เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและปฏิบัติการโดยแอสเทลลัส ฟาร์มา อิงก์ (ต่อไปเรียก “แอสเทลลัส ฟาร์มา”) ขอให้ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้ ตลอดจน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นแล้ว

 

1. สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่แนะนำให้จัดเตรียมไว้เพื่อการค้นดูเว็บไซต์นี้ บางเว็บไซต์อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในสภาพแวดล้อมอื่นที่นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ นอกจากนี้ กรุณาทำความเข้าใจไว้ด้วยว่า แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แนะนำไว้แล้วก็ตาม อาจไม่สามารถใช้งานบางเนื้อหาหรือบางบทความได้ เนื่องจากเป็นวัตถุทางเทคนิคพิเศษ

เว็บเบราว์เซอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ (ระบบโอเอส)

• วินโดวส์: เวอร์ชั่นล่าสุดของ เอดจ์ (EDGE) กูเกิล โครม (Google Chrome)
• แมคโอเอสเท็น: เวอร์ชั่นล่าสุดของซาฟารี

จาวาสคริปต์
ในเว็บไซต์นี้มีการใช้จาวาสคริปต์ จึงขอแนะนำให้ท่านได้เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้สามารถใช้งานจาวาสคริปต์ได้ เพื่อง่ายต่อการใช้งานทุกเนื้อหาหรือบทความในเว็บไซต์นี้

คุ๊กกี้
ในเว็บไซต์นี้ มีการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่า คุ๊กกี้ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้งานเพื่อค้นดูเว็บไซต์นี้แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้เนื้อหาและบทความที่ดียิ่งกว่า คุ๊กกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้จะไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของท่านหรือสภาพแวดล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแต่อย่างใด นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะห้ามไม่ให้มีการใช้งานคุ๊กกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาระลึกว่า บางเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานอาจไม่ปรากฎให้เห็นเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การใช้งานคุ๊กกี้
*ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

คุ๊กกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้งานเว็บไซต์นี้ และการตรวจวัดผลกระทบของโฆษณาด้วย

เกี่ยวกับความปลอดภัย SSL

เว็บไซต์นี้ใช้ระบบการส่งผ่านด้วยการเข้ารหัส TSL (Transport Layer Security) กับทุกหน้าในเว็บไซต์นี้ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

2.ลิขสิทธิ์

ทุกเนื้อหาหรือบทความในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของแอสเทลลัส ฟาร์มาและผู้จัดหาแต่ละเนื้อหาและบทความ โดยได้รับการคุ้มครองไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อตกลง กฎหมายและข้อบังคับอื่นในแต่ละประเทศ การใช้งานเว็บไซต์นี้จำกัดจำเพาะการใช้งานส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่ในเชิงพาณิชย์ และขอบเขตอื่นที่ผ่านการอนุมัติตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วเท่านั้น ท่านไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดและ/หรือทำซ้ำเนื้อหาใดที่นอกเหนือจากขอบเขตดังกล่าว

 

3.เครื่องหมายทางการค้าและอื่นๆ

สิทธิในเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางธุรกิจ การออกแบบ และอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ย่อมได้รับการคุ้มครองตามชอบด้วยกฎหมาย การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการดำเนินการอื่นซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นการกระทำต้องห้าม

 

4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับ HTML

การกำหนดชนิดของเอกสาร
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการโค้ดดิ้งตาม HTML5 อย่างไรก็ตาม กรุณาทำความเข้าใจไว้ด้วยว่า บางเนื้อหาหรือบทความอาจถูกย้ายไป โดยการคงไว้ซึ่งรูปแบบการเปลี่ยน HTML 4.01

แพ๊กเกจและโมดูล
กรุณาทำความเข้าใจด้วยว่า บางแพ๊กเกจและโมดูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาได้ อันเนื่องจากลิขสิทธิ์และเหตุอื่น จะไม่เป็นไปตามวากยสัมพันธ์ (syntax) ของ XHTML 1.0 แบบ Strict

 

5.เนื้อหาหรือบทความ

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัส ฟาร์มา โดยข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตรงกันกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายนอกตลาดประเทศญี่ปุ่นแล้ว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายแล้วภายในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ หลายผลิตภัณฑ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วจัดว่าเป็นยาอันตรายที่จำเป็นต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของเนื้อหาและบทความในเว็บไซต์นี้มิได้มีไว้เพื่อการเผยแพร่หรือการโฆษณาความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด เว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาจะให้คำแนะนำหรือบริการที่ควรกระทำโดยแพทย์ นักเคมีหรือแพทย์เวชปฏิบัติ หรือไม่สามารถแทนที่คำแนะนำหรือบริการดังกล่าวได้ กรุณาอ้างถึง ข้อควรพิจารณา ที่ปรากฎในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

 

6.บริการและบทความ

แอสเทลลัส ฟาร์มาให้ความใส่ใจเป็นที่สุดกับข้อมูลที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม แอสเทลลัส ฟาร์มาไม่สามารถรับรองทุกความถูกต้อง แม่นยำ ความสามารถในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของเนื้อหาและบทความในเว็บไซต์นี้ รวมถึง ไม่สามารถรับรองการปลอดจากข้อผิดพลาดและ/หรือการติดไวรัส และอื่นๆ ได้ แอสเทลลัส ฟาร์มาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการคงอยู่ของเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้

 

7.การแก้ไขและสภาพความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

แอสเทลลัส ฟาร์มาขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาและบทความอันเป็นข้อมูลที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ไว้แล้วในเว็บไซต์นี้ หรือในการปิดเนื้อหาและบทความดังกล่าวลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 

8.ลิงก์

หากท่านประสงค์จะวางลิงก์บนเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อแอสเทลลัส ฟาร์มาก่อนล่วงหน้า เพื่อขอรับการอนุมัติในการดังกล่าว แอสเทลลัส ฟาร์มาจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่วางลิงก์มายังเว็บไซต์นี้หรือที่นำลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไปวาง

 

9.อื่นๆ

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ได้รับการกำกับไว้โดยกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่นและควรตีความตามแนวทางแห่งกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะต้องยื่นต่อศาลแขวงโตเกียว ในฐานะที่เป็นศาลเดียวที่มีเขตอำนาจตามกฎหมายในการรับฟังพยานหลักฐานชั้นต้น