นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แอสเทลลัส ฟาร์มา อิงค์ (“แอสเทลลัส ฟาร์มา”) มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ แอสเทลลัส ฟาร์มา จึงยึดถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน เพียรพยายามที่จะบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
แอสเทลลัส ฟาร์มาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้ อันเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

แอสเทลลัส ฟาร์มาจะได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แอสเทลลัส ฟาร์มา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานที่แอสเทลลัส ฟาร์มาได้แจ้งหรือประกาศต่อสาธารณชนแล้วผ่านทางเว็ปไซต์นี้ แอสเทลลัส ฟาร์มาจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้นอกขอบเขตที่จำเป็นต่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์การใช้งานดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยปราศจากการยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่แอสเทลลัส ฟาร์มาจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศของตน แอสเทลลัส ฟาร์มาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ทุกประการ

ในกรณีที่แอสเทลลัส ฟาร์มา จะมอบหมายให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลได้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน แอสเทลลัส ฟาร์มาจะตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับจ้างที่สามารถบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างงานดังกล่าว แอสเทลลัส ฟาร์มาจะตกลงกับผู้รับจ้างดังกล่าวในเรื่องที่จำเป็นต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบอำนาจไว้ และจะกำกับ ดูแลตามที่จำเป็นและเหมาะสมกับผู้รับจ้างนั้น เพื่อมั่นใจได้ถึงการควบคุมความมั่นคง ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบอำนาจไว้ หากแอสเทลลัส ฟาร์มา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับบุคคลที่สาม แอสเทลลัส ฟาร์มา จะต้องแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องต่างๆ ตามที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตการใช้งานของบุคคลที่ร่วมกันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือ จะต้องประกาศให้สาธารณชนรับรู้เรื่องผ่านทางหน้าเว็ปไซต์นี้ ก่อนที่จะร่วมกันแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม

 

3. การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

(1) แอสเทลลัส ฟาร์มา จะไม่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

  1. กรณีที่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว
  2. กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว ในรูปแบบวิธีที่ไม่สามารถระบุผู้เกี่ยวข้องได้
  3. กรณีที่มีกฎหมายและข้อบังคับ หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศาล หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
  4. กรณีอื่นที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ


(2) โดยไม่ขึ้นกับที่กล่าวไว้ในข้อข้างต้น แอสเทลลัส ฟาร์มา จะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Professionals หรือ HCPs) ให้แก่ HCP บริษัทย่อย และหน่วยงานในแอสเทลลัส ฟาร์มา ผู้ค้าส่ง และบริษัทเภสัชภัณฑ์ของแอสเทลลัส ฟาร์มา เมื่อแอสเทลลัส ฟาร์มามีเหตุผลทางธุรกิจที่จะกระทำการดังกล่าว ในกรณีที่แอสเทลลัส ฟาร์มา ได้รับการร้องขอจากผู้เกี่ยวข้อง แอสเทลลัส ฟาร์มา จะต้องดำเนินการตามสมควร หลังการยืนยันอัตลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. สิ่งที่จะจัดหาให้
ชื่อ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ปฏิบัติงาน ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อทางธุรกิจ ความชำนาญพิเศษ คำนำหน้าชื่อ ปีที่จบการศึกษา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จมา จำนวนปีที่ฝึกงาน การเป็นสมาชิกของกลุ่มวิชาการและ/หรือกลุ่มทางการแพทย์ ผลงานด้านการจำหน่าย เป็นต้น

2. วิธีการจัดหา
ทางวาจา ลายลักษณ์อักษร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

4.การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

แอสเทลลัส ฟาร์มา จะคงรักษาความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคล และจะดำเนินการควบคุมความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น แอสเทลลัส ฟาร์มา จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้จากการสูญหาย การก่อให้เกิดความเสียหาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลไปยังภายนอกบริษัท ตลอดจน การเข้าถึงจากภายนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียว แอสเทลลัส ฟาร์มาจะดำเนินมาตรการความมั่งคงอย่างเคร่งครัด เพื่อการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ แอสเทลลัส ฟาร์มาจะนำวิธีการโค้ดดิ้งการเข้ารหัส SSL มาใช้กับบางส่วนของเนื้อหาในเว็ปไซต์ของแอสเทลลัส ฟาร์มาด้วย

 

5.เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ และอื่นๆ

ในกรณีที่บุคคลใดซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข ยกเลิกการใช้งาน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่แอสเทลลัส ฟาร์มาจัดเก็บไว้ แอสเทลลัส ฟาร์มา จะดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อคำร้องขอดังกล่าวนั้น ภายในขอบเขตอันสมควร

 

