Последна актуализация: Февруари 2022

 

Обща информация

Астелас Фарма ЕООД  („Astellas“) уважава правото Ви на неприкосновеност на личния живот и третира Вашата лична информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби, включително европейския Общ регламент за защита на данните („GDPR“).  Настоящата декларация за поверителност обяснява кои сме ние, как събираме и обработваме лична информация за Вас с цел лекарствена безопасност и медицинска информация и как можете да упражнявате правата си за поверителност. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно използването на личната Ви информация, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, предоставени в долната част на настоящата декларация за поверителност.

 

Какво прави Astellas?

Astellas Pharma е световна фармацевтична компания, чието крайно дружество майка е със седалище в Токио, Япония.  Нашата мисия е да подобрим живота на пациентите в следните ключови области: трансплантации, урология, онкология и антиинфекциозни.

За повече информация за Astellas вижте раздела „За нас“ в нашия уебсайт на https://www.astellas.com/bg/about.

 

Каква лична информация събира Astellas и с какви цели?

Видовете информация, които можем да събираме и обработваме, както и причините, поради които искаме да я предоставите, зависят от категорията субекти на данни и/или дейността по обработка на данни:

 

Цели на лекарствената безопасност:

Ние може да събираме следната лична информация в зависимост от лицето, което се свързва с нас (пациент или лице, съобщаващо за нежелано събитие): име, фамилия, възраст, дата/година на раждане, пол, инициали, данни за контакт и професия. Може също да събираме допълнителни лични данни във връзка с данни за здравословното състояние или медицинската история на лице, преживяващо нежелано събитие. Може да имаме задължения по закон да използваме Вашата информация за оценка на безопасността на продуктите си и да съобщаваме данните на регулаторните органи. За съобщаване на данни пред регулаторните органи личната Ви информация ще бъде споделена по анонимен начин. Вашите данни няма да бъдат използвани за други цели, освен за дейности, свързани с проследяване на лекарствена безопасност .

Може да получаваме лична информация за Вас от източници трети страни (например от лекаря, който ви лекува), но само когато сме проверили дали тези трети страни или имат Вашето съгласие, или по друг начин имат законно разрешение или задължение да ни разкриват личната Ви информация. Видовете информация, които може да събираме от трети страни, включват горепосочените видове лична информация, а ние използваме информацията, която получаваме от тези трети страни, само за да оценим безопасността на нашите продукти, да съобщаваме за всички нежелани събития пред регулаторните органи и да се свързваме с Вас за всякаква допълнителна последваща информация или за потвърждение.

 

Цели на запитването за медицинска информация:

Може да събираме име, фамилия, инициали, дата/година на раждане, пол, данни за контакт и професия на физическото лице, което се свързва с нас с медицинско запитване. Може да събираме данни за здравословното състояние или данни, свързани с медицинската история на лице, изпращащо запитване към нас. Събираме тази информация, за да отговорим на Вашето запитване и допълнително да се свържем с Вас впоследствие, ако е необходимо, за да изпълним законовите си задължения.  Може да сме задължени по закон да съобщим Вашите данни на регулаторните органи, доколкото Вашето запитване е свързано с нежелано събитие.

Ако поискаме да предоставите друга лична информация, която не е описана по-горе, тогава личната информация, която ще поискаме да предоставите, и причините, поради които искаме да я предоставите, ще Ви бъдат изяснени в момента, в който събираме Вашата лична информация.

 

Цели на оплаквания относно продукт:

Ние може да събираме име, фамилия, данни за контакт и професия на лицата съобщаващи до нас оплаквания по отношение на продукт. Ако е уместно за оценка на оплакването относно продукт, ние можем да събираме данни относно здравословното състояние на лицето, което е засегнато от оплакването. Ние събираме тази информация, за да оценим оплакването по отношение на продукта, за да изпълним законовите си задължения. Може да сме задължени по закон да съобщим Вашите данни на регулаторните органи или да се свържем с Вас за всякаква допълнителна информация.

По принцип ще използваме личната информация, която събираме от Вас, само за целите, описани в настоящата декларация за поверителност, или за цели, които Ви обясняваме в момента, в който събираме Вашата лична информация.  Въпреки това можем да използваме личната Ви информация за други цели, които не са несъвместими с целите, които сме Ви разкрили (като например цели за архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели), ако и когато това е разрешено чрез приложимите закони за защита на данните.

 

С кого споделя Astellas личната ми информация?

Може да разкрием Вашата лична информация на следните категории получатели:

  • на компании и свързани дружества от нашата група, трети страни доставчици на услуги и партньори, които ни предоставят услуги за обработка на данни или които по друг начин обработват лична информация за цели, описани в настоящата декларация за поверителност, като например работа със съответните услуги и бази данни за лекарствена безопасност и медицинска информация и подпомагане на Astellas за изпълнение на задълженията за съобщаване на информация. Списък на настоящите компании от групата е наличен тук ;

  • на всеки компетентен правоприлагащ орган, регулаторен орган, държавна агенция, съд или друга трета страна, когато смятаме, че оповестяването е необходимо (i) според приложим закон или наредба, (ii) за упражняване, установяване или защита на нашите законни права или (iii) за защита на Вашите жизненоважни интереси или интересите на което и да е друго лице;

  • на потенциален купувач (и неговите агенти и съветници) във връзка с всяка предложена покупка, сливане или придобиване на която и да е част от нашия бизнес, при условие че информираме купувача, че трябва да използва Вашата лична информация само за целите, разкрити в настоящата декларация за поверителност.

