1. Bevezetés

1.1 Az alábbi feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) a https://www.astellas.com/hu/ URL címen található és az Astellas Pharma Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Hungary, Csörsz u. 43.) (a továbbiakban: Astellas vagy mi) által üzemeltetett weboldal (a továbbiakban: Weboldal) Ön általi elérésére és felhasználására vonatkoznak. Weboldalunk használata a hozzáférést és a böngészést is magában foglalja.

1.2 A jelen Felhasználási feltételek Adatvédelmi tájékoztatónkkal és Cookie szabályzatunkkal együtt értelmezendők és érvényesek. Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Felhasználási feltételeket, Adatvédelmi tájékoztatónkat és a Cookie szabályzatot, és mentse el, illetve nyomtassa ki ezek egy példányát későbbi felhasználás céljából, mivel az utóbbiak szintén a Weboldal Ön általi felhasználására vonatkoznak.

1.3 A Weboldal használatával igazolja, hogy elolvasta, megismerte és elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatót és a Cookie szabályzatot, és ezeket betartja. Amennyiben nem fogadja el vagy nem áll módjában betartani a jelen Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatót vagy a Cookie szabályzatot, a Weboldal felhasználásával haladéktalanul fel kell hagynia.

2. A jelen Felhasználási feltételek módosításai

2.1 Az Astellas jogosult a jelen Felhasználási feltételeket ezen oldal módosításával megváltoztatni. A Weboldal további felhasználásával Ön beleegyezik e módosításokba. Kérjük, időről időre tekintse meg ezt az oldalt annak érdekében, hogy a módosításokról időben tudomást szerezzen.

3. Weboldalunk módosításai

3.1 Weboldalunkat jogosultak vagyunk időről időre frissíteni, és a Weboldal látogatói számára elérhető tartalmat módosítani. Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek a Weboldalt frissíteni, és nem garantáljuk, hogy a Weboldal és tartalma naprakész.

3.2 Azt sem garantáljuk, hogy oldalunk vagy az azon található bármely tartalom hibátlan vagy teljes.

3.3 Weboldalunkkal vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdés esetén, vagy bármely egyéb okból történő megkereséshez, kérjük, írjon nekünk a https://www.astellas.com/hu/contact-us e-mail címre.

4. Weboldalunk elérése

4.1 Weboldalunk díjmentesen elérhető.

4.2 Nem garantáljuk, hogy Weboldalunk vagy az azon található bármely tartalom mindenkor elérhető vagy megszakítás nélkül hozzáférhető lesz. A hozzáférést ideiglenes alapon biztosítjuk, és a Weboldal bármely részét vagy egészét bármely okból, értesítés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszüntethetjük vagy módosíthatjuk. Nem tartozunk felelősséggel Ön felé, amennyiben Weboldalunk bármely okból bármikor vagy bármely ideig elérhetetlenné válik.

5. A Weboldal Ön általi felhasználása

5.1 Weboldalunk használata során vállalja, hogy nem

(a) használja a Weboldalt jogszabályba ütköző, tisztességtelen vagy illegális célra;

(b) használja a Weboldalt mások jogaiba ütköző vagy a Weboldal bárki más általi felhasználását vagy élvezetét korlátozó módon;

(c) bontja szét, fejti vissza vagy fordítja vissza a Weboldalon keresztül elérhető bármely szoftvert, alkalmazást, frissítést vagy hardvert.

(d) használja a Weboldalt a jelen Felhasználási feltételekben tiltott egyéb módon.

5.2 Ön tudomásul veszi, hogy saját maga felelős gondoskodni arról, hogy vírusirtó, tűzfal és egyéb megfelelő biztonsági szoftver rendelkezésre álljon az internetes böngészés és a jelen Weboldal elérése során, valamint a Weboldalhoz tartozó bármely felhasználói fiók jelszavának/felhasználónevének folyamatos biztonságáról. Az Astellas nem vállal felelősséget, amennyiben Ön az internetes és a Weboldalunkon történő böngészés során elmulasztja az elvárható óvintézkedések megtételét.

