นโยบายของแอสเทลลัสได้กำหนดกฎเกณฑ์ หลักการและความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับเครือแอสเทลลัสทั่วโลกไว้ (ต่อไปในเอกสารนี้ เรียก “แอสเทลลัส”) นโยบายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหารเต็มเวลา เจ้าหน้าที่เต็มเวลาและพาร์ทไทม์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ชั่วคราวอื่นของแอสเทลลัส อีกทั้ง ยังมีผลบังคับใช้ต่อทั้งหมดหรือบางส่วนของตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือบุคคลอื่นที่กระทำการในนามของแอสเทลลัส หากมีการระบุเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหรือข้อความแสดงสถานะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนะของแอสเทลลัสที่มีต่อสาระสำคัญในด้านต่างๆ ไว้ด้วย โดยเอกสารเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุดเป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม

 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 1 ข้อความพันธสัญญา

แอสเทลลัสจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นทุกรายในเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่ถูกต้องและยุติธรรม อีกทั้ง แอสเทลลัสจะกระตือรือร้นที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆ กับทุกฝ่ายที่กล่าวมา และสะท้อนข้อชี้แนะของทุกฝ่ายนั้นเข้าในกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเสมอ อีกทั้ง โดยผ่านการเปิดเผยและการสื่อสารนี้ แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะยกระดับความโปร่งใสและเพียรพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแอสเทลลัสไว้ด้วย

ข้อ 2 ข้อมูลที่มีผลใช้

แอสเทลลัสถือว่า “ข้อมูลกายภาพ” คือ ข้อมูลที่กฎหมายบังคับให้มีการเปิดเผย (เช่น พระราชบัญญัติตราสารทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์) หรือที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนหุ้นของบริษัทอยู่ (เรียกโดยรวมว่า “กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ”) ตลอดจน ข้อมูลซึ่งกฎระเบียบต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่มีผลใช้แต่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของบรรดานักลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยทันที ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ กิจกรรมทางธุรกิจและอื่นๆ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับข้อมูลกายภาพ แต่พิจารณาได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นของแอสเทลลัสจะอยู่ภายใต้นโยบายนี้และต้องได้รับการเปิดเผยออกไปอย่างกระตือรือร้น

(หมายเหตุ) แอสเทลลัสจะเปิดเผยข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิก ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ และอื่นๆ ภายใต้นโยบายที่กำหนดขึ้นจากแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบท้องถิ่น เพื่อยกระดับความโปร่งใสของการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 3 วิธีการเปิดเผยข้อมูล

แอสเทลลัสจะเปิดเผยข้อมูล โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลกายภาพจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านเครือข่ายการเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม (Timely Disclosure Network หรือ TDnet) ซึ่งจัดสรรโดยตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และ ทันทีหลังการเปิดเผยต่อสาธารณะดังกล่าวเสร็จสิ้น จะต้องเปิดเผยผ่านการแถลงข่าวและบนเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับการเปิดเผยในรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้น

ข้อ 4 ระบบภายในเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

 1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใสของกิจกรรมทางธุรกิจและเพื่อได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแอสเทลลัส แอสเทลลัสได้จัดตั้งคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูลบริษัทขึ้นมา โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่สนับสนุนและบริหารจัดการกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อีกทั้ง ยังมีหน้าที่ในการหารือเกี่ยวกับการกำหนด การทบทวนและการดำเนินนโยบายการเปิดเผยข้อมูล กลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท ความเหมาะสมของกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ คณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยประธานกรรมการและสมาชิกที่มาจากหลากหลายสายงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
 2. โฆษกที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้จะรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนร่วมในตลาด
 3. มีการดำเนินขั้นตอนการเฝ้าระวัง เพื่อประเมินการปฏิบัติการและการรักษาระบบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลกายภาพในเวลาที่เหมาะสม

ข้อ 5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูล แอสเทลลัสจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเหมาะสมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการกำหนดไว้ต่างหาก อีกทั้ง มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นด้วย

ข้อ 6 การตอบสนองต่อการรายงานที่ไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

หากพบว่าข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยมาก่อนหน้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แอสเทลลัสจะจัดการแก้ไขในทันที หากการแก้ไขใหม่ใดก่อให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างยิ่งยวดต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีมาก่อนหน้า แอสเทลลัสจะปรับปรุงข้อมูลใหม่นั้นให้เป็นข้อมูลล่าสุดและเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนั้นทันที

ข้อ 7 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เมื่อได้รับการเปิดเผยข้อมูลมา แอสเทลลัสจะพิจารณาอย่างจริงจังถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อมั่นใจได้ถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างยุติธรรมและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน นอกจากนี้ แอสเทลลัสจะมีส่วนร่วมในการเจรจาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอีกด้วย

1. การเจรจาสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุนและเสียงสะท้อนภายใน

แอสเทลลัสจะมีส่วนร่วมในการเจรจาเชิงสร้างสรรค์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของแอสเทลลัส ผ่านการสัมภาษณ์ การอธิบายอย่างย่อ และโอกาสที่หลากหลายอื่นๆ อีกทั้ง จะสะท้อนข้อชี้แนะที่ได้รับจากการเจรจาดังกล่าวกลับไปยังฝ่ายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อชี้แนะดังกล่าวได้ปรากฏในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม

2. การจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเชิงทางเลือกในส่วนของข้อมูลกายภาพที่ไม่เป็นสาธารณะแก่กลุ่มคนที่ได้รับการจำกัดไว้ในบรรดาผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน แอสเทลลัสจะกระทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะจัดการข้อมูลดังกล่าว โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเป็นอย่างดี

3. ช่วงงดตอบคำถาม

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้านสถานะทางการเงิน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลตามเวลาที่กำหนดไว้ แอสเทลลัสได้กำหนดให้ช่วงเวลา 4 สัปดาห์ก่อนการประกาศประจำไตรมาสในเรื่องสถานะทางการเงิน เป็น “ช่วงงดตอบคำถาม” โดยในระหว่างนี้แอสเทลลัสจะระงับการให้ข้อคิดเห็นที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ล่าสุดเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน อย่างไรก็ตาม แม้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามที่เครือข่ายการเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมได้กำหนดไว้ หากคาดว่าจะมีการเบี่ยงเบนอย่างนัยสำคัญจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในทางธุรกิจในการเปิดเผยข้อมูลครั้งล่าสุด ในกรณีนี้ แอสเทลลัสอาจตอบคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลซึ่งได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว แม้อยู่ในช่วงงดตอบคำถามก็ตาม

4. การจัดการข้อมูลอนาคต

เมื่อแอสเทลลัสจะเปิดเผยการคาดการณ์ทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในอนาคตที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ งานการวิจัยและพัฒนา หรืออื่นใด แอสเทลลัสจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วยการใช้ข้อความที่เปี่ยมด้วยความระมัดระวัง มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วนว่าข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่สามารถหาได้ในปัจจุบันและข้อสันนิษฐานบางอย่างที่ผ่านพิจารณาตัดสินแล้วว่าสมเหตุสมผล รวมถึง ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งที่รับรู้แล้วและที่ยังไม่รับรู้ ตลอดจน จำนวนของปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์จริงซึ่งแตกต่างอย่างมากจากที่มีการอธิบายไว้แล้วในข้อมูลอนาคต

5. การตอบสนองต่อข้อมูลที่ไม่แน่นอน

เมื่อข่าวลือหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริษัทของแอสเทลลัสมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งยวดที่จะส่งอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อตลาดทุนและความจริงที่ต้องมีข้อสรุป แอสเทลลัสจะเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น เครือข่ายการเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม (TDnet) เป็นต้น

6. การคาดการณ์ทางธุรกิจโดยบุคคลที่สาม และอื่นๆ

โดยหลักแล้ว แอสเทลลัสจะไม่วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือการคาดการณ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอสเทลลัสซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม หากปรากฏข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดสำคัญในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงใด แอสเทลลัสอาจชี้แจงเรื่องข้อผิดพลาดนั้นได้

สิ้นสุดเอกสาร

ปิด

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิก

ที่มา

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความโปร่งใสและแบ่งปันข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิกออกไป เราคำนึงถึงคุณค่าโดยสมบูรณ์ของข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิก ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้น เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ต่อกลุ่มวิจัยและอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ เราระลึกเสมอว่าการจัดทำข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิกที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและสมาชิกทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสาธารณสุข

นโยบาย

แอสเทลลัสจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางแห่งอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการศึกษาทดลองทางคลินิก การแสดงผลการศึกษาทดลองทางคลินิก และสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการศึกษาทดลองที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแอสเทลลัส

การขึ้นทะเบียนการศึกษาทดลองทางคลินิก

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะขึ้นทะเบียนการมีอยู่ของการศึกษาเชิงทดลองตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแอสเทลลัส ในบรรดาผู้ป่วยที่มองหาการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่แอสเทลลัสเป็นเจ้าของหรือที่ถือใบอนุญาตอยู่ เมื่อมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นใดกำหนดไว้ จะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนการศึกษาที่ไม่ได้เป็นเชิงการทดลอง การศึกษาทดลองที่ได้รับการสนับสนุนจากแอสเทลลัสและอยู่ใต้นโยบายนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักทะเบียนการศึกษาทดลองทางคลินิกที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้(เช่น http://www.clinicaltrials.gov/) นอกจากนี้ การศึกษาทดลองดังกล่าวจะได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักทะเบียนแห่งชาติ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นกำหนดไว้

การแสดงผลการศึกษาทดลองทางคลินิก

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยผลสรุปของการศึกษาทดลองทางคลินิกบางอย่างที่ลงทุนโดยแอสเทลลัส นโยบายนี้มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับขั้นต้น หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยสอดคล้องกับหลักการสภาเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมของสหภาพยุโรป (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association หรือ EFPIA)/ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรือ PReMA) ว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิกที่ตนรับผิดชอบ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 รวมถึง ผลสรุปการศึกษาทดลองภายใต้นโยบายนี้ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยื่นเพื่อสนับสนุนการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ นอกจากนี้ ผลสรุปของการศึกษาทดลองที่ดำเนินการแล้วเสร็จหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 พร้อมด้วยข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และสูตรซึ่งผ่านการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ ก่อนวันที่นี้จะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลผ่านฐานข้อมูลผลการศึกษาทดลองทางคลินิกที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสรุปต่างๆ จะปรากฏในฐานข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิกแห่งชาติ และเมื่อมีกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นเรียกร้องให้แสดงผลสรุปดังกล่าว

แอสเทลลัสจะเปิดเผยผลสรุปด้านการศึกษาต่างๆ ที่กระทำขึ้นด้วยอาศัยองค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องระหว่างการพัฒนา ภายหลังจากที่ยืนยันได้ว่า ไม่ปรากฏเจตนาที่จะให้ความร่วมมือต่อไปในอนาคต การออกใบอนุญาต หรือการพัฒนาโมเลกุลในอนาคต

แอสเทลลัสกำลังดำเนินการเพื่อจัดหาข้อสรุปผลการศึกษาทดลองทางคลินิกของประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษาภายในขอบเขตนโยบายซึ่งดำเนินไปกับผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัสในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

การตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องการศึกษาทดลองที่ลงทุนโดยแอสเทลลัส

แอสเทลลัสขวนขวายที่จะแสดงและตีพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิกในส่วนที่แอสเทลลัสได้ให้การลงทุน สนับสนุนไว้ โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าว ณ การประชุมใหญ่ทางวิทยาศาสตร์และในวารสารที่ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนแล้ว

การเข้าถึงของกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ในข้อมูลการศึกษา

ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แอสเทลลัสได้กำหนดแพลตฟอร์มที่นักวิจัยสามารถร้องขอช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระดับผู้ป่วย ข้อมูลระดับการศึกษา และโพรโทคอลจากการศึกษาทดลองทางคลินิกที่ลงทุนโดยแอสเทลลัสซึ่งกระทำในผู้ป่วยและเสร็จสิ้นแล้วภายหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้

