ที่แอสเทลลัส การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) มีความหมายมากยิ่งกว่าการเพียงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในด้านท่าทีและความเข้าใจที่บริษัทมีต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำหรับทุกด้านมุมในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจน การที่พนักงานทุกคนจะอุทิศตนอย่างแน่วแน่ มั่นคงในการดำเนินตามท่าทีและความเข้าใจตามซึ่งระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐาน โดยในบริบทนี้ บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณแห่งเครือแอสเทลลัสขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยการกำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับที่ทั้งเครือจะปฏิบัติตามร่วมกัน