Последна актуализация: 10.03.2023

 

Astellas Pharma Inc. и нейните филиали в световен мащаб („Astellas“, „ние“, „нашите“) защитават Вашето право на поверителност и се отнасят сериозно към спазването на задълженията за поверителност; ето защо разработихме това Известие за поверителност („Известие“), което обяснява защо и как събираме, споделяме и използваме лична информация за медицинските специалисти („Лична информация“), и как можете да упражнявате правата си на поверителност. Медицински специалист е лице, което е в състояние да предписва, прилага, закупува или отпуска продукти на Astellas или по друг начин да повлияе на употребата или решението за покупка на продукт на Astellas. Примерите за медицински специалисти включват лекари, медицински сестри, фармацевти, координатори по трансплантациите, помощник-фармацевти, фелдшери и лица, вземащи решения във връзка с реимбурсацията на лекарствата, като определението за медицински специалист може да зависи от местното законодателство.

Моля, отделете време, за да прочетете това известие внимателно. Ако имате някакви въпроси или коментари, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Astellas Pharma Inc., заедно с дъщерното дружество на Astellas, което има отношения с Вас, са администраторите налични данни. Можете да намерите повече информация за съответното дъщерно дружество на Astellas на следния линк: https://www.astellas.com/en/worldwide.

 

С какво се занимава Astellas?

Astellas е глобална фармацевтична компания, чиято компания-майка е със седалище в Токио, Япония. Нашата мисия е да подобрим живота на пациентите. За повече информация относно Astellas, включително информация за нашите фокусни терапевтични области, моля, вижте разделите „За“ и „Терапевтични области“ на нашия уебсайт на https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Каква лична информация обработва Astellas?

Ние събираме лична информация за Вас от различни източници, включително директно от Вас и от документи или формуляри, които предоставяте на Astellas, за да участвате в спонсорирани или подкрепени от Astellas инициативи, като например спонсорирани от Astellas клинични изследвания и развойни дейности, пазарни проучвания, проучвания на данни от реалната практика или в друг контекст; от бизнес партньори (т.е. юридическото лице, за което работите), трети страни (напр. доставчици или медицински агенции) или обществено достъпни източници, включително професионални регистри, списания и научни портали, PubMed, ClinicalTrials.gov, уебсайтове на конгреси, университетски или болнични уебсайтове, национални регистри, платформи за социални медии като LinkedIn, Facebook и др. и онлайн търсачки; автобиографии и резюмета и други онлайн бази данни (като бази данни замедицински специалисти , управлявани от специализирани доставчици на данни и уебсайтове), които могат да бъдат собственост и управлявани от трети страни.

Вашата лична информация, обработвана от Astellas, попада в категориите, описани по-долу. Действителният обхват на обработваната от Astellas лична информация за Вас зависи от действителните видове и обеми на взаимодействията с Вас и е ограничен до Личната информация, която е необходима на Astellas за постигане на целите на тези взаимодействия.

 

Видове лична информация

Примери

Лични идентификатори и биографична информация

Име, вкл. префикс; гражданство; място и дата на раждане; лични снимки или изображения/глас в записи за служебни цели (където е приложимо); данни за самоличност (номер на паспорт, УИН-номер /идентификатор на разрешение, уникален идентификационен номер на бизнес партньор на Astellas), име на профил или прякор на платформа за социални медии;

 

Информация за контакт

Пощенски адрес (домашен и/или на работното място); телефонни номера; електронни адреси

Професионална информация

Имена на работни места, месторабота, медицинска област(и), в която работите, професионална квалификация и научна дейност (като например години клиничен опит, брой публикации на академични или научни изследвания и статии, участие в консултативни съвети и клинични изпитвания и други изследователски проучвания с Astellas и други компании, ръководни позиции, презентации, членство в професионални асоциации, съвети и комисии (също за проверки на конфликт на интереси); автобиографии, предпочитан език

Идентификатори за управление на плащанията

Подробности за основното взаимодействие на споразумение и размера на сумите, които са Ви прехвърлени по споразумение, ако сте краен бенефициер; номера на социална осигуровка/застраховка; национални идентификационни номера; професионални идентификационни номера; данни за банкова сметка