การเข้าถึงข้อมูลนี้อาจได้รับการยินยอมสำหรับผลิตภัณฑ์และข้อบ่งชี้ที่ผ่านการอนุมัติแล้วในประเทศใด ภายหลังการทบทวนและอนุมัติคำร้องดังกล่าวแล้วโดยคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (“คณะกรรมการการทบทวนทางวิทยาศาสตร์”) บนพื้นฐานคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และคุณสมบัติของนักวิจัย แอสเทลลัสจะจัดให้สามารถเข้าถึงได้ ภายหลังการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการการทบทวนทางวิทยาศาสตร์และภายหลังการบังคับตามข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูล

ก่อนที่จะมีการแบ่งปันข้อมูลระดับผู้ป่วยออกไป ข้อมูลจะถูกสงวนรักษาไว้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพสิทธิการศึกษาทดลองทางคลินิก ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย

ปิด

นโยบายการวิจัยและพัฒนาสเต็มเซลล์

ที่มา

การวิจัยและพัฒนาสเต็มเซลล์ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้ง เป็นที่รอคอยและคาดหวังว่าความสำเร็จในสาขานี้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่สำหรับโรคร้ายแรงซึ่งยังไม่มีทางรักษาได้

สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการสร้างตัวเองขึ้นใหม่ แต่ยังสามารถสร้างความต่างให้แก่เซลล์ที่มีความแตกต่างหลากหลายซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย (เรียกความสามารถนี้ว่า ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายด้าน) ในร่างกายของผู้ใหญ่ สเต็มเซลล์จะทำหน้าที่เป็นเสมือนระบบการซ่อมแซมเพื่อเติมเต็มเนื้อเยื่อ และซ่อมแซมภาวะสมดุลของสภาพภายในร่างกาย ด้วยความสามารถในการสร้างขึ้นใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ ทำให้สเต็มเซลล์มีบทบาทยิ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือวิจัยในการค้นคว้ายาต่างๆ นอกจากนี้ สเต็มเซลล์หรือเซลล์ที่เกิดจากสเต็มเซลล์ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในฐานะสารเพื่อการรักษา (Therapeutic agents) จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นแขนงใหม่ว่าด้วยยาในรูปของเซลล์บำบัด

นโยบาย

แอสเทลลัสอยู่ระหว่างการสำรวจการใช้สเต็มเซลล์เป็นสารเพื่อการรักษา อีกทั้ง เชื่อว่าสเต็มเซลล์มีศักยภาพที่จะจัดการกับโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ในช่วงที่ผ่านมา

แม้จะให้สัญญาไว้เช่นนั้นก็ตาม เรายังยอมรับโดยสมบูรณ์ว่าการวิจัยที่ทำกับสเต็มเซลล์ของมนุษย์อาจนำไปสู่ประเด็นเปราะบางต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราตระหนักถึงประเด็นทางสังคมและชีวจริยธรรมที่แวดล้อมงานวิจัยสเต็มเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนระยะแรกของมนุษย์ (ES) ด้วย

ด้วยเหตุนี้ นโยบายนี้จึงอ้างถึงนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาสเต็มเซลล์มนุษย์ นโยบายนี้มีผลใช้กับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการโดยแอสเทลลัส ตลอดจน งานซึ่งกระทำภายใต้การประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ

 1. กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาสเต็มเซลล์ทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาคที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
 2. คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกจะตรวจสอบสภาพความเข้มงวดในทางจริยธรรมและวิทยาศาสตร์ หรือประโยชน์ของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาสเต็มเซลล์มนุษย์ การนำเสนองานวิจัยและการพัฒนาจะได้รับการทบทวนและอนุมัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้ดำเนินไปอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในทางวิทยาศาสตร์
 3. สำหรับการวิจัยสเต็มเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนระยะแรกของมนุษย์ (หรือ ES) เราจะใช้เพียงเซลล์ไลน์ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับงานทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก เช่น แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนามาแล้วโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States National Academy of Sciences)

แอสเทลลัสจะไม่ใช้สเต็มเซลล์มนุษย์ในการโคลนนิ่งเพื่อการขยายพันธุ์มนุษย์ (Reproductive cloning) และจะไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้น

ปิด

นโยบายด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่มา

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของแอสเทลลัสไปทั่วโลก ตามมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานของแอสเทลลัส การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เปี่ยมด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม นโยบายนี้เป็นการกล่าวถึงเนื้อความอย่างเป็นทางการว่าด้วยนโยบายของแอสเทลลัสที่ต้องการมุ่งเน้นและส่งเสริมข้อกำหนดว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งปรากฏในหลักจรรยาบรรณของเครือแอสเทลลัส นโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบุคลากรของแอสเทลลัสทุกคนจะประพฤติ ปฏิบัติตน และดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจในเรื่องซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อแอสเทลลัส โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์อันดีที่สุดสำหรับแอสเทลลัสไว้ และโดยการที่บุคลากรของแอสเทลลัสจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ซึ่งแสดงหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของแอสเทลลัสด้วย

นโยบาย

เมื่อแอสเทลลัสดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอุตสาหกรรมท้องถิ่นซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้สูงกว่านโยบายนี้ แอสเทลลัสจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานท้องถิ่นที่สูงกว่านั้น อีกทั้ง ความมุ่งมั่นของแอสเทลลัสในการปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นจะต้องไปไกลกว่าการได้เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอุตสาหกรรมที่ตามมาเท่านั้น แต่บุคลากรของแอสเทลลัสยังถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม กับในทุกด้านมุมธุรกิจของแอสเทลลัสอีกด้วย

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ การรวมกลุ่ม การลงทุน หรือกิจกรรม (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มีอิทธิพลต่อกันหรือรับรู้ได้ว่าส่งผลต่อความเป็นกลาง การตัดสิน หรือการกระทำใดในการดำเนินการธุรกิจของแอสเทลลัส ผลประโยชน์ทับซ้อนยังรวมถึงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดสภาพความขัดแย้งซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของแอสเทลลัส ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ซึ่งบุคลากรของแอสเทลลัส สมาชิกในครอบคร้ว หรือบุคคลที่พนักงานมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดมีผลประโยชน์ทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของแอสเทลลัส

นโยบายนี้ไม่สามารถอธิบายทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือที่รับรู้เรื่องผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากรในแอสเทลลัสและผลประโยชน์ของแอสเทลลัสมาแล้ว บุคลากรของแอสเทลลัสถูกคาดหวังให้ต้องใช้สามัญสำนึกและมีความมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งสำนึกขั้นสูงสุดทางจริยธรรมในการนำหลักการต่างๆ ในนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จำเพาะของตน ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดว่าผลประโยชน์ทับซ้อนต้องห้ามยังคงอยู่หรือไม่ บุคลากรของแอสเทลลัสจะต้องปรึกษากับฝ่ายจริยธรรมและกำกับงานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อที่บุคลากรดังกล่าวนั้นจะสามารถตัดสินใจกับแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้องต่อไป

บุคลากรของแอสเทลลัสที่ตระหนักถึงหรือเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดหรือปรากฏการฝ่าฝืนนโยบายนี้ หรือนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอื่นของแอสเทลลัส หรือกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วจริง บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อแอสเทลลัสด้วยความบริสุทธิ์ใจ

นอกจากนี้ บุคลากรของแอสเทลลัสยังมีหน้าที่โดยยินยอมในการเปิดเผยโดยทันทีถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการจ้างงานหรือการดำเนินงานกับแอสเทลลัส ก่อนจะดำเนินกิจกรรมใดซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

นโยบายนี้มีผลใช้กับพนักงานทุกคน โดยไม่ขึ้นกับลำดับชั้น สถานะ ระดับความอาวุโส หรือตำแหน่งของพนักงานในแอสเทลลัส

บุคลากรของแอสเทลลัสที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจได้รับการลงโทษทางวินัย โดยโทษขั้นสูงสุดคือ การเลิกจ้าง และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายแอสเทลลัสที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี แอสเทลลัสอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่อื่น หรืออาจกำหนดให้ต้องทำการรายงานการฝ่าฝืนนโยบายนี้ต่อหน่วยงานกำกับงานการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายดังกล่าวตามที่เหมาะสม เนื่องจากในบางกรณี การฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของแอสเทลลัสอาจเกี่ยวโยงกับการฝ่าฝืนข้อกฎหมายได้ด้วยในขณะเดียวกัน

ปิด

นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของแอสเทลลัสเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของเรา เพื่อจัดการความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในช่วงที่ผ่านมา ภายใต้ปรัชญาการบริหารของเราที่ว่าด้วย “การมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้” ทรัพย์สินทางปัญญาในที่นี้ ย่อมหมายรวมถึง ผลงานเชิงสร้างสรรค์ใดๆ ซึ่งสามารถได้รับความคุ้มครองไว้โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ในด้านสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และองค์ความรู้ต่างๆ

นโยบาย

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของนโยบายที่มีต่อแอสเทลลัสแล้ว จะต้องมีการดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองและคงไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของแอสเทลลัส ยิ่งไปกว่านั้น ทรัพย์สินทางปัญญาของแอสเทลลัสจะต้องถูกนำมาใช้งาน ในรูปแบบวิธีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณค่าองค์กรด้วย

พนักงานของแอสเทลลัสจะต้องรายงานให้ทราบทันที ถึงเรื่องสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานเชิงสร้างสรรค์อื่นใดที่เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการทำงานให้แก่แอสเทลลัส แอสเทลลัสจะรักษาสิทธิเหนือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานเชิงสร้างสรรค์นั้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และนโยบายแห่งแอสเทลลัส

เนื่องจากการเปิดเผยเรื่องราวสิ่งประดิษฐ์ก่อนกำหนดอาจขัดขวางการได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิบัตร ดังนั้น พนักงานของแอสเทลลัสจะต้องใช้ความระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยทั้งโดยเจตนาหรือโดยประมาท เกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งประดิษฐ์ที่อาจได้รับสิทธิบัตรนั้น

แอสเทลลัสเคารพในสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและที่มีอำนาจบังคับได้ของผู้อื่นและใช้มาตรการที่จำเป็นในการหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืน

ปิด

นโยบายความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

ที่มา

ปรัชญาการบริหารของแอสเทลลัสกำหนดขึ้นเพื่อการมุ่งมั่นมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้ นโยบายนี้ได้บรรยายถึงความรับผิดชอบของแอสเทลลัสและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของสารประกอบที่ใช้ในการวิจัยและยาของแอสเทลลัสที่ได้รับอนุญาตแล้ว นโยบายนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นอย่างเสมอต้นเสมอปลายในทั่วทั้งบริษัท

นโยบาย

แอสเทลลัสมีความมุ่งมั่นที่จะ:

 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งสิ้นว่าด้วยกิจกรรมและความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ประเมิน และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • ป้องกันอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัส
 • คุ้มครองผู้ป่วยและการสาธารณสุข โดยอาศัยวิธีการอันทันสมัยที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จ
 • จัดหาข้อมูลความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และเหมาะสมแก่เวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายของแอสเทลลัส

นโยบายนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้ระบบสากลว่าด้วยกระบวนการค้นหา ประเมิน และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อความต่อเนื่องในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัสและเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับความสมดุลระหว่างประโยชน์กับความเสี่ยงของยา ระบบดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างองค์กร ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเชิงฟังก์ชันต่างๆ ที่มีความแข็งแกร่ง ในด้านการใช้ยาของเราด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม นอกจากนี้ แอสเทลลัสยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินเจตนารมณ์ในด้านระบบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทั่วโลก หากจะกล่าวในภาพรวมแล้ว ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่จะต้องฝังรากลึกภายในองค์กร นโยบายนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการประกาศสถานะดังกล่าวเป็นจริงด้วย

