Zaviazali sme sa chrániť život a prírodný svet v celej ich kráse.

Spoločnosť Astellas prijala za svoje poslanie trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti. Spoločnosť Astellas sa preto snaží byť preferovanou a dôveryhodnou spoločnosťou všetkých zainteresovaných strán vrátane zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a globálnej komunity. Kódex správania spoločnosti Astellas obsahuje nasledujúce zásady týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (EHS): „Rešpektujeme ľudské práva, individualitu a rozdiely našich zamestnancov, podporujeme rozmanitosť na pracovisku a poskytujeme bezpečné a inšpirujúce pracovné prostredie“ a „Keďže si uvedomujeme, že súlad medzi globálnym prostredím a našimi obchodnými aktivitami je nevyhnutným predpokladom existencie našej spoločnosti, naším cieľom je aktívne prijímať opatrenia na zachovanie globálneho životného prostredia“. Tieto zásady vyžadujú od zamestnancov, aby sa správali na základe vysokých etických noriem v oblasti EHS, ale aj v iných oblastiach. V oblasti ochrany životného prostredia a zdravia zamestnancov (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) spoločnosť Astellas zverejní informácie o svojich opatreniach na trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti prostredníctvom EHS.

Hlavná myšlienka

Životné prostredie

Spoločnosť Astellas si ako svoju VÍZIU stanovila „transformáciu inovatívnej vedy na HODNOTU pre pacientov“. Aby spoločnosť Astellas dosahovala trvalo udržateľný rast, musí citlivo reagovať na zmeny v životnom prostredí a neustále sa vyvíjať v súlade s týmito zmenami. Musíme sa zaoberať zmenami v životnom prostredí, ako sú napríklad energetické trendy a zmena klímy, efektívne využívanie zdrojov a predchádzanie znečisťovaniu prostredia. Budeme tiež musieť zaviesť primerané riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zmenami v modalitách, ktoré bude potrebné riešiť rôznymi spôsobmi na základe prístupu spoločnosti Astellas v tejto oblasti záujmu. V oblasti EHS budeme musieť neustále reagovať na zmeny. Spoločnosť Astellas bude v tomto ohľade podporovať aktivity v oblasti EHS založené na vysokých etických štandardoch v súlade so zásadami a smernicami spoločnosti Astellas týkajúcimi sa EHS.

V predchádzajúcom fiškálnom roku došlo k významnému rozvoju našich aktivít v oblasti životného prostredia. V rámci opatrení na riešenie klimatických zmien, ktoré sú jednou z kľúčových priorít spoločnosti Astellas, získal náš cieľ znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) v novembri 2018 certifikáciu Science Based Targets (SBT) od iniciatívy SBT. Sme presvedčení, že tento cieľ predstavuje náš záväzok voči zainteresovaným stranám a zároveň stanovuje jasný postup na zníženie emisií skleníkových plynov pre zamestnancov spoločnosti Astellas. Budeme pokračovať v implementácii opatrení na dosiahnutie nášho cieľa v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Okrem toho je absolútne nevyhnutné, aby vedenie zabezpečilo bezpečnosť zamestnancov, ktorí sa zapájajú do obchodných aktivít spoločnosti. S cieľom ešte v ranom štádiu odstrániť nebezpečenstvá, ktoré by mohli viesť k pracovným úrazom, je nevyhnutné nepretržite vykonávať rozsiahle hodnotenia rizík a trénovať si všímavosť na posúdenie možného nebezpečenstva. Priebežne budeme realizovať školenia a aktivity na zmiernenie rizika s cieľom predchádzať pracovným úrazom vo všetkých obchodných oblastiach vrátane výskumu, výroby a predaja.

Modalita: Materiálové klasifikácie a metódy, ako sú malomolekulové zlúčeniny, peptidy (stredné molekuly) a iné proteínové lieky; lieky obsahujúce nukleové kyseliny; terapeutické protilátky a bunkové lieky
Iniciatíva SBT: Skupina vytvorená v roku 2015, ktorej členmi sú: CDP, iniciatíva OSN Global Compact (UNGC), výskumná nadácia World Resources Institute (WRI) a Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Medzinárodná iniciatíva, ktorá podporuje krajiny a spoločnosti v stanovovaní a dosahovaní zníženia emisií skleníkových plynov so zámerom naplniť cieľ Parížskej dohody — obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 2 °C nad predindustriálnu úroveň.

Hlavný administratívny pracovník a hlavný referent pre etiku a dodržiavanie predpisov
Fumiaki Sakurai

NON_2019_0004_SK