да участвате в спонсорирани или подкрепяни от Astellas инициативи, като спонсорирани от Astellas клинични изследвания и развойни дейности или в друг контекст; публично достъпни източници; автобиографии и резюмета; както и от онлайн и други бази данни и уеб сайтове, които може да са управлявани от трети страни от наше име.

Astellas събира и използва следните категории лични данни за долуописаните цели:

  • лични данни като Вашето име, възраст, пол и данни за контакт;

  • професионални данни като място на практиката, длъжност, медицинска сфера, в която работите, Вашите професионални квалификации и научни дейности (като предишен опит в клиничните изпитвания, както и участие в минали или предстоящи научноизследователски проучвания с Astellas и други компании), публикуване на академични или научни изследвания и статии, както и членство в асоциации и бордове; и

  • данни за взаимодействията с нас, напр. какъв вид срещи сме провели, какви теми са обсъдени, Вашите знания за и въпроси относно нашата работа и продукти, какви материали сме Ви показали и всякаква обратна връзка, предоставена от Вас, както и Вашите мнения и практики за предписване на лекарства, практики относно Вашите пациенти и диагнози и всякаква подобна информация.

Обработваме тази информация в нашите бази данни на клиенти за целите на управлението на отношенията ни с Вас, включително за планиране на потенциално сътрудничество, контакт, посещения и срещи; за да помогнем при оценяване на информацията, която Ви предоставяме, и да гарантираме, че е подходяща с оглед на Вашия опит и знания, интереси и предпочитания; както и да разберем Вашия научно-терапевтичен подход и удовлетворение от продуктите на Astellas.

С кого Astellas споделя моите лични данни?

Разкриваме Вашите лични данни на следните категории получатели:

  • на дружества от нашата група, трети страни доставчици на услуги и партньори, които ни предоставят услуги по обработване на данни или които по друг начин обработват лични данни за цели, описани в настоящото Известие за поверителност, или са Ви съобщени, когато събираме Вашите лични данни. Списък с нашите настоящи групи от компании се предлага тук https://www.astellas.com/bg/worldwide;

  • на всеки компетентен правоприлагащ орган, регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато смятаме, че оповестяването е необходимо (i) съгласно приложим закон или наредба; (ii) за упражняване, учредяване или защита на наши законни права или (iii) за закрила на Вашите жизнени интереси или такива на всяко друго лице;

  • на потенциален купувач (и негови пълномощници и консултанти) във връзка с всякакви предложения за покупка, сливане или придобиване на която и да е част от нашата дейност, при условие че информираме купувача, че трябва да използва Вашите лични данни само за целите, оповестени в настоящото Известие за поверителност;

  • на всяко друго лице с Ваше съгласие за такова оповестяване.

Правно основание за обработване на лична информация (само за медицински специалисти (МС) в ЕИЗ)

Ако сте МС, базиран на територията на Европейската икономическа зона, нашето правно основание за събиране и използване на гореописаните лични данни е наш законен интерес в поддържането на отношенията с Вас. Ако имате някакви въпроси относно това правно основание, моля, свържете се чрез данните за контакт, предоставени в края на настоящото Известие за поверителност.

Как Astellas гарантира сигурността на моите лични данни?

Ние използваме подходящи технически и организационни мерки за защита на личната информация, която събираме и обработваме за Вас.Мерките, които използваме, имат за цел да осигурят ниво на сигурност, съответстващо на риска при обработване на Вашите лични данни.

Международни прехвърляния на данни

Вашите лични данни се прехвърлят и обработват в страни, различни от държавата, в която живеете.Тези страни може да имат закони за защита на личните данни, които са различни от законите във Вашата страна (и в определени случаи може да не осигуряват защита в същата степен).

По- конкретно сървърите, които използваме, за да хостваме Вашите лични данни се намират в САЩ, а компаниите от нашата група, трети страни доставчици на услуги и партньори оперират по целия свят. Това означава, че, когато събираме Вашите лични данни, ние може да ги обработваме в която и да е от тези държави.

При все това, ние сме взели необходимите предпазни мерки, за да изискаме Вашите лични данни да останат защитени в съответствие с настоящото Известие за поверителност. Това включва прилагането на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни между дружества от нашата група, които изискват от всички дружества от групата да защитават личните данни, които обработват, от ЕИЗ в съответствие със законодателството на Европейския съюз за защита на личните данни.

Нашите Стандартни договорни клаузи могат да се предоставят при поискване.Ние приложихме подобни подходящи предпазни мерки спрямо нашите трети страни доставчици и партньори и при поискване можем да предоставим допълнителни подробности.

Задържане на лични данни

Ние съхраняваме личната информация, която събираме от Вас, когато имаме текуща легитимна бизнес потребност за това (напр. за да Ви предоставим услуга, която сте поискали, или за спазване на приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания).

Когато нямаме текуща легитимна бизнес потребност да обработваме Вашите лични данни, ние ще гиизтрием или анонимизираме, или, ако това не е възможно (напр. тъй като Вашите лични данни се съхраняват в архивни масиви), тогава ние ще съхраняваме по сигурен начин Вашите лични данни и ще ги изолираме от всяко друго обработване, докато стане възможно изтриването им.

Вашите права за защита на личните данни

Вие имате следните права за защита на личните данни:

• Ако желаете да имате достъп до, да коригирате, да актуализирате или да поискате изтриване на Вашите лични данни, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

• Освен това, ако сте лице с постоянно пребиваване в Европейската икономическа зона, можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни или да поискате преносимост на Вашите лични данни. Отново можете да упражнявате тези права, като се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

• Вие имате право да подадете оплакване до компетентен орган за защита на личните данни относно събирането и използването на Ваши лични данни.За повече информация, моля, свържете се с местния компетентен орган за защита на личните данни. (Данни за контакт с компетентните органи за защита на личните данни в Европейската икономическа зона, Швейцария и някои неевропейски държави (включително САЩ и Канада) са налични тук)

Ние отговаряме на всички искания, които получаваме от лица, които желаят да упражнят своите права за защита на личните данни, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Актуализации на настоящото Известие за поверителност

Може да актуализираме това Известие за поверителност периодично в отговор на промени от правно, техническо или бизнес естество. Когато актуализираме нашето Известие за поверителност, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме, в съответствие със значимостта на промените, които правим.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или опасения относно използването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице за защита на данните чрез следните данни за контакт: [email protected].

MAT-BG-NON-2023-00019