แนวทางปฏิบัติของแอสเทลลัส ฟาร์มาเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์

แอสเทลลัส ฟาร์มาอยู่ระหว่างการวางแผน/การสร้างเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อมั่นใจได้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างง่ายดาย

การเข้าถึงหมายถึงอะไร

การเข้าถึง ในที่นี้ หมายถึง การที่ทุกคนที่เข้ามาค้นดูเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ และสามารถใช้งานเนื้อหาต่างๆ ตลอดจน ฟังก์ชันอื่นบนเว็บไซต์ได้ โดยปราศจากปัญหาใด นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้คำนี้ในแง่ที่ว่าเว็บไซต์นั้นมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานหรือไม่ ทั้งกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงวัยและผู้พิการทางร่างกายซึ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในการค้นดูเว็บไซต์

ความคิดสร้างสรรค์ของแอสเทลลัส ฟาร์มาในการเข้าถึง

แอสเทลลัส ฟาร์มา ในฐานะองค์กรผู้ให้การเภสัชกรรมอย่างมีจริยธรรม มีความเชื่อว่า การสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการการเข้าถึงและใช้งานของผู้ป่วย ซึ่งรวมถึง ผู้สูงวัย และผู้พิการทางร่างกาย ตลอดจน ครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ตลอดจน การสร้างเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการค้นหา ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากที่บริษัทของเราส่งเสริมปรัชญาทางธุรกิจ (ความมุ่งหมาย) ว่าด้วยการ “ร่วมมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้” เรายังเข้าใจด้วยว่า ในการนำปรัชญาทางธุรกิจนี้ไปปฏิบัติใช้ สิ่งสำคัญ คือ การทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลต่างๆ สามารถเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งกับบุคคลที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ ตลอดจน ข้อมูลหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับแอสเทลลัส ฟาร์มา

การคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึง

จากแนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แอสเทลลัส ฟาร์มาได้จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ฉบับแรกเริ่มไว้ ซึ่งตั้งอยู่พื้นฐานของแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (*1) เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดชอบการสร้างเว็บไซต์จะวางแผน กำหนดเนื้อหา และดำเนินการสร้าง ตลอดจน ทวนสอบการควบคุมคุณภาพการเข้าถึง โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ (*2) เป็นสำคัญ
แม้เว็บไซต์ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันจะประกอบด้วยเนื้อหาบางส่วนที่จัดทำขึ้นมาก่อนหน้าการจัดทำแนวทางปฏิบัติดังกล่าวก็ตาม แต่เราจะพยายามทยอยแก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวให้เป็นข้อมูลล่าสุด อีกทั้ง จะคงความต่อเนื่องในการจัดทำเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต