General privacy notice

Notis privasi am

Personal Information Protection Policy

Astellas Pharma Inc. ("Astellas Pharma") duly acknowledges the importance of protecting personal information. Accordingly, Astellas Pharma complies with the laws, regulations, and rules concerning personal information, and it endeavors to handle and manage personal information both properly and safely.
Astellas Pharma acts in accordance with the following provisions concerning the handling of personal information.

Polisi Perlindungan Maklumat Peribadi

Astellas Pharma Inc. ("Astellas Pharma") dengan sewajarnya mengakui kepentingan melindungi maklumat peribadi. Sehubungan itu, Astellas Pharma mematuhi undang-undang, peraturan dan kaedah mengenai maklumat peribadi, dan ia berusaha untuk mengendalikan dan mengurus maklumat peribadi dengan betul dan selamat.
Astellas Pharma bertindak selaras dengan peruntukan berikut mengenai pengendalian maklumat peribadi.

1.Acquisition of Personal Information

Astellas Pharma will acquire the personal information by lawful and fair means.

1.Pemerolehan Maklumat Peribadi

Astellas Pharma akan memperoleh maklumat peribadi dengan cara yang sah dan adil.

2.Use of Personal Information

Astellas Pharma will use the personal information only for the purposes of use which Astellas Pharma has already notified or publicly announced on this website. Astellas Pharma will not use the personal information beyond the scope necessary to achieve these purposes of use, without the concerned person's consent.

In case that Astellas Pharma shares the personal information with its overseas subsidiary companies, it will use the personal information in accordance with all applicable laws and regulations.

In case that Astellas Pharma entrusts a third party contractor with the business of handling the personal information in whole or in part, it will check and select a contractor capable of properly managing the personal information as its contractor. Astellas Pharma will agree with the contractor the matters necessary to protect the entrusted personal information, and will exercise necessary and appropriate supervision over the contractor to ensure the security control of the entrusted personal information. In case that Astellas Pharma jointly uses the personal information with a third party, it will notify the concerned person about the matters prescribed in laws and regulations, including the scope of use by the person jointly using the personal information, or will publicly announce these matters on this website, prior to jointly sharing the personal information with the third party.

 

2.Penggunaan Maklumat Peribadi

Astellas Pharma akan menggunakan maklumat peribadi hanya untuk tujuan penggunaan yang telah dimaklumkan oleh Astellas Pharma atau diumumkan secara terbuka di laman web ini. Astellas Pharma tidak akan menggunakan maklumat peribadi di luar skop yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan ini, tanpa kebenaran orang berkenaan.

Sekiranya Astellas Pharma berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat subsidiarinya di luar negara, ia akan menggunakan maklumat peribadi itu selaras dengan semua undang-undang dan peraturan yang terpakai.

Sekiranya Astellas Pharma mengamanahkan kontraktor pihak ketiga dengan urusan pengendalian maklumat peribadi secara keseluruhan atau sebahagian, ia akan menyemak dan memilih kontraktor yang mampu mengurus maklumat peribadi dengan betul sebagai kontraktornya. Astellas Pharma akan bersetuju dengan kontraktor perkara yang perlu untuk melindungi maklumat peribadi yang diamanahkan, dan akan melaksanakan penyeliaan yang perlu dan sewajarnya ke atas kontraktor untuk memastikan kawalan keselamatan maklumat peribadi yang diamanahkan. Sekiranya Astellas Pharma menggunakan Bersama maklumat peribadi dengan pihak ketiga, ia akan memberitahu orang berkenaan tentang perkara yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan, termasuk skop penggunaan oleh orang yang bersama menggunakan maklumat peribadi itu, atau akan mengumumkan perkara ini secara terbuka di laman web ini, sebelum bersama-sama berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga.

3.Provision of Personal Information to a Third Party

(1)Astellas Pharma will not provide the personal information to any third party, except in any of the following cases.

 1. Cases in which the concerned person's prior consent is obtained;
 2. Cases in which the personal information is disclosed in a manner that cannot identify the concerned person;
 3. Cases in which disclosure of the personal information is required by laws and regulations or by a public entity, such as a court or the police; or
 4. Cases in which disclosure of the personal information is otherwise acceptable under laws and regulations.


(2) Notwithstanding the foregoing, Astellas Pharma will provide the following personal information of the Healthcare Professionals ("HCPs") to HCPs, its subsidiary companies and organizations, wholesalers and pharmaceutical companies, when it has business reasons to do so. In case that Astellas Pharma receives a request from the concerned person, it will take reasonable action after confirmation of identity.