5.3 Nem élhet vissza Weboldalunkkal szándékosan úgy, hogy vírussal, trójaival, férgekkel, logikai bombával vagy egyéb rosszindulatú vagy kártékony kártevővel fertőzi meg. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni Weboldalunkhoz, a Weboldalunk tárolására szolgáló kiszolgálóhoz vagy a Weboldalunkhoz kapcsolódó bármely kiszolgálóhoz, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem kísérelhet meg Weboldalunk ellen túlterheléses támadást vagy elosztott túlterheléses támadást. E rendelkezés megszegése esetén bűncselekményt követ el. Ebben az esetben ezt jelentjük az illetékes bűnüldöző szerveknek, és együttműködünk velük az Ön személyazonosságának felfedésével. E feltétel megszegése esetén a Weboldal használatához való joga is haladéktalanul megszűnik.

5.4 Weboldalunk tartalma általános tájékoztatásra szolgál, nem pedig olyan tanácsadásra, amelyre hagyatkoznia kellene. Szaktanácsadásért kell folyamodnia, mielőtt Weboldalunk tartalma alapján cselekedne vagy tartózkodna valamely cselekvéstől.

5.5 Noha minden elvárható erőfeszítést megteszünk a Weboldalunkon található információk aktualizálására, nem garantáljuk vagy szavatoljuk, hogy az ott szereplő tartalom pontos, teljes vagy naprakész, illetve hogy a Weboldal nem sérti harmadik fél jogait. Nem tartozunk felelősséggel a Weboldalon található tartalom Ön általi felhasználásáért, és a Weboldalt Ön teljes mértékben a saját felelősségére használja.

6. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

6.1 Az összes védjegy az Astellas Pharma Inc. és/vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi. A harmadik felek védjegyei az adott vállalat tulajdonát képezik, és felhasználásuk használati engedély alapján, és/vagy az Astellas Pharma Inc. és/vagy kapcsolt vállalkozásai engedélyével történik.

6.2 A Weboldalunkhoz (beleértve az ott közzétett anyagokat) fűződő különböző különféle szellemi tulajdonjogok jogosultjai, engedélyezői és jogosult felhasználói mi vagyunk. A szellemi alkotások a szövegeket, képeket, hang- és videofelvételeket és egyéb olyan saját tulajdonú műveket is magában foglalják, amelyek szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok és egyezmények (beleértve a szerzői jogi törvényeket) védelme alatt állnak. Adott esetben az összes ilyen jogot fenntartjuk.

6.3 A jelen Felhasználási feltételek betartása mellett jogosult megtekinteni, letölteni, kinyomtatni és felhasználni a Weboldalon szereplő tartalmakat, feltéve, hogy:

(a) szerzői jogállásunkat minden esetben feltünteti;

(b) a tartalmat nem használja fel kereskedelmi célra;

(c) semmilyen módon nem módosítja a Weboldal tartalmát; valamint

(d) a Weboldalon található összes illusztrációt és egyéb vizuális tartalmat a kísérőszöveggel együtt használja.

6.4 Nem használhatja a Weboldalon található tartalmat a jelen Felhasználási feltételekkel össze nem egyeztethető módon, kivéve előzetes írásos engedélyünk birtokában. Weboldalunk bármely részének a jelen Felhasználási feltételekbe ütköző kinyomtatása, másolása vagy letöltése esetén a Weboldal felhasználásához való joga megszűnik, és köteles valamennyi Ön által készített másolatot visszaszolgáltatnia részünkre.

7. A felhasználók által létrehozott tartalmak

7.1 Az Astellas olyan funkciókat is biztosíthat a Weboldalon, amelynek segítségével Ön közzétehet vagy tartalmakat küldhet be a Weboldalra, például nyilvános fórumon vagy blogon. A tartalom beküldésével

(a) tudomásul veszi, hogy teljes mértékig felelősséggel tartozik a közzétett vagy beküldött tartalmakért, és vállalja, hogy nem küld be törvénybe ütköző, ártalmas, fenyegető, bántó, zaklató, becsületsértő, szeméremsértő, obszcén, illetve faji, etikai vagy egyéb szempontból jogsértő és/vagy kifogásolható tartalmat;

(b) szavatolja, hogy a tartalom: (i) Öntől származik, és más fél nem formálhat jogot a tartalomra vagy nem rendelkezik érdekeltséggel abban; illetve (ii) Ön rendelkezik a szükséges jogokkal, használati engedélyekkel, hozzájárulásokkal és engedélyekkel a tartalom Weboldalon történő közzétételéhez az Astellas által a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelő felhasználás céljából.

