Spoločnosť Astellas sa počas vykonávania svojich obchodných aktivít zaväzuje plniť si svoju spoločenskú zodpovednosť. Rešpektujeme ľudské práva v každej etape nášho hodnotového reťazca: od výskumu a vývoja až po poskytovanie informácií o produkte. Snažíme sa tiež zabezpečiť dodržiavanie zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ďalších príslušných zákonov a nariadení.

image

Výskum

Etický ohľad na výskum ľudských subjektov a ľudských vzoriek

Spoločnosť Astellas vykonáva výskum ľudských subjektov a ľudských vzoriek po náležitom získaní súhlasu subjektov v súlade s Helsinskou deklaráciou* a tiež so zákonmi, predpismi a smernicami príslušných krajín.
V Japonsku spoločnosť Astellas poskytuje školenia pre výskumníkov v oblastiach ako bioetika, genomický výskum a súvisiaci klinický výskum založený na silnom záväzku rešpektovať ľudské práva výskumných subjektov a chrániť súkromie a dôvernosť ich osobných údajov.
Bol zriadený etický výbor pre výskum spoločnosti Astellas. Tvoria ho externí členovia, ktorí sa stali súčasťou výboru, aby určili etickú prijateľnosť a vedeckú korektnosť výskumných plánov spravodlivým a nestranným spôsobom.

*Helsinská deklarácia: Vyhlásenie etických zásad pre lekársky výskum zahŕňajúci ľudské subjekty adresované lekárom a ostatným, ktorí sa podieľajú na lekárskom výskume ľudských subjektov.

Etický ohľad na testovanie na zvieratách

Spoločnosť Astellas vykonáva testovanie na zvieratách na základe svojej politiky v oblasti starostlivosti o zvieratá a ich používania. Zriadili sme Výbor pre inštitucionálnu starostlivosť o zvieratá a ich používanie (Corporate Institutional Animal Care and Use Committee), v ktorom participujú externí členovia a riešia otázky týkajúce sa toho, či sa majú vykonávať testy na zvieratách na základe zásad štyroch „R“*1. Všetky zariadenia na testovanie na zvieratách spoločnosti Astellas získali akreditáciu asociácie AAALAC International*2.

*1 Zásady štyroch „R“: Vývoj alternatív testovania na zvieratách a nahradenie zvieratami fylogeneticky nižších druhov (nahradenie – replacement); zníženie počtu použitých zvierat na minimum potrebné na dosiahnutie vedeckého účelu (redukcia – reduction); vyhýbanie sa prípadnému utrpeniu zvierat (zmiernenie – refinement) a vedecky a eticky odôvodnené používanie zvierat vzhľadom na jeho význam, nevyhnutnosť, predvídateľnosť a iné kritériá (zodpovednosť – responsibility).
*2 AAALAC International: Medzinárodná asociácia pre posudzovanie a akreditáciu starostlivosti o zvieratá v laboratóriách. Medzinárodná organizácia, ktorá podporuje humánne zaobchádzanie so zvieratami prostredníctvom dobrovoľných akreditačných a hodnotiacich programov. Uskutočňujú sa štúdie z vedeckého aj etického hľadiska, aby sa overila kvalita programov na kontrolu a používanie zvierat.

Biotechnológia a kontrola biologického nebezpečenstva

Spoločnosť Astellas spracúva geneticky modifikované organizmy a vykonáva experimenty s použitím materiálov obsahujúcich patogény v súlade s príručkou Svetovej zdravotníckej organizácie pre laboratórnu biologickú bezpečnosť*1, príručkou biologickej bezpečnosti amerického Úradu pre kontrolu chorôb (CDC)*2 a smernicami amerického Národného inštitútu zdravia*3, ako aj so zákonmi jednotlivých krajín.

*1 Príručka pre laboratórnu biologickú bezpečnosť, 3. vydanie
*2 Biologická bezpečnosť v mikrobiologických a biomedicínskych laboratóriách, 5. vydanie
*3 Smernice NIH pre výskum zahŕňajúci rekombinantné alebo syntetické molekuly nukleovej kyseliny

Využívanie genetických zdrojov

Spoločnosť Astellas zverejnila svoju pozíciu v oblasti genetických zdrojov a zaväzuje sa k úplnému dodržiavaniu príslušných zákonov a predpisov krajín, ktoré poskytujú genetické zdroje, a k spravodlivému rozdeleniu zisku vyplývajúceho z používania týchto zdrojov podľa podmienok, na ktorých sa spoločne s jednotlivými krajinami dohodla. Tento záväzok vychádza z koncepcie využívania genetických zdrojov a súvisiaceho rozdelenia zisku stanoveného v Nagojskom protokole*1, ktorý prijala konferencia zmluvných strán k Dohovoru o biologickej diverzite*2. Vplyvy používania nových technológií genetickej modifikácie na životné prostredie, biodiverzitu a ľudské zdravie nie sú úplne známe. Spoločnosť Astellas bude preto pri používaní týchto technológií postupovať opatrne, pričom bude brať do úvahy potrebu zachovať biodiverzitu a zvážiť etické otázky.

*1 Nagojský protokol: Protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom rozdelení výhod vyplývajúcich z ich využívania
*2 Dohovor o biologickej diverzite: Medzinárodný dohovor o trvalo udržateľnom využívaní a zachovaní biologickej diverzity

Zaobchádzanie s duševným vlastníctvom

Primeraná ochrana duševného vlastníctva je rozhodujúca pre riešenie nenaplnených lekárskych potrieb a zachovanie konkurenčnej výhody. Spoločnosť Astellas preto vytvorila politiku v oblasti duševného vlastníctva. Vzhľadom na význam potreby zlepšenia prístupu ľudí k zdravotnej starostlivosti sa spoločnosť Astellas zúčastňuje iniciatívy Pat-INFORMED, ktorú realizuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) s cieľom zabezpečiť ľahký prístup k patentovým informáciám spoločnosti Astellas o liekoch zo strany zdravotníckych agentúr, ktoré majú na starosti obstarávanie liekov v rôznych krajinách.
Okrem toho sme odhodlaní nepodávať ani nepresadzovať patenty v krajinách, ktoré čelia významným hospodárskym výzvam. O týchto vybraných krajinách sa rozhoduje na základe označenia „najmenej rozvinuté krajiny“ (LDC, Least Developed Countries), ktoré zadefinovala Organizácia Spojených národov alebo „krajiny s nízkymi príjmami“ (LIC, Low Income Countries), ktoré vytýčila Svetová banka.

Zatvoriť

NON_2019_0004_SK