ปิด

นโยบายการทำประโยชน์ต่อสังคม

ที่มา

แอสเทลลัสมีความมุ่งหมายที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้ กฎบัตรจรรยาบรรณองค์กรของบริษัทเราได้ระบุว่า ในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี เราจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แอสเทลลัสเชื่อว่าเราจำเป็นต้องยกระดับความยั่งยืนของบริษัทเรา ผ่านการได้รับความเชื่อถือวางใจจากสังคมทั้งในแง่ของแอสเทลลัสและในแง่ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอสเทลลัสด้วย

นโยบาย

นโยบายนี้ได้ระบุถึงมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่แอสเทลลัสนำมาประยุกต์ใช้ และขอบเขตความสำคัญของกิจกรรมการทำประโยชน์ต่อสังคมของแอสเทลลัสในทั่วทุกมุมโลก นโยบายนี้ย่อมไม่ครอบคลุมถึงโปรแกรมทางการค้าของเราแต่อย่างใด

1. มาตรการการทำประโยชน์ต่อสังคม

แอสเทลลัสมุ่งหมายที่จะดำเนินทุกกิจกรรมของเราอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อมั่นใจได้ว่ากิจกรรมนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวแก่ผู้ป่วยและสังคมที่เราร่วมอยู่ในทั่วทุกมุมโลก แอสเทลลัสจะใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเรา (เช่น บุคลากร ทักษะ ความเชี่ยวชาญ) ในการทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ แอสเทลลัสจะร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรม องค์กรการกุศล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่ยังไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอาศัยเพียงหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด แอสเทลลัสจะประเมินและวัดผลจากกิจกรรมการทำประโยชน์ต่อสังคมของเรา โดยอ้างอิงระเบียบการตรวจวัดที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีและที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ แอสเทลลัสจะปรับปรุง และปรับเปลี่ยนเป้าหมายในอนาคตตามความเหมาะสม ตลอดจน จะรายงานเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของเราต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบวิธีที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

2. ขอบเขตความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม

บนพื้นฐานความเกี่ยวโยงของธุรกิจหลักของแอสเทลลัสและความคาดหวังที่สังคมมีต่อแอสเทลลัส เรามุ่งเน้นที่ทรัพยากรของเราในการทำประโยชน์ต่อสังคม ใน 3 ขอบข่ายดังต่อไปนี้ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ

 • ลำดับที่ 1: การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี*
 • ลำดับที่ 2: ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ลำดับที่ 3: การพัฒนาด้านมูลนิธิ/สังคม

ในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดการทำประโยชน์ต่อสังคม ในขอบข่ายข้างต้นนี้ แอสเทลลัสจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่:

 • เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
 • อยู่ในขอบข่ายที่ความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองแท้จริงยังคงปรากฏอยู่
 • อาศัยจุดแข็ง เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของแอสเทลลัส
 • องค์การสาธารณะ ภาครัฐ หรือองค์กรใหญ่นอกภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนโดยทั่วไป
 • มีผลกระทบเชิงบวกที่สำคัญในระยะยาวต่อสังคม

*ปัญหาการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี: ในสถานการณ์ด้านสุขภาพทั่วโลก ยังคงพบว่ามีอุปสรรคบางประการสำหรับหลายคนที่ยากจะเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างที่พวกเขาต้องการ เนื่องจากขาดแคลนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม ความยากจน ความไม่พร้อมของระบบการดูแลสุขภาพ และการขาดข้อมูลที่เพียงพอในด้านการดูแลสุขภาพ แอสเทลลัสถือว่าปัญหาเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาในแง่การเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี

ปิด

นโยบายการเลี้ยงและการใช้สัตว์

ที่มา

ปรัชญาการบริหารของแอสเทลลัส คือ การมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้ แอสเทลลัสจึงมีความจริงจังในการมอบสวัสดิภาพอันดีแก่สัตว์ ขณะเดียวกัน ยังระลึกเสมอว่า การค้นคว้าวิจัยยาที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์สามารถเอื้อให้เกิดความก้าวหน้าในยาซึ่งจะช่วยตอบสนองความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองขั้นวิกฤตได้

นโยบาย

แอสเทลลัสจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการเลี้ยงและการใช้สัตว์ รวมถึง มาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แอสเทลลัสจะเพียรพยายามบรรลุซึ่ง “หลักการ 4R” อันเกี่ยวข้องกับการนำสัตว์มามีส่วนในการพัฒนายาอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง การพัฒนาทางเลือกการทดสอบที่ไม่ใช้สัตว์ และการทดแทนด้วยสัตว์ด้วยสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าในแง่วิวัฒนาการ (การทดแทน = Replacement) การลดจำนวนสัตว์ที่เกี่ยวข้องให้มีความจำเป็นในขั้นต่ำสุดในการบรรลุเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (การลด= Reduction) การหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในสัตว์เท่าที่จะสามารถกระทำได้ (การกลั่นกรอง = Refinement) และการพิสูจน์ ตัดสินทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมด้านการใช้สัตว์ในแง่ความสำคัญ ความจำเป็น ความสามารถในการให้ผลการคาดคะเน และหลักเกณฑ์อื่น (ความรับผิดชอบ = Responsibility)

ที่ผ่านมามีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (Institutional Animal Care and Use Committee หรือ IACUC) ขึ้น ณ สถานประกอบการแต่ละแห่งในแอสเทลลัสที่ดำเนินการทดลองกับสัตว์ เพื่อ

 • มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่ผลบังคับใช้
 • ยืนยัน ประเมิน และเฝ้าระวังหลักการ 4R
 • ทบทวนและอนุมัติโพรโทคอลการทดลอง
 • จัดหาบุคลากรที่มีส่วนในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และผ่านการอบรมมาอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง IACUC ระดับบริษัทขึ้น ในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมการปฏิบัติการทั้งสิ้นของ IACUC ภายในแอสเทลลัส

เพื่อรับประกันได้ว่าสัตว์จะได้รับการดูแลและถูกใช้งานอย่างมีมนุษยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง จึงมีการรับรองอุปกรณ์และเครื่องมือสัตว์ทุกรายการของแอสเทลลัส โดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติ (Association for

ในกรณีที่มีการจัดจ้างองค์กรภายนอกแอสเทลลัสให้ดำเนินการทดลองสัตว์ เราจะต้องมั่นใจได้ว่าองค์กรที่จัดจ้างมานั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ อีกทั้ง เราจะต้องพยายามให้องค์กรดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ของแอสเทลลัสให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย

ปิด

นโยบายด้านข้อมูลความลับ

ที่มา

ปรัชญาการบริหารของแอสเทลลัส คือ การมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อจะได้รับความไว้วางใจจากสังคมและเพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สามารถต่อสู้ แข่งขันได้ การคุ้มครองข้อมูลความลับจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง บุคลากรของแอสเทลลัสและบุคคลที่ได้รับการเลือกให้กระทำการใดในนามของแอสเทลลัสจะเก็บรักษาข้อมูลความลับต่างๆ ในทุกวัน นโยบายนี้ได้กำหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในระดับสากลว่าด้วยวิธีการคุ้มครองและป้องกันอย่างดีที่สุดเพื่อมิให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินที่สำคัญไป

นโยบาย

ข้อมูลความลับ ในที่นี้ หมายรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและธุรกิจของแอสเทลลัส ซึ่งแอสเทลลัสไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะโดยทั่วไป อาจเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ และอาจจัดเก็บไว้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังรวมถึง ข้อมูลของบุคคลที่สามที่แอสเทลลัสถือครองอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย พนักงานของแอสเทลลัสทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลความลับไว้ รวมถึง การรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลในเอกสารให้ปลอดภัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเหมาะสมระหว่างส่วนงานต่างๆ ในแอสเทลลัส ตลอดจน การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยประมาท นอกจากนี้ แอสเทลลัสจะต้องเคารพในข้อมูลความลับที่เป็นของบุคคลที่สาม โดยการไม่ยอมรับข้อมูลดังกล่าวมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้กระทำการเช่นนั้นได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะดำเนินการต่อข้อมูลนั้น โดยสอดคล้องกับข้อตกลงที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการกำกับ ควบคุมข้อมูลดังกล่าว

ปิด

นโยบายด้านกิจการแพทย์และกิจกรรมการโฆษณา

ที่มา

การดำเนินการด้านจริยธรรมและการยินยอมต่อกิจกรรมทางการแพทย์และการค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และยาของแอสเทลลัสนั้นเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและการดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในระดับสากล วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้มีไว้เพื่อกำหนดหลักการต่างๆ ในการควบคุมกิจกรรมทางการแพทย์และการค้าอย่างเหมาะสม ตลอดจน ให้ทิศทางกับบางด้านของกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง ความร่วมมือทางจริยธรรมและการยินยอมระหว่างกิจกรรมทางการค้าและทางการแพทย์ ตลอดเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้

นโยบาย

ส่วนงานการค้า จะรับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัสอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของแอสเทลลัส รวมทั้ง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ ตลอดจน ข้อมูลฉลากและการจ่ายยาที่หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นได้อนุมัติไว้

ส่วนงานกิจการการแพทย์ จะรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความเข้าใจและสารที่มีภูมิหลังทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตลอดจน การใช้ผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัสอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยอาศัยทักษะการเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในทางการแพทย์ ส่วนงานกิจการการแพทย์ยังรับผิดชอบเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อให้เกิดและส่งผลต่อการโต้แย้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจน การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เปี่ยมด้วยความซื่อตรง เป็นจริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในเรื่องสารที่ใช้ในงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้วของแอสเทลลัส

ความร่วมมือทางจริยธรรมและการยินยอมปฏิบัติตาม ตลอดจน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานกิจการการแพทย์และส่วนงานการค้าล้วนมีความสำคัญยิ่งทั้งภายนอกและภายใน ต่อความสำเร็จของแอสเทลลัส ทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัสอย่างเหมาะสม ช่วยให้บรรลุความต้องการของผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา บนพื้นฐานการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์ของส่วนงานกิจการการแพทย์และส่วนงานการค้า

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ การประสานความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานกิจการการแพทย์และส่วนงานการค้าจะต้องดำเนินไป ในรูปแบบวิธีที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังช่วยรักษาความเป็นอิสระและความซื่อตรงของส่วนงานกิจการการแพทย์และส่วนงานการค้าไว้ได้อย่างดียิ่งด้วย โดยเฉพาะในแง่:

 • ส่วนงานการค้าไม่สามารถชี้นำหรือสั่งการใดต่อกิจกรรมทางการแพทย์หรือการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ได้
 • ส่วนงานกิจการการแพทย์ไม่สามารถชี้นำหรือสั่งการใดต่อกิจกรรมการค้า การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายของหน่วยงานที่ดูแลด้านการค้าได้

ปิด

นโยบายด้านสื่อสังคม

ที่มา

ความแพร่หลายของสื่อสังคม ซึ่งรวมถึง เครือข่ายสังคมทั้งภายในและภายนอก บล๊อค และข้อมูลอื่นที่แบ่งปันบริการร่วมกันหรือเว็บไซต์ต่างๆ อาจส่งผลต่อวิธีการที่เราจะปฏิบัติ สื่อสาร และดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบุคลากรของแอสเทลลัสอาจใช้สื่อสังคมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เราจึงต้องมั่นใจได้ว่าการใช้งานสื่อสังคมในเรื่องส่วนตัวและเรื่องบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบาย

นโยบายนี้ได้กำหนดหลักการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรของแอสเทลลัส ในแง่ของการใช้งานสื่อสังคมในเรื่องส่วนตัวอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจน หลักการในการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมในนามของแอสเทลลัส เมื่อได้รับมอบหมายให้กระทำการดังกล่าวได้

1. หลักการทั่วไป

บุคลากรของแอสเทลลัสจะให้ความใส่ใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อแอสเทลลัสทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ข้อมูลความลับของแอสเทลลัสหรือของบุคคลที่สามจะต้องไม่ถูกโพสต์บนอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์สื่อสังคมต่างๆ อีกทั้ง ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท บุคลากรของแอสเทลลัสจะต้องไม่พูดสิ่งใดในนามของแอสเทลลัส โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น ผลงานเขียน สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือรูปภาพมาใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. หลักการการดำเนินกิจกรรมออนไลน์ส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ

เมื่อบุคลากรของแอสเทลลัสจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ส่วนบุคคล จะต้องชัดเจนว่า กำลังสื่อสารออกไปในนามของตน และต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลถึงสิ่งที่สื่อสารออกไปผ่านช่องทางสื่อสังคมต่างๆ

3. หลักการด้านการสื่อสารในนามของแอสเทลลัส

บุคลากรของแอสเทลลัสจะต้องไม่มีส่วนในเครือข่ายสังคมในนามของบริษัท เว้นแต่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าหรือโรค/การรักษาโรคจะถูกใช้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับท้องถิ่น และเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบริษัทเท่านั้น

ปิด

นโยบายต่อต้านสินบนและคอร์รัปชัน

ความเป็นมา

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก ด้วยความซื่อตรง และคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง ตลอดจน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชันที่มีผลบังคับใช้ (“ABAC”) ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ

การก่อเกิดสินบนอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ กฎหมาย ABAC หลายฉบับจึงมีผลบังคับใช้นอกเขตแดนของประเทศที่กฎหมายนั้นบัญญัติขึ้น กฎหมาย ABAC บางฉบับไม่เพียงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงพนักงานที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

แอสเทลลัสจะกระทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการนำมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงไปปฏิบัติใช้กับการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และสถาบันสาธารณสุขทั่วโลก อยู่ตลอดเวลา

นโยบาย

แอสเทลลัสห้ามมิให้ดำเนินกิจกรรมการติดสินบนหรือการคอร์รัปชันอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม ในทุกการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และสถาบันสาธารณสุข แอสเทลลัสจะเรียกร้องให้พนักงานของแอสเทลลัสและผู้แทนบุคคลที่สามได้คงรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และสถาบันสาธารณสุข ในรูปแบบวิธีที่มั่นใจได้ถึงการแข่งขันอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรมในทุกด้านมุมในการดำเนินธุรกิจของเรา

ในแง่ของการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และสถาบันสาธารณสุข แอสเทลลัสห้ามมิให้พนักงานทุกคนกระทำการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม:

 • เสนอ ให้คำมั่น มอบหรือให้อำนาจ เรียกร้องหรือยอมรับสินบนซึ่งอาจรวมถึง เงิน การต้อนรับหรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่า
 • จัดหาข้อได้เปรียบทางการเงินหรือด้านอื่น หรือ
 • ทบทวนและอนุมัติโพรโทคอลการทดลอง
 • เพิกเฉย หรือ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่พนักงานแอสเทลลัสหรือตัวแทนใดได้เสนอ ให้คำมั่น มอบ ให้อำนาจ เรียกร้อง หรือยอมรับสินบนใดอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของแอสเทลลัส

หากเป้าหมายของการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อ:

 • ได้รับหรือได้มาซึ่งการสงวนรักษาธุรกิจของแอสเทลลัส
 • ส่งผลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของแอสเทลลัส
 • ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม
 • ฝ่าฝืนหน้าที่ที่ต้องแสดงความซื่อสัตย์ หรือ
 • ตอบแทนการกระทำที่ไม่เหมาะสมบางอย่าง

ปิด

นโยบายการแสดงความเคารพในสถานที่ทำงาน/การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

ที่มา

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล และจัดให้พนักงานของแอสเทลลัสได้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นโยบายนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่แอสเทลลัสมีต่อการดำเนินธุรกิจในทั่วโลก โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง แอสเทลลัสให้คุณค่ากับการช่วยเหลือพนักงานและเชื่อว่าการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนให้ความเคารพต่อกัน คือ กุญแจสำคัญของการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา นโยบายนี้ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในระดับสากลว่าด้วยพฤติกรรมเชิงบวกต่างๆ และได้นิยามการกระทำต้องห้ามที่เข้าข่ายว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม และการข่มเหงรังแกไว้ด้วย

นโยบาย

ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวกและน่าเคารพในแอสเทลลัส และในการช่วยป้องกันกิจกรรม/การกระทำที่ไร้ซึ่งจริยธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานจะได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเชิงบวกต่างๆ เช่น การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม การคงไว้ซึ่งสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถเปิดใจสื่อสารกัน และเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ เป็นต้น

แอสเทลลัสห้ามมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายที่เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติและการคุกคามในด้านอายุ สีผิว ความพิการ สถานะการจ้างงาน ชาติพันธุ์ สถานะสมรส เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนาหรือความเชื่อ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ คุณวุฒิหรือลักษณะเฉพาะอื่นใดที่ได้รับคุ้มครองไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แอสเทลลัสจะพิจารณาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและการข่มเหงรังแกในสถานที่ทำงานว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศที่มีการจ้างงานนั้นหรือไม่ การกลั่นแกล้งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เป็นการขู่เข็ญ มุ่งร้าย หรือเย้ยหยันซึ่งอาจทำให้บุคคลรู้สึกถึงความอ่อนแอ เสียใจ น้อยหน้า รู้สึกถูกบ่อนทำลายจิตใจ หรือถูกข่มขู่ ส่วนการข่มเหงรังแกในสถานที่ทำงานเป็นการกลั่นแกล้งที่มีเรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพิ่มเติมเข้ามา

พนักงานของแอสเทลลัสที่ตระหนักถึงหรือเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดหรือปรากฏการฝ่าฝืนนโยบายนี้ หรือนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอื่นของแอสเทลลัส หรือกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบแห่งสมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติและการคุกคามแล้วจริง จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แอสเทลลัสรับรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ การฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจต้องได้รับโทษทางวินัย ตามกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับในประเทศที่มีการจ้างงานหรือมอบหมายงานแก่พนักงานดังกล่าว

แอสเทลลัสห้ามมิให้มีการตอบโต้บุคคลใดที่มีความสุจริตใจในการรายงานข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ หรือประเด็นอื่น หรือบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องดังกล่าว แม้ในท้ายที่สุดแล้ว ข้อกังวลนั้นอาจไม่ปรากฏขึ้นจริงก็ตาม

ปิด

นโยบายการทำข้อตกลงให้คำปรึกษา

ที่มา

แอสเทลลัสอาจมอบหมายบุคลากรทางการแพทย์ (หรือ HCP) และที่ปรึกษาภายนอกอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษา เพื่อจะได้รับคำแนะนำ ข้อคิดเห็น และเสียงสะท้อนระดับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวางตลาดผลิตภัณฑ์และสารประกอบต่างๆ ของแอสเทลลัส ตลอดจน เรื่องความต้องการทางธุรกิจที่เหมาะสมอื่น

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนไปทั่วโลก ด้วยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง นโยบายนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักการต่างๆ ที่ใช้ในการกำกับ ดูแล เมื่อจะดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษา

นโยบาย

เมื่อใดก็ตามที่แอสเทลลัสจะว่าจ้าง HCP ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา รวมถึง ให้เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษา ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการจัดการให้คำปรึกษาในรูปแบบอื่นเพื่อเป็นการให้บริการแก่บริษัท เราจำเป็นต้องเรียกร้องให้เกิดความครบถ้วนด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • มีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับบริการต่างๆ ในส่วนของแอสเทลลัส;
 • การจัดการนั้นมิได้เป็นไปด้วยวิธีการที่แอบแฝงไปด้วยการโน้มน้าวให้ HCP สั่งจ่ายยา จัดซื้อ หรือ แนะนำผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัส หรือ เป็นวิธีการให้รางวัล HCP เพื่อกระทำการดังกล่าว;
 • มีการคัดเลือก HCP โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมอื่นของ HCP ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการตามที่ระบุไว้;
 • มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเริ่มการให้บริการ โดยในสัญญาต้องอธิบายอย่างถูกต้อง ชัดเจนถึงลักษณะของบริการและเรื่องพื้นฐานในการจ่ายค่าตอบแทน;
 • ค่าตอบแทนทุกรายการต้องสะท้อนมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมสำหรับบริการที่จัดหานั้น;
 • การประชุมหรืออีเว้นท์ใดที่เราจัดขึ้นหรือให้การสนับสนุนแก่ HCP เพื่อการให้บริการจะต้องจัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่มีส่วนช่วยให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมหรืออีเว้นท์ดังกล่าว และ
 • การท่องเที่ยว การพักแรม และมื้ออาหารใดที่เราจัดหาให้แก่ HCP อันเนื่องจากการให้บริการตามสัญญาของ HCP จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ปิด

นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล

ที่มา

ปัจจุบัน แอสเทลลัสได้ดำเนินกิจการอยู่ในหลากหลายประเทศและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจแอสเทลลัสไปทั่วทุกมุมโลก ด้วยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจึงดำเนินการต่างๆ เพื่อได้มาซึ่งและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส จึงมีการนำนโยบายนี้มาปฏิบัติใช้เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้นั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

นโยบาย

นโยบายนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดในระดับสากล ในด้านข้อมูลส่วนบุคคล แอสเทลลัสจะต้องยึดถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายความเป็นส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ด้วย

แอสเทลลัสจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรต่างๆ เพื่อ

 • แปรผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย;
 • ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้แล้วและเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตั้งต้น;
 • ต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมามีเพียงพอ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และไม่ได้มีมากเกินกว่าที่จำเป็นจากวัตถุประสงค์นั้น;
 • ต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมามีความถูกต้อง แม่นยำ และในกรณีที่จำเป็น จะต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันด้วย;
 • ต้องไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลนั้นมาใช้งาน;
 • ต้องคุ้มครองสิทธิต่างๆ เหนือข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้;
 • ต้องดำเนินมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงองค์กร เพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดอุบัติเหตุสูญหาย ถูกทำลาย และ/หรือเกิดความเสียหายได้;
 • ต้องถ่ายทอดข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ และในกรณีที่จำเป็น จะต้องดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ และทำสัญญาอย่างเหมาะสมว่าด้วยการจัดการต่างๆ ตลอดจน ต้องมีการจำกัดการใช้งานด้วย และ
 • ต้องส่งข้อมูลเพื่อการสื่อสารเรื่องทางการตลาด โดยปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ และต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่มีกฎหมายเรียกร้องให้ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าว

แอสเทลลัส จะเพียรพยายามที่จะได้รับการยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายในเรื่องหลักการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ในแง่การจัดการต่างๆ ที่กระทำกับบุคคลที่สาม และเพื่อมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของแอสเทลลัสจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้

ปิด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย

แอสเทลลัสดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก และมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS) ถือเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงในทุกด้านมุมของธุรกิจ

 1. เราเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อันเกี่ยวข้องกับ EHS และมีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมายของมาตรฐานอันเข้มงวดที่เรากำหนดขึ้นเอง อันเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าที่ข้อบังคับต่างๆ ที่มีกำหนดไว้

 2. เราได้จัดทำระบบการบริหารจัดการ EHS ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

 3. เราให้ความสม่ำเสมอในการประเมินบรรดาผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ EHS ในทุกการปฏิบัติการทางธุรกิจของเรา อีกทั้ง เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น โดยการกำหนดเป้าหมาย EHS ขึ้นมา

 4. เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดรับกับ EHS ได้เป็นอย่างดี

 5. เราส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังทำให้เรามั่นใจได้ว่า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะสามารถดำเนินบางอย่างอย่างทันถ่วงทีและเหมาะสม เพื่อลดขนาดความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุดเท่าจะเป็นไปได้