1. items to provide
name, email address, business office, business address, business telephone, specialty, title, graduation year, graduation college, year of practice, membership of academic society and/or medical society, sales result, etc.

2. way of provision
verbal, writing, electronic way, etc.

3.Pemberian Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga

(1)Astellas Pharma tidak akan memberikan maklumat peribadi kepada mana-mana pihak ketiga, kecuali dalam mana-mana kes berikut.

 1. Kes-kes di mana persetujuan awal orang berkenaan diperolehi;
 2. Kes-kes di mana maklumat peribadi didedahkan dengan cara yang tidak dapat mengenalpasti orang yang berkenaan;
 3. Kes-kes di mana pendedahan maklumat peribadi diperlukan oleh undang-undang dan peraturan atau oleh entiti awam, seperti mahkamah atau polis; atau
 4. Kes-kes di mana pendedahan maklumat peribadi boleh diterima sebaliknya di bawah undang-undang dan peraturan.


(2) Walau apa pun perkara di atas, Astellas Pharma akan memberikan maklumat peribadi beikut untuk Pakar Penjagaan Kesihatan ("HCP") kepada HCP, syarikat subsidiari dan organisasi, pemborong dan syarikat farmaseutikalnya, apabila ia mempunyai sebab perniagaan untuk berbuat demikian. Sekiranya Astellas Pharma menerima permintaan daripada orang yang berkenaan, ia akan mengambil tindakan yang munasabah selepas pengesahan identiti..

1. perkara untuk diberikan 
nama, alamat e-mel, pejabat perniagaan, alamat perniagaan, telefon perniagaan, kepakaran, gelaran, tahun tamat pengajian, kolej tamat pengajian, tahun amalan, keahlian persatuan akademik dan/atau persatuan perubatan, hasil jualan, dsb.

2. cara pemberian
lisan, tulisan, cara elektronik, dsb.

4.Control of Personal Information

Astellas Pharma will maintain the personal data accurate and conduct security control of such personal data. Moreover, Astellas Pharma will prevent loss, damage, falsification, leaks to outside the company, and unauthorized external access; as well, it will undertake strict security measures to manage the personal data safely. Astellas Pharma will adopt SSL encrypted coding for a certain part of its website content.

4.Kawalan Maklumat Peribadi

Astellas Pharma akan mengekalkan data peribadi dengan tepat dan menjalankan kawalan keselamatan data peribadi tersebut. Selain itu, Astellas Pharma akan menghalang kerugian, kerosakan, pemalsuan, kebocoran ke luar syarikat, dan akses luar yang tidak dibenarkan; serta, ia akan mengambil langkah keselamatan yang ketat untuk mengurus ata peribadi dengan selamat. Astellas Pharma akan mengguna pakai pengekodan disulitkan SSL untuk bahagian tertentu kandungan laman webnya.

5.Disclosure of Retained Personal Data, etc.

In case that any person who is subject to Astellas Pharma's retained personal data requests to disclose, correct, discontinue the utilization of, or erase the retained personal data, Astellas Pharma will appropriately respond to such request within the reasonable scope.

 

5.Pendedahan Data Peribadi Tersimpan, dsb.

Sekiranya mana-mana orang yang tertakluk kepada data peribadi yang disimpan Astellas Pharma meminta untuk mendedahkan, membetulkan, menghentikan penggunaan, atau memadamkan data peribadi yang disimpan, Astellas Pharma akan bertindak balas dengan sewajarnya kepada permintaan tersebut dalam skop yang munasabah.

6.Internal Organization and Structure

Astellas Pharma will appoint company-wide personal information managers. Moreover, Astellas Pharma will supervise its employees handling the personal information and implement necessary and appropriate education and training for such employees to ensure the protection of the personal information.

6.Organisasi dan Struktur Dalaman

Astellas Pharma akan melantik pengurus maklumat peribadi intuk seluruh syarikat. Selain itu, Astellas Pharma akan menyelia pekerjanya yang mengendalikan maklumat peribadi dan melaksanakan pendidikan dan latihan yang perlu dan sesuai untuk pekerja tersebut bagi memastikan perlindungan maklumat peribadi tersebut.