 

Правна основа за обработка на лична информация (само за държави от ЕС)

Доколкото GDPR е приложим, нашето правно основание за обработка може да се различава в зависимост от  естеството на запитването за медицинска информация или оплакване. За много запитвания, нашето правно основание е, че обработката на лични данни е необходима за целите на нашите правни интереси в отговор на запитвания в съответствие с Член 6, параграф 1, буква е от GDPR. Ако Вашето запитване е свързано с нежелано събитие, ние може да сме законово задължени да го съобщим на регулаторните органи, като обработването на данни относно здравословното състояние е необходимо поради причини в интерес на общественото здраве в съответствие с член 6, параграф 1, буква в и член 9, параграф 2, буква и от GDPR.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно правното основание, с което събираме и използваме Вашите лични данни, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, предоставени в рубриката „Как да се свържете с нас“ по-долу www.astellas.com/bg.

 

Как Astellas запазва личната ми информация защитена?

Използваме подходящи технически и организационни мерки за защита на личната информация, която събираме и обработваме относно Вас.  Мерките, които използваме, са предназначени да осигурят ниво на сигурност, подходящо за риска от обработка на личната Ви информация.

 

Международни трансфери на данни

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и обработена в страни, различни от държавата, в която пребивавате. Тези държави може да имат закони за защита на данните, които да са различни от законите на Вашата държава, и може да не осигуряват същото ниво на защита като Вашата държава.

Ние обаче предприехме подходящи предпазни мерки, за да изискваме личната Ви информация да остане защитена в съответствие с настоящата декларация за поверителност. Те включват прилагане на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за прехвърляне на лична информация между дружествата от нашата група, които изискват всички дружества от групата да защитават личната информация от ЕИП, която обработват, в съответствие със законите на Европейския съюз за защита на данните.

Нашите стандартни договорни клаузи могат да бъдат предоставени при поискване. Въведохме подобни подходящи предпазни клаузи с нашите доставчици на услуги и партньори трети страни и повече подробности могат да бъдат предоставени при поискване.

 

Съхраняване на данни

Съхраняваме лична информация, която събираме за целите на лекарствена безопасност, в продължение на съществуването на компанията, тъй като такава информация е важна по съображения за общественото здравеопазване.

За целите на запитванията за медицинска информация личните данни могат да се съхраняват 6 години от датата, на която се свързвате с Astellas относно запитване. 

 

Вашите права за защита на данните

Имате следните права за защита на данните:

  • Ако желаете достъп, коригиране или актуализиране на Вашата лична информация, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас, използвайки процеса и данните за контакт, предоставени в рубриката „Как да се свържете с нас“ по-долу.  

  • Правото Ви да възразите на обработката на Вашата лична информация или да поискате да ограничим обработката на Вашата лична информация, или да изтрием Вашата лична информация, или да поискате преносимост на Вашата лична информация ще бъде ограничено поради нашите задължения пред законодателството в областта на лекарствената безопасност. Astellas няма да може да изтрие или ограничи обработката на Вашите данни по правни причини.

  • По същия начин, ако сме събрали и обработваме личната Ви информация с Ваше съгласие, тогава можете да оттеглите съгласието си по всяко време.  Оттеглянето на съгласието Ви няма да повлияе на законността на която и да е обработка, която сме извършили преди оттеглянето от Ваша страна, нито ще се отрази на обработването на личната Ви информация, проведено във връзка със законни основания за обработка, различни от съгласието. Отново, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас, използвайки процеса и данните за контакт, предоставени в рубриката „Как да се свържете с нас“ по-долу.

  • Имате право на жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на личната Ви информация от наша страна.  За повече информация се свържете с местния орган за защита на данните. (Данни за контакт с органите за защита на данните в Европейското икономическо пространство са налични тук.) 

Ние отговаряме на всички искания, които получаваме от лица, желаещи да упражняват правата си за защита на данните в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

 

Актуализации на настоящата декларация за поверителност

Може да актуализираме настоящата декларация за поверителност периодично в отговор на променящите се правни, технически или работни обстоятелства. Когато актуализираме декларацията си за поверителност, ще предприемем подходящите мерки, за да Ви информираме, съобразно важността на промените, които правим.  Ще получим Вашето съгласие за всякакви съществени промени в декларацията за поверителност, ако и когато това се изисква от приложимите закони за защита на данните.

Можете да видите кога е извършено последното актуализиране на настоящата декларация за поверителност, като проверите датата на „последна актуализация“, показана в горната част на настоящата декларация за поверителност.

 

Как да се свържете с нас

Администраторът на данни за Вашата лична информация е Астелас Фарма ЕООД.

За да упражните което и да е от Вашите права за поверителност, изпратете заявката си тук.

Ако имате въпроси или притеснения относно използването на личната Ви информация от нас, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, като използвате следните контакти: [email protected].  

 

 

NON_2022_0018_HBR
Дата на изготвяне : Февруари 2022