 6. เราจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจด้าน EHS จนสามารถรักษาระดับสำนึกที่มีต่อ EHS และแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมได้

 7. เรามุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ตลอดจน สื่อสารข้อมูลด้าน EHS อย่างเปิดเผยด้วยวิธีการที่เหมาะสมและในเวลาอันสมควร แก่บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ปิด

นโยบายด้านงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุน (ISR)

ที่มา

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย HCP และชุมชนที่ร่วมอยู่ ผ่านงานวิจัยคุณภาพสูง แอสเทลลัสตระหนักว่าการสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ภายนอก หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานทางการศึกษาในด้านการลงทุนวิจัยถือเป็นวิธีการที่สำคัญยิ่งในการเข้าถึงความต้องการของผู้ป่วย ตลอดจน ความรู้ในระดับก้าวหน้าด้านการดูแลผู้ป่วยและการยกระดับการมีสุขภาพที่ดี นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างแอสเทลลัสและผู้วิจัยจากภายนอกองค์กรที่เข้าร่วมงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุน (ISR) อันเป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในระดับก้าวหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดแล้วของแอสเทลลัส และในข่ายการบำบัดโรคที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย

หลักการต่างๆ ของแอสเทลลัสที่กำหนดขึ้นเพื่อการสนับสนุน ISR ได้รวมถึงระเบียบปฏิบัติที่โปร่งใสและมีลายลักษณ์อักษรกำกับ ซึ่งรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ และระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆ นโยบายนี้มีผลใช้กับ ISR ทั้งงานวิจัยทางคลินิกและงานวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่แอสเทลลัสเป็นผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร และในพื้นที่ของโรคที่เกิดเกี่ยวเนื่องกัน

โดยสอดคล้องกับนโยบายนี้ แนวความคิดและข้อเสนอ ISR ทั้งสิ้นต้องไม่เป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องและต้องเกิดขึ้นภายนอกจากผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุน ผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุนสันนิษฐานได้ว่าต้องรับผิดชอบการลงทุนวิจัยนั้นอย่างครบถ้วน โดยไม่คำนึงถึงการสนับสนุนที่มาจากแอสเทลลัส ขณะที่ผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุนสามารถร้องขอการส่งมอบยาและ/หรือการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อดำเนินการวิจัยดังกล่าวได้
ส่วนงานกิจการการแพทย์ของแอสเทลลัสจะรับผิดชอบในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ISR และกระบวนการภายในต่างๆ ที่จะทำหน้าที่กำกับ ดูแลการยื่นเรื่อง การทบทวน และการอนุมัติ ISR ส่วนเอกสาร ISR ที่ยื่นมาจะได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการทบทวนทางวิทยาศาสตร์แบบข้ามสายงาน

หากผ่านการอนุมัติ จะต้องมีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ซึ่งระบุเรื่องความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุน ก่อนที่จะเริ่มต้นการศึกษาวิจัยดังกล่าว เมื่อมีการทำสัญญากับผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุนแล้ว แอสเทลลัสจะสื่อสารให้ผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุนทราบเป็นระยะ เพื่อมั่นใจได้ถึงความคืบหน้าในการศึกษาดังกล่าว

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานการค้าของแอสเทลลัสมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ISR ตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่ม การยื่นเรื่อง การประเมิน การอนุมัติ หรือการสานต่อการบริหารจัดการงาน ISR แอสเทลลัสจะทบทวนรายละเอียดของสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่ได้รับมาจากผู้วิจัยหรือสถาบันที่ลงทุน โดยการทบทวนดังกล่าวจะเป็นการทบทวนจำเพาะในแง่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ความปลอดภัย/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ประเมิน และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาของแอสเทลลัส ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในส่วนที่แอสเทลลัสให้การสนับสนุน

ปิด

นโยบายด้านการตีพิมพ์เผยแพร่

ที่มา

การตีพิมพ์เผยแพร่ต้องเป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปโดยวิธีการที่อ้างอิงหลักฐานเป็นสำคัญ เพื่อแอสเทลลัสจะสื่อสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านตรวจสอบและที่วางตลาดแล้ว ให้กลุ่มทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้รับรู้ นโยบายนี้เป็นเสมือนแผนที่นำทาง (หรือ Roadmap) ของเราในการทำให้มั่นใจได้ว่าการตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงโดยการประสานความร่วมมือกับผู้วิจัยภายนอก ด้วยรูปแบบและวิธีการที่โปร่งใส ถูกต้อง สมดุล และตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม นโยบายนี้เป็นไปตามหลักการต่างๆ ที่กำหนดไว้โดยสหพันธ์ผู้ผลิตและสมาคมเภสัชภัณฑ์นานาชาติ (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association หรือ IFPMA) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรือ PReMA) และสภาเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมของสหภาพยุโรป (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association หรือ EFPIA) ว่าด้วยการดำเนินการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกและการสื่อสารผลการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก

นโยบาย

ผลจากการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกของแอสเทลลัสจะปรากฏต่อสาธารณะ โดยสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่นั้นจะต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนก่อน และจะเปิดเผยผลการวิจัยดังกล่าวผ่านสำนักงานจดทะเบียนหรือเว็บไซต์สาธารณะต่างๆ สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ที่ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันกับผู้เขียน ก่อนเข้าสู่กระบวนการยอมรับและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นลำดับถัดมา

นโยบายนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในแง่วิธีการปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติงานร่วมกับผู้เขียนผลงานวิจัย แอสเทลลัสจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริงตามที่กำหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์นานาชาติ (International Committee of Medical Journal Editors หรือ ICMJE) กล่าวคือ ต้องมีการระบุตัวตนของผู้เขียนไว้ตั้งแต่ระยะเนิ่นในกระบวนการวางแผนตีพิมพ์เผยแพร่ และก่อนเริ่มต้นเขียนบทความ ผู้เขียนต้องมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น และต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนาสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่

แอสเทลลัสจะไม่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เขียน สำหรับการจัดเตรียมหรือการทบทวนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ อันเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งหมายของแอสเทลลัสในแง่ความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นหลักฐานปรากฏต่อไปผ่านการเปิดเผยเรื่องการสนับสนุนการศึกษา การช่วยเหลือเชิงบรรณาธิการ และการจัดหาเงินทุน ในทำนองเดียวกัน ผู้เขียนต้องเปิดเผยเรื่องการสนับสนุนทางการเงินและการจัดหาเงินทุนซึ่งได้รับมาจากแอสเทลลัสและองค์กรอื่นด้วย นอกจากนี้ แอสเทลลัสจะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแอสเทลลัส โดยการทบทวนเนื้อหาในเชิงบังคับด้วย

ปิด

นโยบายด้านการทบทวนเอกสารหรือวัสดุเพื่อการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์

ที่มา

การที่แอสเทลลัสส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยาถือเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ (HCP) ในเรื่องความปลอดภัยและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยได้อีกทาง เอกสารหรือวัสดุส่งเสริมที่นำมาใช้และข้อเรียกร้องที่จัดทำขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวน/ตรวจสอบภายใน และต้องสอดคล้องกับข้อบังคับท้องถิ่นและฉลากท้องถิ่นที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

เพื่อจะมั่นใจได้ว่าเอกสารหรือวัสดุส่งเสริมที่นำมาใช้และข้อเรียกร้องที่จัดทำขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายภายในและ/หรือข้อกำหนดตามกฎหมายใด การดำเนินการที่เกี่ยวข้องนี้จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของเราในการพัฒนาและทวนสอบที่ปฏิบัติใช้กันทั่วโลก และเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายเช่นนี้ เราได้ปรับปรุงนโยบายนี้ โดยกำหนดหลักการร่วมต่างๆ ขึ้นเพื่อมีผลใช้ในวงกว้างเมื่อจะทบทวนเอกสารหรือวัสดุส่งเสริมและข้อเรียกร้องที่เล็งถึง HCP

นโยบาย

ทุกบริษัทในเครือแอสเทลลัสควรพัฒนา ปรับปรุงเอกสารหรือวัสดุส่งเสริมและแก้ไขข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราให้

 • ถูกต้อง
 • ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิด
 • สมดุล
 • มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน และ
 • สอดคล้องกับข้อมูลฉลากและเอกสารกำกับยาที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นนั้นแล้ว

นอกจากนี้ เอกสารหรือวัสดุส่งเสริมและข้อเรียกร้องต่างๆ จะต้องได้รับการทบทวน และอนุมัติโดยผู้มีบทบาท ตามความเหมาะสม โดยต้องสอดคล้องกับกระบวนการในท้องถิ่นนั้น ก่อนการนำไปใช้งานจริง ส่วนงานกิจการการแพทย์จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนและอนุมัติดังกล่าว เพื่อยืนยันได้ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมาสนับสนุนเอกสารหรือวัสดุส่งเสริมและข้อเรียกร้องนั้นจริง นอกจากนี้ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายงานการขึ้นทะเบียนยา หรือฝ่ายจริยธรรมและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จะต้องมีส่วนร่วมเช่นกันในการทบทวนดังกล่าว เพื่อยืนยันได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น นโยบายภายใน และนโยบายนี้จริง สำหรับพนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนและอนุมัตินี้แต่อย่างใด

การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ามีการนำมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงที่สอดคล้องตรงกันมาปฏิบัติใช้กับเอกสารหรือวัสดุส่งเสริมที่นำมาใช้และข้อเรียกร้องต่างๆ ที่มีมายัง HCP ในทุกขณะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจ เอกสารหรือวัสดุคุณภาพสูงเหล่านี้และข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องที่มีนั้นจะช่วยให้ HCP ได้มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่ได้รับการจ่ายยานั้นไป

ปิด

สถานะด้านการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี

ที่มา

แม้เทคโนโลยีและยาที่จะตอบสนองความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในช่วงที่ผ่านกำลังรุดหน้า ก้าวไกลเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังพบว่ามีอุปสรรคบางประการสำหรับหลายคนที่ยากที่จะเข้าถึงภาวะการดูแลสุขภาพอย่างที่พวกเขาต้องการ เนื่องจากขาดแคลนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม ความยากจน ความไม่พร้อมของระบบการดูแลสุขภาพ และการขาดข้อมูลที่เพียงพอในด้านการดูแลสุขภาพที่ดี

สถานะของเรา

แอสเทลลัสมีความมุ่งหมายที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้ ภายใต้ปรัชญาการบริหารนี้ เรามีความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะขยายช่องทางการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี โดยการค้นคว้า พัฒนาและส่งมอบยานวัตกรรมสู่มือผู้ป่วย นอกจากนี้ แอสเทลลัสยังมุ่งมั่นให้เกิดความก้าวหน้าด้านการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี โดยการริเริ่มทำกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงในเรื่องการสาธารณสุข เพื่อยกระดับการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี แอสเทลลัสได้กำหนด 4 เสาที่จะช่วยเราในการนำจุดแข็ง เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรามาก่อให้เกิดคุณประโยชน์เพื่อผู้คนทั่วโลกจะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 4 เสานี้ประกอบด้วย “การสร้างสรรค์นวัตกรรม” “การเพิ่มความสามารถในการพร้อมใช้” “การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการดูแลสุขภาพ” และ “การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ”

1. การสร้างสรรค์นวัตกรรม

 • ยานวัตกรรมที่จะเติมเต็มความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
ความทุ่มเทในขั้นพื้นฐานของแอสเทลลัสที่จะยกระดับการมีสุขภาพที่ดีในทั่วโลก ด้วยการสร้างสรรค์ยาและคำตอบทางการแพทย์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม ในขอบข่ายการบำบัดรักษาที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองในระดับสูง และการส่งมอบยาและคำตอบนั้นยังผู้ป่วยในทั่วทุกมุมโลก
 • งานวิจัยและพัฒนาที่ขับเคลื่อนไปด้วยประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม
แอสเทลลัสเพียรพยายามที่จะเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาที่ขับเคลื่อนไปด้วยประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคที่แอสเทลลัสเชื่อว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นสูงแต่ไม่ได้ความสนใจหรือถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับรองด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังครอบคลุมถึง การค้นคว้าวิจัยยา การพัฒนาสูตรยา และการระบุข้อบ่งใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคดังกล่าว