6.การจัดองค์กรและโครงสร้างภายใน

แอสเทลลัส ฟาร์มา จะแต่งตั้งผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลระดับบริษัทขึ้นมา อีกทั้ง แอสเทลลัส ฟาร์มา จะกำกับ ดูแลพนักงานของตนที่ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน จะให้ความรู้และจัดการอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมแก่พนักงานดังกล่าว เพื่อมั่นใจได้ถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

 

 วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แอสเทลลัส ฟาร์มา จะได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วยการระบุวัตถุประสงค์การใช้งาน และจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบวิธีที่เหมาะสม ในขอบเขตที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของแอสเทลลัส ฟาร์มา โดยวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์

เพื่อจัดหา รวบรวม ทบทวน และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำยา เครื่องมือทางการแพทย์ ตัวอย่างยา ตลอดจน สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจัดการโดยแอสเทลลัส ฟาร์มา (ต่อไปจะเรียกรวมว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์”) มาใช้อย่างเหมาะสม;
เพื่อจัดหา รวบรวม ทบทวน และสื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์;
เพื่อจัดหา รวบรวม ทบทวน และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ;
เพื่อรายงานเรื่องการเกิดฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ อุบัติเหตุ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์;
เพื่อตรวจสอบ ทบทวน และดำเนินการตามสมควร ต่อการร้องขอข้อมูล และการติดต่อสอบถาม;
เพื่อกำหนดปลายทางนำส่ง และปรับปรุงเครือข่ายชีววัตถุตามกำหนดของตน;
เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปลายทางนำส่ง การใช้งานจริง และความต้องการของผู้ใช้งานต่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์;
เพื่อร้องขอและดำเนินการศึกษาทดลองทางคลินิก การศึกษาการเฝ้าระวังหลังยาออกสู่ตลาด และการศึกษาด้านอื่นๆ;
เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัยในสาขาทางการแพทย์และเภสัชกรรม;
เพื่อบริหารจัดการสมาชิกภาพ และดำเนินการรับรองบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์;
เพื่อเปิดข้อมูล โดยปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติอันโปร่งใสเพื่อความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือระหว่างแอสเทลลัส ฟาร์มา อิงก์ และสถาบันทางการแพทย์”
เพื่อจัดหา รวบรวม ทบทวน และสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นเวชปฏิบัติ การบริหารจัดการโรงพยาบาล และความร่วมมือทางการแพทย์;
เพื่อดำเนินการต่อข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการ;
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นในหมู่บุคลากรทางการแพทย์;
เพื่อแจ้งเรื่องและรายงานต่อรัฐบาลและหน่วยงานและตัวแทนภาครัฐอื่นๆ;
เพื่อจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (2) ว่าด้วย “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ
เพื่อติดต่อ ประสานกับบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องงานต่างๆ ที่ระบุมาข้างต้น

 

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัดผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ;
เพื่อจัดหา รวบรวม ทบทวน และสื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์;
เพื่อให้ความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ อุบัติเหตุ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์;
เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปลายทางนำส่ง การใช้งานจริง และความต้องการของผู้ใช้งานต่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์;
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น และ
เพื่อติดต่อ ประสานกันเรื่องงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น กับบุคลากรในสังกัดผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

 

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ในสาขาทางการแพทย์และเภสัชกรรม

เพื่อจัดหา รวบรวม ทบทวน และสื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำตัวอย่างยาเพื่อการศึกษา มาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม;
เพื่อดำเนินการวิจัยปลายทางนำส่ง การใช้งานจริง และความต้องการของผู้ใช้งานต่อตัวอย่างยาเพื่อการศึกษา;
เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัยต่างๆ ภายใต้สาขาทางการแพทย์และเภสัชกรรม;
เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการรับรองสมาชิกภาพ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์;
เพื่อรองรับการติดต่อ สอบถาม และจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ;
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น และ
เพื่อติดต่อ ประสานกันเรื่องงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น กับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

4.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมการศึกษาทางคลินิก (อาสาสมัคร)

เพื่อทบทวน สืบสวน และดำเนินการต่อรายละเอียดคำปรึกษา ข้อซักถาม และเรื่องสื่อสารต่างๆ;

บ่อยครั้งที่แอสเทลลัส ฟาร์มา ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหายด้านสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมการศึกษาทางคลินิก ภายใต้มาตรการที่จำเป็นต่างๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของกลุ่มบุคคลจำเพาะได้ แต่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้มาเป็นกรณียกเว้น

เพื่อติดตั้ง และคงรักษา ตลอดจน ตอบสนองต่อข้อซักถาม และให้คำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน (ธุรกิจโฮมแคร์);
เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มหรือสมาคมผู้ป่วย และ
เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอภิปรายและสัมมนาด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสัมมนาทางการแพทย์สำหรับบุคคลทั่วไป

