มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำแถวหน้าในศาสตร์การดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ
เพื่อเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยอยู่เสมอ

ปรับการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นโอกาส

สร้างสรรค์ยาและคำตอบทางการแพทย์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ โดยอาศัยความสามารถหลักต่างๆ ที่เรามี

ผลักดัน GCL* ให้ก้าวไกล

ค้นหาโอกาสทางธุรกิจต่างๆ จากหลากหลายมุมมอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

*GCL ย่อมาจาก Global Category Leader หมายถึง ผู้นำหมวดหมู่สากล

Innovative medical solutions by combining variety of internal and external healthcare capabilities

คำตอบเชิงนวัตกรรมในทางการแพทย์ โดยการผสานความสามารถ
ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกในศาสตร์การดูแลสุขภาพ

กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าแห่งแอสเทลลัส

แอสเทลลัสมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำแถวหน้าในศาสตร์การดูแลสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยอยู่เสมอ
มุ่งกระทำให้คุณค่าขององค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินวงจรนี้อย่างไม่หยุดนิ่ง

Astellas Value Creation Process

แนวคิดของเราต่อกระบวนการสร้างสรรค์คุณค่า

แอสเทลลัสมีความมุ่งหมายที่จะ “มีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอเภสัชภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและเป็นที่เชื่อถือวางใจได้” และภายใต้ปรัชญาบริหารเช่นนี้ เรามุ่งสู่การเป็นผู้นำแถวหน้าในศาสตร์การดูแลสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยการเปลี่ยนความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยเสมอ สิ่งที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา คือ “ขอบข่ายที่มุ่งเน้น (Focus Areas)” “หลักการในการดำเนินกิจกรรม (Principles of Activity)” และ “สิ่งขับเคลื่อน(Drivers)” ซึ่งจะบอกเราว่าจุดใดบ้างที่เราควรสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้น รวมถึง เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้คุณค่านั้นสำเร็จเป็นจริง ภายใต้คำแนะนำที่ได้รับมาผ่านแนวความคิดนี้ เราจะก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจยาเชิงนวัตกรรมเป็นสำคัญ
กระบวนการนี้ถือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แอสเทลลัสจึงจัดสรรเงินทุนอย่างเพียงพอ ตลอดจน ลงมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องและความคาดหวังต่างๆ ของผู้ได้ผลประโยชน์(stakeholder) อีกทั้ง การสร้างสรรค์คุณค่าแก่ผู้ป่วยผ่านกระบวนการนี้ยังช่วยให้เราสามารถก่อเกิดเงินทุนที่จะใช้ในการคงความยั่นยืนเพื่อการเติบโตในขั้นถัดไป ตลอดจน สามารถให้ผลตอบแทนกลับไปยังผู้ได้ผลประโยชน์ (stakeholder) ได้อีกด้วย แอสเทลลัสจะดำเนินวงจรนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณค่าขององค์กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบข่ายที่มุ่งเน้น

ท่ามกลางการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ แอสเทลลัสจำเป็นต้องชี้ชัดถึงโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบวิธีที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อจะสามารถบรรลุซึ่งการเติบโตในอีกระดับ เราจะกำหนดขอบข่ายที่มุ่งเน้นนี้ โดยอาศัยการเพิ่มมุมมองที่หลากหลายเข้าไว้ในมุมมองทั่วไปในการรักษาโรค ตลอดจน พิจารณาองค์ประกอบหลายประการร่วมกัน ในที่นี้ คือ เทคโนโลยีและแนวทางการรักษาแบบใหม่ ความเป็นไปได้ในการพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการดำเนินการค้า แนวโน้มในตลาด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยา เป้าหมายของเรา คือ การได้ค้นพบความจำเป็นทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และการได้ค้นหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

หลักการในการดำเนินกิจกรรม

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญยิ่งที่เราจำเป็นต้องมี คือ ความยืดหยุ่นในการตรวจสอบซ้ำไปมาในด้านต่างๆ ของธุรกิจตามที่จำเป็น แม้กับเรื่องที่เคยผ่านการกลั่นกรองและคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจกับบางมุมในอดีตก็ตาม แอสเทลลัสมุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สูงขึ้นอีกระดับ โดยการให้พนักงานทุกคนตระหนักในกระบวนการสามขั้นตอนของการมุ่งเน้นที่ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ระบุไว้ รวมถึง ได้ทบทวนความหมายสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นอีกครั้งอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ขยายจุดมุ่งเน้นนั้นไปยังกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นคนรุ่นถัดไป เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมานั้นz

สิ่งขับเคลื่อน

หนึ่งในบรรดาสิ่งที่ขับเคลื่อนแอสเทลลัสให้บรรลุซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ ความสามารถหลักต่างๆ ที่เรามี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความสามารถในการแข่งขันของเรา ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังใส่ใจในการระบุถึงความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นของเรา และการเพิ่มขีดความสามารถดังกล่าวจนถึงเกณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน หากพบว่ามีความสามารถอันโดดเด่นใดที่ปรากฎอยู่ภายนอกบริษัท เราจะต้องกระตือรือร้นที่จะกระทำให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างดีกับความสามารถนั้น โดยการผสานความสามารถที่เหมาะสมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน กระบวนการนี้จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มพูนผลิตภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเราให้มีมากขึ้นได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่านั้นไปถึงขีดสุด ยิ่งไปกว่านี้ ในวิถีแอสเทลลัส (Astellas Way)* เราได้กำหนดคุณค่าและแบบอย่างในการปฎิบัติตนซึ่งพนักงานทุกคนจำเป็นต้องมี เพื่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยให้ทุกคนได้ร่วมใจกันทำให้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเราสำเร็จเป็นรูปร่างชัดเจน นอกจากนี้ เรายังตั้งมั่นที่จะทำความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของบรรดาผู้ได้ผลประโยชน์(stakeholder) ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย และเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแปรเปลี่ยนสิ่งที่เราได้ทำความเข้าใจมาแล้วนั้นให้กลายเป็นคุณค่าต่อไป

*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีแอสเทลลัส ว่าด้วย 5 ข้อความสำหรับ One Astellas ในที่นี้ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย (Patient Focus) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ผลลัพธ์ (Results) การเปิดใจต่อความแตกต่างหลากหลาย (Openness) และคุณธรรม (Integrity)