Riadenie spoločnosti Astellas založené na spoločenskej zodpovednosti podnikov

V spoločnosti Astellas dodržiavame koncept spoločenskej zodpovednosti podnikov (SZP, Corporate Social Responsibility) za dôsledky, ktoré majú naše rozhodnutia a obchodné aktivity na spoločnosť a životné prostredie.
Pomáhame zvyšovať trvalú udržateľnosť spoločnosti plnením si svojej spoločenskej zodpovednosti z pozície farmaceutickej spoločnosti: napríklad poskytovaním farmaceutických produktov, ktoré spĺňajú nenaplnené lekárske potreby. Výsledkom toho je, že ľudia získavajú dôveru voči našej spoločnosti a našim produktom, čo zvyšuje našu trvalú udržateľnosť.
Tento pozitívny cyklus vedie k realizácii nášho poslania, ktorým je „trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty našej spoločnosti“ prostredníctvom plnenia nášho zmyslu existencie: „Chceme prispieť k zlepšeniu zdravia ľudí na celom svete tým, že prinášame inovatívne a spoľahlivé farmaceutické produkty“. V skratke, plnenie našej spoločenskej zodpovednosti pre spoločnosť Astellas znamená realizáciu vlastnej obchodnej filozofie.

image_1

Dva aspekty SZP pre spoločnosť Astellas

SZP má pre spoločnosť Astellas dva aspekty: vytváranie hodnoty a ochranu hodnoty.

Vytváranie hodnoty

Spoločnosť Astellas prostredníctvom svojich obchodných aktivít vytvára hodnotu pre spoločnosť tým, že rieši spoločenské otázky, ako sú nenaplnené lekárske potreby, a odmeňuje zainteresované strany.
Opätovným investovaním zisku, ktorý získame v rámci svojich obchodných aktivít, posilňujeme náš rozvoj v oblasti výskumu a vývoja. Okrem toho, vďaka dôvere zo strany vlády a obchodných partnerov vytvárame v jednotlivých krajinách nové obchodné príležitosti. To znamená, že spoločnosť Astellas vytvára hodnotu.

Ochrana hodnoty

Spoločnosť Astellas sa snaží znížiť svoju environmentálnu stopu a zachovať biodiverzitu, zabezpečuje dodržiavanie pravidiel a prijíma opatrenia na prevenciu korupcie. Tieto aktivity, okrem toho, že majú spoločenskú hodnotu, prispievajú k zmierneniu rizika straty dobrého mena a k zvýšeniu hodnoty firemnej značky Astellas, čím chránia hodnotu našej spoločnosti.

image_2

Organizačná štruktúra na podporu SZP

Spoločnosť Astellas Pharma Inc. (Astellas) založila Výbor pre SZP (spoločenská zodpovednosť podnikov) a Globálnu zdravotnú skupinu pre politiku v oblasti zdravotnej starostlivosti a SZP a podporuje dlhodobé, strategické a globálne aktivity týkajúce sa SZP vo všetkých oblastiach.

Výbor pre SZP

Spoločnosť Astellas založila Výbor pre SZP s cieľom koordinovať a podporovať aktivity týkajúce sa SZP na celom svete, ktorý sa skladá zo zástupcov z Japonska, Ázie a Oceánie, Ameriky a z regiónu EMEA*. Výbor pre SZP diskutuje o politikách a plánoch týkajúcich sa dôležitých aktivít pri plnení spoločenskej zodpovednosti podniku.

*EMEA: Európa (vrátane nových nezávislých štátov), Blízky východ a Afrika.

Globálna politika v oblasti zdravia, zdravotnej starostlivosti a SZP na podporu iniciatív spoločnosti Astellas týkajúcich sa SZP

Okrem úlohy sekretariátu Výboru pre SZP rieši globálna politika v oblasti zdravia, zdravotnej starostlivosti a SZP otázky týkajúce sa SZP v rámci jednotlivých divízií, interné aj externé zvyšovanie povedomia o SZP, rozširovanie informácií týkajúcich sa SZP a komunikáciu so zainteresovanými stranami.

Organizačné štruktúry

image_3

NON_2019_0004_SK