Astellas е ангажирана с осигуряването на възможности за висококачествено продължаващо медицинско обучение, които да подпомагат за осигуряването на подходящата клинична употреба на нашите продукти, отговарят на образователните нужди/пропуски и в крайна сметка подобряват грижите за пациентите. 

Културата ни се базира на откритост и почтеност и ние непрекъснато работим в посока да бъдем доверен лидер в постоянно променящата се здравна среда. От 5 октомври 2020 г., поради променящата се глобална обстановка, Astellas вече няма да предоставя пряко финансиране на отделни медицински специалисти за участие в конгреси и конференции, включително виртуално присъствие. Нашият последователен подход по целия свят е от решаващо значение за глобалната ни репутация и доверието, което споделяме с медицинските специалисти, пациентите, за които се грижат, и широката здравна общност.

Наясно сме с важността на достъпа на здравните специалисти до навременна образователна информация за подобряване на грижите за пациентите и оставаме ангажирани с предоставянето на възможности за висококачествено продължаващо медицинско обучение, които да помагат за осигуряването на подходяща клинична употреба на нашите лекарства и новите медицински иновации, за задоволяване образователните потребности/пропуски и в крайна сметка за подобряване на грижите за пациентите. Продължавайки напред, Astellas ще пренасочи ресурсите си към други образователни дейности, за които смятаме, че по-добре отразяват ангажимента на Astellas към световната здравна общност и отговарят на променящите се нужди на медицинските специалисти и пациентите, за които се грижат.

Astellas ще продължи да споделя нови научни данни и информация за заболяванията в различни формати, които подкрепят медицинските специалисти в тяхната важна роля, за подобряване на грижите за пациентите, включително:

  • Безвъзмездни средства за обучение, познати и като Независимо медицинско обучение (НМО) линк
  • Симпозиуми, уебинари, електронни обучения и уеб-базирано обучение (с фокус върху заболяване, лечение или продукт); примерите включват сателитни симпозиуми по време на конгрес, програми за лектори и маркетингови презентации
  • Конгресни резюмета
  • Спонсорство на образователни конференции
  • Практическо обучение в експертни центрове
  • Безвъзмездни средства за здравни организации (ЗO) в подкрепа на присъствието на медицински специалисти на конгреси

Astellas не предоставя директно финансиране на отделни медицински специалисти, за да присъстват на местни, регионални или международни конгреси или медицински срещи. 

Безвъзмездни средства за здравни организации в подкрепа на присъствието на медицински специалисти на конгреси

Здравните организации могат да кандидатстват за безвъзмездни средства за финансиране в подкрепа на регистрацията на медицински специалисти на предварително определени, отговарящи на условията конгреси. Здравните организации трябва да подадат заявление за отпускане на безвъзмездни средства и да могат самостоятелно да управляват целия процес, без да получават практическа подкрепа. Най-много 10 медицински специалисти могат да бъдат финансирани чрез искането за безвъзмездна помощ, а Astellas не трябва да участва в подбора на медицински специалисти, които да получат подкрепа за регистрация в конгреси. Здравните организации трябва да бъдат едно от следните:

  • Правителствена или публично финансирана болница
  • Частна болница
  • Медицинско дружество или асоциация
  • Друго (университет, изследователска група и т.н.)

Една здравна организация има право да получава безвъзмездни средства за регистрация на медицински специалисти в конгреси само два пъти за фискална година (от април до март) на терапевтична област, която Astellas подкрепя. Списък с предварително одобрени конгреси и дали за тях ще бъде подкрепена виртуална или реална регистрация, можете да видите тук

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ 

Здравни организации, които желаят да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за подпомагане на регистрацията на медицински специалисти на конгреси, трябва да попълнят този формуляр и да го върнат на [email protected]. След първоначален преглед на подадената от Вас информация, за да се гарантира, че здравната организация и събитието отговарят на условията, искането Ви ще бъде препратено за разглеждане до вътрешен комитет за отпускане на безвъзмездни средства на Astellas. Очакваме, че решенията относно отговарящите на условията искания могат да отнемат до шест седмици. Ако искате да проверите статуса на заявлението си, моля, свържете се с [email protected] 

NON_2022_0046_HBR