Purpose of the Use of Personal Information

Astellas Pharma will acquire personal information, with specifying its purpose of the use and will retain and use the personal information in an appropriate manner to the extent necessary to its businesses. Its purpose of the use of personal information is as follows:

Tujuan Penggunaan Maklumat Peribadi

Astellas Pharma akan memperoleh maklumat peribadi, dengan menyatakan tujuan penggunaannya dan akan mengekalkan dan menggunakan maklumat peribadi itu dengan cara yang sesuai setakat yang diperlukan untuk perniagaannya. Tujuan penggunaan maklumat peribadi adalah seperti berikut:

1. Personal Information on Healthcare Professionals

 • To provide, collect, review and communicate information on the proper use of drugs, medical devices, drug samples, and other goods and products handled by Astellas Pharma(hereinafter referred to collectively as "Medical Products");
 • To provide, collect, review and communicate information on quality, safety or effectiveness of Medical Products;
 • To provide, collect, review and communicate healthcare-related information;
 • To report on the occurrence of adverse effect, accident, recall of Medical Products;
 • To check, review and take reasonable action to request for information and inquiry,
 • To take hold of delivery destinations and improve their network of specified biological products;
 • To conduct research of delivery destinations, actual use, and user's needs of Medical Products;
 • To request and implement clinical study, postmarketing surveillance study and other studies;
 • To conduct research studies in medical and pharmaceutical fields;
 • To conduct membership management and certification on websites for healthcare professionals;
 • To disclose information in accordance with "Transparency Guidelines for Collaborative Relationships between Astellas Pharma Inc. and Medical Institutions,"
 • To provide, collect, review and communicate information to support starting practice, hospital management, and medical cooperation;
 • To handle complaints about our products and services;
 • To cultivate better communication among Healthcare Professionals;
 • To make notifications and reports to government and other public offices and agencies;
 • To contact healthcare professionals regarding the above tasks.

1. Maklumat Peribadi tentang Pakar Penjagaan Kesihatan

 • Untuk menyediakan, mengumpul, menyemak dan menyampaikan maklumat tentang penggunaan ubat, peranti perubatan, sampel ubat yang betul, dan barangan serta produk lain yang dikendalikan oleh Astellas Pharma (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai "Produk Perubatan");
 • Untuk menyediakan, mengumpul, menyemak dan menyampaikan maklumat tentang kualiti, keselamatan atau keberkesanan Produk Perubatan;
 • Untuk menyediakan, mengumpul, menyemak dan menyampaikan maklumat berkaitan penjagaan kesihatan;
 • Untuk melaporkan kejadian kesan buruk, kemalangan, penarikan balik Produk Perubatan;
 • Untuk menyemak, menyemak dan mengambil tindakan yang munasabah untuk meminta maklumat dan pertanyaan,
 • Untuk menguasai destinasi penghantaran dan menambah baik rangkaian produk biologi tertentu mereka;
 • Untuk menjalankan penyelidikan destinasi penghantaran, penggunaan sebenar, dan keperluan pengguna Produk Perubatan;
 • Untuk meminta dan melaksanakan kajian klinikal, kajian pengawasan pasca pemasaran dan kajian lain;
 • Untuk menjalankan kajian penyelidikan dalam bidang perubatan dan farmaseutikal;
 • Untuk menjalankan pengurusan keahlian dan pensijilan di laman web untuk pakar penjagaan kesihatan;
 • Untuk mendedahkan maklumat mengikut "Garis Panduan Ketelusan untuk Hubungan Kolaboratif antara Astellas Pharma Inc. dan Institusi Perubatan,"
 • Untuk menyediakan, mengumpul, menyemak dan menyampaikan maklumat untuk menyokong amalan permulaan, pengurusan hospital, dan kerjasama perubatan;
 • Untuk menangani aduan tentang produk dan perkhidmatan kami;
 • Untuk memupuk komunikasi yang lebih baik di kalangan Pakar Penjagaan Kesihatan;
 • Untuk membuat pemberitahuan dan laporan kepada pemerintah dan jabatan dan agensi awam yang lain;
 • Untuk menghubungi pakar penjagaan kesihatan mengenai tugas-tugas di atas.

2. Personal Information on Those Who Belong to Wholesalers of Medical Products

 • To cooperate to drive efficient promotion of Medical Products;
 • To provide, collect, review and communicate information on quality, safety and effectiveness of Medical Products;
 • To cooperate in the occurrence of adverse effect, accident, recall of Medical Products;
 • To conduct research of delivery destinations, actual use, and user's needs of Medical Products;
 • To cultivate better communication; and
 • To contact those who belong to wholesalers of medical product regarding the above tasks.

