Tại Astellas, sự tuân thủ có nghĩa là nhiều hơn là chỉ tuân thủ các quy tắc định trước. Nó đòi hỏi một cam kết làm rõ lập trường và hiểu biết của Công ty về việc tuân thủ như là nền tảng cho mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của mình và sự cống hiến kiên định của mỗi nhân viên để tuân theo lập trường và sự hiểu biết như một hướng dẫn cơ bản. Trong bối cảnh này, Công ty đã xây dựng Quy tắc Ứng xử của tập đoàn Astellas *, giúp đảm bảo tuân thủ toàn cầu trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình bằng cách cung cấp một bộ các tiêu chuẩn tuân thủ và đạo đức chung trên toàn Tập đoàn.