Уреждане на делови пътувания и срещи

Информация за пътуване/настаняване/престой, свързана с бизнес пътувания и събития, специални условия (предпочитания/изисквания за храна, информация за достъпност)

Електронни лични идентификатори

Вашите данни за електронна идентификация, когато това се изисква за целите на предоставянето на услуги чрез уебсайтове или приложения, които използваме (като потребителско име, парола, IP адрес, тип устройство, уникални идентификационни номера на устройството, тип браузър, широко географско местоположение (напр. местоположение на държава или град) и друга техническа информация, записване на изображения или звук). Също така е възможно да събираме информация за това как устройството Ви е взаимодействало с уебсайта ни, включително кои страници сте отворили и документите, файловете или приложенията, които сте изтеглили (за тази цел използваме Google Analytics или Adobe Analytics).

За уебсайта ни Astellas-Pro, ние потвърждаваме самоличността Ви, като използваме услугата OWA (онлайн уеб удостоверяване) от IQVIA Inc. Тази проверка изисква да потвърдите потребителското си име и парола, за да активирате достъпа до този сайт от затворен тип. Моля, обърнете внимание, че нямаме достъп до паролата Ви.

Подробности за взаимодействията с Astellas

Подробности за взаимодействията с нас, като например какъв вид срещи сме провели, обсъждани теми, Вашите познания и въпроси, които сте имали за нашия бизнес и продукти, какъв вид материал сме предоставили или споделили с Вас, както и всякаква обратна връзка, която сте предоставили (например, когато попълвате формуляри, за да присъствате или по време на събитие на Astellas, или когато предоставяте обратна връзка в проучване), както и Вашите мнения и практики относно предписването, рутинните практики по отношение на Вашите пациенти и диагноза, и подобна информация, която може да бъде събрана като данни за пазарни проучвания и/или реални данни от света чрез трета страна агенция или брокер на данни; информация относно използването, отговорите и/или предпочитанията Ви, включително канали за комуникация и честота.

Някои услуги, уебсайтове или приложения, като например Astellas-Pro, улавят подробности за посещението Ви на сайта, посетените страници и т.н., но само когато е дадено съответното съгласие за бисквитките, както е обяснено по-нататък в рубриката „Бисквитки и подобни технологии за проследяване“ в съответното уведомление в услугата, уебсайта или приложението и т.н., използвано за събиране на такива данни.

 

 

Защо Astellas обработва Вашата лична информация?

Обработваме Вашата Лична информация основно за законни интереси, договорни цели и когато това се изисква от закона, за да управляваме отношенията си с Вас, и по-специално за следните основни цели на обработка:

 

No

Цели на обработването

1

Развиване и укрепване на професионалните ни отношения с Вас и подобряване знанията Ви за продуктите на Astellas; подобряване на познанията ни за съответните области на заболяването и тенденциите в лечението на пациентите, за да подобрим способността ни да предоставяме стойностни лечения, които подобряват живота на пациентите; провеждане на общо сегментиране на заинтересованите страни във Вашата географска област и област на експертни познания; идентифициране на ключови външни експерти, както и идентифициране на съответните места за проучване за провеждане на клинични изпитвания

2

Управление на нашите взаимоотношения с Вас в нашите клиентски бази данни (като Veeva или Salesforce), включително планирането на потенциално сътрудничество, контакти, посещения и срещи (виртуални и/или физически) с Вас и всяко последващо изпълнение на такива дейности. Това ще включва планиране, докладване и проследяване на нашите дейности с Вас и материалите, които ви предоставяме, включително измерване на нашите взаимодействия, за да Ви помогнем да развиете, разпространите и оцените информацията, която Ви предоставяме за болестите и продуктите и услугите на Astellas, и да гарантираме, че тя е от значение предвид вашите експертни познания, интереси и предпочитания въз основа на нашата оценка и класиране на Вашия профил и Вашите мнения, рутини и практики; разработване на бази данни за водещи специалисти и ключови експерти в различни терапевтични области; и разбиране на Вашия научен, терапевтичен подход и удовлетворение от продуктите и услугите на Astellas

3

Управление на взаимодействието ни с Вас във връзка със споразумение, съгласно което услугите ще бъдат предоставяни от Вас, включително определяне на подходящото ниво на възнаграждение въз основа на професионалната Ви квалификация (справедлива пазарна стойност), изпълнение на нашите задължения и упражняване на правата ни по такова споразумение, или ако услугите ще бъдат предоставяни от Astellas на Вас или на организацията, за която работите.

4

Документиране на нашите транзакции към Вас и гарантиране на прозрачност при трансфери на стойност, когато сте краен бенефициер (като принос към разходите, свързани с образователни събития, управлявани от Astellas, включително пътни разходи и разходи за настаняване, такси за услуги за лектори и консултантски услуги)

5

Управление на предоставените от Вас съгласия на Astellas (като например съгласието за електронен маркетинг) или съгласието на Astellas да разкрива лична информация, свързана с Вас и произтичаща от нашето(ите) споразумение(я) с Вас (включително, но не само, Вашето име и сумата и/или стойността на трансферите, направени към Вас по такива споразумения), когато такова съгласие се изисква от кодекс или от закон

6

Управление на нашите ИТ ресурси, включително управлението на инфраструктурата и непрекъснатостта на бизнеса, и предоставяне на Ваш достъп до нашата информация и услуги, включително за да гарантираме ограничаване на достъпа до услуги и информация, които са ограничени само до медицински специалисти; за да разберем по-добре използването на нашите уебсайтове и/или приложения и какво съдържание Ви интересува, така че да можем да подобрим качеството и приложимостта на нашия уебсайт и/или приложения, както и за вътрешен анализ. Част от тази информация може да бъде събрана с помощта на „бисквитки“ и подобна технология за проследяване, както е обяснено по-нататък в раздела за събиране на бисквитки

7

Управление на всички искания, които бихте ни изпратили за лекарства (напр. мостри или за състрадателна употреба) и за медицинска информация, включително информация, свързана с Вашите пациенти или грижещите се за тях, според случая

8

Когато това се изисква или се разрешава от закона, кодекса на практиките или ако е необходимо, за да се даде възможност на Astellas да защити своите интереси, включително да управляваме нашата програма за корпоративно съответствие, така че да се съобрази с правни, регулаторни, отраслови изисквания или най-добри практики и етични задължения, за целите на мониторинга, одит или инспекция; да установи законови права, да предприеме правни действия или съдебни спорове (например, когато е необходимо за предотвратяване или откриване на измама или престъпление или да отговори на регулаторно разследване)

9

Записване, съхраняване, управление и проследяване на нежелани събития или проблеми с качеството на продукта, които могат да бъдат докладвани от Вас за лекарствени продукти на Astellas; предоставяне на възможност за директна комуникация с Вас във връзка с важни и понякога жизненоважни спешни предупреждения за безопасност и изтегляния на лекарства и улесняване и оценка на ефективността на нашата комуникация с Вас, свързана с плановете за управление на риска, във връзка с нашите предлагани на пазара продукти

10

Провеждане на анкети, пазарни проучвания и проекти за слушане в социалните медии, за да се разберат Вашите становища и възгледи за позицията на Astellas в сектора на науките за живота и мнението и настроенията на здравната общност по различни свързани въпроси и теми

11

Ефективното управление на отношенията ни с Вас в рамките на споразумения за сътрудничество с нашите партньори (включително например други фармацевтични компании или компании, с които можем да популяризираме съвместно даден лекарствен продукт) и за улесняване на всички корпоративни транзакции и свързаните с тях процеси закомплексна проверка. Това включва преводи като прехвърляне на разрешение за употреба на нов притежател, сливания, придобивания и други видове задачи и преструктуриране на компанията).

12

Ефикасно управление на дейностите, свързани с Вашето присъствие в срещи или събития онлайн и на живо, организирани или подкрепени от Astellas; изпращаме Ви директен маркетингов материал, медицински и научни актуализации, корпоративна информация и/или продукти или услуги, които предоставяме с помощта на пощенски или електронни средства

13

Ако посетите нашия офис или сайт, ние ще събираме основна информация от съображения за сигурност, за да управляваме достъпа до сградата, като също може да заснемем изображения с нашите камери за видеонаблюдение.

14

Документация и записи, съдържащи официална кореспонденция с органи като Агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването, НЗОК и други съответни органи и официални органи, свързани с работата на Astellas като фармацевтична компания.