2. Maklumat Peribadi tentang Mereka Yang Dalam Golongan Pemborong Produk Perubatan

 • Untuk bekerjasama untuk memacu promosi Produk Perubatan yang cekap;
 • Untuk menyediakan, mengumpul, menyemak dan menyampaikan maklumat tentang kualiti, keselamatan dan keberkesanan Produk Perubatan;
 • Untuk bekerjasama dalam kejadian kesan buruk, kemalangan, penarikan semula Produk Perubatan;
 • Untuk menjalankan penyelidikan destinasi penghantaran, penggunaan sebenar, dan keperluan pengguna Produk Perubatan;
 • Untuk memupuk komunikasi yang lebih baik; dan
 • Untuk menghubungi mereka yang tergolong dalam pemborong produk perubatan mengenai tugas-tugas di atas.

3. Personal Information on Scientists including Medical and Pharmaceutical Fields

 • To provide, collect, review and communicate academic information and information on the proper use of drug samples for study;
 • To conduct research of delivery destinations, actual use, and user's needs of drug samples for study;
 • To conduct research studies including medical and pharmaceutical fields;
 • To conduct membership management and certification on websites for scientists;
 • To respond to queries, and handle complaints, about products and services;
 • To cultivate better communication and
 • To contact biological scientists regarding the above tasks.

3. Maklumat Peribadi tentang Saintis termasuk Bidang Perubatan dan Farmaseutikal

 • Untuk menyediakan, mengumpul, menyemak dan menyampaikan maklumat akademik dan maklumat tentang penggunaan sampel ubat yang betul untuk kajian;
 • Untuk menjalankan penyelidikan destinasi penghantaran, penggunaan sebenar, dan keperluan pengguna sampel ubat untuk kajian;
 • Untuk menjalankan kajian penyelidikan termasuk bidang perubatan dan farmaseutikal;
 • Untuk menjalankan pengurusan keahlian dan pensijilan di laman web untuk saintis;
 • Untuk menjawab pertanyaan, dan menangani aduan, tentang produk dan perkhidmatan;
 • Untuk memupuk komunikasi yang lebih baik dan
 • Untuk menghubungi saintis biologi berkenaan tugas-tugas di atas.

4. Personal Information on Patients and General Public

 • To review, investigate and respond to details of consultations, queries and communications; 
 • To support patients association;
 • To install and maintain, respond queries and make explanation about, medical equipment and devices associated with home care business;
 • To provide information on forums and seminars on Medical Products and medical public seminar.
 • To plan and evaluate its disease state awareness activities; and
 • To conduct research and survey of medical use and/or medical needs.

4. Maklumat Peribadi Pesakit dan Orang Awam

 • Untuk menyemak, menyiasat dan menjawab butiran perundingan, pertanyaan dan komunikasi 
 • Untuk menyokong persatuan pesakit;
 • Untuk memasang dan menyelenggara, menjawab pertanyaan dan membuat penjelasan tentang, peralatan dan peranti perubatan yang berkaitan dengan perniagaan penjagaan di rumah;
 • Untuk menyediakan maklumat mengenai forum dan seminar mengenai Produk Perubatan dan seminar awam perubatan.
 • Untuk merancang dan menilai aktiviti kesedaran keadaan penyakitnya; dan
 • Untuk menjalankan penyelidikan dan tinjauan penggunaan perubatan dan/atau keperluan perubatan.

5. Personal Information on Participants in Clinical Studies (Subjects)

 • Astellas Pharma usually acquires the information on health damage compensation and the information on patients and participants in clinical studies under the necessary measures that specific individuals could not be identified, but may exceptionally acquire identifiable personal information. Astellas Pharma usually acquires the information on health damage compensation and the information on patients and participants in clinical studies under the necessary measures that specific individuals could not be identified, but may exceptionally acquire identifiable personal information; and
 • Human genome/gene analysis research: *Astellas usually does not obtain information with which an individual can be immediately identified, such as name, etc.; however, Astellas may obtain genome data that corresponds to individual identification codes.