2. การเพิ่มความสามารถในการพร้อมใช้

 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property หรือ IP)
  
แอสเทลลัสเชื่อว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยและพัฒนาถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการสร้างสรรค์ยาและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เรายอมรับว่าประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศจำเป็นต้องใส่ใจพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยแอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะไม่ฟ้องร้องหรือบังคับใช้สิทธิบัตรในบางประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บางประเทศเหล่านี้จะไม่ถูกตัดสิน โดยการอ้างว่าเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries หรือ LDCs)1 ตามที่องค์การสหประชาชาติให้นิยามไว้ หรือเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ (Low Income Countries หรือ LICs)2 ตามที่ธนาคารโลกให้นิยามไว้
 • การขยายช่องทางการเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัย
  แนวทางทั่วไปในการผลิตยาของเราสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการยาจะต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาทดลองทางคลินิก ตามด้วยการขึ้นทะเบียนยา และการนำยาวางจำหน่ายในตลาด
  อย่างไรก็ตาม แอสเทลลัสตระหนักว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตอาจได้ใช้ทุกทางเลือกที่มีอยู่เพื่อการบำบัดรักษาโรคดังกล่าวแล้ว อาจไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทดลองทางคลินิก และอาจมองหาหนทางที่จะเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัย แอสเทลลัสจึงมุ่งมั่นที่จะจัดทำแผนการเข้าถึงที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเพื่อการเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัยและเพื่อผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับท้องถิ่น
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  ระบบการจำหน่ายและกระจายยาภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการกระทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจะถูกส่งถึงมือผู้ป่วยที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะกระทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่ายาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงจะถูกส่งถึงมือผู้ป่วยและลูกค้าผ่านระบบที่เชื่อถือและวางใจได้
  แอสเทลลัสคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพในระดับที่เข้มงวดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ของเรา
 • โปรแกรมการช่วยเหลือ/การเข้าถึงผู้ป่วย
  ในบางตลาด แอสเทลลัสจะดำเนินโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้น ได้รับการช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงการเลือกยาต่างๆ
  ของแอสเทลลัสโปรแกรมเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยกระบวนการยื่นเรื่องที่ยุติธรรมและโปร่งใส หลักเกณฑ์ที่กอปรด้วยเหตุผล และกลไกการกระจายยาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็นของตลาดท้องถิ่น

3. การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการดูแลสุขภาพ

 • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่างๆ ทางการแพทย์ ตลอดจน คุณภาพการดูแล
  แอสเทลลัสขวนขวายที่จะมีส่วนในการปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการสาธารณสุข ช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพที่ให้บริการอยู่ และนำมาซึ่งคุณค่าในภาพรวมแก่ผู้ป่วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ตลอดจน ระบบการดูแลสุขภาพในภาพรวม เป้าหมายของเราท่ามกลางความพยายามเหล่านี้ คือ การทำให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง การเสริมสร้างขีดความสามารถ
  
แอสเทลลัสจะทุ่มเทเพื่อความเหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการผลิตยา ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน นอกจากนี้ จะพิจารณาการเสริมสร้างขีดความสามารถ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ การอบรม และการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการผลิต และการบริหารจัดการคุณภาพในการผลิตยา เพื่อเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพในระดับท้องถิ่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

4. การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ

 • การเพิ่มพูนการตระหนักรู้และการช่วยเหลือผู้ป่วย
  
แอสเทลลัสขวนขวายที่จะพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในสังคมที่ร่วมอยู่ แอสเทลลัสมีความเชื่อว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องริเริ่มสิ่งต่างๆ เพื่อยกระดับการตระหนักรู้และให้ความรู้ ความเข้าใจที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ ได้ หรือเพื่อจะสามารถได้รับการวินิจฉัยและบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางกฎหมายในหลายด้านมุม แอสเทลลัสมีความพยายามที่จะจัดหาข้อมูลและโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ทำความรู้จักกับโรคต่างๆ ตลอดจน เข้าใจถึงการใช้เภสัชภัณฑ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ แอสเทลลัสยังช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยที่ร่วมทำงานด้านพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพเพื่อผู้ป่วยด้วยกัน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เรามั่นใจว่า แต่ละกิจกรรมที่ริเริ่มไว้เหล่านี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน เราเชื่อว่า กิจกรรมเหล่านี้จะนำมาซึ่งการยกระดับคุณค่าองค์กรของเรา ดังนั้น เพื่อจะพัฒนากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไป แอสเทลลัสจะคำนึงถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และจะสานต่อการปฏิบัติงานร่วมกันและคงไว้ซึ่งการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลอ้างอิง

 1. ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries หรือ LDCs) ตามที่องค์การสหประชาชาติให้นิยามไว้
 2. ประเทศที่มีรายได้ต่ำ (Low Income Countries หรือ LICs) ตามที่ธนาคารโลกให้นิยามไว้
 3. นโยบายด้านการทำประโยชน์ต่อสังคม
 4. สถานะการขยายช่องทางการเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัย
 5. สถานะด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกำลังพัฒนา
ปิด

สถานะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา

แอสเทลลัสตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลต่างๆ ที่อาจตามมา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังคุกคามความยั่งยืนของธุรกิจของเราในด้านการรับใช้ผู้ป่วย และเพื่อบรรเทาสิ่งคุกคามกิจกรรมทางธุรกิจของเราเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหยาดน้ำฟ้า การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ และการเปลี่ยนแปลงภาพรวมของแหล่งพลังงานซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศ แอสเทลลัสจึงมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas หรือ GHG) ให้น้อยลงไปจากธุรกิจของเรา

สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถมีส่วนในการป้องกันการแทรกแซงจากกิจกรรมอันตรายของมนุษย์ที่กระทำกับระบบภูมิอากาศได้

แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ในระยะยาวและด้วยทัศนะอันกว้างไกล เพื่อลดและปรับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สถานะของเรา

แอสเทลลัส ในฐานะของบริษัทที่อุทิศตนเพื่อการยกระดับการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนทั่วโลก ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก เราตระหนักว่าประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรของเรา และเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในทุกด้านมุมของธุรกิจ

แอสเทลลัสได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในแอสเทลลัส และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในแอสเทลลัสขึ้นมาใน ปี พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความต้องการใช้พลังงานในเชิงรุก และเพื่อลดการปล่อย GHG ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของเรา

แอสเทลลัสเชื่อว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อลดการปล่อย GHG และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานจะมีผลไม่เพียงในด้านความยั่งยืนระยะยาวของบริษัท แต่ยังส่งผลอันดีต่อการประหยัดต้นทุนอย่างโดดเด่นเห็นได้ชัดในระยะยาว

แอสเทลลัสจะ

 • เพียรพยายามลดการปล่อย GHG อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง การดำเนินกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน/ทรัพยากร ตลอดจน การควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพียรพยายามลดการปล่อย GHG จากยานพาหนะที่ใช้ในงานขาย โดยการใช้งานยานพาหนะดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีปล่อย GHG ในระดับที่น้อยกว่า หรือการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • พยายามให้ความร่วมมือกับบรรดาซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนทางธุรกิจในการสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นได้ร่วมลดการปล่อย GHG จากแหล่งของตน
 • พยายามสื่อสารเชิงรุกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพิ่มความโปร่งใสในระดับองค์กร โดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ด้วยรูปแบบวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสม
 
  ปิด

  สถานะด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกำลังพัฒนา

  ที่มา

  แอสเทลลัสเชื่อว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ยาและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เรายอมรับว่าประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศมีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษ แม้เราจะไม่เชื่อว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคือองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการจำกัดการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีก็ตาม

  สถานะของเรา

  แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะไม่ฟ้องร้องหรือไม่บังคับใช้สิทธิบัตรกับบางประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด แต่จะพิจารณาถึงความสำคัญของการยกระดับการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บางประเทศเหล่านี้จะไม่ถูกตัดสิน โดยการอ้างว่าเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries หรือ LDCs)1 ตามที่องค์การสหประชาชาติให้นิยามไว้ หรือเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ (Low Income Countries หรือ LICs)2 ตามที่ธนาคารโลกให้นิยามไว้

  นอกจากนี้ แอสเทลลัสจะมุ่งมั่นพิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนาอื่นเป็นกรณีไป ในอีกด้านหนึ่ง เราเชื่อว่า มาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory licensing หรือ CL) เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้จำเพาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินระดับประเทศหรือสภาวการณ์อื่นที่มีความเร่งรีบอย่างยิ่งยวด และเมื่อได้ใช้ทางเลือกอื่นไปหมดสิ้นแล้ว

  ข้อมูลอ้างอิง

  1. ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries หรือ LDCs) ตามที่องค์การสหประชาชาติให้นิยามไว้
  2. ประเทศที่มีรายได้ต่ำ (Low Income Countries หรือ LICs) ตามที่ธนาคารโลกให้นิยามไว้
  3. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  4. สถานะการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี
  ปิด

  สถานะการขยายช่องทางการเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัย

  ที่มา

  แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะผลิตยาที่ผู้ป่วยสามารถจัดหามาได้ ในรูปแบบวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเพื่อจัดการกับความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในผู้ป่วย สำหรับแนวทางทั่วไปในการผลิตยาของเรา จะต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาทดลองทางคลินิก ตามด้วยการขึ้นทะเบียนยา และการนำยาวางจำหน่ายในตลาด อย่างไรก็ตาม แอสเทลลัสตระหนักว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต อาจได้ใช้ทุกทางเลือกที่มีอยู่เพื่อการบำบัดรักษาโรคดังกล่าวแล้ว อาจไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทดลองทางคลินิก และอาจมองหาหนทางที่จะเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัย

  สถานะของเรา

  แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะจัดทำแผนการเข้าถึงที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเพื่อการเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัยและเพื่อผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. โรคหรือสภาวะที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือที่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต
  2. ผู้ป่วยที่ได้ใช้ทุกทางเลือกที่มีอยู่เพื่อการบำบัดรักษาโรคดังกล่าวแล้ว
  3. การจัดสรรช่องทางเข้าถึงที่ขยายออกไปไม่ประสบกับความล่าช้า การแทรกแซง หรือการประนีประนอมการเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษาทดลองทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนยา
  4. ยานั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาทางคลินิกซึ่งยังดำเนินอยู่และหาไม่ได้จากตลาดการค้า
  5. ผู้ป่วยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการศึกษาทดลองทางคลินิก
  6. มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาขั้นต้นที่มากเพียงพอ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการให้ยาด้วย
  7. ประโยชน์ที่อาจเกิดกับผู้ป่วยมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจพบ
  8. แพทย์ประจำตัวผู้ป่วย คณะกรรมการจริยธรรม/กรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน และหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายได้ให้อำนาจในการจัดสรรยาที่ใช้ในงานวิจัยนั้นแล้ว

  แอสเทลลัสจะตัดสินใจให้ยาแก่ผู้ป่วย บนพื้นฐานการประเมินอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคต่อคำร้องขอที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แอสเทลลัสต้องตัดสินเรื่องนี้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ภายใต้การปรึกษาและหารืออย่างเหมาะสมร่วมกันกับทีมแพทย์และคลินิกของแอสเทลลัส แพทย์ประจำตัวผู้ป่วย หน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายและบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป กำหนดว่า จะต้องดำเนินการต่อคำร้องขอขยายช่องทางเข้าถึงนั้นภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับคำขอดังกล่าวหรือเร็วกว่านั้น