 

По принцип ще използваме личната информация, която събираме от Вас, само за целите, описани в настоящото Известие за поверителност, или за цели, които Ви обясняваме в момента, в който събираме личната Ви информация. Въпреки това можем да използваме личната Ви информация и за други цели, които не са несъвместими с целите, които сме Ви разкрили (като например цели за архивиране от обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели), ако и когато това е разрешено от приложимите закони за защита на данните.

 

Правно основание за обработване на лична информация (за медицински специалисти, установени в държави от Европейското икономическо пространство)

Събираме и обработваме Вашата лична информация, за да:

 • Спазваме нашите правни задължения съгласно приложимото законодателство в областта на здравеопазването или друго законодателство (напр. за данъчно облагане и други финансови разпоредби или разпоредби за прозрачност)
 • Изпълняваме договорното ни споразумение с Вас или да предприемем съответните стъпки по Ваше искане, преди да сключите договорни отношения с нас
 • Защитаваме жизнените Ви интереси или тези на друго лице, напр. за да информирате пациентите за възможни нежелани лекарствени реакции, свързани с приеманото от тях лекарство.
 • Когато имаме Вашето съгласие за това (в такива случаи можете да оттеглите съгласието си по всяко време)
 • Да преследваме обществен интерес в областта на общественото здраве, когато от нас се изисква да събираме специални категории лична информация, свързана с такъв обществен интерес (напр. мерки за ограничаване на Covid -19).
 • Изпълняваме нашите законни интереси като фармацевтична компания, описани подробно в таблицата „Цели на обработка“ по-горе и при условие, че те не са отменени от Вашите интереси за защита на данните или основни права и свободи.

В случаите, когато обработването на Вашата лична информация все още не е обхванато от някое от горните правни основания, ние или ще Ви предоставим отделно известие за поверителност, в което се посочва съответното правно основание, или ще получим Вашето предварително, изрично и конкретно съгласие за това.

В случаите, когато обработването на личната Ви информация се изисква като част от договорните ни отношения с Вас, неизползването на тези данни може да попречи на сключването на договора или да доведе до невъзможност на Astellas да изпълни договорните си задължения.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно правното основание, въз основа на което събираме и използваме Вашата лична информация, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

 

Как Astellas обработва личната ми информация?

Ние ще обработваме Вашата лична информация в съответствие с настоящото известие и ще прилагаме следните принципи:

 • Справедливост: Ще обработваме Вашата лична информация справедливо. Това означава, че предоставяме пълна прозрачност за това как обработваме Личната информация и, че ще я обработваме в съответствие с приложимото законодателство.
 • Цел на ограничаването: Ние ще обработваме Лична информация за горепосочените, законни цели и няма да я обработваме по начин, който е несъвместим с тези цели.
 • Пропорционалност: Ние ще обработваме Лична информация по начин, който е пропорционален на целите на обработването.
 • Точност на данните: Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме, че Личната информация, която притежаваме, е точна, пълна и, когато е необходимо, актуална.

 

Как Astellas пази личната ми информация?

Ние прилагаме подходящи физически, технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим личната Ви информация срещу неразрешено или незаконно обработване или разкриване. Мерките, които използваме, са предназначени да осигурят ниво на сигурност, съответстващо на риска при обработване на личната Ви информация.

 

С кого Astellas споделя личната ми информация?

Възможно е да ангажираме трети страни да обработват Лична информация за и от името на Astellas. Ние изискваме от лицата, обработващи данни, да обработват Лична информация и да действат стриктно според нашите инструкции и да предприемат стъпки така, че да гарантират, че Личната информация остава защитена. Може да разкрием личната Ви информация на следните категории получатели:

 

Нашите дъщерни дружества и дружества от групата

Оповестяване за цели, съответстващи на настоящото известие. Актуален списък на дружествата от нашата група е достъпен https://www.astellas.com/en/worldwide

Доставчици на услуги и партньори от трети страни

Трети страни, които ни предоставят услуги за обработка на данни или които по друг начин обработват лична информация за цели, описани в настоящото Известие или които са Ви съобщени, когато събираме Вашата лична информация; Такива трети страни могат да обработват Вашата лична информация в контекста на следните категории дейности:

 1. Създаване и разпространение на образователни и продуктови кампании и материали за болестите, корпоративна комуникация и дейности за връзки с обществеността в хартиен и електронен вид
 2. Консултантски услуги, като консултативни съвети и умения
 3. Проучване на пазара и слушане в социалните медии
 4. Планиране, изпълнение и оценка на нашите посещения, събития и взаимодействия, включително работа със система или инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и профилиране, сегментиране и насочване
 5. Клинични изпитвания и публикации, включително работа с организации за клинични изследвания (CROs)
 6. Мониторинг и вътрешни одити и съответни коригиращи/превантивни действия
 7. Дейности по съвместно популяризиране
 8. Управление на запитвания от трети страни, искане от субект на данни, жалби, правни действия и сигнали за нередности/изказвания
 9. Обработка и плащане на възнаграждение и организиране на пътуване и възстановяване на разходи и оповестяване на такива въз основа на изисквания на приложимия кодекс
 10. Услуги, свързани с инфраструктура и приложения, управление на ИТ платформи и ИТ поддръжка и вътрешни и външни съобщителни услуги
 11. Подаване и управление на искания за медицинска информация и/или докладване на нежелани събития или оплаквания за качество
 12. Разпространение на правно изискваната комуникация
 13. Гарантиране на безопасността и сигурността на помещенията на Astellas или на събития на Astellas

Консултанти

Предоставяне на консултантски услуги от агенции, консултанти, одитори, счетоводители, консултанти, правни консултации и подобни представители във връзка с консултантските услуги, които ни предоставят за законни бизнес цели и при договорна забрана за използване на Личната информация за всякакви други цели

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

На всеки компетентен правоприлагащ орган, регулаторна, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато считаме, че разкриването е необходимо (i) съгласно приложимо законодателство или наредба, (ii) за упражняване, установяване или защита на нашите законни права (iii) за да отговаря на регулаторни искания или разследвания или за разследване на проблеми с подаването на сигнали за нередности, или (iv) за защита на жизненоважните Ви интереси или тези на всяко друго лице

Потенциални купувачи (и техните представители и консултанти)

Във връзка с всяка предложена покупка, сливане или придобиване на която и да е част от нашия бизнес, при условие че информираме купувача, че той трябва да използва Вашата Лична информация само за целите, посочени в настоящото Известие

Всяко друго лице

Такова разкриване ще се основава само на Вашето съгласие

 

Astellas не продава и няма да продава Вашата информация на трети страни без Вашето съгласие.

Ние също така вземаме предпазни мерки, за да позволим достъп до Лична информация само на тези служители, които имат законна бизнес необходимост от достъп и с договорна забрана за използване на Личната информация за всякакви други цели.

 

Международни прехвърляния на данни

Личната Ви информация може да бъде прехвърлена и обработвана в държави, различни от държавата, в която живеете, включително Китай, Индия, Филипините, Сингапур и Съединените щати. Тези държави може да имат закони за защита на данните, които са различни от законите на Вашата държава (и в някои случаи може да не осигуряват защита в същата степен). Също така, нашите дружества от групата и доставчици на услуги от трети страни и партньори работят по целия свят. Това означава, че когато събираме Вашата Лична информация, можем да я обработваме в която и да е от тези държави.

Ние сме взели подходящи предпазни мерки, за да изискаме Личната Ви информация да остане защитена в съответствие с настоящото Известие за поверителност. Те включват прилагането на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни между дружествата от групата Astellas, съгласно които всички дружества от групата следва да защитават личните данни, които обработват, в съответствие със законодателството на Европейския съюз за защита на данните. Можете също да упражните някое от правата си, описани в заглавието „Вашите права за защита на данните“ по-долу, във връзка с Личната информация, която прехвърляме на дружества от групата извън държавата, в която пребивавате. Ние прилагаме подобни подходящи договорни гаранции с нашите трети страни доставчици на услуги и партньори.

Допълнителни подробности могат да бъдат предоставени при поискване, като се свържете с нашия Служител за защита на данните, като използвате данните за контакт, предоставени под заглавието „Как да се свържете с нас“ по-долу.

