Spoločnosť Astellas si dáva za cieľ, v súlade so svojou celkovou stratégiou poskytovania grantov a darov, urýchlených vedeckých inovácií, riešenia nenaplnených potrieb pacientov a podpory vzdelávania v oblasti zdravotníctva a zvyšovania povedomia o chorobách v rámci rôznych vzdelávacích programov a iniciatív.

Spoločnosť Astellas môže poskytovať granty pre zdravotnícke organizácie na podporu účasti zdravotníckych odborníkov na odborných kongresoch usporiadaných pre vedecké a vzdelávacie účely, ktoré sa konajú do 30.6.2021. Žiadosti o poskytnutie grantu môžu byť podané do 31.3.2021.

Žiadosť zdravotníckej organizácie o poskytnutie podpory účasti zdravotníckych odborníkov na odbornom kongrese musí spĺňať nasledujúce kritéria:

 • Žiadosť o grant musí byť nevyžiadaná
 • Žiadosť o grant nesmie poskytovať hmatateľný obchodný príspevok alebo protiplnenie pre spoločnosť Astellas
 • Financovanie je povolené len zákonom zriadeným organizáciám; grant nemôžu poskytnúť jednotlivci
 • Žiadosť o spôsobilé zdravotnícke organizácie musí minimálne obsahovať:
  • Informácie o konkrétnom kongrese (názov, dátum, miesto konania, forma konania a pod.)
  • Počet účastníkov, ktorí požadujú podporu formou grantu (maximálny počet 10 účastníkov)
  • Podrobný rozpočet
  • Podpis osoby, ktorá je oprávnená jednať za požadujúcu zdravotnú organizáciu
  • Číslo účtu
  • Žiadosť je podaná na hlavičkovom papieri žiadateľa
 • Žiadosť o grant musí byť plne v súlade so všetkými regionálnymi a miestnymi kódexmi, zákonmi a oborovými predpismi, najmä so zákonmi a predpismi o boji proti korupcii, transparentnosti a ochrane osobných údajov.
 • Je uprednostňovanie financovania nielen od spoločnosti Astellas, ale aj ďalších farmaceutických alebo iných spoločností (tj. niekoľko zdrojov financovania)

Spoločnosť Astellas:

 • nesmie žiadajúcej organizácii poskytnúť žiadne základné vstupné informácie ani pomoc pri príprave alebo podaní žiadosti o grant
 • si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek žiadosť o grant, ktorá nesplňuje kritériá žiadosti a spôsobilosti
 • si vyhradzuje právo zamietať žiadosti o grant u odborných kongresov, ktoré sa netýkajú nasledujúcich terapeutických oblastí - uroonkológia, transplantačná medicína, hematoonkológia a urológia
 • môže kedykoľvek v rámci grantového programu upraviť žiadosť o grant a kritériá spôsobilosti

Vyplnenú žiadosť prosím zašlite na adresu [email protected].

NON_2019_0004_SK