7.2 Bármely tartalom Weboldalunkra történő beküldése esetén Ön a következő használati engedélyeket biztosítja:

(a) nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világon érvényes, örökérvényű használati engedély az Astellas számára a tartalom bármilyen általunk megfelelőnek tartott módon történő felhasználására, valamint mások ugyanerre történő felhatalmazására. Továbbá a Weboldalon Ön által közzétett bármely tartalommal kapcsolatban esetlegesen meglévő valamennyi személyhez fűződő jogáról lemond;

(b) nem kizárólagos, jogdíjmentes használati engedély a Weboldal többi felhasználója számára az Ön tartalmának a Weboldalon keresztüli elérésére az ilyen tartalom elérése és a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelő felhasználása céljából.

7.3 Az Astellas előzetesen bármikor bármely okból jogosult – de nem köteles – előzetesen szűrni, lektorálni, szerkeszteni, módosítani, elutasítani vagy eltávolítani a Weboldalra beküldött vagy közzétett tartalmak bármelyikét. Nem tartozunk felelősséggel az Ön vagy a Weboldal harmadik fél felhasználója által közzétett vagy közzétételhez beküldött tartalmakért.

7.4 Nem vagyunk kötelesek megőrizni tartalmat és nem tartozunk felelőséggel a nem általunk biztosított tartalmak törlése, megsemmisítése vagy elvesztése esetén. Jogosultak vagyunk a tartalom megőrzésére, amennyiben ez jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, jogviták rendezéséhez és a jelen Felhasználási feltételek érvényesítéséhez szükséges.

8. Felelősség korlátozása

8.1 A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki: (i) felelősségünket az általunk elkövetett gondatlanság, csalás vagy szándékos megtévesztés következtében bekövetkező egészségkárosodás vagy halál esetén; (ii) bármilyen egyéb felelősség, amelyek nem korlátozhatóak vagy zárhatóak ki Magyarország törvényei alapján.

8.2 A jogszabályilag megengedett mértékig kifejezetten kizárunk a Weboldalunkra vagy az azon található bármely tartalomra vonatkozó minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatossági nyilatkozatot, szavatosságot vagy feltételt.

8.3 Nem tartozunk felelősséggel semmilyen felhasználó felé olyan szerződéses vagy szerződésen kívüli veszteségért vagy kárért (beleértve a gondatlanságot), jogszabályi kötelezettség vagy egyéb megszegését (még akkor is, ha a veszteség vagy kár előrelátható volt), amely a következők eredményeként vagy azokkal összefüggésben következik be:

(a) Weboldalunk használata vagy az arra való képesség hiánya; vagy

(b) a Weboldalunkon található vagy elérhető bármely tartalom felhasználása vagy az arra való hagyatkozás.

8.4 Amennyiben Ön üzleti felhasználó, felhívjuk figyelmét, hogy különösen nem tartozunk felelősséggel a következőkért:

(a) a kiesett haszon, értékesítési árbevétel vagy üzlet;

(b) üzemszünet;

(c) elmaradt várható megtakarítás;

(d) az elvesztett cégérték, az elmaradt lehetőségek vagy elvesztett jó hírnév;

(e) adatvesztés; vagy

(f) bármilyen módon okozott különös, közvetett, esetleges, következményes vagy büntető kár,

amennyiben ezek a jelen Felhasználási feltételekkel vagy a Weboldal Ön általi használatával összefüggésben fordulnak elő (függetlenül attól, hogy az igény szerződésszegésre, gondatlanságra, szerződésen kívüli okra, jogszabályra vagy egyébre tekintettel merül fel).

