ปรัชญาการบริหารธุรกิจของเครือแอสเทลลัสมีองค์ประกอบ 3 ประการ ในที่นี้ คือ ความมุ่งหมาย พันธกิจ และความเชื่อ

ความมุ่งหมาย

การมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้

  • เพื่อนำหน้าผู้ผลิตรายอื่นทุกราย ในแง่การเสาะหาและค้นคว้าความเป็นไปได้ที่ยังไม่ประจักษ์ชัดในวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เพื่อสานต่อความกล้าท้าทายสิ่งใหม่และการสร้างสรรค์เภสัชภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม
  • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมพร้อมด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถืออย่างไม่สั่นคลอนจากกลุ่มลูกค้า
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดี
  • เพื่อสานต่อการเป็นดั่งแสงสว่างแห่งวงการยาในเวทีสากล

พันธกิจ

การเพิ่มพูนคุณค่าองค์กรอย่างยั่งยืน

  • แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณค่าองค์กร ในรูปแบบวิธีการที่ยั่งยืน
  • แอสเทลลัสมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับผู้ได้ผลประโยชน์ (stakeholder) ทุกราย ซึ่งรวมถึง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโลก
  • แอสเทลลัสจะเพียรพยายามให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากผู้ได้ผลประโยชน์ (stakeholder) ทุกราย เพื่อยกระดับคุณค่าขององค์กรให้สูงขึ้น

ความเชื่อ

“ความเชื่อ” ของเราเป็นสิ่งกำหนดหลักจริยธรรมที่เราจะเห็นคุณค่าและความสำคัญอยู่ทุกขณะเวลา แอสเทลลัสจะมุ่งมั่นเป็นกลุ่มบุคคลที่ดำเนินอยู่บนความเชื่อเหล่านี้เสมอ

สำนึกทางจริยธรรมขั้นสูง

เราจะบริหารจัดการธุรกิจของเราด้วยสำนึกทางจริยธรรมขั้นสูงอยู่เสมอ

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
เราจะพยายามเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นที่จะกระทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอยู่เสมอ

การปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์
เราจะไม่หยุดความพึงพอใจไว้ที่ปัจจุบัน แต่จะมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าใหม่อยู่เสมอ

การมุ่งเน้นเชิงแข่งขัน
เรามุ่งมองออกไปยังโลกภายนอกอยู่เสมอ และคงความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าในเวลาที่รวดเร็วกว่า

 

แอสเทลลัสขอให้สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่แห่งตนต่อผู้ได้ผลประโยชน์ (stakeholder) ทุกราย ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและกระตือรือร้นที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