 

5.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ใช้งานในฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ และช่องทางการติดต่ออื่นของเรา

เพื่อทบทวน สืบสวน และดำเนินการต่อรายละเอียดคำปรึกษา ข้อซักถาม และเรื่องสื่อสารต่างๆ;
เพื่อรายงานและติดต่อ ประสานกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและตัวแทนอื่นในส่วนผลิตภัณฑ์ของเรา;
เพื่อแจ้งเรื่องและรายงานต่อรัฐบาลและหน่วยงานและตัวแทนภาครัฐอื่นๆ; และ
เพื่อติดต่อ ประสานกับบุคลากรผู้ใช้งานในฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ และช่องทางการติดต่ออื่นของเรา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กล่าวมาข้างต้น

 

6.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในสังกัดของผู้รับฝากขาย ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น (ซึ่งรวมถึง บุคคลากรภายในเครืออุตสาหกรรมของตน และตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)

เพื่อสื่อสาร ปรึกษา ยืนยัน ร้องขอ และออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ที่มอบหมายไว้ และ/หรือที่ได้รับการสนับสนุนมา;
เพื่อให้การบริการต่างๆ ที่มอบหมายไว้ และ/หรือที่ได้รับการสนับสนุนมาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ;
เพื่อการทำความเข้าใจอย่างดีในเรื่องคุณสมบัติ ความสามารถทางวิชาชีพ และประสบการณ์ทำงานต่างๆ ของบุคคลข้างต้นนี้;
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น;
เพื่อแจ้งเรื่องและรายงานต่อรัฐบาลและหน่วยงานและตัวแทนภาครัฐอื่นๆ; และ
เพื่อติดต่อ ประสานกับบุคลากรภายใต้ผู้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ระบุมาข้างต้น

 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

เพื่อส่งหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบฟอร์มการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น;
เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น;
เพื่อจัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้น และแจ้งเรื่องไปยังตัวแทนโอน; และอื่นๆ:
- เพื่อใช้สิทธิแห่งตน และปฏิบัติหน้าที่หรือข้อผูกพันแห่งตน ภายใต้กฎหมาย;
- เพื่ออำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ต่อสถานะผู้ถือหุ้น โดยแอสเทลลัส ฟาร์มา;
- เพื่อดำเนินมาตรการทุกรูปแบบ เพื่อกระทำให้ความสัมพันธ์ของเราและบรรดาผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างราบรื่น; และ
- เพื่อบริหารจัดการบรรดาผู้ถือหุ้น เช่น การสร้างข้อมูลผู้ถือหุ้น ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลาย

 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนสื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน

เพื่อกระจายข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอสเทลลัส ฟาร์มา;
เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
เพื่อรับรู้และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ถือหุ้นของเรา และจัดทำแผนงานต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการดังกล่าว;
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น; และ
เพื่อติดต่อ ประสานกับผู้แทนสื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน

เพื่อหารือ และตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธผู้สมัครงาน และเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลการสรรหา; และ

เพื่อติดต่อ ประสานกับผู้สมัครงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (ทั้งพนักงานที่ยังมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทและพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว)

เพื่อวางแผน และบริหาร จัดการการมอบหมายงาน การประเมิน การปฏิบัติ การพัฒนา ปรับปรุงบุคลากร เงื่อนไขการทำงาน โปรแกรมสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร;
เพื่อสื่อสารกับสหภาพแรงงาน กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มประกันสุขภาพ บริษัทย่อย สาขาย่อย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง;
เพื่อรับรู้เรื่องบันทึกการเข้าร่วมชั้นเรียนการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน และผลการสอบที่จัดขึ้นภายในบริษัท;
เพื่อมอบบันทึกการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม MR ไว้แก่ศูนย์การศึกษา MR;
เพื่อสื่อสารกับผู้รับมอบหมายงาน บริษัทที่ปรึกษา บริษัทประกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง;
เพื่อแสดงให้ภายนอกเห็นถึงประวัติบุคคลโดยคร่าว;
เพื่อแสดงข้อมูลส่วนบุคคล บนสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่จะแจกจ่ายหรือให้ไว้แก่ภายในหรือภายนอกบริษัท;
เพื่อแจ้งเรื่องและรายงานต่อรัฐบาลและหน่วยงานและตัวแทนภาครัฐอื่นๆ;
เพื่อจัดทำ บริหารจัดการ และคงไว้ซึ่งรายชื่อสมาชิกของกลุ่มพนักงานเกษียณอายุแล้วมารวมตัวกัน; และ
เพื่อติดต่อ ประสาน ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มพนักงานเกษียณอายุแล้วมารวมตัวกัน