  ระเบียบปฏิบัตินี้จะถูกนำไปปฏิบัติใช้ตามข้อบังคับท้องถิ่น ในประเทศที่มีการร้องขอให้ขยายช่องทางการเข้าถึง นอกจากนี้ โปรแกรมการขยายช่องทางการเข้าถึงจะมีเป้าหมายเป็นประเทศที่กำลังดำเนินการพัฒนาทางคลินิกอย่างกระตือรือร้นและมีแผนจะขึ้นทะเบียนยาด้วย โดยทั่วไปแล้ว เมื่อใดที่ยาได้รับการอนุมัติและออกสู่ตลาดในประเทศใด โปรแกรมการขยายช่องทางการเข้าถึงจะไม่มีอีกต่อไป

  แอสเทลลัสจะจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมการขยายช่องทางนี้อย่างเหมาะสม *ผู้ป่วยควรพูดคุยกับแพทย์ของตนถึงการมองหาการมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกและการเข้าถึงโปรแกรมการขยายช่องทางการเข้าถึงของแอสเทลลัสนี้

  *ท่านสามารถค้นดูข้อมูลที่เกี่ยวกับโพรโทคอลการขยายช่องทางการเข้าถึงได้จาก Astellas EAPsสำหรับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องโปรแกรมการขยายช่องทางการเข้าถึงที่จัดขึ้นที่แอสเทลลัส สามารถติดต่อสอบถามได้จาก

  ศูนย์ข้อมูลติดต่อสำหรับแพทย์:
  ・อีเมล์:[email protected]
  ・หมายเลขโทรศัพท์สำหรับแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา: 800-727-7003
  ・แพทย์ที่ติดต่อมาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา: โทรศัพท์ไปยังสำนักงานท้องถิ่นของแอสเทลลัส (https://www.astellas.com/worldwide/)

  ข้อมูลอ้างอิง

  • หลักการต่างๆ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาทดลองทางคลินิกและการสื่อสารเรื่องผลการศึกษาทดลองทางคลินิก โดย PhRMA (มิถุนายน พ.ศ. 2558)
  • หลักการต่างๆ ทางชีววิทยา ด้านการขยายช่องทางการเข้าถึงยาที่ใช้ในงานวิจัยยาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ (เมษายน พ.ศ. 2558)
  • วิสัยทัศน์ต่อกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตในยุโรป โดย EFPIA (พ.ศ. 2557)
  ปิด

  สถานะด้านยาปลอม

  ที่มา

  ยาปลอมเป็นยาประเภทที่ติดฉลากผิดโดยเจตนาเพื่อให้หลงเชื่อในแง่ของตัวตนและ/หรือแหล่งที่มาของยานั้น การปลอมแปลงอาจเกิดขึ้นได้กับทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการตีตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ถูกต้องหรือส่วนผสมที่ผิด โดยไร้ซึ่งตัวยาสำคัญต่างๆ หรือมีส่วนผสมที่ไม่เพียงพอ หรือใส่ในบรรจุภัณฑ์ปลอม1

  การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและลุกลามได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดมีผลิตภัณฑ์ปลอมที่มีอันตรายอย่างยิ่งยวดเข้าสู่แหล่งซื้อขายได้ ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำดังกล่าวยังบ่อนทำลายความมั่นใจที่มีต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและชีวิตได้

  มีหลักฐานจำนวนมากมายที่บ่งชี้ว่ายาสำคัญและยาที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยกำลังถูกปลอมแปลงไปทั่วโลก นอกจากนี้ การกระจายยาผ่านกิจการต้องสงสัยต่างๆ ที่แสดงตนเป็นร้านขายยาออนไลน์ที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำลังกลายเป็นปัญหาร้ายแรงต่อไปได้ ผลจากการตรวจสอบร้านขายยาออนไลน์ที่รับยามาจากผู้ผลิตโดยตรงเปิดเผยให้เห็นว่า มากกว่าร้อยละ 95 ของร้านขายยาดังที่กล่าวมานี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย2

  สถานะของเรา

  แอสเทลลัสยืนหยัดที่จะต่อต้านยาปลอมและกิจกรรมต้องห้ามทางกฎหมายอื่นใดที่ทำให้เกิดการค้าขายยาผิดกฎหมาย อย่างถาวร อย่างไรก็ตาม แอสเทลลัสตระหนักว่าบริษัทไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้เพียงลำพังและไม่มีอำนาจจากรัฐที่จะกีดขวางกิจการดังกล่าวได้โดยตรง

  เป้าหมายของเราในแง่นี้ คือ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับจำเพาะผลิตภัณฑ์แอสเทลลัสที่เป็นของแท้ และกระจายไปด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเนื่องจากเป้าหมายของการปลอมแปลงอาจกระทำไปเพื่อก่อให้เกิดผลทางลบต่อสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งมีสาเหตุมาจากยาปลอมต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัส ด้วยเหตุนี้ แอสเทลลัสจึงดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการต่อต้านการปลอมยา โดยคณะกรรมการนี้จะทำหน้าที่กำกับ ดูแลกิจกรรมเพื่อความมั่นคงของผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท ผ่านการต่อต้านการปลอมแปลง การให้ข้อมูลเท็จ การเบี่ยงเบน และการโจรกรรม อีกทั้ง ทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินมาตรการหลายอย่างดังนี้

  • แอสเทลลัสจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านสุขภาพและกฎหมาย กิจการที่บังคับใช้กฎหมายและบริษัทยาอื่นๆ โดยเป็นความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและสากล ด้วยเรื่องข้อซักถาม กระบวนการบังคับคดี และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาปลอม
   แอสเทลลัสจะคงสถานะการเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นในสถาบันความมั่นคงทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Security Institute หรือ PSI) องค์กรการค้าที่จัดสรรแพลตฟอร์มให้แก่บริษัทต่างๆ ผู้เป็นสมาขิก เพื่อร่วมแบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเภสัชกรรมที่ส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ของตน ตลอดจน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผลประโยชน์ที่มีต่อกันและกัน อีกทั้ง จะปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานการติดต่อเพื่อการบังคับกฎหมายที่มุ่งเน้นด้านเภสัชกรรมเป็นสำคัญในระดับสากลโลก

  • แอสเทลลัสจะเฝ้าระวังทั้งตลาดเสมือนจริง (อินเตอร์เน็ต) และตลาดกายภาพ เพื่อมั่นใจได้ถึงความเข้าใจปัจจุบันที่ครอบคลุมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นภายนอกห่วงโซ่อุปทานตามที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • แอสเทลลัสได้พัฒนามาตรการความมั่นคงทางเทคนิคขึ้น (เทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลและการต่อต้านการปลอมแปลง) ตลอดจน กระบวนการต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการมาตรการดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด

  ข้อมูลอ้างอิง

  1. คำนิยามก่อนหน้าขององค์กรอนามัยโลกว่าด้วยยาปลอม
   คำศัพท์ที่เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard) เป็นของปลอม (Spurious) แปะฉลากไว้ผิด (Falsely Labeled) มีการบิดเบือน (Falsified) และลอกเลียนแบบของแท้ (Counterfeit) (หรือเรียกย่อว่า SSFFC) ซึ่งเป็นคำที่ไม่ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา .
  2. สมาคมคณะกรรมการเภสัชกรแห่งชาติ (National Association of Boards of Pharmacy หรือ NABP) โปรแกรมการบ่งชี้ร้านออนไลน์ที่จำหน่ายยาซึ่งส่งตรงจากผู้ผลิต: รายงานความก้าวหน้าต่อหน่วยงานกำกับภาครัฐและสหพันธรัฐ, เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   

  ปิด

  สถานะด้านการป้องกันการใช้ยาผิดและการเสพติดยาต้องห้ามสำหรับนักกีฬา

  ที่มา

  สมาคมกีฬาและหน่วยงานภาครัฐด้านกีฬาทั่วโลกถือว่าการเสพยาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการกีฬาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรง การใช้สารต้องห้ามในนักกีฬามักมีพื้นฐานมาจากการใช้ยาผิดและการเสพยาที่มีจำหน่ายทั่วไป ตลอดจนยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

  ในปี พ.ศ. 2553 สหพันธ์ผู้ผลิตและสมาคมเภสัชภัณฑ์นานาชาติ (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association หรือ IFPMA) และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency หรือ WADA) ได้ลงนามในแถลงการณ์ความร่วมมือเพื่อการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้ง ผ่านการออกใบปลิว 2 สาขา 1 เป้าหมาย:
  การคุ้มครองจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และการกีฬา1 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุเป้าหมายในปฏิญญาร่วม

  พร้อมกับการออกใบปลิวดังกล่าว WADA ได้เปิดตัวอนุสารที่ชื่อว่า ประเด็นที่ต้องพิจารณา ว่าด้วยการบ่งชี้สารประกอบที่สามารถพัฒนาเป็นสารต้องห้ามในการกีฬาและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันกับ WADA2
  เอกสารทั้งสองฉบับที่กล่าวมานี้ได้ให้แนวทางปฏิบัติว่าด้วยวิธีการที่อุตสาหกรรมยาจะสามารถสนับสนุนกิจการของ WADA ในการต่อสู้กับการใช้สารต้องห้ามในการกีฬาได้อย่างไรบ้าง

  สถานะของเรา

  แอสเทลลัสได้สนับสนุนแผนงานการริเริ่มในระดับสากล และมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในสาขานี้ ด้วยเหตุนี้ แอสเทลลัสจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ WADA เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามและในการพัฒนาการสาธารณะสุข

  แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับ WADA ในวิถีทางดังต่อไปนี้:

  • การระบุสารประกอบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งมีโอกาสถูกนำไปใช้เป็นสารต่อห้ามในการกีฬาได้
  • การให้ความร่วมมือโดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบที่มีโอกาสพัฒนาเป็นสารต้องห้ามในการกีฬาไปแบ่งปันให้ WADA รับรู้ เพื่อสนับสนุน WADA ในการพัฒนาวิธีการตรวจจับสารประกอบดังกล่าว
  • การลดขนาดความเสี่ยงจากการนำสารประกอบที่มีโอกาสพัฒนาเป็นสารต้องห้ามในการกีฬาไปใช้ในการทางที่ผิด ในระหว่างที่สารประกอบนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทดลองทางคลินิก เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการนำมาเสพ
  • การผสานความร่วมมือกับ WADA ด้านแผนการสื่อสารที่เหมาะสม เมื่อสารประกอบที่แอสเทลลัสได้พัฒนาขึ้นนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีความว่าด้วยการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา

  ข้อมูลอ้างอิง

  1. สาขา 1 เป้าหมาย: การคุ้มครองจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และการกีฬา 
  2. ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าด้วย การบ่งชี้สารประกอบที่สามารถพัฒนาเป็นสารต้องห้ามในการกีฬาและการแบ่งปันข้อมูลแก่ WADA 
  ปิด

  สถานะด้านสิทธิมนุษยชน

  ที่มา

  แอสเทลลัสมีความมุ่งหมายที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้
  แอสเทลลัสเชื่อว่าสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและที่เสร็จสิ้นการพัฒนาแล้ว ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แอสเทลลัสตระหนักว่าบริษัทมีความรับผิดชอบที่จะต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทั้งสิ้น

  สถานะของเรา

  แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะเคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) ตลอดจน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมาตรฐานด้านแรงงานขั้นสูง ในทุกที่ที่เราดำเนินกิจการ เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) และบรรดาที่เกี่ยวเนื่องกับหลัก 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และกฎหมายแรงงานและการจ้างงานในระดับท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เรายังคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราได้ดำเนินตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานขั้นพื้นฐานด้วยเช่นกัน

  แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามและส่งเสริมหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) โดย UNGP ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐต่างๆ มีหน้าที่ต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคนและบริษัทต่างต้องแสดงความรับผิดชอบในการเคารพต่อสิทธิเหล่านี้ เมื่อใดที่เกิดการละเมิดสิทธิเหล่านี้ขึ้น จะมีการเรียกร้องให้ผู้ถูกละเมิดได้มีช่องทางที่จะรับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย (ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการและที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการ)

  1. สิทธิมนุษยชนที่แอสเทลลัสต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

  ในขณะที่แอสเทลลัสมีความมุ่งมั่นที่จะเคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคน เราได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่กิจกรรมทางธุรกิจของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากได้:

  • ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และยาปลอม
   
แอสเทลลัสจะกระทำให้เกิดความมั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยของเราในทั่วทุกมุมโลก เราจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับที่เข้มงวดและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งในทุกแห่งหนบนโลกใบนี้ เพื่อมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเรา ความทุ่มเทของเราเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่างๆ เพื่อป้องกันและจัดการความผิดพลาดในทางการแพทย์และการปลอมแปลงยาอีกด้วย 
เพื่อเป็นการรับรองว่าความปลอดภัยในยาจะยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้หลังออกสู่ตลาดแล้ว เราจึงทุ่มเทที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของยา เรารวบรวม ประเมิน และรายงานข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านสุขภาพในทั่วทุกมุมโลก ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
  • สิทธิมนุษยชนในการศึกษาทดลองทางคลินิกและกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาอื่น

   แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมขั้นสูงสุดในงานวิจัยและพัฒนายาของเรา เราปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านการวิจัยทางคลินิกและที่ไม่ใช่ทางคลินิก ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติแห่งสภาสากลเพื่อสร้างความประสานสอดคล้อง (International Council for Harmonisation หรือ ICH) และบรรดากฏเกณฑ์ทางจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาทดลองทางคลินิกของเรา (รวมถึง การศึกษาทดลองทางคลินิกหลังออกสู่ตลาดแล้ว) เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นอันดับต้น เราเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของบรรดาอาสาสมัคร ซึ่งรวมถึงสิทธิในศักดิ์ศรี การกำหนดใจตนเอง ความเป็นส่วนบุคคลและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้รับการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed consent) อย่างถูกต้องเหมาะสมจากทุกคนที่มีส่วนร่วมในการศึกษาทดลองทางคลินิกที่ลงทุนโดยแอสเทลลัส เราจัดการกับตัวอย่างชีวภาพจากร่างกายมนุษย์ (เช่น เลือด เนื้อเยื่อและเซลล์) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบและวิธีการที่เปี่ยมด้วยจริยธรรมและมีความรับผิดชอบสูง เรากระทำให้มั่นใจได้ว่ามีการได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้บริจาค ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ หรือระเบียบอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
  • การเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี
   แม้เทคโนโลยีและยาที่จะสนองความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในช่วงที่ผ่านมากำลังรุดหน้า ก้าวไกลเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังพบว่ามีอุปสรรคบางประการสำหรับหลายคนที่ยากจะเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างที่พวกเขาต้องการ เนื่องจากขาดแคลนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม ความยากจน ความไม่พร้อมของระบบการดูแลสุขภาพ และการขาดข้อมูลที่เพียงพอในด้านการดูแลสุขภาพ ในขณะที่การคุ้มครองสิทธิของการมีสุขภาพที่ดีถือเป็นความรับผิดชอบในขั้นพื้นฐานของรัฐต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัทยาเช่นแอสเทลลัสจึงสามารถเล่นบทบาทในการมีส่วนช่วยยกระดับการมีสุขภาพที่ดีของผู้คน ผ่านการขยายช่องทางการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี และเพื่อให้สิ่งนี้สำเร็จเป็นจริง เราจึงดำเนินแผนงานการริเริ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึง การมุ่งบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) การต่อสู้กับโรคต่างๆ ที่ถูกเพิกเฉยในทางเชิงพาณิชย์ การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจน การสนับสนุน ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • สิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน
   
หัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานต่างๆ คือ พนักงานของเราผู้ซึ่งทำให้งานทั้งสิ้นมีความเป็นไปได้และเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อให้พันธกิจของเราสำเร็จเป็นรูปร่าง แอสเทลลัสจึงให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรองร่วม และสิทธิที่จะมีอิสระจากการเป็นแรงงานบังคับ นอกจากนี้ เรายังมุ่งส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและการผสานกันในสถานที่ทำงาน อีกทั้ง จัดให้พนักงานของเราทุกคนได้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและทำให้เกิดความสุขในการทำงานได้ เราเพียรพยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดการเคารพในสิทธิต่างๆ เหล่านี้ทั้งในบรรดาหุ้นส่วนของทางธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน
   เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการสะท้อนเสียงของพนักงานและสิทธิการเยียวยา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้กำหนดและดำเนินระบบการรายงาน ด้วยอาศัยวิธีการที่ให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้โดยไม่ต้องหวั่นกลัวการแก้แค้นหรือโต้ตอบ และบนพื้นฐานที่ข้อมูลทุกอย่างจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับเสมอไป

  2. การดำเนินการ

  ข้อความแสดงสถานะนี้มีผลใช้กับการปฏิบัติการต่างๆ ในทั่วทุกมุมโลกของแอสเทลลัส แอสเทลลัสมีความพร้อมโดยสมบูรณ์ที่จะแสดงออกซึ่งความมุ่งมั่นต่างๆ ที่ให้ไว้ในที่นี้ ตลอดจนความพร้อมที่จะสานต่อการเคารพในสิทธิมนุษยชนที่ต้องหยั่งรากลึกลงในบริษัทของเราอย่างแท้จริง แอสเทลลัสเพียรพยายามที่จะแสดงสถานะของตนด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทท้องถิ่น ผ่านการดำเนินตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แอสเทลลัสยังคาดหวังให้บรรดาหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราได้เคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดการปฏิบัติการต่างๆ ของตน ด้วยตั้งมั่นในจรรยาบรรณหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner Code of Conduct)

  3. การสร้างข้อผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  แอสเทลลัสเชื่อว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะสร้างข้อผูกพันอย่างต่อเนื่องกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อสานต่อการทำความเข้าใจและการจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของเราจากด้านมุมที่ได้รับผลกระทบ เรายังคงความต่อเนื่องในการต่อยอดความเพียรพยายามเหล่านี้ และยกระดับสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของเรา ผ่านการรายงานต่อสาธารณะถึงแนวทางของเรา

  1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
   http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
  2. หลัก 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
   https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
  3. หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
   http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
  4. คําประกาศเฮลซิงกิ
   https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
  5. จรรยาบรรณแห่งเครือแอสเทลลัส
  6. จรรยาบรรณหุ้นส่วนธุรกิจของแอสเทลลัส
  7. การแสดงความเคารพในสถานที่ทำงาน/การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม
  8. สถานะด้านการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี
  9. สถานะด้านยาปลอม
  ปิด

  นโยบายสากลว่าด้วยการบริหารจัดการบันทึกและข้อมูล

  ที่มา

  การจัดเก็บบันทึกอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจของเราและต่อการคงไว้ซึ่งความมั่นใจที่สาธารณชนมีต่อแอสเทลลัส โดยอ้างอิงจรรยาบรรณแห่งเครือแอสเทลลัส นโยบายสากลว่าด้วยการบริหารจัดการบันทึกและข้อมูล (“นโยบาย”) นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถของบริษัทในสูงขึ้นอีกขั้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของแอสเทลลัส และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ ผ่านการควบคุมบันทึกทางธุรกิจของเราอย่างเป็นระบบระเบียบ ตลอดวงจรชีวิตของบันทึกนั้น (ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดทำ จนถึงขั้นตอนการทำลาย) ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบโดยทั่วไปแล้ว บันทึกของบริษัททุกฉบับ (ทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์) จำเป็นต้องได้รับการเก็บรักษาและทำลายในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายสากลว่าด้วยการบริหารจัดการบันทึกและข้อมูล

  นโยบาย

  “บันทึก” หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปของสื่อ รูปแบบเอกสารหรือที่ตั้งใด ซึ่งได้รับมาหรือจัดทำขึ้นโดยแอสเทลลัส บันทึกจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ ในทางธุรกิจของแอสเทลลัส และมีมูลค่าเชิงข้อมูลที่ต้องการการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างเจาะจง ตามกำหนดการจัดเก็บบันทึก (Records Retention Schedule) กำหนดการจัดเก็บบันทึกนี้ได้ระบุนโยบายการจัดเก็บบันทึกขององค์กรไว้ตามระดับ “ขั้นของบันทึก” และเชื่อมโยงกับข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการขั้นของบันทึก

  กระบวนการและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการบันทึกและข้อมูลของแอสเทลลัสต่างต้องมีความสอดคล้องกันในระดับสากล

  บันทึกต่างๆ ของแอสเทลลัสต้องได้รับการบริหารจัดการในรูปแบบวิธีที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของแอสเทลลัสได้ ขณะเดียว ยังเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย ตามสัญญา และตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย

  บันทึกต่างๆ ของแอสเทลลัสต้องได้รับการปกป้องและรักษาไว้ในวิธีทางที่เชื่อถือได้และสามารถเข้าถึงได้ ในตลอดวงจรชีวิตของบันทึกนั้น

  บุคลากรแอสเทลลัสต้องให้การบริหารจัดการบันทึกและข้อมูลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทางธุรกิจของแอสเทลลัส

  บันทึกหรือข้อมูลใดที่จัดทำขึ้นหรือได้รับมาจากผ่านกระบวนการทางธุรกิจของแอสเทลลัส ถือเป็นทรัพย์สินของแอสเทลลัส และไม่ตกเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือฟังก์ชั่น หน่วยธุรกิจ สาขาย่อยและ/หรือฝ่ายใด

  บันทึกและข้อมูลจะต้องได้รับการทำลายอย่างเหมาะสมในรูปแบบปกติของธุรกิจ เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บและครบตามข้อกำหนดการเก็บรักษาตามนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้

  ปิด

  นโยบายการจัดการภาวะวิกฤต

  ที่มา

  แอสเทลลัสได้กำหนดนโยบายการจัดการภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อการกำหนดกรอบการทำงานในระดับสากลที่จะก่อให้เกิดการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต ด้วยความยืดหยุ่น อย่างทันถ่วงทีและมีประสิทธิภาพ นโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของแอสเทลลัสในการระบุ การประเมินและตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในเชิงรุก โดยการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมและอาศัยแนวทางที่สอดคล้องกันในระดับสากล

  นโยบาย

  แอสเทลลัสได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าภาวะวิกฤตไว้ว่า เป็นสถานการณ์จำเพาะที่ไม่คาดคิดมาก่อน มีนัยสำคัญและเป็นเหตุให้เกิดผลทางลบที่ร้ายแรงต่อปัจจัยภายนอกและ/หรือภายในแอสเทลลัสได้ หากไม่จัดการทันทีหรือหากจัดการไปอย่างไม่ถูกต้อง ภาวะวิกฤตอาจหมายถึงสถานการณ์ที่ยังไม่ปรากฏขึ้นจริงทั้งหมดแต่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลทางลบอย่างมีนัยสำคัญได้ หากจัดการผิดวิธีและ/หรือไม่จัดการอย่างทันถ่วงที ตัวอย่างของภาวะวิกฤตนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติการทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัยของพนักงาน

  ภายใต้นโยบายนี้ ได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคไว้แล้ว อีกทั้งยังได้มีการจัดทำช่องทางการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังได้กำหนดกระบวนการเพื่อการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ อีกด้วย

  การนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริงในโลกจะช่วยทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลเสียที่มีต่อกิจกรรมทางธุรกิจของแอสเทลลัส และสังคม ในภาพรวมทั้งหมด ที่เกิดจากภาวะวิกฤตนั้นจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันถ่วงที

  ปิด