5. Maklumat Peribadi Peserta dalam Kajian Klinikal (Subjek)

 • Astellas Pharma biasanya memperoleh maklumat tentang pampasan kerosakan kesihatan dan maklumat mengenai pesakit dan peserta dalam kajian klinikal di bawah langkah-langkah yang perlu yang individu tertentu tidak dapat dikenal pasti, tetapi mungkin, secara khas, memperoleh maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Astellas Pharma biasanya memperoleh maklumat tentang pampasan kerosakan kesihatan dan maklumat mengenai pesakit dan peserta dalam kajian klinikal di bawah langkah-langkah yang diperlukan yang individu tertentu tidak dapat dikenal pasti, tetapi mungkin, secara khas, memperoleh maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti; dan
 • Penyelidikan analisis genom/gen manusia: *Astellas biasanya tidak memperoleh maklumat yang dengannya seseorang individu boleh dikenal pasti dengan segera, seperti nama, dsb.; walau bagaimanapun, Astellas boleh mendapatkan data genom yang sepadan dengan kod pengenalan individu.

6. Personal Information on Those Who Made Use of Our Corporate Advocacy & Relations Department, Medical Information Center and Other Contacts

 • To review, investigate and respond to details of consultations, queries and communications;
 • To make reports and contact to the manufacturer, distributor and other agents of our product;
 • To make notifications and reports to government and other public offices and agencies; and
 • To contact those who made use of our corporate advocacy & relations department , medical information center and other contacts regarding the above tasks.

6. Maklumat Peribadi Mereka yang Menggunakan Jabatan Advokasi & Perhubungan Korporat Kami, Pusat Maklumat Perubatan dan Kenalan Lain

 • Untuk menyemak, menyiasat dan menjawab butiran perundingan, pertanyaan dan komunikasi;
 • Untuk membuat laporan dan menghubungi pengilang, pengedar dan ejen-ejen  lain produk kami;
 • Untuk membuat pemberitahuan dan laporan kepada pemerintah dan jabatan dan agensi awam yang lain; dan
 • Untuk menghubungi mereka yang menggunakan jabatan advokasi & perhubungan korporat kami, pusat maklumat perubatan dan kenalan lain mengenai tugas-tugas di atas.

7. Personal Information on Those Who Belong to the Consignee, Consultant and Other Business Partners (including those who belong to their industry group and public agencies concerned)

 • To communicate, consult, confirm, request and give instruction to concerning the consigned and/or sponsored services;
 • To implement efficiently consigned and/or sponsored services;
 • To grasp their qualifications, occupational abilities and job experiences;
 • To cultivate better communication;
 • To make notifications and reports to government and other public offices and agencies; and
 • To contact those who belong to the consignee, consultant and other business partners regarding the above tasks.

7. Maklumat Peribadi Mereka Yang Dalam Golongan Penerima, Penasihat dan Rakan Niaga Lain (termasuk mereka yang tergolong dalam kumpulan industri mereka dan agensi awam yang berkenaan)

 • Untuk berkomunikasi, berunding, mengesahkan, meminta dan memberi arahan mengenai perkhidmatan konsainan dan/atau tajaan;
 • Untuk melaksanakan perkhidmatan konsainan dan/atau tajaan dengan cekap;
 • Untuk memahami kelayakan, kebolehan pekerjaan dan pengalaman kerja mereka ;
 • Untuk memupuk komunikasi yang lebih baik;
 • Untuk membuat pemberitahuan dan laporan kepada pemerintah dan jabatan dan agensi awam yang lain; dan 
 • Untuk menghubungi mereka yang tergolong dalam penerima konsain, perunding dan rakan kongsi perniagaan lain mengenai tugas-tugas di atas.

8. Personal Information on Shareholders

 • To send a notice of the shareholder meeting and a voting form of the shareholder meeting;
 • To pay dividends to shareholders;
 • To make a list of shareholders and give notice to a transfer agent; and Others:
 • To exercise its rights and perform its obligations under the law;
 • To give a wide variety of facilities to the position of its shareholder from Astellas Pharma;
 • To take measures of every kind in order to make our relationship with shareholders smooth; and
 • To manage shareholders, such as creating shareholder data according to the prescribed standards under a wide variety of laws and regulations.

8. Maklumat Peribadi mengenai Pemegang Saham

 • Untuk menghantar notis mesyuarat pemegang saham dan borang undian mesyuarat pemegang saham;
 • Untuk membayar dividen kepada pemegang saham;
 • Untuk membuat senarai pemegang saham dan memberi notis kepada ejen pemindahan; dan Lain-lain:
 • Untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajipannya di bawah undang-undang;
 • Untuk memberi pelbagai kemudahan kepada kedudukan pemegang saham daripada Astellas Pharma;
 • Untuk mengambil semua langkah untuk menjadikan hubungan kami dengan pemegang saham lancar; dan
 • Untuk mengurus pemegang saham, seperti mencipta data pemegang saham mengikut piawaian yang ditetapkan di bawah pelbagai undang-undang dan peraturan.