8.5 Amennyiben Ön fogyasztó, felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag otthoni és magán jellegű felhasználás céljából tesszük elérhetővé Weboldalunkat. Ön beleegyezik, hogy Weboldalunkat nem használja kereskedelmi vagy üzleti célra. Nem tartozunk felelősséggel Ön felé bármilyen elmaradt haszon, elmaradt üzlet, üzemszünet vagy elmaradt üzleti lehetőség tekintetében. Nem tartozunk továbbá felelőséggel olyan kár vagy veszteség esetén, amely abból fakad, hogy az Ön számítógépes berendezései, számítógépes programjai, adatai vagy egyéb saját tulajdonú anyagai a Weboldal Ön általi használata vagy bármely az azon található bármely anyag letöltése következtében vírussal, elosztott túlterheléses támadással vagy egyéb kártevőkkel fertőződnek meg.

8.6 A Weboldalon keresztül továbbított információk nyilvános távközlési hálózatokon haladnak át. Nem teszünk ígéretet arra vagy vállalunk felelősséget azért, hogy a Weboldal elérhető, illetve a Weboldal működése megszakítás- és hibamentes lesz.

9. Harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozások

9.1 Weboldalunk harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Nem ellenőrizzük, ajánljuk vagy hagyjuk jóvá egyéb módon bármely harmadik fél weboldalak tartalmát. Az ilyen weboldalakat Ön kizárólag saját felelősségére használhatja, és semmilyen befolyással nem rendelkezünk bármely harmadik fél weboldalának tartalma felett.

9.2 Nem tartozunk felelősséggel sem az ilyen harmadik fél weboldalak elérhetősége vagy tartalma, sem pedig az Önt az ilyen weboldalak felkeresése és/vagy használata következtében érő kár vagy ártalom tekintetében.

10. Egyéb fontos feltételek

10.1 Az Astellas saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Weboldalt vagy annak bizonyos funkcióit.

10.2 Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármelyike jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek vagy bármely illetékes és joghatósággal rendelkező bíróság által kikényszeríthetetlennek bizonyul, a Felhasználási feltételek többi része változatlanul érvényben és hatályban marad.

10.3 Amennyiben az Astellas elmulasztja a jelen Felhasználási feltételekben foglalt valamely jog gyakorlását vagy rendelkezés kikényszerítését, ez nem minősül az ilyen jog gyakorlásáról vagy rendelkezés későbbi kikényszerítéséről való további lemondásként.

10.4 Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten másként nem szerepel, az itt szereplő egyetlen rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy bármely jogot, jogorvoslatot vagy előnyt keletkeztetne Önön és az Astellas-on kívül bármely személy számára.

10.5 A jelen Felhasználási feltételek tartalmazzák az Ön és közöttünk létrejött megállapodás egészét, és a jogilag megengedett legteljesebb mértékig valamennyi az összes korábbi feltétel, szavatossági nyilatkozat és/vagy kijelentés helyébe lépnek.

10.6 Az Astellas jogosult felfüggeszteni az Ön hozzáférését a Weboldalhoz a jelen Felhasználási feltételek megszegése esetén. Emellett Ön vagy mi egyaránt bármikor, a másik félnek küldött írásos értesítést útján felmondhatjuk a jelen Felhasználási feltételek alapján fennálló megállapodásunkat. Ennek felmondása esetén Ön köteles haladéktalanul felhagyni Weboldalunk használatával.

10.7 Amennyiben Ön fogyasztó, felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen Felhasználási feltételek, ezek tárgya és létrejötte tekintetében Magyarország joga az irányadó. A jelen Felhasználási feltételek alapján vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely jogvita esetére Ön és mi a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét kötjük ki.

10.8 Amennyiben Ön vállalkozás, a jelen Felhasználási feltételekre, az annak alapján vagy azzal összefüggésben, továbbá annak tárgyával vagy létrejöttével összefüggésben felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat és követeléseket is) a magyar jog az irányadó. Amennyiben jogi intézkedéseket tesz a Weboldal Ön általi felhasználásával vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, vállalja, hogy ehhez a magyar bíróságokhoz fordul.

10.9 A jelen Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi tájékoztató és a Cookie szabályzat a következő nyelve(ke)n érhető el: magyar

 

MAT-HU-NON-2023-00017