 

Съхраняване на данните

Запазваме Личната информация, която събираме от Вас, когато имаме текуща законна бизнес необходимост или законово задължение да правим това. Няма да съхраняваме личната Ви информация повече от необходимото за целите, за които я обработваме, или както се изисква от закона, договора, Глобалната политика на Astellas за управление на записи и информация и Графикът за запазване на записи на Astellas.

 

Вашите права за защита на данните

Отговаряме на искания, които получаваме от лица, желаещи да упражнят правата си за защита на данните, в съответствие с всички приложими закони за защита на данните.

 • Ако искате да получите достъп до, коригирате или актуализирате личната си информация, можете да направите това по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт, предоставени под заглавието „Как да се свържете с нас“ по-долу.
 • Може да имате право да поискате от нас да изтрием Вашата Лична информация при определени обстоятелства, при спазване на закона във Вашата юрисдикция. Ако желаете да упражните това право, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.
 • Освен това, при определени обстоятелства, можете да възразите срещу обработването на Личната Ви информация, да поискате от нас да ограничим обработването на Личната Ви информация или да изискате преносимост на Личната Ви информация. Отново можете да упражните тези права, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт, предоставени под заглавието „Как да се свържете с нас“ по-долу.
 • По същия начин, ако сме събрали и обработили личната Ви информация с Ваше съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на никое обработване, което сме извършили преди оттеглянето Ви, нито ще засегне обработването на личната Ви информация, извършвано въз основа на законни основания за обработване, различни от съгласието.
 • Може да имате право да възразите срещу информацията, която се използва за целите на директния маркетинг. Когато се прилага това право, моля, използвайте функционалността „отказ“ или „отписване“ в съответната комуникация или се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в „Как да се свържете с нас“ по-долу.
 • Имате право да подадете жалба до компетентен орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашата лична информация. За повече информация се свържете с местния орган за защита на данните. (Данните за контакт с органите за защита на данните в Европейското икономическо пространство са на разположение на адрес https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en; данните за контакт на комисаря по информацията на Обединеното кралство са на разположение на адрес https://ico.org.uk/global/contact-us/).
 • Ако прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, ние ще ви предоставим своевременно смислена информация за включената логика, както и значението и очакваните последици от такова обработване за Вас.

 

Класификация и автоматизирано вземане на решения

Може да използваме алгоритми в дейностите си по профилиране и вземане на решения. Например, може да Ви категоризираме като медицински специалист, използвайки алгоритъм за оценка на професионалния Ви опит, като изследователска дейност и публикации, клиничен опит, академична квалификация и предпочитания за комуникация. Използваме тази категоризация, за да подкрепим планирането на нашето потенциално сътрудничество, контакти, посещения и срещи с Вас. Решенията, основани на използването на алгоритми от наша страна, обикновено се вземат от физически лица и няма да имат съществен ефект за Вас. Въпреки това, ние ще Ви предоставим допълнителна информация и, когато е необходимо, ще поискаме предварителното Ви съгласие, ако ще се използват напълно автоматизирани процеси, които ще доведат до правен или друг съществен ефект за Вас.

 

Използване на уебсайта или приложенията на Astellas от непълнолетни лица

Не възнамеряваме нашите уебсайтове, приложения или онлайн услуги да се използват от лица под 18-годишна възраст.

 

Актуализации на това известие за поверителност

Може да актуализираме това Известие периодично в отговор на промени от правно, техническо или бизнес естество. Когато актуализираме нашето Известие, ще публикуваме всички ревизии на съответните раздели за поверителност на нашите корпоративни уебсайтове (списъкът на нашите уебсайтове може да бъде достъпен чрез: https://www.astellas.com/eu/worldwide) и може да предприемем подходящи допълнителни мерки, за да Ви информираме, в зависимост от значението на промените, които правим. Можете да видите кога последно е актуализирано това Известие, като проверите датата на „последна актуализация“, показана в горната част на това Известие.

 

Как да се свържете с нас

Ако искате да упражните някое от правата си за защита на данните, моля, изпратете заявката си на адрес: http://www.astellas.com/eu/dsr.

Ако имате въпроси или притеснения относно използването на Вашите лични данни, винаги можете да се обърнете към длъжностното лице на Astellas по защита на данните на следния адрес: [email protected].

MAT-BG-NON-2023-00018