9. Personal Information on Media Representatives, Securities Analysts and Investors

 • To distribute news and information on Astellas Pharma;
 • To provide information on events;
 • To grasp and analyze our stakeholders' needs and make plans based on such needs;
 • To cultivate better communication; and
 • To contact media representatives, securities analysts and investors regarding the above tasks.

9. Maklumat Peribadi mengenai Wakil Media, Penganalisis Sekuriti dan Pelabur

 • Untuk mengedarkan berita dan maklumat mengenai Astellas Pharma;
 • Untuk memberikan maklumat mengenai acara;
 • Untuk memahami dan menganalisis keperluan pihak berkepentingan kami dan membuat rancangan berdasarkan keperluan tersebut;
 • Untuk memupuk komunikasi yang lebih baik; dan
 • Untuk menghubungi wakil media, penganalisis sekuriti dan pelabur mengenai tugas-tugas di atas.

10. Personal Information on Applicants for Employment and Applicants for Internship

 • To discuss and decide to adopt or reject applicants, and to respond to queries about the result of recruitment;
 • To contact applicants for employment regarding the above tasks;
 • To implement internship; and to refer to future planning and operation; and
 • To contact applicants for employment and applicants for internship regarding the above tasks.

10. Maklumat Peribadi tentang Pemohon untuk Pekerjaan dan Pemohon untuk Latihan

 • Untuk berbincang dan membuat keputusan untuk menerima pakai atau menolak pemohon, dan untuk menjawab pertanyaan tentang keputusan pengambilan;
 • Untuk menghubungi pemohon untuk pekerjaan mengenai tugas-tugas di atas;
 • Untuk melaksanakan latihan amali; dan merujuk kepada perancangan dan operasi masa hadapan; dan
 • Untuk menghubungi pemohon untuk pekerjaan dan pemohon untuk latihan berkaitan tugas-tugas di atas.

11. Personal Information on Employees (both those who hold an office and who retired from an office)

 • To plan and manage the personnel assignment, assessment, treatment, development, conditions of work, welfare program, safety and health;
 • To communicate with the labor union, benefit society, health insurance society, subsidiaries, affiliates and other organizations concerned;
 • To Communicate with the employee and his/her family members in case of emergency;
 • To grasp the record of attending on-the-job training classes, the results of examinations within the company;
 • To provide the record of attending MR training courses to MR education center;
 • To communicate with the consignees, consulting companies, insurance companies and other companies concerned;
 • To present the brief personal history externally;
 • To post personal information on printed materials to be distributed or provided internally or externally;
 • To make notifications and reports to government and other public offices and agencies; and
 • To make, manage and maintain a member list of retired employees reunion; and
 • To make contact, consult with employees about, and make queries about, the operation of the retired employees reunion.

11. Maklumat Peribadi tentang Pekerja (kedua-dua mereka yang memegang jawatan dan yang bersara dari jawatan)

 • Untuk merancang dan mengurus penugasan kakitangan, penilaian, rawatan, pembangunan, keadaan kerja, program kebajikan, keselamatan dan kesihatan;
 • Untuk berkomunikasi dengan kesatuan pekerja, masyarakat manfaat, persatuan insurans kesihatan, anak syarikat, sekutu dan organisasi lain yang berkenaan;
 • Untuk Berkomunikasi dengan pekerja dan ahli keluarganya sekiranya berlaku kecemasan;
 • Untuk memahami rekod menghadiri kelas latihan sambil bekerja, keputusan peperiksaan dalam syarikat;
 • Untuk menyediakan rekod menghadiri kursus latihan MR ke pusat pendidikan MR;
 • Untuk berkomunikasi dengan penerima konsain, syarikat perunding, syarikat insurans dan syarikat lain yang berkenaan;
 • Untuk membentangkan sejarah peribadi ringkas secara luaran;
 • Untuk menyiarkan maklumat peribadi pada bahan bercetak untuk diedarkan atau disediakan secara dalaman atau luaran;
 • Untuk membuat pemberitahuan dan laporan kepada pemerintah dan jabatan dan agensi awam yang lain; dan
 • Untuk membuat, mengurus dan mengekalkan senarai ahli perjumpaan semula pekerja bersara ; dan
 • Untuk membuat hubungan, berunding dengan pekerja tentang, dan membuat pertanyaan tentang, operasi perjumpaan semula pekerja yang telah bersara.