Kontrola efektívnosti riadenia na základe globálnych štandardov

Spoločnosť Astellas s ohľadom na svojich päť oblastí riadenia založených na SZP čerpá z kľúčových tém a otázok týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti, ktoré rieši norma ISO 26000.

V budúcnosti bude spoločnosť Astellas naďalej identifikovať, skúmať a hodnotiť otázky týkajúce sa SZP a zároveň podporovať čoraz špecifickejšie a dôkladnejšie iniciatívy, ktoré budú zahŕňať perspektívy všetkých zainteresovaných strán.

ISO 26000

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku je mimovládna organizácia, ktorá stanovuje medzinárodné normy pre všetky priemyselné odvetvia okrem elektrotechniky a elektroniky. Norma ISO 26000 poskytuje usmernenie pre všetky typy organizácií vrátane podnikateľských subjektov a jej cieľom je pomôcť týmto organizáciám prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju globálnej spoločnosti.

Počas päťročného obdobia, ktoré sa začalo v roku 2005, viedla mnohočlenná medzinárodná pracovná skupina zložená zo zástupcov vlád, priemyslu, odborov, spotrebiteľov a rôznych mimovládnych organizácií diskusie s cieľom určiť prínos a poskytnúť usmernenia týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti. Zistenia tejto pracovnej skupiny boli oficiálne oznámené v novembri 2010.

Norma ISO 26000 okrem stanovenia rozsahu spoločenskej zodpovednosti a snahy identifikovať a stanoviť priority súvisiacich otázok načrtáva potrebu starostlivo zvážiť sedem kľúčových tém: organizačné riadenie, ľudské práva, pracovné postupy, životné prostredie, korektné prevádzkové postupy, spotrebiteľské otázky a angažovanosť a rozvoj komunity.

Päť oblastí riadenia založeného na SZP a norma ISO 26000

Päť oblastí riadenia založeného na SZP

ISO 26000

Sedem kľúčových tém

Podrobnosti o kľúčových otázkach

Spoločnosť

Ľudské práva

Otázka č. 1: Náležitá starostlivosť

Otázka č. 7: Ekonomické, sociálne a kultúrne práva

Angažovanosť a rozvoj komunity

Otázka č. 1: Angažovanosť komunity

Otázka č. 2: Vzdelávanie a kultúra

Otázka č. 3: Tvorba pracovných miest a rozvoj zručností

Otázka č. 5: Vytváranie bohatstva a generovanie príjmov

Otázka č. 6: Zdravie

Otázka č. 7: Sociálne investície

Životné prostredie

Životné prostredie

Otázka č. 1: Prevencia znečisťovania prostredia

Otázka č. 2: Trvalo udržateľné využívanie zdrojov

Otázka č. 3: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Otázka č. 4: Ochrana životného prostredia, biodiverzita a obnova prírodných biotopov

Spotrebiteľské otázky

Otázka č. 3: Trvalo udržateľná spotreba

Zamestnanci

Angažovanosť a rozvoj komunity

Otázka č. 4: Rozvoj technológií a prístup k nim

Ľudské práva

Otázka č. 1: Náležitá starostlivosť

Otázka č. 2: Rizikové situácie v oblasti ľudských práv

Otázka č. 3: Vyhýbanie sa spoluvine

Otázka č. 5: Diskriminácia a zraniteľné skupiny

Otázka č. 6: Občianske a politické práva

Otázka č. 8: Základné zásady a práva pri práci

Pracovné postupy

Otázka č. 1: Zamestnanie a zamestnanecké vzťahy

Otázka č. 2: Podmienky práce a sociálna ochrana

Otázka č. 3: Sociálny dialóg

Otázka č. 4: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Otázka č. 5: Ľudský rozvoj a odborná príprava na pracovisku

Hospodárstvo

Ľudské práva

Otázka č. 2: Rizikové situácie v oblasti ľudských práv

Otázka č. 3: Vyhýbanie sa spoluvine

Korektné prevádzkové postupy

Otázka č. 4: Podpora sociálnej zodpovednosti v hodnotovom reťazci

Spotrebiteľské otázky

Otázka č. 1: Korektný marketing, faktické a objektívne informácie a korektné zmluvné postupy

Otázka č. 2: Ochrana zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov

Otázka č. 4: Spotrebiteľský servis, podpora a riešenie sťažností a sporov

Otázka č. 5: Ochrana údajov a súkromia spotrebiteľov

Otázka č. 6: Prístup k základným službám

Otázka č. 7: Vzdelávanie a informovanosť

Dodržiavanie predpisov

Ľudské práva

Otázka č. 4: Riešenie sťažností

Korektné prevádzkové postupy

Otázka č. 1: Boj proti korupcii

Otázka č. 2: Zodpovedná politická angažovanosť

Otázka č. 3: Spravodlivá hospodárska súťaž

Otázka č. 5: Rešpektovanie vlastníckych práv

NON_2019_0004_SK